Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie combustibili


Anunt de participare (utilitati) numarul 98662/23.04.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA SA
Adresa postala: Blv. IC Bratianu, nr. 50, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130055, Romania, Punct(e) de contact: Sediul companiei, Tel.0245-614403, In atentia: Dir.Gen. Ing. Radu VASILESCU, Email: [email protected]; [email protected], Fax: 0245-611774, Adresa internet (URL): www.catd.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital de stat
Activitate (activitati)
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie combustibili
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: TARGOVISTE, Pucioasa, Moreni, Gaesti, Titu - jud.Dambovita
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie combustibili (motorina si benzina) - bonuri valorice
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09130000-9 - Petrol si produse distilate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea totala = 95000 litri (80000 litri motorina, 15000 litri benzina)
Valoarea estimata fara TVA: 430, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare - 5000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Individual sau asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006; certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei catre asigurarile sociale de stat; certificat constatator emis de catre Oficiul Comertului, nu mai vechi de 60 de zile; Certificat de inregistrare emis de Camera de Comert si Industrie nationala sau teritoriala; documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta, din punct de vedere profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani; rezultatul exercitiilor financiare pe ultimii 3 ani; ultimul bilant contabil vizat de catre organele competente; obligatii contractuale in desfasurare fata de alti beneficiari/clienti, daca exista.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Autorizare privind livrarea produselor (cu exceptia producatorilor); lista principalelor livrari in ultimii 3 ani; minim2(doua) statii de distributie, in functiune, pe raza Municipiului Targoviste si minim1(una) in urmatoarele localitati din judetul Dambovita: Pucioasa, Moreni, Gaesti, Titu; documente emise de organismele acreditate care certifica sistemul calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.06.2010 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.06.2010 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.06.2010 11:00
Locul: Sediul Companiei de Apa Targoviste Dambovita S.A. - Blv. I.C.Bratianu, nr.50, Targoviste, Dambovita
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii legali ai AC si reprezentantii legali sau imputerniciti ai ofertantului
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro/
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Dambovita
Adresa postala: Calea Bucuresti, nr.3, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130141, Romania, Tel.0245-612344, Email: [email protected], Fax: 0245-611893
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic al S.C. Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.
Adresa postala: Blv. I.C.Bratianu, nr.50, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130055, Romania, Tel.0245-614403, Email: [email protected], Fax: 0245-611774, Adresa internet (URL): www.catd.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.04.2010 10:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer