Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie bocanci tip trekking, SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT ,SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA, SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA


Anunt de participare (utilitati) numarul 144716/02.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala: Bd. Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Adina Tudoran, Tel. +40 212065084, In atentia: Adina Tudoran, Email: [email protected], Fax: +40 213175980, Adresa internet (URL): www.enel.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
agent economic
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie bocanci tip trekking, SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT , SCENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA, SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Enel Distrib. Banat: Depoz. Central Euroccooper, Cal. Aradului, DJ216, Bifurcatia 4;Enel Distrib. Muntenia, Enel Distrib. Dobrogea: Depoz. Central, Sos. de centura Buc., nr.220, Nord-Est Logistic Parc.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 393, 900 si 741, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: se estimeaza ca primul contract subsecvent se va atribui odata cu semnarea acordului cadru; al doilea contract subsecvent se va incheia in trimestrul al patrulea al anului 2014
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie bocanci tip trekking pentru SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT , SCENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA, SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
18830000-6 - Incaltaminte de protectie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitie bocanci tip trekking, cantitatea minima: 1.010 perechi bocanci - val.393.900lei fara TVA , cantitatea maxima: 1.900 perechi bocanci - val.741.000lei fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: intre 393, 900 si 741, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
13.000lei/6.500lei IMM; Per.valab: cel putin egala cu per valab of.; Mod de constituire: A)instrument bancar emis de o soc. bancara sau soc. de asigurari-in original;B)OP sau fila CEC cu confirmarea lor de catre banca, pana la data deschiderii ofertelor in contul: ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA(CIF RO14507322), RO33CITI0000000760023019, deschis la Citibank Europe plc. Dublin Suc Romania. Se va prezenta si decl. pe proprie raspundere privind incadrarea in cat IMM(daca este cazul), in original. In conf. cu art 278prim-(1) din OUG34/2006, in mas in care CNSC respinge o contestatie, AC va retine contestatarului din garantia de particip in rap cu val estim a contractului, suma de 4.520, 99lei; Conversia valorilor se va face la cursul lei/euro BNR, din data de 25.10.2012:1euro=4.5640lei 10%(5%ptIMM)din val contractului subsecvent fara TVA. Per pt care se constit gar este egala cu durata ct. Modul de constit a gar de buna exec: -a)prin ret succesive din fact prezentate;Avand in vedere faptul ca AC este o soc comerciala cu capital majoritar privat si finantarea ct se face din surse proprii, si nu din fonduri publice, nu se aplica prevederile HG 1045/2011?care fac referire la faptul ca«?sumele datorate de instit publice operat ec, incl cele datorate de op ec beneficiari de subventii sau transf altor operatori ec, se achita in conturile benefic deschise la trezoreria statului».Sau, b)-Scrisoare de gar bancara de buna executie(la solicitarea ofert)care va constitui anexa la ct.Sau, -c)Instrum de garantare emis in condit legii de o soc de asigurari, care va respecta prevederile din HGR 925/2006 art 86 alin.(2)-(4). Restit gar de buna executie se va efectua conform HGR 925/2006 art.92 alin.(4), asa cum este prevazut si in CGF-RO rev.1
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Formular F1.1 Acord de asociere (daca este cazul), Formular F21Declaratie privind neincadrarea in sit.prev.la art.180 din OUG 34/2006, Formular F2.1Declaratie privind neincadrarea in sit.prev.la art.181 din OUG 34/2006, Formular F2.2Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69-1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG34/2006 cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire si care aproba bugetul aferent autoritatii contractante: Director General Enel Distributie Muntenia, Giuseppe Fanizzi;Director Achizitii si Servicii ?Trofin Cosmin; Director Siguranta -Mihaela Iliescu; Director Adj.Dir.Jur.Af.Corporat.-Dumitrascu Alina; Director Adj. Achizitii ?Grigoruta Camelia; Responsabil procedura- Tudoran Adina; Responsabil contract: Fulas Daniel-Responsabil Logistica, Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, Formular F2.4, Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale ?original/copie legalizata /copie lizibila certificata ?conform cu originalul?. (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident).Certificatele trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.Se vor completa esalonarile sau compensarile, aprobate de catre organele competente in domeniu, si dovada incadrarii in termen, in cazul existentei unor datorii.Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii(daca este cazul) Document edificator din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului-Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator.Persoane juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului - in original/copie legalizata /copie lizibila certificata ?conform cu originalul?-ofertantul isi asuma raspunderea cu privire la faptul ca inf. cupr.in ac. doc. sunt valabile/reale la data lim.de depunere a of.Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat peprimul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate Certificat constatator emis de Oficiul registrului comertului de pe langa Tribunal in original/copie legalizata emis recentnumai in situatia in care a prezentat acest document in copie simpla.Persoane juridice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este stabilit in original/copie legalizata/ copie lizibila certificata ?conform cu originalul?
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri globala;Cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani trebuie sa fie cel putin 786000 lei fara TVA(393000 lei fara TVA pentru IMM-uri.Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual comunicat de BNR si anume: 2009 ? 1 Euro= 4.2373 Lei 2010 ? 1 Euro=4.2099 Lei 2011 ? 1 Euro=4.2379 Lei (2009, 2010, 2011). Operatorii au obligatia depunerii bilanturilor pe ultimii 3 ani, respectiv pentru anii 2009, 2010, 2011.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Formularului F3
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista prod. similare din ultimii 3 ani. Poate fi insotita de cel putin un doc. sau max.3 doc., care sa dem. livr. prod. in val. cumulata de cel putin val. est. a celui mai mare contract subsecvent: 393900 lei fara TVA. Prod. din lista vor fi insotite de recomandari(aferente prod. respv.), emise de benef. prod. respv. precizandu-se: - mod. de indepl.oblig. contract.; - daca pe parcursul livr. prod. s-au inregistrat : neconformitati, accidente tehn. din vina exclusiva a contractantului, receptii.Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual comunicat de BNR si anume: 2009 ? 1 Euro= 4.2373 Lei 2010 ? 1 Euro=4.2099 Lei 2011 ? 1 Euro=4.2379 Lei (2009, 2010, 2011)
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Formularului F5
Declaratie care contine informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii(conform art. 188, alin 1, lit.c)
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Formularului F6
Informatii privind asociatii (daca este cazul) Criteriile de calif. Ref.la sit. pers. a ofertantului, la cap. de exercit.a activit. prof. (inreg.), la stand. de asig.a calit. trebuie prez de fiecare asociat in parte. Sit.ec.-fin. si cap. teh. si/sau prof. se dem. prin luarea in cons.a res. tuturor memb. asoc.. In cazul in care o asoc.de op. ec. este declarata castigatoare, rel. contr. si fact. se va face in conform.cu modul in care vor declara asociatii in Ac. de asoc. prezent la desch. ofert. In cazul in care ofertantul isi demonstr.cap.teh.si prof. invocand si sust.acordata, de catre o alta pers., atunci ac, are oblig de a dovedi sust. de care benef., prin prez unui angaj ferm al pers. resp, incheiat in forma autentica , prin care conf. ca va pune la disp.ofert. res. teh. si profes.invocate.Pers. care asigura sust. fin. nu trebuie sa se afle in sit.prev.la art.180 si art.181 lit a), c1) si d).
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Formularului F21 si a propriului dosar de calificare de catre asociat. In Formularul F21 se va specifica liderul asociatiei
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul ) In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contractul de furnizare, are obligatia de a preciza : a.partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze respectiv indicarea procentajului din total contract de achizitii. b.indicarea activitatilor ce vor fi realizate de subcontractanti si valoarea acestora, c.datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si specializarea acestora d.la incheierea contractului (in situatia in care este desemnat castigator) are obligatia de a prezenta contractul/contractele incheiate cu subcontractantii, care trebuie sa fie in concordanta cu oferta si care se vor constitui in anexa la contract, daca sunt prezentate documente in acest sens conform art.11alin7 din HG925/2006 e.Subcontractantii vor pune la dispozitie lista resurselor materiale si umane
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Formularului F8
Mostre: bocanc tip trekking. Mostrele se vor preda pe baza de proces verbal de predare-primire intocmit de ofertant.
Modalitatea de indeplinire
Mostrele vor fi ambalate in cutie/cutii pe care se va scrie numele ofertantului. Neprezentarea mostrelor la data si ora de depunerea ofertei duce la respingerea ofertei si declararea acesteia ca ?inacceptabila?, in conformitate cu HG 925/2006 art 36 (1) lit b.
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante -ISO 9001:2008
Modalitatea de indeplinire
Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de calitate, conform ISO 9001:2008 sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, caz in care se va prezenta si raportul de audit emis de un organism de certificare
Informatii privind asigurarea protectiei mediului ? pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului ISO 14001:2005
Modalitatea de indeplinire
Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de protectie a mediului SR EN ISO 14001:2005, sau certificate echivalente emise de organisme
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Op. ec. trebuie sa fie inreg.in SEAP, trebuie sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem, conf.art.38 al.3 din HG925/2006, aut.contr.are obligatia de a invita la licit. el. numai ofertantii care au depus oferte admisibile, licitatia el se va desfasura intr-o runda; pasul minim de licitare 0.25% din valoarea estimata a acordului cadru.Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul ofertat. Ofertele de pret introduse in runda de licitare electronica vor fi exprimate in aceeasi moneda in care s-a facut depunerea ofertelor de pret in etapa de depunere oferta (LEI, fara TVA). Licitatia se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului.Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
SA 54
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.07.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.07.2013 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.07.2013 18:00
Locul: SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Daca in urma desfasurarii licitatiei electronice, pe primele trei locuri se afla doi sau mai multi ofertanti cu aceeasi valoare a propunerii financiare, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua oferta financiara in plic inchis. In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua oferta financiara are pretul cel mai scazut.Operatorul economic a carui oferta financiara prezinta pretul cel mai scazut, va transmite in termen de 2 (doua) zile lucratoare, urmatoarele formulare: F9 si F11, completate cu noile valori.Formularele se vor transmite la sediul Autoritatii Contractante, in original, semnate si stampilate de catre reprezentantul legal al ofertantului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA, Serviciul Juridic si Afaceri Corporatiste
Adresa postala: Bd Ion Mihalache, nr.41-43, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel. +40 213132815, Fax: +40 372871911
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.07.2013 17:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer