Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie centru de prelucrare cu control numeric cu 3 axe controlate interpolate, plus axa A pe electromandrina


Anunt de participare numarul 100791/27.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ALUMINIUM CONSTRUCTION SRL
Adresa postala:  str. Calea Bucuresti, bl. R10, ap.9, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200000, Romania, Punct(e) de contact:  simona crivineanu, Tel. 0720700903, Email:  [email protected], Fax:  0251411110, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societatea cu raspundere limitata
Activitate (activitati)
Altele: productie mobilier specializat
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie centru de prelucrare cu control numeric cu 3 axe controlate interpolate, plus axa A pe electromandrina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SC Aluminium Construction SRL
Isalnita, Str Mihai Eminescu, Nr 105, Dolj, Romania
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie centru de prelucrare cu control numeric cu 3 axe controlate interpolate, plus axa A pe electromandrina
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42632000-5 - Masini cu comanda digitala pentru prelucrarea metalelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 buc
Valoarea estimata fara TVA: 663, 408RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare la licitatie in cuantum de 10.000 Ron (50% pentru IMM)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri provenite din: PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL „CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE", AXA PRIORITARA 1
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
acord de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului-original sau copie legalizata
emis cu cel mult 30 zile inainte de data de deschidere, din care sa rezulte:
a) ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati ce fac obiectul achizitiei publice;
b) ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la faliment ori lichidare, administrarea afacerilor de catre un judecator sindic sau cu privire la declansarea unei proceduri legale pentru declararea sa in una din aceste situatii.
2. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata exigibile a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat (valabil la data deschiderii ofertelor), eliberat de D.G.F.P. – Administratia Finantelor Publice (original sau copie legalizata), sau similar pentru persoane juridice straine
3. Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale ( valabil la data deschiderii ofertelor) eliberat de primarie (original sau copie legalizata), sau similar pentru persoane juridice straine
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul 2008/2009 vizat si inregistrat de organele competente.Fisa de informatii generale.
Declararea cifrei de afaceri anuale pe ultimii 3 ani, formular B2.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii la producator pentru produselor ofertate (Documente emise de organisme acreditate gen ISO, licente de fabricatie) in termen de valabilitate – copie –
1. Autorizatie privind livrarea produselor2. Certificat de origine UE
1. Experienta similara Ofertantul va prezenta o lista a principalelor livrari in ultimii 3 ani, din care maxim 5 au ca obiect livrarea de bunuri similare. Formularul nr. 7
1. Recomandari privind modul de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate, semnate de conducatorii unitatilor la care s-au furnizat produse similare – minim 3
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.07.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.07.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.07.2010 12:00
Locul: SC Aluminium Construction SRL – Compartimentul Achizitii, Str Calea Bucuresti, Nr 109, Bl R10, Sc 1,
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Venituri provenite din: PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL „CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE", AXA PRIORITARA 1
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Tribunalul Dolj
Adresa postala:  Str. Brestei nr. 12, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200420, Romania, Tel. 0251-418612, Fax:  0251-419851
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. +4(021)3104641, Email:  [email protected], Fax:  +4(021)3104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
compartiment juridic
Adresa postala:  Str Calea Bucuresti, Nr 109, Bl R10, Sc 1, Ap 9, Localitatea:  craiova, Cod postal:  200000, Romania, Tel. 0251411110, Fax:  0251411110
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.05.2010 15:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer