Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie cartuse filtrante [CS2]


Anunt de participare (utilitati) numarul 146145/30.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
OMV PETROM S.A
Adresa postala: Petrom City, Str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Punct(e) de contact: Departamentul Achizitii Operationale, Tel. +40 372855389, In atentia: Daniela COSMOIU, Email: [email protected], Fax: +40 212063180, Adresa internet (URL): www.petrom.com, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala pe Actiuni
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie cartuse filtrante [CS2]
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: DEPOZIT GEBRUDER WEISS:
Europolis Park;strada Italia, Depozit 12, Sectiunea 17-31 ; Autostrada Bucuresti-Pitestikm 17, Comuna Chiajna, Judetul Ilfov
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: 3, 907, 200RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente vor fi atribuite in baza acordului cadru la un interval aproximativ de cel putin 6 luni pentru Lotul 1 si 3 luni pentru Lotul 2, pe parcursul derularii acordului cadru. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent (RON) a fost stabilit dupa cum urmeaza: Lot 1:35200; Lot 2:308000
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lot 1: Achizitie cartuse filtrante finete de filtrare 2 microni -conform Documentatiei de atribuire.
Lot 2: Achizitie cartuse filtrante finete de filtrare 10 microni -conform Documentatiei de atribuire.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42996500-9 - Filtre pentru ape reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1- cartuse filtrante finete de filtrare 2 microni: minim 196 bucati/maxim 960 bucati;
Lot 2- cartuse filtrante finete de filtrare 10 microni: minim 8000 bucati/maxim 24000 bucatiCantitatile minime si maxime estimate care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru sunt:
Lotul 1 -minim32 bucati si maxim160 bucati
Lotul 2 -minim 672 bucati si maxim 2000 bucati
Valoarea estimata fara TVA: 3, 907, 200RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va prezenta Garantie de participare la licitatie in RON (lei), distinct pentrufiecare lot in parte dupa cum urmeaza: Lot 1:2500RON;Lot 2:15000RON.Garantia de participare la licitatie se constituie prin virament bancar (in contul IBAN RO26RZBR0000060008237747 deschis la Raiffeisen Bank Bucuresti sau sub forma de instrument de garantare emis in favoarea autoritatii contractante in conditiile legii de o societate bancara/de asigurari conform articolul 86 al Hotararii de Guvern 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si va fi valabila 134 zile de la data limita pentru depunera Ofertelor.In cazul in care garantia de participare este constituita in alta moneda, se va utiliza cursul oficial de schimb al Bancii Nationale a Romaniei publicat pe site-ul www.bnr.ro, valabil in a 5-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, inclusiv data de depunere a ofertelor. Cuantumul Garantiei de Buna Executie pentru fiecare Contract subsecvent reprezinta 10% din valoarea Contractului subsecvent, exclusiv TVA.Garantia de buna executie pentru fiecare Contract subsecvent va fi constituita conform optiunii ofertantului castigator fie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari fie prin retineri succesive din facturi, in conformitate cu prevederile art. 90 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii ale OMV Petrom.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA 1 (aplicabila pentru fiecare lot in parte): Un operator economic este exclus din prezenta procedura daca se afla in oricare din situatiile descrise la articolul 180 respectiv 181 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Demonstrarea acestei cerinte trebuie realizata de Ofertanti pentru fiecare lot in parte, prin prezentarea in cadrul ofertelor a documentelor mentionate mai jos: 1. Declaratie privind eligibilitatea;
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la articolul 181 din O.U.G. 34/2006;
3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura;4. Cazier judiciar al operatorului economic (unde este aplicabil) sau orice document echivalent.Documentele specificate la punctele 1- 3 se vor prezenta conform formularelor care se regasesc in Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Ofertei?.Declaratiile care atesta ca Ofertantul nu se afla in situatiile ce determina/ce pot determina excluderea din procedura de atribuire, asa cum sunt acestea reglementate prin art. 180 si art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare trebuie semnate de reprezentantul imputernicit al operatorului economic, asa cum este acest reprezentant identificat in documentele prezentate pentru a dovedi capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, in conformitate cu prevederile legale din tara in care Ofertantul este stabilit.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.CERINTA 2 (aplicabila pentru fiecare lot in parte): Certificarea participarii la procedura cu oferta independenta.Demonstrarea acestei cerinte trebuie realizata de Ofertanti pentru fiecare lot in parte, prin prezentarea in cadrul ofertelor a declaratiei "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" conform formularului care se regaseste in Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Ofertei?.
Declaratia privind certificarea participarii la procedura cu Oferta independenta trebuie semnata de reprezentantul/reprezentantii legal(i) ai operatorului economic, asa cum este acest reprezentant identificat in documentele prezentate pentru a dovedi capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, in conformitate cu prevederile legale din tara in care Ofertantul este stabilit.
In cazul unei asocieri, declaratia se va prezenta in numele Asocierii si se va semna de persoana autorizata/imputernicita de catre toti membrii Asocierii sa semneze Oferta.CERINTA 3 (aplicabila pentru fiecare lot in parte): Certificarea inexistentei unui conflict de interese conform art. 69^1 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Demonstrarea acestei cerinte trebuie realizata de Ofertanti pentru fiecare lot in parte, prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, conform formularului care se regaseste in Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Ofertei ?. Aceasta declaratie va fi prezentata si de catre subcontractantul/subcontractantii nominalizati(i) si/sau tertul/tertii sustinatori(ii), daca este cazul. Formularele care atesta inexistenta conflictului de interese vor fi utilizate de catre Autoritatea Contractanta, in conformitate cu prevederile art. 69^2 alin. (2) din OUG nr. 34/2006, modificata si completata prin OUG nr. 77/2012.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractantein legatura cu aceastaprocedura de atribuire sunt urmatoarele: ? Mariana GHEORGHE -Director General Executiv si Presedinte al Directoratului;
? Andreas Peter MATJE -Director Financiar si membru al Directoratului;
? Neil Anthony MORGAN - Membru al Directoratului responsabil cu activitatea de Rafinare si Marketing;
? Johann PLEININGER - Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Explorare si Productie;
? Cristian SECOSAN - Membru al Directoratului responsabil cu activitatea de Gaze Naturale si Energie;
? Alina Gabriela POPA - Director Departament Financiar;
? Ion Anghel - Director Departament Demand Management (departament beneficiar);
? Ingrid Georgeta VASILE - Director Achizitii Operationale (Unitatea de Achizitii responsabila cu derularea procedurii de achizitie). CERINTA: Demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale prin forma de inregistrare precum si prin obiectul de activitate (aplicabila pentru fiecare lot in parte).Demonstrarea acestei cerinte trebuie realizata de Ofertanti persoane fizice sau juridice, romane sau straine pentru fiecare lot in parte prin prezentarea unui certificat constatator (in original sau in copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?), emis de Oficiul National al Registrului Comertului, sau orice alt document echivalent, prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica. Certificatul constatator sau documentul echivalent trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru ofertantul castigator clasat pe primul loc se va solicita certificatul constatator in original/copie legalizata.
In cazul in care un Ofertant depune Oferta pentru mai mult de un Lot, documentele enumerate in Fisa de date a achizitiei trebuie depuse in cadrul Ofertei pentru fiecare Lot.
In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste orice document prezentat in cadrul Ofertei, autoritatea contractanta are dreptul de a se prevala de dispozitiile art. 11 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri legalizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA: Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari (2012, 2011, 2010), dupa cum urmeaza (RON):
Lot 1: minim 70000;
Lot 2: minim 600000
Modalitatea de indeplinire
Demonstrarea acestei cerinte trebuie realizata de Ofertanti pentru fiecare lot in parte, prin prezentarea urmatoarelor documente:
1. Extrase din bilanturile contabile pentru exercitiile financiare ale ultimilor trei ani financiari (2012, 2011, 2010), din care sa reiasa cifra de afaceri;
2. Declaratie privind media cifrei de afaceri globala in ultimii 3 ani financiari (2012, 2011, 2010);
3. Raportul auditorilor pentru situatiile financiare aferente ultimilor trei ani financiari (2012, 2011, 2010), acolo unde este aplicabil.Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente din care sa reiasa indeplinirea acestei cerinte.Pentru situatiile financiare exprimate in alta moneda decat RON, se va folosi pentru conversia din alta valuta in RON, cursul mediu anual de schimb Ron/valuta comunicat de catre Banca Centrala Europeana pentru fiecare an in parte (http: //www.ecb.int).DacaungrupdeOperatori economicidepuneo ofertacomuna, atunci situatiaeconomicasifinanciara se demonstreaza prin luarea in considerare (cumularea) a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate ale tuturor documentelor solicitate in prezenta documentatie de atribuire.
In cazul in care Ofertantul este o asociere, pentru a beneficia de prevederile aplicabile IMM-urilor, respectiva asociere trebuie sa fie compusa exclusiv din IMM-uri.Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri si a garantiei de participare la 50% va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.-urilor (intreprinderi mici si mijlocii).
-
Modalitatea de indeplinire
continuare modalitate de indeplinire:
====================================In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, (terta parte) atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie Ofertantului resursele economice si financiare invocate.Angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie:
- sa prevada mecanismul de sustinere, prin descrierea explicita a felului in care se materializeaza sustinerea;
- sa precizeze care sunt resursele respective, evidentiind faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul derularii Acordului Cadru si Contractelor subsecvente pentru fiecare Lot in parte
- sa fie sustinut de documente relevante care sa confirme mentiunile din angajament.
Angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie sa garanteze OMV Petrom faptul ca, in cazul in care Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii Acordului Cadru si Contractelor subsecvente, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor Contractuale prin implicarea sa directa.
Prin semnarea angajamentului ferm sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate OMV Petrom ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, OMV Petrom avand posibilitatea de actiune directa impotriva sustinatorului.
Persoana care asigura sustinerea economica si financiara nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura, asa cum sunt acestea descrise in cadrul cerintelor minime referitoare la ?Situatia personala a ofertantului? din fisa de date a achizitiei. Pentru a-si demonstra situatia personala, persoana care asigura sustinerea trebuie sa prezinte Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 literele a), c)1 si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare conform formularelor care se regasesc in Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Ofertei?.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA 1: Demonstrarea experientei similare, prin prezentarea cel putin a unui contract de livrare de cartuse filtrante pentru apa, in ultimii 3 ani (unul sau mai multi clienti) pana la data limita de depunere a Ofertelor in cadrul prezentei proceduri, separat pentru fiecare lot, in valoare cumulata (RON, fara TVA) de cel putin:
Lot 1: minim 35200;Lot 2: minim 308000
Modalitatea de indeplinire
Demonstrarea acestei cerinte trebuie realizata de Ofertanti pentru fiecare lot in parte, prin:
1. Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani pana la data limita de depunere a Ofertelor cu detalii despre tipul acestora, valoarea, conditii de livrare, data finalizarii, beneficiari;
2. Documente emise/contrasemnate de beneficiarii produselor similare din care sa rezulte tipul de produse, conditii de livrare, perioada livrarilor si realizarea lor corespunzatoare.
Suplimentar, OMV Petrom poate solicita, in scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale a Ofertantilor, informatii privind partea/partile din Acordul cadru/Contractele subsecvente pe care respectivul Ofertant are eventual intentia sa o/le subcontracteze. In acest scop Ofertantii vor depune o declaratie cu privire la partea/partile din Acordul cadru/Contractele subsecvente pe care Ofertantul intentioneaza sa le subcontracteze inclusiv nominalizarea subcontractantilor, daca este cazul.Pentru contractele exprimate in alta moneda decat RON, se va folosi pentru conversia din alta valuta in RON, cursul mediu anual de schimb Ron/valuta comunicat de catre Banca Centrala Europeana pentru fiecare an in parte (http: //www.ecb.int).
CERINTA 2: Demonstrarea accesului la infrastructura si echipamente tehnicenecesare pentru indeplinirea corespunzatoare a Acordului cadru si a Contractelor subsecvente (aplicabila pentru fiecare lot in parte).
Modalitatea de indeplinire
Pentru a demonstra indeplinirea acestei cerinte, Ofertantul trebuie sa depuna separat, pentru fiecare lot in parte, ?Declaratie privind accesul la infrastructura (mijloace de transport, utilaje), echipamente tehnice de care dispune Ofertantul in vederea indeplinirii corespunzatoare a Acordului cadru si a Contractelor subsecvente?, conform formularului care se regaseste in Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Ofertei?.Daca un grup de operatori economici depune o Oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Capacitatea tehnica si profesionala a Ofertantului poate fi sustinuta, pentru derularea Acordului Cadru si indeplinirea Contractelor subsecvente si de o alta entitate, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Ofertant si entitatea respectiva.
In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie Ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie:
- sa prevada mecanismul de sustinere, prin descrierea explicita a felului in care se materializeaza sustinerea;
- sa precizeze care sunt resursele respective, evidentiind faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul derularii Acordului Cadru si Contractelor subsecvente pentru fiecare Lot in parte
- sa fie sustinut de documente relevante care sa confirme mentiunile din angajament.
Angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie sa garanteze OMV Petrom faptul ca, in cazul in care Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii Acordului Cadru si indeplinirii Contractelor subsecvente, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor Contractuale prin implicarea sa directa.Prin semnarea angajamentului ferm sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate OMV Petrom ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, OMV Petrom avand posibilitatea de actiune directa impotriva sustinatorului.Persoana care asigura sustinerea tehnica si/sau profesionala nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura, asa cum sunt acestea descrise in cadrul fisei de date a achizitiei la paragraful intitulat ?Cerinte minime referitoare la situatia personala a Ofertantului?. Pentru a-si demonstra situatia personala, persoana care asigura sustinerea trebuie sa prezinte Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare conform formularelor care se regasesc in Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Ofertei?.
CERINTA 3: Demonstrarea accesului la personalul de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, pentru indeplinirea corespunzatoare a Acordului cadru si a Contractelor subsecvente (aplicabila pentru fiecare lot in parte).
Modalitatea de indeplinire
Pentru a demonstra indeplinirea acestei cerinte, Ofertantul trebuie sa depuna separat, pentru fiecare lot in parte, ?Declaratie privind accesul la personalul de specialitate de care dispune Ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant in vederea indeplinirii corespunzatoare a Acordului cadru si a Contractelor subsecvente?, conform formularului care se regaseste in Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Ofertei?.Daca un grup de operatori economici depune o Oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Capacitatea tehnica si profesionala a Ofertantului poate fi sustinuta, pentru derularea Acordului Cadru si indeplinirea Contractelor subsecvente si de o alta entitate, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Ofertant si entitatea respectiva.
In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie Ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie:
- sa prevada mecanismul de sustinere, prin descrierea explicita a felului in care se materializeaza sustinerea;
- sa precizeze care sunt resursele respective, evidentiind faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul derularii Acordului Cadru si Contractelor subsecvente pentru fiecare Lot in parte
- sa fie sustinut de documente relevante care sa confirme mentiunile din angajament.
Angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie sa garanteze OMV Petrom faptul ca, in cazul in care Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii Acordului Cadru si indeplinirii Contractelor subsecvente, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor Contractuale prin implicarea sa directa.Prin semnarea angajamentului ferm sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate OMV Petrom ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, OMV Petrom avand posibilitatea de actiune directa impotriva sustinatorului.Persoana care asigura sustinerea tehnica si/sau profesionala nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura, asa cum sunt acestea descrise in cadrul fisei de date a achizitiei la paragraful intitulat ?Cerinte minime referitoare la situatia personala a Ofertantului?. Pentru a-si demonstra situatia personala, persoana care asigura sustinerea trebuie sa prezinte Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare conform formularelor care se regasesc in Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Ofertei?.
CERINTA 4: Doua mostre constand fiecare in 17 (saptesprezece) unitati identice cartus filtrant, de tipul celor ofertate in propunerea tehnica aferenta fiecarui lot in parte.
Modalitatea de indeplinire
Pentru atestarea indeplinirii acestei cerinte, Ofertantul trebuie sa prezinte separat, pentru fiecare lot in parte doua mostre constand fiecare in 17 (saptesprezece) unitati identice cartus filtrant, de tipul celor ofertate in propunerea tehnica in scopul testarii in conditii de lucru conforme celor descrise in Caietul de sarcini.
CERINTA: Demonstrarea asigurarii unui nivel corespunzator al calitatii, in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent in situatia in care Ofertantul este producatorul bunurilor ce fac obiectul Sectiunii B ?Caietul de sarcini?.
Modalitatea de indeplinire
Pentru atestarea indeplinirii acestei cerinte, Ofertantul trebuie sa prezinte separat, pentru fiecare lot in parte, Documentul de certificare a sistemului de management al calitatii emis de o terta parte.
Daca Ofertantul nu detine certificatul solicitat, atunci se accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de acesta (inclusiv dosarul de prezentare a sistemului de management al calitatii), daca prin aceste probe sau dovezi se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Documentele prezentate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a Ofertelor in cadrul prezentei proceduri de atribuire.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Cantitatea de apa filtrata pana la presiunea de 1bar
50%
Descriere: Factor tehnic
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se va utiliza licitatia electronica drept pas final al procedurii de atribuire, dupa realizarea evaluarii Ofertelor conform cu criteriul de atribuire specificat. Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda de 24 de ore , care se poate prelungi in mod automat in situatia in care se modifica clasamentul si va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de e-mail inregistrata in sistem. Elementul Ofertei care face obiectul licitatiei electronice este pretul total aferent cantitatii maxime de produse pentru fiecre lot, exprimat in lei, fara TVA.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
CS2
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2012/S192-316350din05.10.2012
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.10.2013 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.10.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
Documentele legate de aceasta procedura trebuie redactate/traduse in romana- traducere autorizata
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.10.2013 11:30
Locul: OMV Petrom SA, str. Coralilor, nr.22, sector 1, Bucuresti (Petrom City)
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii autorizati/mandatati ai Ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Intreaga documentatie de atribuire, inclusiv Caietul de Sarcini, este disponibila in SEAP, utilizand interfata www.e-licitatie.roOMV Petrom va incheia un Acord cadru pentru fiecare lot, pe baza aplicarii criteriului de atribuire dupa cum urmeaza: punctaj ptr Pretul ofertei plus punctaj ptr factor tehnic. Punctaj total maxim alocat pentru un lot: 100 puncte. Ofertele vor fi clasificate per lot folosind urmatoarea formula C = C(f) x 0, 50 + C(t) x 0, 50 unde: C = punctaj final pe lot obtinut de oferta admisibila evaluata;C(f) =Punctaj financiar obtinut de oferta admisibila evaluata avand in vedere ca oferta admisibila cu cel mai mic pret ia 50 puncte iar ptr celelalte oferte se aplica formula C (f) = 50 x L / P {L= cel mai mic pret al ofertei admisibile depuse pentru lotul respectiv; P= pretulofertei admisibile evaluate};Punctajul factorului tehnic C(t) aferent ofertei admisibile pentru care mostrele testate au realizat cea mai mare cantitate de apa filtrata in timpul testului (conditii si la parametrii mentionati in Sectiunea B) este 50 puncte.Punctajul factorului tehnic aferent celorlalte oferte (per lot) va fi calculat cu formula C(t) = 50 x Q x/Q max{Q x = cantitatea de apa filtrata in timpul testului pentru oferta admisibila evaluata; Q max = cea mai mare cantitate de apa filtrata in timpul testului}.OMV Petrom va utiliza ?licitatia electronica? drept pas final al procedurii de atribuire, dupa realizarea evaluarii integrale a Ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire specificat mai sus. La licitatia electronica vor fi invitati toti ofertantii care au depus oferta admisibila.In vederea participarii la etapa finala de licitatie electronica, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP, conform art. 6 din HG nr. 1660/2006 si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Inregistrarea in SEAP se face la Centrul National de Management pentru Societatea Informationala (CNMSI). Informatiile privind cerintele tehice minimale pentru acces in SEAP se regasesc pe http: //www.e-licitatie.ro, linkul -Cerinte tehnice minimale.Refuzul unui operator economic de a se inregistra in SEAP in scopul participarii la etapa finala de licitatie electronica este asimilat cu retragerea Ofertei in conformitate cu dispozitiile art. 38, alineatul 4 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care un Ofertant care a depus o Oferta declarata admisibila nu imbunatateste in cadrul licitatiei electronice pretul, la stabilirea clasamentului final se va lua in considerare ultima Oferta depusa electronic. Invitatia de participare si notificarile de incepere a rundei de licitatie electronica vor fi generate si transmise automat de sistem, la adresa de posta electronica (email) inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile in sectiunea ?Notificari de sistem?.Nu exista limita pana la care pretul ofertat poate fi imbunatatit, cu respectarea art 202 din OGU 34/2006 si atr 36^1 din HG 925/2006. Pe parcursul licitatiei nu se dezvaluie identitatea Ofertantilor, acestia putand vizualiza pozitia pe care o ocupa in clasament.Propunerea financiara imbunatatita ca rezultat al licitatiei electronice va reflecta imbunatatirea pretului ce corespunde cantitatii maxime de produse final ofertat (P1) pentru fiecare lot in parte. In cazul in care se constata ca Ofertele clasate pe primul loc au per total punctaje egale, Autoritatea contractanta va solicita reofertarea (o noua propunere financiara) in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Acordul cadru va fi atribuit Ofertantului a carui noua oferta va avea per total cel mai mare punctaj. In solicitare se va indica locul, data si ora la care se vor deschide noile propuneri financiare, precum si persoanele autorizate sa asiste la deschidere.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu capitolul IX intitulat ?Solutionarea contestatiilor din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OMV Petrom S.A. Legal Department
Adresa postala: str. Coralilor, nr. 22, Petrom City, cladirea Tower, etajul 4, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Tel. +40 372483368, Email: [email protected], Fax: +40 212069641, Adresa internet (URL): www.petrom.com
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.08.2013 09:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer