Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitie beton B200 gata de turnare


Anunt de participare numarul 117319/19.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Orasul Zimnicea
Adresa postala:  ZIMNICEA, STRADA GIURGIU , NR.1, Localitatea:  Zimnicea, Cod postal:  145400, Romania, Punct(e) de contact:  PETRE PARVU, Tel. 0247366431, Email:  [email protected], Fax:  0247366780, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
achizitie beton B200 gata de turnare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: livrarea produsului se va face in urma comenzii ferme la locul mentionat de autoritatea contractanta - Zimnicea
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitie produse beton B200 - gata de turnare, necesar ca material pentru executarea trotuarelor, ce se vor realiza in regie proprie.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44114100-3 - Beton gata de turnare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
2681 mc B200, beton gata de turnare
Valoarea estimata fara TVA: 536, 200RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare 5400 lei; garantia de buna executie 5% din valoare contract fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local cu OP in intervalul 24-31 ale fiecarei luni
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
certificat privind achitarea impozitelor si taxelor locale si la bugetul de stat; certificat constatator emis de ORC; autorizatie de functionare in cazul persoanelor fizice iar pentru persoanele juridice documnte care dovedesc forma de inregistrare. Atestare din punct de vedere profesional tradus in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilantul contabil la data de 30.06.2010 si 31.12.2009ultima balanta de verificare contabila la data de 31.03.2011, vizate de autoritatile competente
declaratie privind cifra de afaceri in ultimii 3 anideclaratie pe propria reaspundere ca poate sustine financiar contractul
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
se solicita cifra medie anuala de afaceri de minim 1072000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
recomandare de la minim un beneficiarinformatii privind lista principalelor contracte incheiate in ultimii 3 ani;
prezentarea a cel putin un contract cu o autoritate contractanta sau operator economic privat avand ca obiect acelasi CPV, cu prezenta procedura in valoare de minim 536200 lei;
lista cu autobetoniere pe care le are in dotare ( minim 2 ) si certificatele de inmatriculare,
certificat ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001
operatorul economic sa faca dovada ca detine statie de betoane autorizata si laborator incercari
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.04.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.04.2011 00:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.04.2011 00:00
Locul: primaria oras zimnicea, str. giurgiu, nr. 1, zimnicea, teleorman, sala de sedinta
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti autorizati ai ofertantilor cu imputernicire
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR. STRAVOPOLEOS, NR. 6, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Email:  [email protected], Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA ORAS ZIMNICEA
Adresa postala:  STR. GIURGIU, NR. 1, Localitatea:  ZIMNICEA, Cod postal:  145400, Romania, Tel. 0247366431, Email:  [email protected], Fax:  0247366780
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.03.2011 15:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer