Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE AUTOBUZE PENTRU TRANSPORT PUBLIC CALATORI


Anunt de participare (utilitati) numarul 149088/02.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
GIROCEANA S.R.L
Adresa postala: Semenic nr.54, Localitatea: Giroc, Cod postal: 307220, Romania, Punct(e) de contact: OVIDIU DACIAN MARINESCU, Tel. +4 0740513753, In atentia: Ing. MARINESCU DACIAN, Email: [email protected], Fax: +40 256395798, Adresa internet (URL): www.giroceana.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
AGENT ECONOMIC
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
ACHIZITIE AUTOBUZE PENTRU TRANSPORT PUBLIC CALATORI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SC GIROCEANA SRLStr. Semenic, nr. 54, Comuna Giroc, Judetul Timis
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie 2 autobuze pentru transport public calatoriValoare estimata totala: 1248650 lei, fara TVA
din care
Diverse si neprevazute: 0 leidin valoare estimata totala, in cunatum de 0 %din valoare estimata totala
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34121100-2 - Autobuze publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitie 2 autobuze pentru transportul public decalatori
Valoare estimata totala: 1248650 lei, fara TVA
Diverse si neprevazute: 0 leidin valoare estimata totala, in cunatum de 0 %din valoare estimata totala
Valoarea estimata fara TVA: 1, 248, 650RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
DA. Se va constitui in cuantum de 24000 lei. Se poate constititui asa cum este prevazut la art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, sau depune la casieria societa?ii. Garan?ia de participare poate fi depusa in lei, sau in alta valuta, caz in care se va utiliza cursul stabilit de BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Perioada de valabilitate a garan?iei de participare: 90 de zile de la data limita de depunerea ofertelor. Contul in care se va depune garantia de participare este RO47TREZ6215069XXX001404 deschis la Trezoreria Timis. In temeiul art. 86, alin. 3, lit. a si b din HG 925/2006, in cazul in care garan?ia de participare se constiuie printr-un instrument de garantare emis in condi?iile legii de o societate bancara/societate de asigurari, acesta trebuie sa prevada ca plata gararan?iei se va executa necondi?ionat sau condi?ionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declara?iei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. In cazul respingerii ca nefondata de catre CNSC a contesta?iei formulate, AC va re?ine din cuantumul garan?iei de participare conform art.278^1, alin.1, lit.b din OUG nr. 34/2006, o suma in valoare de 5028, 649 lei. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. DA. Se va constitui in cuantum de 2 % din valoarea contractului, fara TVA, in maxim 3 zile de la semnarea contractului, integral printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara/societate de asigurari care devine anexa la contract/ prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, cu aplicarea prevederilor art. 90, (3) din H.G. nr. 925/2006. Daca garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara/societate de asigurari, acesta trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat sau conditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garantia de buna executie se va restitui de catre autoritatea contractanta, conform art. 92, alin. 1 din H.G. nr. 925/2006, actualizata, dupa cum urmeaza: in cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
ALTE SURSE: IMPRUMUT BANCAR
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea ( original) ? Formular 3 din Sectiunea Formulare;2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006 (original) - Formular 5 din Sectiunea Formulare;3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura (original)- Formular 4 din Sectiunea Formulare;4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formular 15 din Sectiunea Formulare;5. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, asa cum a fost modificat si completat - Formularul nr. 16 din Sectiunea Formulare;In vederea dovedirii neincadrarii ofertantului in situatia unui conflict de interese se comunica in cele ce urmeaza lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante:
Marinescu Ovidiu Dacian ? Administrator,
Iacsin Elvira ? Sef departament Contabilitate,
Zota Flavius ? consilier juridic,
Jivi Mariana ? functionar economic, Iancu Carmina-Cristina ? economist,
Grui?a Octavian- Petru ? Consilier local,
?ipo? Nicoleta- Daniela? Consilier local ,
Ur?ica Adrian- Danu?? Consilier local,
Golban Gheorghe ? Consilier local, Terteci Lenu?a? Consilier local,
Pascota Ionel-Petru? Consilier local ,
Virtosu Dan? Consilier local ,
Alexa Ionel? Consilier local ,
Golban Florin? Consilier local ,
Aga Dorin Petru? Consilier local ,
Stancea Ioan-Antoniu? Consilier local ,
Bota Mircea? Consilier local,
Contescu Miluta? Consilier local, Cojeia Ciprian? Consilier local, 6. Cazier fiscal al persoanei juridice eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social;7. Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Cotrolul Finantelor de Stat, din caresa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;Documentul se va prezenta in copie legalizata, in copie certificata "conform cu originalul", sau in original.Operatorii economici nerezidenti (straini): au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul in curs.Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.8. Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale - eliberat de Primaria locala, din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;Documentul se va prezenta in copie legalizata, in copie certificata "conform cu originalul", sau in original.Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii exigibile restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse;Nota: in cazul unei asocierei, formularele vor fi depuse de fiecare asociat in parte.In cazul in care operatorii economci ofertanti prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu, cerintele vor fi considerate ca indeplinite; se vor prezenta toate documentele justificative in original , copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul?semnata si stampilata.In cazul unei oferte comune (asocieri) situatia personala, capacitatea de exercitare, (cerinte regasite in prezenta fisa de date a achizitiei, la cap. III.2.1 ?Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului?), precum si indeplinirea cerintelor referitoare standardele privind asigurarea calitatii (III.2.4 ?Standarde de asigurare a calitatii?) trebuie dovedite de fiecare dintre asociati in parte.Cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, mai putin cerintele care vizeaza atributii in executarea viitorului contract care trebuie indeplinite de acela dintre asociati care, conform acordului de asociere, a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.In cazul beneficierii de aportul unui tert sustinator, conform art 186 si 190 OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, acesta. trebuie sa prezinte declaratii din care sa reiasa faptul ca nu se afla in situatiile conform prevederilor art. 180, art. 181 lit a), c1) si d) si art. 69^1 din OUG nr. 34 /2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in Documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau alte asemenea; se va prezenta in original Declaratia pe propria raspundere mentionata, insotita obligatoriu de Anexa la Declaratie.In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut anterior, ofertantul are obligatia de a prezenta/ completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintelor de calificare la data licitatiei, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.Autoritatea contractanta trebuie sa se asigure ca ofertantul a carui oferta este declarata castigatoare a prezentat, nu mai tarziu de incheierea raportului procedurii de atribuire, documentele solicitate.Pentru situatia in care ofertantul nu uzeaza de acest drept, de a depune declaratia pe proprie raspundere insotita obligatoriu de anexa, nu se accepta ulterior completarea documentelor lipsa dupa data limita a depunerii ofertei. Certificat constatator emis de O.N.R.C. de pe langa Tribunalul Teritorial de care apartine operatorul economic, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul C.A.E.N. din certificatul constatator emis de O.N.R.C. Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Se va prezenta originalul documetului sau copie legalizata ori copie conform cu originalul.Informatiile minimale ce trebuie cuprinse in certificatul constatator sunt:
- date de identificare legale (denumire, sediu, cod unic de inregistrare);
- obiectul principal si secundar de activitate;
- reprezentantii legali;Operatorii economici nerezidenti (straini) participanti la procedura vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, de la autoritatile straine corespunzatoare, competente in tinerea evidentei operatorilor economici din statul respectiv, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/ fizice straine de a furniza produsele care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/ tara in care operatorul economic este stabilit. Informatiile cuprinse in documente trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.NOTA: Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru conformitate documentul emis de ORC in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri a ofertantilor, pe ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013) trebuie sa fie de minim2497300 lei ? pentru persoanele juridice romane, in domeniul de activitate aferent obiectului contractului.
In acest sens se va completa si depune Formularul 6 din Sectiunea Formulare, in original (in cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular -Scrisoare de informatii generale).Nota: Documentele ce vor fi prezentate pentru sustinerea indeplinirii cerintei de calificare sunt lasate la latitudinea operatorilor economici.Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insite de traducere autorizata in limba romana.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune Formularul nr. 6 din Sectiunea Formulare, in original;
Valoarea cifrei de afaceri medii, pentru ultimii 3 ani, trebuie sa fie de minim 2497300 lei, in domeniul de activitate aferent obiectului contractului;Pentru persoanele juridice straine, cifra de afaceri se va exprima:
-Conform curs mediu BNR pentru anul 2011;
-Conform curs mediu BNR pentru anul 2012;
-Conform curs mediu BNR pentru anul 2013;Nota: in cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.Persoanele juridice straine vor atasa, in copie, insotite de traducere legalizata in limba romana, documente relevante, emise de autoritatile competente, care sa certifice indeplinirea cerintelor.In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului.Daca operatorul economic, sau in cadrul unei asociatii fiecare din asociati face dovada ca se incadreaza in categoria IMM, valoarea minima solicitata a fi indeplinita privind cifra medie de afaceri se reduce cu 50 % in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorii economici trebuie sa prezinte o Lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, con?inand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca ace?tia din urma sunt autorita?i contractantesau clien?i priva?i. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Valoarea cumulata a acestor livrari trebuie sa fie cel putin egala cu 1000000 lei, fara TVA, sau echivalentul acestei sume in alta valuta, caz in care se va se va calcula la cursul valutar mediu anual comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei (http: //www.bnro.ro).In acest sens se va completa Formular 7 din Sectiunea Formulare - Declaratie privind lista principalelor livrari . Se va prezenta model fisa exeprienta similara, conform Formular 8 din sectiunea Formulare.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea unei o liste a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani. Se va completa Formular 7 din Sectiunea Formulare - Declaratie privind lista principalelor livrari.
Se va prezenta model fisa exeprienta similara, conform Formular 8 din sectiunea Formulare.
Pentru indeplinirea cerintei valorice impuse, echivalenta leu/valuta se va calcula la cursul valutar mediu anual comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei (http: //www.bnro.ro).
Operatorii economici ofertanti trebuie sa prezinte o declaratie privind personalului tehnic de specialitate de care dispun. In aces sens se va completa in original, Formularul nr. 9 din Sectiunea Formulare.Totodata se va prezenta o declaratie de disponibilitate ce va cuprindepersonalul tehnic de specialitate considerat a fi necesar in situatia in care produsele achizitionate necesita montare/instalare/punere in functiune/service.Se vor prezenta dovezi de instruire a personalului, in conformitate cu standardele de reparatii si folosirea echipamentelor adecvate pentru perioada de garantie acordata produselor.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta declaratie pe propria raspundere privind personalului tehnic de specialitate angajat in original, Formularul 9 din Sectiunea Formulare si cv-urile acestora.Se va prezenta declaratie de disponibilitate din partea ofertantului cu privire la personalul de specialitate .Operatorii economici ofertanti trebuie sa prezinte una sau mai multe dovezi de instruire a personalului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S125-214184 din 29.06.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.02.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.02.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.02.2014 11:00
Locul: Sediul SC GIROCEANA SRL, str. Semenic, nr. 54, comuna Giroc
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Societatile ofertante vor fi reprezentate de persoanele autorizate in acest sens.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta castigatoare, dintre ofertele admise, pe baza criteriului pt atribuirea contractului de achizitie publica. Evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea pretului fiecarei oferte admise, fara sa fie cuantificate alte elemente de natura tehnica sau alte avantaje care rezulta din modalitatea de indeplinire a contractului de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Preturile care se compara sunt cele fara TVA. In cazul in care se constituie ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.2.Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fi?ierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Pers. vatamata poate sesiza C N S C in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim in conditiile art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC GIROCEANA SRL ? departamentul juridic
Adresa postala: STR. SEMENIC, NR. 54, Localitatea: GIROC, Cod postal: 307220, Romania, Tel. +40 256395648, Email: [email protected], Fax: +40 256395798, Adresa internet (URL): www.giroceana.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.01.2014 10:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer