Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie autobuz de platforma te tipul celor utilizate pe aeroporturi


Anunt de participare (utilitati) numarul 105422/05.08.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AEROPORTUL SIBIU R.A.
Adresa postala:  Sos Alba Iulia nr. 73, Localitatea:  Sibiu, Cod postal:  550052, Romania, Punct(e) de contact:  Codruta Moldovan, Tel. 0269-253135, In atentia:  Maria Nistor, Email:  [email protected]; [email protected], Fax:  0269-253131, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma
Activitate (activitati)
- Activit??i aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie autobuz de platforma te tipul celor utilizate pe aeroporturi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
O combinatie intre acestea
Locul principal de livrare: Sediul R.A.Aeroportul Sibiu, str. Sos. Alba Iulia, nr. 73
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Echipamentul va fi folosit la transportul persoanelor la/de la aeronava de pasageri la/de la terminal
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34121400-5 - Autobuze cu podea joasa (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1(una) unitate de produs
Valoarea estimata fara TVA: 2, 108, 470RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie part.: 42169 lei; Garantie de buna executie: 10% din val. contractului (50% reducere pt. IMM)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Decl. priv. eligibilit.
-Decl priv. neincadr. in sit. prev la art. 181 din OUG 34/2006 actualizata.
-Cert. constat. priv. plata oblig. exigibile de plata a imp. si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, a contrib. pentru asig. sociale de stat, a oblig. fiscale accesorii, precum si a altor debite (formulare - tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident). Doc. vor fi prezentate in original sau copii legalizate si vor fi valabile la data deschiderii ofertelor.
-Ofertantii care participa la licitatie trebuie saautorizati de AACR, ca agenti aeronautici civili autorizati pentru furnizare echipamente pentru activitati aeroportuare la sol sau furnizori externi acceptati de AACR
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In scopul verificarii capacitatii economico-financiare, ofertantul va prezenta :1.Declaratii privind cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului, intr-o perioada anterioara care vizeaza activitatea din ultimii 3 aniCerinta minima: media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie de minim 4.050.000 lei.
2.Bilantul contabil la 31.12.2009 vizat de autoritatile competente, sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul ; autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In scopul verificarii capacitatii tehnice, ofertantul va depune: 1.O lista a pricipalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari2.Experienta similara;
- se va depune in copie cel putin 1 (unu) contract de echipamente aeroportuare;
Cerinta minima: valoarea contractelor prezentat trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a prezentului contract.
- se va completa Formularul Experienta similara;
3.Cel putin 3 recomandari in original de la aeroporturi internationale, in numele producatorului, pentru achizitia de autobuze de tipul celor utilizate pe aeroporturi.4.autorizatie de livrare pentru echipamentul ofertat din partea producatorului;
5.certificat care sa ateste asigurarea sistemului calitatii pentru activitatea de productie echipamente aeroportuare (ISO 9001 sau echivalent)sau daca nu sunt producatori de comercializare produse aeroportuare
6.Ofertantii care participa la procedura trebuie sa fie conform RACR ? AD ? AADC, editia 1/2010, autorizati de Autoritatea Aeronautica Civila Romana, ca agenti aeronautici civili autorizati pentru furnizare echipamente pentru activitati aeroportuare la sol sau furnizori externi acceptati de AACR.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
1(una) runda
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.09.2010 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.09.2010 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.09.2010 10:00
Locul: Sediul R.A.Aeroportul Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 73
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti in scris ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Sibiu, Sectia contencios administrativ
Adresa postala:  B-dul Victoriei, nr. 11, Localitatea:  Sibiu, Cod postal:  550024, Romania, Tel. 0269/217104, Fax:  0269/217702
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al R.A.Aeroportul Sibiu
Adresa postala:  Sos. Alba Iulia, nr. 73, Localitatea:  Sibiu, Cod postal:  550052, Romania, Tel. 0269/253135, Email:  [email protected], Fax:  0269/253131
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.08.2010 15:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer