Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitie carburanti auto( benzina si motorina) in baza carduri electronice de credit


Anunt de participare numarul 142559/19.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.
Adresa postala: STR VALENI NR 32, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100046, Romania, Punct(e) de contact: JUSTINIANA NITA, Tel. +40 0244525252, Email: [email protected], Fax: +40 0244510353, Adresa internet (URL): http: //www.sguploiesti.ro/Utile.htm, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
achizitie carburanti auto( benzina si motorina) in baza carduri electronice de credit
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: statii de alimentare de pe raza municipiului PLoiesti
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitie motorina euro 5 si benzina fara plumb euro 5
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09134200-9 - Motorina (Rev.2)
09132100-4-Benzina fara plumb (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
250.000 litri motorina euro 5 si 93.000 l benzina fara plumb euro 5
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 659, 000 si 2, 212, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
supl conf art 6 alin 2 si 3 din HG 925/2006 cu o val pana la 553000 lei( fara TVA)
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
11 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare 33000 lei. Echivalenta pentru o garantie depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Garantia pentru participare se va constitui in lei, intr-o forma la alegerea operatorului economic, din cele enumerate mai jos: a) prin virament bancar in contul autoritatii contractante RO79BRDE300SV76016203000 deschis la BRD - Sucursala Ploiesti (codul fiscal al autoritatii contractante: 27449967) b) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire c) prin depunere in numerar la caseria autoritatii contractante Dovada constituirii garantiei de participare este obligatorie la deschiderea ofertelor si se va prezenta in afara plicului sigilat care contine oferta. Ofertele depuse fara dovada platii garantiei de participare vor fi respinse avand in vedere prev art 33 alin 3 din HG 925/2006..Garantia de participare la licitatie se pierde daca ofertantul: - revoca oferta dupa deschiderea acesteia si inainte de adjudecare, - revoca oferta dupa adjudecare, - fiind castigatorul licitatiei, nu semneaza contractul in termenul de valabilitate a ofertei - fiind castigatorul licitatiei, nu constituie garantia de buna executie . Returnarea garantiei de participare se va face dupa incheierea contractului cu ofertantul castigator, in baza unei solicitari scrise.In cazul depunerii unei contestatii resinse de CNSC ca nefondata, se va retine suma de 5438.99 lei. PT IMM- legea 346/2004 Garantia de buna executie a contractului este de 5% din valoarea contractului fara TVA, ce se va constitui prin: - retineri succesive din facturile prezentate la plata, se vor avea in vedere prevederile HG 1045/2011; sau - scrisoare bancara de garantie de buna executie, depusa in maxim 5 zile de la semnarea contractului de ambele parti
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget propriu
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia privind eligibilitatea, Declaratia privind neincadrarea in prev.art.181 din O.U.G. nr.34/2006, Certificatele privind plata taxelor si impozitelor la bugetul de stat si la bugetul local-in original sau xerocopie certificata pt.conformitate cu originalul, acestea sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei care se depun ofertele, declaratie privind neincadrarea in prev art 69 1 din OUG 34/2006, persoane cu functie de decizie: director general- Donald Nicolae Constantin, director Economic Elena Trican, Dir gen adj Ovidiu Negulescu; persoane cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt : Presedinte: Ovidiu Negulescu- Director Gen AdjunctMembri: Elena Trican- Director EconomicEmeric Dragomir -Compartiment Juridic ContenciosTeodor Cocan- Comp Parc AutoCristian Petrica- Coordonator Comp Marketing, Aprovizionare, Achizitii
Declaratie privind calitatea de participant la procedura, certificat de participare la licitatie cu oferta independent.In cazul in care oferta este prezentata in asociere de mai multi operatori economici ocumentele solicitate trebuiesc prezentate de fiecare operator economic in parte. certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constattaor. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor. Certificatul se va prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de incheierea contractului de achizitie publica, depunerea documentului in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
fisa de informatii generale a societatii cu media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani sa fiemin. 3318000 lei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
fisa de inf generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DEclaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studio si cercetare.Ofertantul trebuie sa dispuna( dotare proprie/inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie) si sa faca dovada capacitatii de a livra carburanti non-stop si in mai multe puncte de distributie - statii de comercializare de pe raza MunicipiuluiPloiesti (cel putin doua statii)
1. experienta similara ultimii 3 ani, Lista a principalelor livrari de produse in domeniul achizitiei efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Livrarile de produse, se confirma prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar din care sa reiasa furnizarea de produse.In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Ofertantul va prezenta ca dovada a experientei similare in ultimii 3 ani: - maxim 3 documente/certificate din care sa reiasa furnizarea de produse in domeniul achizitiei, in care participarea ofertantului la aceasta sa fi fost in valoare cumulata de cel putin: 1.659.000 lei fara TVA
. Pt valorile exprimate in euro se vor folosi pt conversie ratele medii anuale de schimb ron/ eur comunicate de BNR pt anii respectivi: 2008- 3.6827 lei, 2009- 4.2373 lei, 2010- 4.2099 lei, 2011- 4.2379 lei, 2012- 4.4560 lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
dotare tehnicalista principalelor livrari de produse
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Autoritatea va publica faza finala de licitatie electronica cu operatorii economici admisibili, desfasurata intr-o singura runda. Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul unitar. Eventuale limite ale valorile pana la care elemetul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare pot fi imbunatatite: nu exista limite. Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor in procesul repetitiv de reofertare, informatii referitoare la: clasament. In cadrul licitatiei electronice, ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca decat ultima oferta depusa. Nr de runde al licitatiei electronice: una. Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmitewrea invitatiei. Durata unei runde: una zi.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1195/17.01.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.04.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.04.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.04.2013 10:00
Locul: sala de sedinte, etaj II, Str VAleni nr 32
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
DElegati imputerniciti din partea operatorilor economici si comisia de evaluare a ofertelor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
in cazul existentei unor oferte de pret egale clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile din ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii pe care il considera nelegal cf art 256*2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serv Juridic Contencios
Adresa postala: str VAleni nr 32, Localitatea: ploiesti, Cod postal: 100046, Romania, Tel. +40 244525252, Email: [email protected], Fax: +40 244510353, Adresa internet (URL): www.sguploiesti.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.03.2013 11:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer