Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie bitum rutier D70/100


Anunt de participare numarul 142069/21.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DRUMURI SI PODURI SA SIBIU
Adresa postala: STR. SOSEAUA ALBA IULIA, NR.68, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550052, Romania, Punct(e) de contact: DORINA MIRA, Tel. +40 269210095, In atentia: DORINA MIRA, Email: [email protected], Fax: +40 269235885, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital integral detinut de o autoritate contractanta - Constructii si amenajarea teritoriului
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie bitum rutier D70/100
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: - Sibiu, Sos. Alba Iulia, nr.68, jud. Sibiu
- Seica Mare, str. Rachitei FN, jud.Sibiu
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie bitum rutier D70/100, cantitate 2300 tone, pentru preparat emulsie bituminoasa EBCR 60 si prepararea mixturilor asfaltice
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44113610-4 - Bitum (Rev.2)
60100000-9-Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitate 2300 tone
Valoarea estimata fara TVA: 6, 210, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
- Cuantumul garantiei de participare ? 62.100 lei- Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, 60 de zile de la data limita a depunerii ofertelor.Forma de constituire a garantiei de participare: - Ordin de plata in contul autoritatii contractante nr: RO47 RNCB 0227 0360 6338 0001, deschis BCR Sibiu, cod fiscal RO11766640-copia xerox al OP se ataseaza plicului exterior.- sau printr-un instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire- reducere 50 % pentru IMM-uri definite conform legii nr. 346/2004, actualizata.Obs. In cazul in care ofertantul a constituit garantia de participare la procedura de achizitie publica in calitate de IMM (50 % din valoarea garantiei de participare) si nu face dovada ca este IMM (Formular nr. 10) oferta acestuia va fi respinsa la deschidere.In orice situatie, garantia de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la deschiderea ofertelor.Neprezentarea dovezii constituirii garantiei de participare la deschiderea ofertelor duce ladescalificarea automata a operatorului economic.Nota: In conformitate cu art.2781, alin. (1), lit.c) din OUG 34 din 2006, autoritatea contractanta retine contestatorului suma de 8181 lei din garantia de participare. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5 % din valoarea contractului de furnizare, fara TVA, constituita prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile totale/partiale, contractantul avand obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria Municipiului Sibiu.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire.Autoritatea contractanta va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Municipiului Sibiu pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Municipiului Sibiu, cat si de unitatea Trezorerieila solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea careia este constituita garantia de buna executie, in situatia in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract, dar nu inainte de a notifica pretentia contractantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original si care devine anexa la contract
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alte surse - Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta obligatorie: - Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea, prezentare (formular nr. 1)
Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului
1) Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006 ( formular nr. 2)
In situatia in care ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art.181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus din procedura aplicata pentru atribuirea contractului
2) Declaratie privind calitatea de participant la procedura cu oferta independenta (formular nr.18)
3) Confirmarea cu privire la plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat, prin prezentarea Certificatului de atestare fiscala valabil la data limita a depunerii ofertelor, eliberat de autoritatea fiscala competenta.4) Certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale valabil la data limita a depunerii ofertelor, eliberat de autoritatea fiscala competenta.
Certificatele fiscale vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Documentele vor respecta prevederile ordinului ANRMAP nr.509/28.09.2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie.5) Documente doveditoare apartenentei ofertantului la categoria IMM ? daca este cazul
Potrivit dispozitiilor art. 11 alin 4 din HG nr. 925/2006 in varianta modificata de HG nr. 834/2009 pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor de calificare prevazute la subpct. 3 si 4 de mai sus (certificatele fiscale), ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal prin care sa confirme indeplinirea cerintelor de calificare enumerate la subpunctele de mai sus.Ofertantul are obligatia de a prezenta aceste certificate atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in intervalul prevazut in respectiva solicitare.
Pentru persoane juridice straine:
Operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget.
Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata
Se completeaza Formular nr. 3 - Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.691 din OUG 34/2006Tabelul nominal ( conf. art. 692 din OUG 34/2006) cu numele persoanelor ce detin functii de decizie in cadrul S.C. ?Drumuri si Poduri? S.A. Sibiu se regaseste in Anexa la Formularul nr. 3 Persoane juridice/fizice romane
Cerinta obligatorie:
-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta(original sau copie legalizata) din care sa reiasa existenta in domeniul de activitate al ofertantului a codului CAEN corespunzator comercializarii produselor ofertate .
-Certificat de inregistrare fiscala si/sau Autorizatie de functionare in copie legalizata sau xerocopie certificata, pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila.
In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul nu isi poate exercita activitatea sau documentele nu sunt in termenul de valabilitate, nu sunt prezentate in forma solicitata sau lipsesc, oferta depusa va fi considerata inaceptabila sau neconforma, dupa caz, conform art.36 din HGR 925 din 2006.
Persoane juridice /fizice straine
Cerinta obligatorie:
-Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in carecandidatul / ofertantul este rezident. Ofertantii care participa la procedura trebuie sa faca dovada ca sunt atestati, de catre un organism abilitat in tara in care ofertantul este rezident, sa exercite activitati profesionale conform caietului de sarcini.
Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata
In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul nu isi poate exercita activitatea sau documentele nu sunt in termenul de valabilitate, nu sunt prezentate in forma solicitata sau lipsesc, oferta depusa va fi considerata inaceptabila sau neconforma, dupa caz, conform art.36 din HGR 925 din 2006.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii:
-Ultimul bilant financiar contabil vizat si inregistrat la organele competente ? xerocopie lizibila certificata, pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila.
- Declaratie privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani-media anuala, in domeniul obiectului contractului, trebuie sa fie cel putin egala 6210000 lei, fara TVA. Se va completa Formular nr. 4 - Informatii generale.
In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul nu isi poate exercita activitatea sau documentele nu sunt in termenul de valabilitate, nu sunt prezentate in forma solicitata sau lipsesc, oferta depusa va fi considerata inaceptabila sau neconforma, dupa caz, conform art.36 din HGR 925 din 2006.
Informatii privind sustinerea de catre o alta persoana a capacitatii economice si financiare
- Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva.
- Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea situatiei economice si financiare trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei care il sustine, autentificat.
- Angajamentul ferm autentificat de sustinere financiara reprezinta un act juridic unilateral prin care persoana care sustine operatorul economic confirma faptul ca va pune la dispozitia acestuia resursele financiare invocate.
Se solicita Formular nr. 5
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor depune-Ultimul bilant financiar contabil vizat si inregistrat la organele competente ? xerocopie lizibila certificata, pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila.- Declaratie privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani-media anuala, in domeniul obiectului contractului, trebuie sa fie cel putin egala 6210000 lei, fara TVA.Se va completa Formular nr. 4 - Informatii generale.In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul nu isi poate exercita activitatea sau documentele nu sunt in termenul de valabilitate, nu sunt prezentate in forma solicitata sau lipsesc, oferta depusa va fi considerata inaceptabila sau neconforma, dupa caz, conform art.36 din HGR 925 din 2006.- Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva.- Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea situatiei economice si financiare trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei care il sustine, autentificat.- Angajamentul ferm autentificat de sustinere financiara reprezinta un act juridic unilateral prin care persoana care sustine operatorul economic confirma faptul ca va pune la dispozitia acestuia resursele financiare invocate.Se solicita Formular nr. 5- Persoana care sustine financiar operatorul economic nu trebuie sa se afle intr-una din situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani (model Formular nr. 7 si Formular nr. 7.1 ? Experienta similara)."Lista principalelor livrari din ultimii trei ani" insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar din care sa reiasa valoarea, perioada de livrare, beneficiari, care sa confirme furnizarea de produse prin unul sau mai multe contracte din ultimii tri ani, a caror valoare cumulata sa fie de minim 6210000 lei, fara TVA.
- Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva.
- Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea unui angajament ferm autentificat al persoanei respective prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele tehnice si profesionale invocate.
Se solicita Formular nr. 8
- Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle intr-o situatie care determina excluderea din procedura de atribuire.
- Se va prezenta certificatul ISO 9001:2001 sau echivalent valabil la data limita de depunere a ofertelor
- Se va prezenta certificatul ISO 14001 sau echivalentvalabil la data limita de depunere a ofertelor
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
? se solicita : Declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani (model Formular nr. 7 si Formular nr. 7.1 ? Experienta similara)- Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea unui angajament ferm autentificat al persoanei respective prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele tehnice si profesionale invocate.Se solicita Formular nr. 8- Se va prezenta certificatul ISO 9001:2001 sau echivalent valabil la data limita de depunere a ofertelor- Se va prezenta certificatul ISO 14001 sau echivalentvalabil la data limita de depunere a ofertelorAcestea se vor prezenta in xerocopie lizibila, certificata pentru conformitate cu originalul cu semnatura si stampila
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.03.2013 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.04.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.04.2013 12:00
Locul: Sediul AC-550052 Sibiu, Soseaua Alba Iulia nr. 68 - sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti din partea operatorilor economici care au depus oferte
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In situatia in care exista oferte financiare cu preturi egale, clasate pe primul loc, la solicitarea comisiei de evaluare se vor depune de catre acesti operatori economici noi oferte financiare in plic sigilat.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta conform art.256 ind.2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. Drumuri si Poduri S.A. Sibiu
Adresa postala: Str. Soseaua Alba Iulia, nr. 68, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550052, Romania, Tel. +40 269210095, Email: [email protected], Fax: +40 269235885
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.02.2013 08:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer