Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie autogunoiera compactoare, semiremorca mobila autocompactoare, utilaje compost, pubele si recipienti speciali compost


Anunt de participare numarul 76882/08.05.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Orasul Avrig (Primaria Avrig)
Adresa postala: Avrig, Str. Gheorghe Lazar, Nr. 10, jud. Sibiu, Localitatea: Avrig, Cod postal: 555200, Romania, Punct(e) de contact: Primaria orasului Avrig, Tel.0269523101, In atentia: d-nei Aldea Cristina, Email: [email protected], Fax: 0269524401, Adresa internet (URL): www.primaria-avrig.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii de utilitate publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie autogunoiera compactoare, semiremorca mobila autocompactoare, utilaje compost, pubele si recipienti speciali compost
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Avrig, Str. Gheorghe Lazar, Nr. 10, jud. Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie autogunoiera compactoare, semiremorca mobila autocompactoare, utilaje compost, pubele si recipienti speciali compost in cadrul proiectului ECO SISTEM AVRIG, proiect pentru implementarea unui sistem eficient de gestionare a deseurilor municipale si asimilate"
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34144512-0 - Vehicule de compactare a deseurilor menajere (Rev.2)
34928480-6-Containere si pubele de deseuri (Rev.2)
39234000-1-Cutii de compost (Rev.2)
42418000-9-Utilaje de ridicare, de manipulare, de incarcare sau de descarcare (Rev.2)
42418500-4-Echipament mecanic de manipulare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOTUL 1 (308000 euro):
- autogunoiera compactare 1 buc.
- semiremorca mobila autocompactoare 1 buc.
LOTUL 2 (165260 euro):
- utilaj macinare compost (tocator compost) 1 buc.
- utilaj aerisire compost (in cadrul statiei de compost) 1 buc.
- utilaj manipulare compost (incarcator frontal pentru manipularea deseurilor in cadrul statiei de compost) 1 buc.
LOTUL 3 (171978 euro):
- pubele 0, 12 mc 4687 buc.
- pubele 0, 24 mc 795 buc.
- recipienti pentru compost 3405 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 645, 238EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Cuantum garantie de participare: LOT 1:6000 lei (1421 euro);LOT 2:3000 lei (710 euro);LOT 3:3000 lei (710 euro)TOTAL: 12000 lei(2841 euro), curs inforeuro din luna aprilie 2009, 1euro=4, 2238 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri UE, fonduri de la bugetul de stat si fonduri de la bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere si subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii
Declaratie privind eligibilitatea: Formular 12ADeclaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din ordonanta: Formular 12B
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat
Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local
Persoane juridice romane
Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului in copie conforma cu originalul semnata si parafata de reprezentantul ofertantului, nu mai vechi de 60 de zile.Copie dupa cetificatul de inregistrare.
Persoane fizice romane
Autorizatie de functionare / altele echivalente
Persoane juridice / fizice straine
Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din tara de origine a ofertantului traduse legalizat in limba romana.
Toate celelalte acte cerute pentru ofertanti, din capitolele prezentei fise, vor fi depuse de catre ofertantul strain sub forma de copie+traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil la 30.06.2008, vizat si inregistrat de organele competente.Informatii privind cifra de afaceri : Formular B2Cerinta minima:
Cifra medie de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani Formular 12DCerinta minima:
Pentru toate loturile ofertantul va face dovada faptului ca in ultimii 3 ani a furnizat, printr-un contract, produse similarea caror valoare s-a ridicat cel putin la valoarea estimata a fiecarui lotCertificat de conformitate produs
LOTUL 1: Se vor prezenta certificatele de tip din partea Registrului Auto Roman sau echivalent;
LOTUL 3: Se va prezenta Certificatul RAL sau echivalent.
Autorizare pentru comercializare
Autorizare de la producator privind livrarea produselor (Formular nr. F7) pentru fiecare lotRecomandari de la beneficiari
Minimum 2 recomandari din partea beneficiarilor pentru produse similare pentru fiecare lot in parte
Schite tehnice / fise tehnice / mostre / fotografii
Pentru toate loturile: fisele tehnice si fotografii pentru fiecare produs solicitat
Informatii privind subcontractantiiFormularul nr. 12G , daca este cazul.
Standarde de asigurarea calitatiiLOTUL 1: Certificatul ISO 9001 sau echivalent pentru producatorul suprastructurii autogunoierei,
producatorul de sasiu al autogunoierei, ofertantul autogunoierei, producatorul semiremorcii
LOTUL 2: Certificatul ISO 9001 sau echivalent la producator sipentru ofertantul utilajelor
LOTUL 3 : Certificatul ISO 9001 sau echivalent la producator
Standarde de protectia mediului
LOTUL 1: Certificatul ISO 14001 sau echivalent pentru producatorul suprastructurii autogunoierei; ofertantul autogunoierei; producatorul semiremorcii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
RO 2005/017-553.04.01.04.01; COD PROIECT 62
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.06.2009 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.06.2009 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.06.2009 13:00
Locul: Primaria orasului Avrig, Str. Gheorghe Lazar, Nr. 10, Avrig, jud. Sibiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii legali ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Phare CES 2005, Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu (Schema de granturi: Investitii publice in sectoarele de mediu)Linia de buget RO 2005/017-553.04.01.04.01
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravopoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 / 310 4641, Fax: 021 / 310 4642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel AlbaIulia
Adresa postala: P-ta. I. C. Bratianu , nr. 1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258810289, Email: [email protected], Fax: 0258810286
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al Primariei orasului Avrig
Adresa postala: str. Gheorghe Lazar nr. 10, jud. Sibiu, Localitatea: Avrig, Cod postal: 555200, Romania, Tel.0269523101, Email: [email protected], Fax: 0269524401, Adresa internet (URL): www.primaria-avrig.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.05.2009 15:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer