Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie camere de germinatie


Anunt de participare numarul 146454/11.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor Bucuresti
Adresa postala: aleea c sandu aldea 10, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012065, Romania, Punct(e) de contact: Cristina Gafton, Tel. +40 212240264, Email: [email protected], Fax: +40 212240291, Adresa internet (URL): www.lccsms.bvl.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agricultura
Activitate (activitati)
Altele: Activitati auxiliare pt productia vegetala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie camere de germinatie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul beneficiarului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Camere de germinatie - folosite pentru analiza calitatii germinative a semintelor si materialului saditor precum si a testelor de vigoare, analiza COLD-TEST - procurare, instalare si punere in functiune.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42512300-1 - Unitati de climatizare (Rev.2)
51430000-5-Servicii de instalare de echipament de laborator (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Camere de germinatie - 2 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 419, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a) Cuantumul garantiei de participare: 48.000leib) Cuantumul ce se va retine din garantia de participare in conditiile art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006 in cazul respingerii unei contestatii: 6199 leic) Forma de constituire a garantiei de participare: 1. instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari;sau2. ordin de plata in contul Autoritatii Contractante nr. RO47 TREZ 7015 005X XX01 3030, deschis la Trez sect 1, cod fiscal 14909893 cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.Nota: In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul nr. 8 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular.I.1).Dovada constituirii garantiei de participare se va depune in original la sediul autoritatii contractante pana la data si ora stabilita pentru deschidereaofertelor , indiferent de modalitatea de constituire a acesteia. DaCuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a contractului.Garantia de buna executie se constituieprintr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006.Nota: conform Formularului nr.9.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 dinH.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii si in completare subventii de la bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Certificat de participare cu oferta independenta OrdinANRMAP 314/2010
Cerinta obligatorie: prezentare formular3 ? Formularul se solicita atat ofertantului cat si de tertul sustinator, daca este cazul. In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
2.Declaratie privindeligibilitatea in conf. cu art. 180 din OUG 34/2006;
Cerinta obligatorie: prezentare formular 1 - Formularul se solicita atat ofertantului cat sitert sustinatorului, daca este cazul. In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006
Cerinta obligatorie: prezentare Formular 2-Formularul se solicita atat ofertantului cat si tert sustinatorului, daca este cazul.Pentru tert sustinator se solicitao declaratie de neincadrare in prevederile art. 181 lit. a), c 1) si d) din OUG 34/2006 actualizata.
In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.Incadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
4.Declaratie privind neincadrarea in art. 69^1/OUG 34/2006
Cerinta obligatorie: prezentare formular4
Formularul se solicita ofertantului, subcontractantului si tert sustinatorului, daca este cazul.In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoana cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante este Gafton Cristina- Laura? functia director general.
Responsabil compartiment financiar, contabilitate, investitii, management-resurse umane- Ec. Stroe Vasilica
Presedinte comisie de evaluare ?Gafton Cristina Laura
Membri comisie evaluare : Ec. Stroe Vasilica, ing. Popescu Matilda
5.Certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat.
Cerinta obligatorie: Se solicita confirmarea privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si bugetul local ? formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul /ofertantul este rezident.In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formulare.
Toate aceste documente sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioaracelei in care se depun ofertele.
Conf. art. 182-(1) din OUG 34/2006, se accepta orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de furnizare.
6.Cerinta necesara - declaratia privind calitatea de participant la procedura - completare formular 5. Persoane juridice/fizice romane - Certificat constatator emis de Oficiul Teritorial din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului de care apartine, din care sa reiasa domeniul de activitate al operatorului economic, informatii privind structura asociatiilor , reprezentantii legali. Documentul va fi solicitat in copie lizibila cu mentiunea ?conform cuoriginalul?.Informatiile cuprinse in certificat sa fie reale si actuale la data limita dedepunere a ofertei.Persoane juridice /fizice straine - Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care este stabilit candidatul/ofertantul este rezident, traduse in limba romana. Documentul va fi solicitat in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita sa prezinte, pentru conformitate, documentul in original / copie legalizata
Dovada acreditarilor si certificarilor in domenii reglementate: Directiva de joasa tensiune, compatibilitate electromagnetica
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Med.cifrei de afaceri globala a ofertantului pe ultimii trei ani (2010, 2011, 2012) sa fie cel putin egala cu suma de 4.838.000 Lei Se solicita bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, din care rezulta cifra de afaceri globala sau, dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari , ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin
care ofertantul probeaza capacitatea economico-financiara.
Nota:
In masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de
legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit ofertantul, atunci acesta va
prezenta alte documenteedificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei
economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor
prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba
romana.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta: - Formularul nr. 6 ? Informatii generale aferente ultimilor trei ani.Nota: Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decateuro se va folosi cursul mediu comunicat de catre BancaNationala a Romaniei pentru anii indicati, respectiv: pentru anul2010:1 Eur = 4, 2099 lei, 1 USD = 3, 1779 lei pentru anul 2011 ?1 EUR = 4, 2379 lei, 1 USD = 3, 0486 lei, pentru anul 2012:1EUR = 4, 4560 lei, 1 USD = 3, 4682 lei, .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a furnizat in ultimii 3 ani, in cadrul unuia
sau mai multor contracte , produse similare.
Valoarea cumulata a contractelor prezentate trebuie sa fie cel putin egala cu
valoarea estimata a contractului ce se va atribui. Se solicita:
- certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre un client privat beneficiar prin care se face dovada indeplinirii cerintelor privind experientasimilara .
Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii .
O declaratie referitoare la echipamentele tehnice , utilajele, instalatiile si masurile luate in vederea asigurarii calitatii produselor.
Informatii privind personalul tehnic de specialitate, de asigurare a calitatii.Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii. Se solicita prezentarea de CV-uri, calificari ale personalului ce va fi implicat in desfasurarea contractului sideclaratia de disponibilitate.
Ofertantul va face dovada ca a implementat un sistem de management al calitatii conform standardului SR-EN-ISO-9001:2008.
Ofertantul va face dovada ca a implementat un sistem de management al mediului conform standardului SR-EN ? 14001:2005.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire a cerintei : Se vor prezenta: -Formularul nr. 7 - Lista privind principalele furnizari de produse inultimii 3 ani;Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatiiDeclaratia privind personalul responsabilpentru indeplinirea contractului(completare Formular nr.13), impreuna cu CV-urile expertilor propusi, semnate de catre titulari si datate. CV - urile vor fi insotite de o anexa in care vor fi mentionate succint dar precis informatiile si documentele care atesta probarea cerintelor referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea fiecarei persoane propuse.(completare Formular nr.14)Se va prezenta o copie dupa certificat.Se va prezenta o copie dupa certificat.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1/ 2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.10.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.10.2013 15:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.10.2013 12:00
Locul: Bucuresti, sector 1, aleea C-tin Sandu Aldea, nr.10-sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Gafton Cristina-Laura ;Popescu Matilda ;Stroe Vasilica
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Daca pe primul loc se vor clasa mai multe oferte cu acelasi pret , pentru departajare vom solicita reofertarea in plic inchis.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenelede exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor - Compartiment Achizitii Publice
Adresa postala: Aleea Sandu Aldea Nr.10, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012065, Romania, Tel. +40 212228420, Email: [email protected], Fax: +40 212240291, Adresa internet (URL): www.lccsms.bvl.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.09.2013 12:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer