Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE CAZARMAMENT


Anunt de participare numarul 116614/09.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII -UNITATEA MILITARA 02290 HEMEIUS
Adresa postala:  strada CALEA MOLDOVEI, nr. 1, Localitatea:  Hemeius, Cod postal:  607235, Romania, Punct(e) de contact:  MITRUT MARIUS, Tel. 0234/217290, In atentia:  COMPARTIMENT ACHIZITII, Email:  [email protected], Fax:  0234/217012, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE CAZARMAMENT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: La sediul Unitatii MIlitare 02290, situat in localitatea Hemeius, judetul Bacau.
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 984, 525RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Unul sau mai multe contracte subsecvente, functie de fondurile bugetare repartizate.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea unor bunuri materiale de resortul "cazarmament".
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39512000-4 - Lenjerie de pat (Rev.2)
39143112-4-Saltele (Rev.2)
39516120-9-Perne (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT 1 = 20.000 buc. cearsaf simplu panza albita;
LOT 2 = 20.000 buc. cearsaf plic panza albita;
LOT 3 = 20.000 buc. fata de perna panza albita;
LOT 4 = 7.500 buc. perna;
LOT 5 = 7.500 buc. saltea tip Relaxa sau echivalent.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 984, 525RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie de participare: lot 1 = 1.098 lei, lot 2 = 2.423 lei, lot 3 = 456 lei, lot 4 = 433 lei, lot 5 = 5.514 lei; garantie de buna executie: 5 % din valoarea contractului subsecvent
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat. Plata prin virament in cont deschis la trezoreria statului.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
A.Situatia personala a candidatului/ofertantului: CERINTE OBLIGATORII: 1. Neincadrarea in prevederile art. 180 si art. 46 din O.U.G. nr. 34/2006.DOCUMENTE: prezentarea declaratiei privind eligibilitatea; prezentarea cazierului fiscal; prezentarea declaratiei privind calitatea de participant la procedura;2. Neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.DOCUMENTE: Declaratie pe propria raspundere; Certificat de atestare fiscala; Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale.3. Respectarea prevederilor Ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010 privind participarea la licitatii cu oferta independenta.DOCUMENTE: Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta.B. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare): CERINTE OBLIGATORII: 1. Inregistrarea operatorului economic participant la Oficiul Registrului Comertului.DOCUMENTE: Certificat de inregistrare.2. Obiectul de activitate al operatorului economic participant sa includa producerea si/sau comercializarea bunurilor care fac obiectul procedurii de achizitie si sa nu aiba inscrise mentiuni prevazute la art. 21, litera e) - h) din Legea nr. 26/1990 republicata.DOCUMENTE: Certificat constatator.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nesolicitat.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Nesolicitat.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Prezentarea in original sau copie legalizata a buletinelor de analiza sau a rapoartelor de incercare a materialelor de baza, respectiv a produsului finit, cu precizarea tuturor caracteristicilor tehnice ale acestora prezentate in specificatia tehnica;2. Prezentarea mostrelor de produs.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Buletine de analiza sau rapoarte de incercare, in original sau copie legalizata, emise in anul 2011 de catre un laborator de analiza neutru acreditat RENAR (neutru de laboratorul de analiza al producatorului sau al comerciantului care participa la procedura), care sa ateste ca materialele de baza din care sunt confectionate produsele, respectiv produsul finit, corespund specificatiei tehnice din caietul de sarcini; 2.Mostre din produsele oferite.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
- Se va executa o singura runda cu durata de 1 (una) zi;
- Elementele care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
25/VI
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.04.2011 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.04.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 30.06.2011
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.04.2011 12:00
Locul: La sediul Unitatii Militare 02290, situat in localitatea Hemeius, judetul Bacau.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere: imputernicire scrisa din partea reprezentantului autorizat al ofertantului, documente de identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Nu.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic al U.M. 02290
Adresa postala:  str. calea Moldovei, nr. 1, Localitatea:  Hemeius, Cod postal:  607235, Romania, Tel. 0234217290, Email:  [email protected], Fax:  0234217012
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.03.2011 15:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer