Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie autobuze noi


Anunt de participare numarul 149022/28.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Craiova
Adresa postala: Str. A.I.Cuza nr.7 Craiovajud. Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel. +40 251415907, In atentia: Sef Serviciu, Email: [email protected], Fax: +40 251411651, Adresa internet (URL): www.primariacraiova.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SEAP
Adresa postala: str. Italiana nr. 22, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020976, Romania, Tel. +40 213032997, Fax: +40 213032937, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie autobuze noi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: 2014:2 contracte subsecvente, 2015:1 contract subsecvent, 2016:1 contract subsecvent, 2017:1 contract subsecvent.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea a 50 de autobuze noi, solo (nearticulate), care sa respecte standardul de poluare EEV (Enhanced Environmentally Friendly Vehicles) cu podea complet cobotata pe toata lungimea vehicului, destinate transportului urban de calatori, precum si produsele si serviciile aferente livrarii produselor care rezulta din caietul de sarcini nr. 100/495/2014.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 18, 000, 000.00 lei(excl. TVA).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34121400-5 - Autobuze cu podea joasa (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform cerintelor caietului de sarcini nr. 100/495/2014.
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe intreaga durata a acordului - cadru: - cantitati minime: 5 buc.
- cantitati maxime: 50 buc.Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului - cadru: - cantitati minime: 5 buc.
- cantitati maxime: 20 buc.
Intermediar: orice varianta intre minim si maxim.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 18, 000, 000.00 lei(excl. TVA).
Valoarea estimata fara TVA: 45, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 500000 lei Perioada de valab: cel putin egala cu per. min. de valab. a ofertei, resp. 120 zile de la data limita de primire a ofertelor. Modalitatea de constituire (conf. art. 86 alin (1) din HG nr. 925/2006): virament bancar/O.P. in contul RO04TREZ2915006XXX000180, cod fiscal 4417214, deschis la Trezoreria Craiova sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original (Formular 3 din Sect Formulare). Originalul garantiei de participare se va depune la sediul autoritatii contractante, iar copia scanata a garantiei de participare se va incarca/depune in SEAP, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Nota: Avand in vedere valoarea estimata, se va retine contestatorului contravaloare din garantia de participare in conditiile art. 278 1 din OUG 34/2006. Echivalenta unei garantii de participare depusa in euro/alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile calendaristice. - Ofertantii tip I.M.M. care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM, astfel cum a fost si completata ulterior) si doresc sa depuna 50% din valoarea garantiei de participare vor depune documente prin care dovedesc ca sunt I.M.M.- Ofertantii straini de tip IMM pot beneficia de reducere doar in conditiile in care vor prezenta documente edificatoare din tara respectiva din care sa reiasa faptul ca au un statut similar operatorilor economici de tip IMM din Romania. Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca indeplinesc conditiile de IMM. In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, sunt considerati ofertanti de tip IMM acei ofertanti pentru care toti membrii grupului detin calitatea de IMM. NOTA: In cazul in care un grup de operatori depune oferta comuna instrumentul de garantare, va fi emis in numele asocierii. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractului subsecvent (exclusiv TVA). Mod de constituire: conform prevederilor art. 90 alin (1) , alin (3), din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 92 alin. (1) din H.G. 925/2006. In situatia in care se va opta pentru constituirea garantiei de buna executie prin retineri succesive se vor avea in vedere prevederile HG nr. 1045/2011. Ofertantii tip I.M.M. care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Lg nr. 346/2004 priv. stimularea infiintarii si dezvoltarii I.M.M., astfel cum a fost si completata ulterior) pot beneficiara de reducerea cu 50% a cuantumului garantiei de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare: completare Anexa nr. 10.1 din Sectiunea Formulare;2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare: completare Anexa nr. 10.2 din Sectiunea Formulare;2. Declaratie privind calitatea de participant la procedura: Completare Formular nr. 12C din Sectiunea Formulare;3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta: Completare Anexa - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta din Sectiunea Formulare;4. Declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese: Completare Formularul nr. 1 din Sectiunea Formulare.a) Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: a) Lia Olguta Vasilescu - Primar, Nedelescu Gheorghe ? Administrator Public, Miulescu Nicoleta - Secretar, Pascu Nicolae - Director executiv economic, Stefan Lucia?Director executiv adjunct economic, Anamaria Mihaela Covaci-Director Investitii, Achizitii si Licitatii, Ciuca Delia - Director executiv Dir. Servicii Publice, Glavan Alin - Director executiv adj. Dir. Servicii Publice, Cretu Cristina, Mihalcea Gabriela, Bica Ileana, Ungureanu Elena, Dole Teodora, Chesoiu Vasile, Mioara Padurara, Monica Culcea, Nicolita Podeanu, Ramona Badea, Vladu Dorel, Cristian Smarandachescu - Sef Serviciu AMSUP, Preda Radu - Director Regia Autonoma De transport Craiova, Buzila Marius - Sef Birou Tehnic Investitii RAT Craiova, Saptelei Ion - RAT Craiova, Cernea Lucian - Marian - RAT CRaiova, Dumitrescu Paul - RAT Craiova
b) Persoane cu functii de decizie (consilieri locali) care aproba bugetul autoritatii contractante sunt: Albastroiu Gheorghe, Badea Pavel, Betiu Traian Alexandru Corneliu, Calangiu Cristina Mariana (Viceprimar), Cilibiu Mihai, Dindirica Lucian Costin, Cherciu Dan Adrian, Cotescu Nicusor, Dasoveanu Dan, Genoiu Mihail (Viceprimar), Gheorghita Vasilica, Manda Marian Sorin, Marinescu Dorel-Cosmin, Radu Marin Traian, Pana Ionel, Pirvu Gheorghe, Stefanescu Dragota Silviu Cristian, Popescu Nicoleta Laura, Predescu Bianca Maria, Socoteanu Razvan Florentin, Toader Vergil, Voicu Dorel, Sas Teodor Nicusor, Stefarta Emilian, Vasile Marian, Nanu Andrei Gheorghe, Nicoli Marin.5. Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata: -Persoanele juridice/fizice romane trebuie sa prezinte: a) certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri la bugetul local;b) certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat.Din Certificate trebuie sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.In masura in care, procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG 925/2006.Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Certificatele se vor prezenta pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractului.Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta: -Documente edificatoare, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.Din Certificate trebuie sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.In masura in care, procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG 925/2006. Certificatele se vor prezenta pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractului. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, insotite, dupa caz, de traducerea autorizata a acestora in limba romana.Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al asocierii. - Pentru persoane juridice /fizice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul?. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fiereale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru din grup trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC- Pentru persoane juridice /fizice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident, in limba in care au fost emise, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul?, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in domeniile de activitate inscrise in documentele prezentate. Informatiile cuprinse in aceste documente trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru din grup trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent in domeniile de activitate inscrise in documentele prezentate.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru confirmarea documentelor prezentate in copie, documentul in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Informatii generale cu declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani.Se va completa Anexa nr. 11- Informatii generale din Sectiunea Formulare, cu declararea cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013).
Nivelul minim al cifrei medii de afaceri globala pe ultimii trei ani (2011, 2012, 2013) trebuie sa fie cel putin egal cu: 36.000.000 lei .
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a completa Anexa nr. 11 din Sectiunea Formulare.
2. Bilanturile contabile sau extrase de bilant pentru anii 2011 2012, 2013.
Ofertantul va prezenta bilanturile contabile sau extrasele de bilant pentru ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013), in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, inregistrate la organele competente. In situatia in care bilantul contabil aferent anului 2013 nu este inregistrat la organele competente pana la data limita de depunere a ofertelor, autoritatea contractanta va accepta orice alt document care probeaza cifra de afaceri aferenta anului 2013.
In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului.
Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, insotite, dupa caz, de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
3. Tert sustinator financiar (daca este cazul).
In conformitate cu prevederile art. 186, alin (2) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 69 1, art. 180 si ale art.181 lit.a), lit.c1) si lit.d) din OUG34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Anexa nr. 11- Informatii generale din Sectiunea Formulare, cu declararea cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013).Pentru conversia lei/alta valuta, se va lua in considerare cursul mediu anual comunicat de B.N.R. pentru fiecare an. In cazul in care ofertantul face dovada ca se incadreaza in categoria I.M.M, in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, beneficiaza de reducerea cu 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri.Nota: Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta minima se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Bilanturile contabile sau extrase de bilant pentru anii 2011 2012, 2013.Ofertantul va prezenta: - Anexa nr.19 - Angajament Tert sustinator financiar din Sectiunea Formulare;
- Anexa nr.10.3 - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din Sectiunea Formulare;
- Anexa nr.10.4 - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din Sectiunea Formulare;
- Formular nr.1 - Declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese din Sectiune Formulare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani.
Se va completaAnexa nr.12 - Lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt sunt autoritati contractante sau clienti privati.
2. Experienta similara:
Ofertantul vaface dovadalivrarii in ultimii 3 ani de produse similare cu cele care fac obiectul contractului de achizitie publica, in valoare cumulata egala sau mai mare decat18, 000, 000 lei (excl.TVA), incluse in cadrul unui/unor contracte de furnizare, prezentate ca dovada a experientei similare.Livrarile de produse declarat(e) ca experienta similara va/vor fi cuprins(e) obligatoriu in Anexa nr. 12 - Declaratie privind lista principalelorlivrari de produse in ultimii 3 ani.Pentru confirmarea livrarilor de produse declarate ca experienta similara, ofertantul are obligatia de a prezenta certificari/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: denumirea produselor livrate, valoarea, perioada de livrare, daca produsele au fost livrate in termenul stabilit, etc.Nota: Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
3. Certificat de omologare de tip eliberat de catre Registrul Auto Roman
Ofertantul va prezenta cel tarziu la data si ora limitastabilite pentru depunerea ofertelor copiilemarcate conform cu originalul ale documentatiei de omologare a autobuzului, din care sa rezulte ca autovehiculul ofertat este omologat cu certificat de omologare de tip emis de catre R.A.R.In cazul in care autovehiculul ofertat nu detine certificat de omologare de tip eliberat de catre R.A.R., ofertantul trebuie sa prezinte cel tarziu la data si ora limitastabilite pentru depunerea ofertelor dovada faptului ca autovehiculul ofertat detine certificatul de omologare european conform directivei CE/46/2007 modificata prin CE 385/2009. Ofertantul va prezenta in aceasta situatie, in mod obligatoriu cel tarziu la data si ora limitastabilite pentru depunerea ofertelor si o copie a certificatului de conformitate CoC (Certificate of Conformity) emis de catre producator pentru modelul de autobuz ofertat.
Daca la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, autobuzele au omologare de tip eliberata de autoritatile competente dintr-un stat membru al UE, omologarea de tip de catre R.A.R. a acestora se va efectua de catre ofertantul declarat castigator, de la data semnarii contractului pana la data primei livrari, pe cheltuiala si riscul sau si fara a afecta graficul de livrare. Ofertantii vor completa un angajament ferm - Formularul nr.14 din Sectiunea Formulare. Autobuzele trebuie sa fie omologate de catre R.A.R. in scopul obtinerii cartii de identitate si a certificatului de inmatriculare.
4. Descrieri si fotografii ale produselor ofertate
Ofertantul va prezenta pentru vizionare si evaluare, descrieri si fotografii ale unui autobuz urban cu podea complet coborata, similar modelului ofertat, a caror autenticitate sa poata fi dovedita in cazul in care autoritatea contractanta solicita acest lucru.
5. Tert sustinator tehnic (daca este cazul )
In conformitate cu prevederile art. 190, alin (2) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia in care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 69 1, art.180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006
Standarde de asigurare a calitatii in conformitate cu standardele europene relevante care atesta certificarea sistemului propriu de management al calitatii ofertantului pentru activitatea de comercializare autobuze (ISO 9001:2008 sau echivalent).
Ofertantul va prezenta: - certificate sau documente sau alte dovezi.
In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului pentru partea din contract pe care acesta o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completaAnexa nr.12 - Lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt sunt autoritati contractante sau clienti privati.- certificari/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: denumirea produselor livrate, valoarea, perioada de livrare, daca produsele au fost livrate in termenul stabilit, etc.Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta minima privind experienta similarase demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Pentru conversia lei/alta valuta, se va lua in considerare cursul mediu anual comunicat de B.N.R. pentru fiecare an.- Pentru anul 2014 se va lua in considerare cursul de referinta comunicat de BNR in data de 06.01.2014.Ofertantul va prezenta cel tarziu la data si ora limitastabilite pentru depunerea ofertelor copiilemarcate conform cu originalul ale documentatiei de omologare a autobuzului, din care sa rezulte ca autovehiculul ofertat este omologat cu certificat de omologare de tip emis de catre R.A.R.In cazul in care autovehiculul ofertat nu detine certificat de omologare de tip eliberat de catre R.A.R., ofertantul trebuie sa prezinte cel tarziu la data si ora limitastabilite pentru depunerea ofertelor dovada faptului ca autovehiculul ofertat detine certificatul de omologare european conform directivei CE/46/2007 modificata prin CE 385/2009. Ofertantul va prezenta in aceasta situatie, in mod obligatoriu cel tarziu la data si ora limitastabilite pentru depunerea ofertelor si o copie a certificatului de conformitate CoC (Certificate of Conformity) emis de catre producator pentru modelul de autobuz ofertat.Daca la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, autobuzele au omologare de tip eliberata de autoritatile competente dintr-un stat membru al UE, omologarea de tip de catre R.A.R. a acestora se va efectua de catre ofertantul declarat castigator, de la data semnarii contractului pana la data primei livrari, pe cheltuiala si riscul sau si fara a afecta graficul de livrare. Ofertantii vor completa un angajament ferm - Formularul nr.14 din Sectiunea Formulare. Autobuzele trebuie sa fie omologate de catre R.A.R. in scopul obtinerii cartii de identitate si a certificatului de inmatriculare.Documentele trebuie prezentate cel tarziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor.-descrieri, fotografii.Ofertantul va prezenta: -Anexa nr. 20 ? Angajament Tert sustinator tehnic si profesional.;
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 ? Anexa nr. 10.3 din Sectiunea Formulare;
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 - Anexa 10.4 din Sectiunea Formulare;
-Formular nr.1 - Declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese din Sectiunea Formulare.Ofertantul va prezenta: - certificate sau documente sau alte dovezi.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
60%
60
Descriere: Componenta financiara
2.
Impactul operational de mediu pe durata de exploatare de 800.000 km conform OUG nr.40/20.04.2011 (exprimat in euro)
10%
10
Descriere: Componenta tehnica
3.
Impactul operational energetic conform OUG nr.40/20.04.2011 (exprimat in l/100km).
10%
10
Descriere: Componenta tehnica
4.
Structura de siguranta a caroseriei
10%
10
Descriere: Componenta tehnica
5.
Perioada de garantie a autobuzelor (exprimata in luni)
10%
10
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
Pondere componenta tehnica: 40 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2/2014
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.03.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.03.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.04.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1) In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere conform Anexei nr. 44 ? Model de acord de asociere din Sectiunea Formulare. In cazul ofertei declarate castigatoare, la incheierea acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita viitorului contractant legalizarea acordului de asociere. 3) In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu "punctaje egale", modalitatea de departajare va fi factorul de evaluare "Pretul ofertei" caruia i-a fost alocata ponderea cea mai mare. In cazul in care preturile ofertate pentru ofertele clasate pe primul loc sunt egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. 4)Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire disponibila in SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele, in conditiile respectarii prevederilor Legii 455/2001 privind semnatura electronica. Spre informare, puteti consulta site-ul www.certsign.ro, sectiunea Noutati/14.11.2011 ?Toate fisierele semnate electronic incarcate in SEAP pot fi deschise acum cu o singura aplicatie: shellSAFE Verify?. 5)In cazul in care ofertantul uzeaza de prevederile art. 11, alin (4) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in anexa care insoteste declaratia, acesta are obligatia de a mentiona succint, dar precis, modul concret de indeplinire a cerintelor de calificare - inclusiv valori, cantitati sau altele asemenea solicitate, in caz contrar oferta va fi respinsa, in conformitate cu prevederile art. 181 lit. e) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006, alin. (1), lit. b), respectiv 10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Craiova - Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Adresa postala: str. A. I. Cuza nr. 1, cam. 110, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Tel. +40 251416235, Fax: +40 251411561, Adresa internet (URL): www.primariacraiova.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.01.2014 15:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer