Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie autobasculante si camioane cu brat incarcator


Anunt de participare (utilitati) numarul 135189/05.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti
Adresa postala: Str.Cavafii Vechi nr.15 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030254, Romania, Punct(e) de contact: Carmen Niiculescu, Tel. +40 372148000, In atentia: Carmen Niculescu, Email: [email protected], Fax: +40 213126203 / +40 213108132, Adresa internet (URL): www.radet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie autobasculante si camioane cu brat incarcator
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul RADET- S.I.R.T., Str. Olimpului nr. 84, sector 4, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie autobasculante si camioane cu brat incarcator.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34142000-4 - Camioane macara si autobasculante (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
autobasculanta 16 to ? 4 buc;autobasculanta 26 to ? 4 buc;
autobasculanta 40 to ? 1 buc;
autocamion cu brat incarcator ? 3 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 578, 100RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 45.000 lei/10.279 euroCont de evidenta a garantiilor de participare RADET Bucuresti: cont RO42 RNCB 0074 0064 2303 0326 -BCR Sector 3.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile incepand cu data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta sau prin ordin de plata ori fila cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor.In baza prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, garantia de participare a operatorilor economici incadrati in categoria intreprinderilor mici si mijlocii va fi admisa in cuantum de 50% din valoarea impusa. In acest caz, operatorii economici au obligatia de a prezenta documentele prevazute la art. 7 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.Cuantumul ce se va retine din garantia de participare in conditiile art. 2781alin. (1) lit. b) din OUG nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, este de ?[...] 4.200 lei + 0, 1% din ceea ce depaseste 420.001 lei?, respectiv 6.358, 10 lei.Retinerea garantiei de participare se va face potrivit dispozitiilor art. 87 alin. (1) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din pretul contractului fara TVA.Garantia de buna executie se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Documentul privind constituirea garantiei de buna executie va fi prezentat in forma originala.In baza prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, garantia de buna executie a operatorilor economici incadrati in categoria intreprinderilor mici si mijlocii va fi admisa in cuantum de 50% din valoarea impusa. In acest caz, operatorii economici au obligatia de a prezenta documentele prevazute la art. 7 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii RADET
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (formular nr. 12).
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioareModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (formular nr. 2).
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant despre care are cunostinta ca, in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.
Persoana care asigura sustinerea financiara si/sau sustinerea tehnica si profesionala va prezenta declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006 (formular nr. 2).Cerinta nr. 2
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (formular nr. 3).
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
-a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;
-nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;
-in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
-a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
-prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare.
Persoana care asigura sustinerea financiara si/sau sustinerea tehnica si profesionala va prezenta declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006 (formular nr. 3), lit a), c) ind. 1 si d).Cerinta nr. 3
Indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat si catre bugetul localModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Prezentarea urmatoarelor:
-certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul general consolidat) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele;
-certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele,
in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit operatorul economic.Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.Cerinta nr. 4
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69ind.1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (formular nr. 4).
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 69ind.1 din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea contractului.Atat tertii sustinatori, cat si subcontractantii, vor prezenta declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69ind.1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 (formular nr. 4).
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Carmen Niculescu ? Serviciul Achizitii Publice ? presedinte cu drept de vot; Ion Nedelcu ? Director Divizia Activitati Conexe ? membru; Ion Anton ? Sef S.I.R.T. ? membru; Dana Nita ? Sef Serviciu Achizitii Publice ? membru; Doinita Marin ? Serviciul Achizitii Publice ? membru; Doina Botez ? Serviciul Achizitii Publice ? membru de rezerva; Elena Tambrescu ? Serviciul Achizitii Publice ? membru de rezerva; Marin Negut, Florin Niculescu ?S.I.R.T., Erol Iomer ? Serviciul tehnic ? experti cooptati. Persoana care aproba documentele emise in legatura sau pentru procedura de atribuire este Mihai Bogdan Becheanu ? Director General RADET Bucuresti.Cerinta nr. 5
Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta (formular nr. 5).Prezentarea documentelor:
a)Autoritatea contractanta permite depunerea documentelor in oricare dintre formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul".
b)Sunt solicitate in forma originala acele acte emise de societati de asigurari, societati bancare sau alte institutii financiare acreditate, acte ce nu pot fi emise, si implicit, folosite decat in scopul demonstrarii anumitor cerinte legate de procedura de atribuire pentru care au fost solicitate;
c)Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant, cu scopul participarii la prezenta procedura initiata in vederea atribuirii contractului de achizitie publica, se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i). Cerinta nr. 1
Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. In acest caz, documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.Prezentarea documentului:
a)Autoritatea contractanta permite depunerea documentelor in oricare dintre formele: original, copie legalizata; copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul".
b)In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 2
Media cifrei de afaceri globala intr-o perioada anterioara care vizeaza ultimii 3 ani - nivel minim necesar pentru evaluarea respectarii cerinetei: 4.500.000 lei/1.027.867 euro. Pentru echivalenta leu/euro se va lua in considerare cursul mediu anual comunicat de BNR aferent ultimilor 3 ani financiar incheiati.
Cerinta nr. 1
Bilantul contabil
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 2
Experienta similara (livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani) - nivel minim necesar pentru evaluarea respectarii cerintei: 2.200.000 lei/502.513 euro. Se va prezenta cel putin un proces-verbal de receptie partiala sau finala ori cel putin un document constatator care contine informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale, emis in conformitate cu art.97 ind.1 din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, de la beneficiar, care sa confirme nivelul minim necesar pentru evaluarea respectarii cerintei. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experinetei similare se va calucua prin raportare la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Cerinta nr. 3
Certificat de omologare nationala de tip pentru fiecare produs ofertat emis de Registrul Auto Roman in baza Ordinului nr. 211/2003 al Ministrului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cerinta nr. 4
Descrieri si fotografii a caror autenticitate trebuie sa poata fi demonstrata in cazul in care autoritatea contractanta solicita acest lucru.
Cerinta nr. 1
Principalele livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani
Cerinta nr. 1
Standard de asigurare a calitatii ISO 9001:2008 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul total al ofertei. Nr. runde: 1. Durata rundei: 1 zi. Au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP. Informatii: www.e-licitatie.ro.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
16/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.06.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.06.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.06.2012 10:00
Locul: Locul: Locul: Bucuresti, Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, etaj 7, camera 72, Serviciul Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, dupa caz observatori desemnati ai MFP-UCVAP-DGFPMB.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256 ind.2 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice RADET Bucuresti
Adresa postala: Str. Cavafii Vechi nr. 15, et. 7, cam. 70, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030254, Romania, Tel. +40 372757840, Email: [email protected], Fax: +40 213126203, Adresa internet (URL): www.radet.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.05.2012 08:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer