Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie celule si revizie statii 20 KV din centralele CHE Gilau II,CHE Floresti I si CHE Floresti II


Anunt de participare (utilitati) numarul 148345/04.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: Str. Taberei nr.1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400512, Romania, Punct(e) de contact: Sucursala Hidrocentrale Cluj, Tel. +40 264207800, In atentia: Serviciul Achizitii si Logistica, Email: [email protected], Fax: +40 264427797, Adresa internet (URL): www.hidroelectrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie celule si revizie statii 20 KV din centralele CHE Gilau II, CHE Floresti I si CHE Floresti II
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: CHE Gilau II, CHE Floresti I si CHE Floresti II
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor furniza echipamente si se vor realiza servicii de mentenanta de tip LN3, conform cerinte detaliate in continutul caietelor de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31214100-0 - Intrerupatoare (Rev.2)
50532000-3-Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Volumul furniturii si a serviciilor de mentenanta este particularizat in continutul caietului de sarcini aferent obiectivului hidroenergetic.
Valoarea estimata fara TVA: 444, 651.5RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a)Cuantumul: 7 000 lei ;b)Perioada de valabilitate: 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.c)Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.d)Modul de constituire: Garantia pt. participare la licitatie se poate constitui prin virament bancar in contul deschis la BCR Cluj-Agentia Manastur nr. RO36RNCB0298000770840001 sau printr-un instrument de garantare, emis in conditiile legii de o soc. bancara ori de o soc. de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta la pct.a, respectiv, b.Garantia trebuie sa fie irevocabila in cf. cu disp. art. 86 alin. (2) din HG 925/2006.In cazul ofertantilor din categoria IMM-urilor, cf. art. 16, alin.(2) din Legea nr. 346/2004, garantia se poate constitui in procent de 50% din cuantumul solicitat.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand astfelsuma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din situatiile prevazute la art. 87 din HG 925/2006.In situatia respingerii contestatiei de catre CNSC ca nefondata sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare, ofertantul pierde o parte din cuantumul garantiei de participare, respectiv, suma de 4224 lei in cf. cu art. 278^1 alin. (1), lit. b din OUG 34/2006 cu modif. si completarile ulterioare .Neprezentarea garantiei de participare in cuantumul si in una dintre formele acceptate conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabila. Garantia de participare se va returna ofertantilor in conformitate cu art. 88 din HG nr. 925/2006. a)Cuantumul garantiei de buna executie se stabileste la cota de 5 % din pretul contractului fara TVA.b)In cazul ofertantilor din categoria IMM-urilor, conform art. 16, alin.(2) din Legea nr. 346/2004, garantia de buna executie se poate constitui in procent de 50% din cuantumul solicitat la pct. a).c)Garantia de buna executie se poate constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract;d)Garantia de buna executie se va restitui in termen de 14 zile de la data intocmirii ultimului proces verbal de receptia a produselor, conform art.92 alin. (1) din HG nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I.Declaratie privind eligibilitatea
Se va completa Declaratia privind eligilibitatea (Formular nr. 4). Daca este cazul, documentul solicitat va fi completat obligatoriu de fiecare ofertant asociat si de tertul sustinator.
Incadrarea Ofertantului/Ofertantului asociat/Tertului sustinator in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr.34/2006, determina excluderea din procedura de atribuire.
II. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazuite la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 Documente obligatorii:
-se va completa Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazuite la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 (Formular nr. 5). Daca este cazul, documentele solicitate vor fi completate obligatoriu de fiecare ofertant asociat.
-documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art.181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din OUG nr.34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul.
Incadrarea Ofertantului/Ofertantului asociat/Tertului sustinator in situatia prevazuta la art. 181 din OUG nr.34/2006, determina excluderea din procedura de atribuire.
-se va prezenta Certificatul de atestare fiscal, eliberat de catre autoritatea fiscala competenta, din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii la bugetul de stat scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
-se va prezenta Certificatul fiscal cu privire la impozitele si taxele locale, eliberat de catre autoritatea fiscala competenta, din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii la bugetul local scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Se mentioneaza faptul ca in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11, alin.4 din HG 925/2006.
III. Declaratie privind calitatea de participant la procedura Se va completa Declaratia privind calitatea de participant la procedura (Formular nr.6). Daca este cazul, documentul solicitat va fi completat obligatoriu de fiecare ofertant asociat.
IV. Certificat de participare cu oferta independenta conform ordinului ANRMAP nr. 314/2010 Se va completa Certificatul de participare la procedura de achizitie publica cu oferta independenta (Formularul nr. 8).Daca este cazul, documentul solicitat va fi completat si de fiecare ofertant asociat.
V. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. 34/2006 Se va completa Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. 34/2006( Formular nr.7).
Daca este cazul, documentul solicitat va fi completat si de fiecare ofertant asociat, subcontractant sau tert sustinator.
Incadrarea Ofertantului/Ofertantului asociat/Tertului sustinator in situatiile prevazute de dispozitiile art. 691 din OUG nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire.
Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv, toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt urmatoarele: -Mihail Viorelian STANCULESCU - Presedinte Directorat Hidroelectrica SA Bucuresti
-Aurelian Lucian COCOS - Membru Directorat Hidroelectrica SA Bucuresti-Marian BRATU - Membru Directorat Hidroelectrica SA Bucuresti-Ioan ROGOZ - Director SH Cluj
-Viorel RUNCAN - Director adj. productie SH Cluj
-Victoria PIRV- Director adj.economic SH Cluj-Gabriel M.ROMAN - Sef serviciu achizitii si logistica SH Cluj-Constantin Mircea RELENSCHI - serviciu contracte Hidroelectrica SA Bucuresti-Sorin Gheorghe BOGATONIU - Sef birou achizitii Hidroelectrica SA Bucuresti-Laurentiu IOVAN - inginer mentenanta - Hidroelectrica SA Bucuresti
-Sorin GLIGOR - Sef sectie Somes-Colibita SH Cluj-Cristian RESIGA - inginer compartiment tehnic SH Cluj
-Bogdan DAMIAN - Serviciu Achizitii si Logistica SH Cluj-Teodora VIDREAN - Serviciu Achizitii si Logistica SH Cluj-Ioan DUSA - birou mentenanta SH Cluj
Certificatele fiscale solicitate in cadrul acestei sectiuni se depun in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Declaratiile solicitate (art.180/art.181/oferta independenta/art.69^1) se depun in original. Certificat constatator ONRC
Pentru persoanele juridice/fizice romane
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului si Comertului de pe langa Tribunalul teritorial. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.
Pentru persoanele juridice/fizice straine
? se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident. Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de o traducere autorizata si legalizata in limba romana.
Nota:
1.In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.
2.Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului si Comertului in original sau copie legalizata, la cererea Comisiei de evaluare a ofertelor .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
A.Informatii privind situatia economico-financiara.Prezentarea bilantului contabil la data de 31.12.2012, vizat de organele
competente.
B.Informatii generale.
Cifra de afaceri in ultimii 3 ani in domeniul de activitate aferent obiectului
contractului trebuie sa fie de minim 800.000 lei
Modalitatea de indeplinire
A1.Prezentarea bilantului contabil.
B1.Se va completa Fisa de informatii generale (Formularul nr. 9)
Prezentarea de documente edificatoare pentru demonstrarea cifrei de afaceri in domeniul aferent obiectului contractului.
Pentru echivalenta, se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
O lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand
valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt
autoritati contractante sau clienti privati
Cerinta minima de calificare o reprezinta prezentarea cel putin unul/mai multe contracte care contin livrari similare, in valoare cumulata de cel putin 400.000 lei excl.TVA. Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei se
mentioneaza faptul ca pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu
anual leu/alta valuta comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr. 10.
Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate
ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea
acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Certificat ISO 9001/2008 sau echivalent
1. In cazul unei asocieri, documentele se vor prezenta individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza;
2. Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a
ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa certificate emise de organisme independente, care atesta
respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv, ISO 9001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
SHCJ-72570
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.12.2013 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.12.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.12.2013 10:00
Locul: str.Taberei nr.1 Cluj Napoca, sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Informatii privind subcontractantii : se va prezenta o lista cu subcontractantii care vor participa la indeplinirea contractului, cu datele de identificare ale acestora si specializarea lor si procentul pe care acestia il vor indeplini din contract. Lista se va intocmi conform Fomularului nr. 12.In acest caz, se vor prezenta si acordurile de subcontractare, conform Formularului nr. 11. La incheierea contractului de achizitie publica, ofertantul va trebui sa prezinte contractele incheiate intre el si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.2.Informatii privind asocierea : mai multe persoane juridice sau fizice au dreptul de a se asocia in scopul depunerii unei oferte comune. Autoritatea contractanta solicita ca la momentul depunerii ofertelor, operatorii economici care se prezinta in asociere, sa depuna in cadrul documentelor de calificare un Acord de Asociere (Formular nr. 13), fara a fi obligati sa prezinte asocierea intr-o forma legalizata. Fiecare dintre acestia isi asuma obligatia pentru oferta comuna si raspunde pentru orice consecinte ale viitorului contract de achizitie publica. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata inainte de incheierea contractului de achizitie publica, in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare. Asociatii desemneaza din randul lor pe cel care, in cazul atribuirii contractului de achizitie publica, ii reprezinta in raporturile cu autoritatea contractanta, in calitate de lider de asociatie.In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria IMM-urilor, asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin.(2) din Legea nr. 346/2004.Totodata, precizam ca, in situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM-urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004.3.In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc in clasament au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret, o noua propunere financiara. Reofertarea se va prezenta in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Datele de depunere a noilor propuneri financiare si a sedintei de deschidere a acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta.4.a) Conf.art.11 alin.4 din HG 925/2006, pentru indeplinirea criteriilor de calificare prevazute la cap III.2) , ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare solicitate. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte (Formular nr. 14).b)Atunci cand un ofertant uzeaza de acest drept, el are obligatia de a prezenta documentele edificatoare care confirma indeplinirea cerintelor de calificare in cel mult 3 zile lucratoare, de la primirea unei cereri in acest sens din partea autoritatii contractante.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment juridic SH Cluj
Adresa postala: str.Taberei nr.1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400512, Romania, Tel. +40 264207800, Fax: +40 264427797
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.12.2013 12:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer