Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie burghie pentru beton armat, beton, piatra, zidarie si burghie pentru metal


Anunt de participare (utilitati) numarul 141099/13.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: Str Trandafirilor nr. 21, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540049, Romania, Punct(e) de contact: Vlad Radu, Tel. +40 365403675, In atentia: Vlad Radu, Email: [email protected], Fax: +40 365403693, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate pe actiuni
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie burghie pentru beton armat, beton, piatra, zidarie si burghie pentru metal
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locatiile din aria SC E.ON Gaz Distributie
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie burghie, Lot 1 - pentru beton armat, beton, piatra, zidarie cu prindere SDS Max;Lot 2 - pentru beton armat, beton, piatra, zidarie cu prindere SDS Plus si burghie pentru metal;
conform cerintelor din caietul de sarcini si specificatiilor tehnice
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44512910-4 - Varfuri de burghiu (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1, Burghie pentru beton armat, beton, piatra si zidarie cu prindere SDS Max
-Burghie rotopercutie SDS MAX, 18x400mm, 1000 buc.
-Burghie rotopercutie SDS MAX, 18x800m, 2000 buc.
-Burghie rotopercutie SDS MAX, 20x400mm, 92 buc.
Lot 2, Burghie pentru beton armat, beton, piatra si zidarie cu prindere SDS Plus, burghie pentru metal
-Burghie rotopercutie SDS PLUS, 8x150mm, 80 buc.
-Burghie rotopercutie SDS PLUS, 10x150mm, 80 buc.
-Burghie rotopercutie SDS PLUS, 12x200mm, 124 buc.
-Burghie rotopercutie SDS PLUS, 16x400mm, 2236 buc.
-Burghie pt. metal HSS DIN 338, 8x75mm, 130 buc.
-Burghie pt. metal HSS DIN 338, 10x87mm, 130 buc.
-Burghie pt. metal HSS DIN 338, 12x101mm, 130 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 449, 600RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie conform prevederilor art.86 din HGR 925/2006. Se solicita garantie de participare in cuantum de: lot 1 - 21.940, 18 LEI; lot 2 - 6.761, 90 LEI. Mod de constituire: conform prevederilor art. 86 din HGR 925/2006, in contul RO11BRDE270SV27540412700 deschis la BRD Tg-Mures, care se prezinta in original. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara cu 5 zile, datei limita de depunere a ofertelor. Nu se accepta depunere de numerar la casieria autorit. contractante. Se va prezenta si declaratie pe proprie raspundere privind incadrarea in categoria IMM(daca este cazul), in original. In conf. cu art 278prim-(1) din OUG34/2006, in masura in care CNSC respinge o contestatie, autoritatea contractanta va retine contestatarului din garantia de particip in raport cu val estimata a contractului. Valabilitatea garantiei de participare curge de la data limita de depunere a candidaturii si este valab cel putin 90 de zile de la data limita de depunere a candidaturilor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se depune o data cu candidatura. Nu se accepta ordin de plata care nu este vizat de banca. Se va constitui garantia de buna executie, in procent de 10 % (5% pentru IMM) din valoarea contractului, exclusiv T.V.A.. Modul de constituire: conform prevederilor art.90 din HG 925/2006. Garantia trebuie sa fie irevocabila si va constitui anexa la contract. Restituirea garantiei de buna executie se va efectua conform HGR 925/2006 art 92 aliniat (1).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii ale E.ON Gaz Distributie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art 180 din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare, prezentata de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului.Incadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Se va completa Formularul 12A.2-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din O.U.G. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare, prezentata de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului. Tertul sustinator va prezenta doar documentele pentru neincadrarea in prevederile art.181 lit a), c1), d) din OUG
34/2006 Se va completa Formular 12B.3-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de prevederile art 69^1(evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, prezentata de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant al candidatului/ofertantului. Ofertantul care se afla in situatiile prevazute la articolul mentionat este exclus din procedura de atribuite. Se va completa Formularul 13APersoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire din cadrul autoritatii contractante sunt:
Virgil Metea - Director General
Radu Petre - Director General Adjunct
Bogdan Cirstea - Imputernicit al autoritatii contractante; Flavius Marcus- Imputernicit al autoritatii contractante; Erwin Wagner - Imputernicit al autoritatii contractante; Angela Vasile- Consilier Juridic
Dumitru Palaghie - Rep. Solicitant; Calin Blaga - Rep. Solicitant; Sorin Rosca - Rep. Solicitant
Radu Vlad - Presedinte comisie de evaluare4-Certificat de participare la procedura cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si
Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. Se va completa Formularul 13B.
Nota: In cazul unei asocieri se va depune acordul de asociere Formular nr 6 semnat de parti, respectiv in cazul subcontractarii se depune acordul de subcontractare Formularul nr 7 semnat de parti.
Nedeclararea subcontractantului/subcontractantilor presupune derularea contractului fara posibilitatea adaugarii unui/mai multorsubcontractanti pe parcursul derularii contractului.5-Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale ? original/copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu originalul? (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident). Certificatele mentionate trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform Prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Se vor prezenta esalonarile aprobate de organismele competente si dovada incadrarii in termen, in cazul existentei unor datorii.Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Se va completa obligatoriu si formularul 2D. Certificat constatator emis de ORC in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" din care sa rezulte ca domeniul/domeniile de activitate al candidatului corespunde cu obiectul contractului. In cazul in care in acest certificat nu sunt trecute domenii de activitate necesare pentru indeplinirea contractului, neacoperite de subcontractanti/ asociati, candidatura va fi respinsa. In cazul in care acest document se depune in copie cu mentiunea "conform cu originalul" autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor castigatori sa prezinte certificatul in original/copie legalizata.Pentru persoanele fizice autorizate documente de confirmare a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale.Pentru persoanele fizice/juridice straine documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident; prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala, valabil la data limita de depunere a candidaturilor (evitarea dublei impuneri)sau o declaratie pe proprie raspundere valabile pentru anul calendaristic in curs.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri
Cerinta minima: realizarea unei cifre de afaceri medii globale anuale pe ultimii 3 ani egala sau mai mare decat: lot 1 - 2194018, 2 RON; lot 2 - 676189, 8 RON.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara - cerinta minima : Prezentarea cel putin a unui document/contract sau copie conform cu originalul, parte relevanta dintr-un document/contract prin care sa se confirme furnizarea de produse similare a caror valoare sa fie de minimum: lot 1 - 1108090 Lei, lot 2 - 341.510 Lei.
Valorile mentionate sunt fara TVA. Cursul leu/euro avut in vedere pentru calculul echivalentei este cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Experienta similara prezentata va fi pentru produse din aceeasi categorie cu cel din Caietul de Sarcini parte din prezenta Documentatie Descriptiva.
Descrieri si fotografii edificatoare ale produselor ofertate, a caror autenticitate trebuie demonstrata.
Depunere mostre. Mostrele se vor livra cu titlu gratuit si fac parte din dosarul achizitiei publice.
Se va prezenta cel putin o recomandare, incluzand nume si date de contact. Recomandarile trebuie sa exprime felul in care au fost respectate prevederile contractuale (sa rezulte faptul ca au fost respectate prevederile contractuale).
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care
atesta ca acesta are implementat si mentine standarde de asigurare a
calitatii, conform ISO 9001:2008.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
cfm art.164-OUG nr.34/2006: a)elem.supuse ofertarii: pretul ofertei=100% b)NU exista limite de imbunat.a elem. de la lit.a, cu respect. preved. art. 202- OUG 34/2006;c) info pt ofertanti in cursul licit.electr.: clasament -cfm art 43 alin. 1-HG nr.1660/2006;d) -inainte de licit. electr., aut. contract va realiza o eval. a ofertelor cfm art.165 alin.1-OUG nr.34/2006;
-Invit. de particip. si notif. de incepere a licit.electr.vor fi transmise automat de SEAP la e-mail inreg. in sist.ca adr. de contact si vor fi disponib.in sect."Notif. de sistem"; -nr de runde ale licit. electr.: 1;
-licit. electr.va incepe la 2 zile lucrat.de la transm.invit.pt licit.electr.;
-durata rundei: 1 zi lucrat.;e) in licit.electr.ofertantii pot doar sa imbunat. ofertele financ. depuse anterior cfm art.43 alin. 4-HG nr. 1660/2006;f) pt particip.la licit.electr.op.ec.trebuie sa fie inreg.in SEAP cfm art.6 alin. 2- HG nr.1660/2006. Info. pt inreg.SEAP: www.e-licitatie.ro
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.01.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.01.2013 12:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.01.2013 13:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Punctajul pentru factorul "Pretul ofertei" se calculeaza astfel: a) pentru pretul cel mai mic ofertat se acorda maximum de punctaj ? 100 pct.b) pentru valori ofertate mai mari decat pretul minim ofertat, punctajul se calculeaza astfel: Pn = ( pret minim / pret n) x punctaj maxim alocat. In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita oferte financiare imbunatatite, in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Curs de referinta pentru ofertare Leu/Euro: 4, 5646. Propunerea tehnica va contine si Fisa tehnica a produsului, eliberata de producator si autentificata (stampilata si semnata).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac: 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante, considerat nelegal (art. 256^2 OUG 34/2006).
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament Juridic SC E.ON Gaz Distributie SA
Adresa postala: P-ta Trandafirilor nr. 21, Targu Mures, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540049, Romania, Tel. +40 365403769, Email: [email protected], Fax: +40 365403769
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.12.2012 10:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer