Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie ?Componente suport infrastructura hardware?, pentru societatile S.C. ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A. (lider de asociere) in asociere cu S.C. ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A., S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., S.C. ENEL ENERGIE S.A. si S.C. ENEL EN


Anunt de participare (utilitati) numarul 149124/03.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala: Bd. Ion Mihalache nr.41-43, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, tel. +4 0731250515, in atentia: Elena Gheorghe, Tel. +40 731250515, Email: [email protected], Fax: +40 372871908, Adresa internet (URL): www.enel.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Intreprindere care desfasoara activitate sectoriala in baza unui drept special sau exclusiv
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie ?Componente suport infrastructura hardware?, pentru societatile S.C. ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIAS.A. (lider de asociere) in asociere cu S.C. ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A., S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., S.C. ENEL ENERGIE S.A. si S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Timisoara, str. J.M. Pestalozzi, nr.3-5, cod 300115; Constanta, str. Nicolae Iorga, nr.89A, cod 900587; Bucuresti, str. Ion Mihalache, nr.41-43, cod 011172
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii il constituie in principal achizitia unor componente suport infrastructura hardware, instalarea si integrarea in infrastructura existenta a echipamentelor ofertate.Valorea estimata: 227960 lei, fara TVA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30210000-4 - Masini de procesare a datelor (hardware) (Rev.2)
51611100-9-Servicii de instalare de hardware (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Domeniul: in principal achizitia unor componente suport infrastructura hardware, instalarea si integrarea in infrastructura existenta a echipamentelor ofertate.
Total cantitati/prestatii servicii/lucrariOferta depusa de ofertant va cuprinde obligatoriu toata cantitatea si toate tipurile de produse si servicii mentionate in caietul de sarcini, respectiv 8 tipuri de produse (32 buc.).
Furnizarea produselor si prestarea serviciilor se va face in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.
Se va incheia un singur contract de furnizare intre asocierea autoritatilor contractante si ofertantul declarat castigator.
Valoarea estimata fara TVA: 227, 960RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1. Cuantum: 4.559, 20 lei/2.279, 60 lei (pt IMM). Cursul leu - valuta la care se vor raporta candidatii in vederea constituirii garantiei de participare este cursul BNR din data de 20.01.2014.2. Perioada valabilitate: cel putin 90 zile si curge de la termenul limita de depunere a ofertelor.3. Mod de constituire: a) prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in original; se va prezenta in limba romana, pana la data si ora deschiderii ofertelor, si trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat; b) prin virament bancar, (ex. depunerea unui ordin de plata, cu conditia confirmarii de catre banca (semnat si stampilat de catre banca), in contul S.C. ENEL SERVICII COMUNE S.A., RO 22054362: RO08 CITI 0000 0007 2507 0004, deschis la CITIBANK Romania S.A. ? pentru LEI). In conformitate cu art. 86 alin. 6 din HG 925/2006 modificata la zi: ?In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor?.4. Se va prezenta declaratie pe proprie raspundere privind incadrarea ca IMM (daca este cazul), si va fi prezentata in original.5. Neprezentarea garantiei de participare duce la respingerea ofertei in conformitate cu art.33 alin.3 lit.b din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.6. In conformitate cu art.278 indice 1 alin.(1) si (2) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma de 2.279, 60 lei, fara TVA, calculata conform lit.a.7. Autoritatea contractanta va retine garantia de participare in conformitate cu art.87 alin.1 din H.G.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 1. Cuantum: 10% (5% pentru IMM-uri) din val. contractului fara TVA.2. Perioada pt. care se constituie: durata derularii contractului.3. Mod de constituire: Scrisoare de garantie bancara de buna executie sau instrument de garantare emis de o societate de asigurari, care se va depune la AC in 15 zile de la semnarea contractului. Avand in vedere faptul ca Autoritatea Contractanta este o societate comerciala cu capital majoritar privat si finantarea contractului se face din surse proprii, si nu din fonduri publice, nu se aplica prevederile H.G.1045/2011.4. Achizitorul are obligatia de a elibera/ restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data finalizarii obligatiilor asumate prin contract, daca nu s-au ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art.44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Declaratie privind eligibilitateaModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Cerinte obligatorii: Se va prezenta completat Formularul F2.1 prin care candidatul va declara pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatiile prevazute la art.180 din O.U.G. nr.34/2006, aprobata prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
- acest document trebuie prezentat si de catre TERTUL SUSTINATOR (dupa caz).Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit candidatul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Observatie: Potrivit art.180 din O.U.G. nr.34/2006, aprobata prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare:
?Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant/ candidat despre care are cunostinta ca, in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/ sau pentru spalare de bani.?Cerinta nr.2
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din O.U.G.34/2006, actualizata la data prezentei.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Cerinte obligatorii: Se va prezenta completat Formularul F2.2 prin care candidatul va declara pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatiile prevazute la art.181 din O.U.G. nr.34/2006, aprobata prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
- acest document trebuie prezentat si de catre TERTUL SUSTINATOR (dupa caz), in ceea ce priveste neincadrarea in prevederile art.181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit candidatul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Observatie: Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat care se afla intr-una din situatiile prevazute la art.181 din O.U.G. nr.34/2006, aprobata prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Cerinta nr.3
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69 indice 1 din O.U.G.34/2006, actualizata la data prezentei.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Cerinte obligatorii: Se va prezenta completat Formularul F2.3 prin care candidatul va declara pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatiile prevazute la art.69 indice 1 din O.U.G. nr.34/2006, aprobata prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
- acest document trebuie prezentat si de catre SUBCONTRACTANT si de catre TERTUL SUSTINATOR (dupa caz), in conformitate cu art.13 din Legea nr.279/2011.
Observatie: In conformitate cu Ordinul A.N.R.M.A.P. nr.170/2012, situatiile de natura sa determine aparitia conflictului de interese in sensul art.69 indice 1 din O.U.G. nr.34/2006, aprobata prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt urmatoarele:
?a) membri ai consiliului de administratie/ organului de conducere sau de supervizare a ofertantului/ candidatului/ ofertantului asociat/ subcontractantului/ tertului sustinator sunt sot/ sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante;
b) actionarii sau asociatii ofertantului/ candidatului/ ofertantului asociat/ subcontractantului/ tertului sustinator sunt sot / sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante;
c) persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/ candidati/ ofertanti asociati/ subcontractanti/ terti sustinatori;
d) persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante fac parte din consiliul de administratie/ organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/ candidati/ofertanti asociati/ subcontractanti/ terti sustinatori.?Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Director General-Giuseppe Fanizzi, Director Achizitii - Cosmin Trofin, Manager Achizitii Servicii -Andreea Lazaroiu, Presedinte comisie evaluare- Elena Gheorghe, Membru comisie evaluare- Ana - Roxana Ivanescu, Membru comisie evaluare- Adina ? Georgiana Alexe, Membru comisie evaluare- Adriana Baican.Cerinta nr.4
Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Cerinte obligatorii: Se va prezenta completat Formularul F2.4, conform Ordinului Presedintelui A.N.R.M.A.P. nr.314/2010.
Observatie: Ordinul nr.314 din 12 octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, emis de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.701 din 20 octombrie 2010 si a intrat in vigoare la data de 20 octombrie 2010.Cerinta nr.5
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Cerinte obligatorii: Se vor prezenta, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident):
a) Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa obligatiile exigibile (scadente) in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;
b) Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa obligatiile exigibile (scadente) in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Observatie: Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu. Cerinta nr. 1
a) Pentru persoane juridice romaneModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Candidatul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/ reale la data limita de depunere a ofertelor.
b) Pentru persoane juridice straineModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este stabilit, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in echivalentul codului CAEN din documentul care dovedeste o forma de inregistrare ca persoana juridica. Candidatul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/ reale la data limita de depunere a ofertelor.Candidatul clasat pe primul loc, inainte de a primi comunicarea privind rezultatul procedurii, va prezenta, pentru conformitate, documentul in original/ copie legalizata, in situatia in care a fost prezentat in forma copie ?conform cu originalul?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale candidat. Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, trebuie sa fie de cel putin 455.920, 00 lei, fara TVA, respectiv 227.960, 00 lei, fara TVA pentru IMM.
Modalitatea de indeplinire
Formular F3.Conversia leu - valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte.Pentru Euro cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte este: 2011 - 1 euro = 4, 2379 lei2012 - 1 euro = 4, 4560 lei
2013 - 1 euro = 4, 4119 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista produselor similare livrate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca au fost furnizate si instalate produse similare cu cele ale prezentei proceduri de achizitie publica prin unul, sau maximum 3 contracte a caror valoare cumulata sa fie de cel putin: 227.960, 00 lei fara TVA.Cerinta poate fi indeplinita fie prin existenta unuia sau maxim 3 contracte al caror obiect sa fi inclus atat furnizarea de produse, cat si prestarea de servicii, fie prin contracte distincte pentru furnizare si pentru servicii, conform celor expuse mai sus. Se accepta si prezentarea de combinatii ale contractelor mentionate, cu conditia respectarii numarului maxim de contracte precizat.
Conversia leu - valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte.
Produsele si serviciile cuprinse in aceasta lista vor fi insotite de certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar.
Certificatele/ documentele vor preciza datele de contact ale beneficiarilor si modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv. Prezentarea de certificate/ documente care nu au legatura cu produsele si serviciile prevazute in lista, nu se iau in considerare. Prezentarea de produse si servicii care nu sunt insotite de certificate/ documente nu se iau in considerare. Nu se vor lua in calcul produsele si serviciile care nu sunt de natura similara cu produsul si serviciile care se doresc a fi achizitionate. Ultimii 3 ani se raporteaza la data limita de depunere a candidaturilor.
Modalitatea de indeplinire
Formular F5, insotit de documente doveditoare din care sa reiasa indeplinirea cerintelor solicitate.
Conversia leu - valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR. aferent fiecarui an in parte.
Pentru Euro cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte este: 2011 - 1 euro = 4, 2379 lei2012 - 1 euro = 4, 4560 lei
2013 - 1 euro = 4, 4119 lei
Declaratie referitoare la echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.
Modalitatea de indeplinire
Formular F7 ? Declaratie privind dotarea tehnica
Declaratie care contine informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat, in special pentru asigurarea controlului calitatii.
Nivel minim solicitat: Candidatul va face dovada disponibilitatii personalului certificat pentru acest proiect intrucat toate echipamentele se vor instala si integra in infrastructura existenta, de catre candidat la adresele indicate de Achizitor, motiv pentru care este necesara asigurarea compatibilitatii depline de functionare.
Echipa tehnica ce va participa la implementare din partea candidatului, trebuie sa fie compusa din minim 1 specialist, cu experienta dovedita prin CV-uri, recomandari sau orice alte documente relevante care sa ateste competentele si capabilitatile acestuia pentru instalare, configurare si mentenanta echipamentelor achizitionate pentru acest proiect. Candidatul va face dovada ca resursele respective au experienta in a acorda suport, pentru produsele mentionate, demonstrata prin certificate, atestate, CV-uri sau orice alte documente doveditoare.
Modalitatea de indeplinire
Formular F6, insotit de certificate, atestate, CV-uri, sau orice alte documente doveditoare care pot demonstra competentele acestora
Informatii privind subcontractantii, daca este cazul. Se solicita completarea formularului F8. In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contract, are obligatia de a preciza in F8: a) datele de recunoastere ale tuturor subcontractantilor, specializarea acestora; b) partile din contract pe care candidatii urmeaza sa le subcontracteze; c) indicarea procentajului din total contractului ce va fi realizat prin subcontractare; d) lista activitatilor ce vor fi realizate de subcontractanti (indicarea activitatii si valoarea acestora). La incheierea contractului (in situatia in care este desemnat castigator) are obligatia de a prezenta contractele incheiate cu subcontractanti, contracte care trebuie sa fie in concordanta cu oferta si care se vor constitui in anexa la contract. Odata cu prezentarea contractelor, subcontractantii trebuie sa prezinte F2.3 completat. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens. In cazul in care operatorul economic care a depus oferta are subcontractanti, intreaga responsabilitate ii revine operatorului economic, iar cerintele de calificare trebuie indeplinite de acesta. Subcontractantii nu pot subcontracta la randul lor parte din activitatile alocate.
Modalitatea de indeplinire
Formular F8
Informatii privind asociatii, daca este cazul. Se solicita completarea Formularului F21 si a propriului dosar de calificare de catre asociat. In cazul asocierii, criteriile de calificare referitoare la situatia personala a candidatului, la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare), la standardele de asigurare a calitatii trebuie prezentate de fiecare asociat in parte. Situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/ sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. In cazul in care o asociere de operatori economici este declarata castigatoare, relatia contractuala va fi intre autoritatea contractanta si liderul asocierii declarat, inclusiv facturarea.
Modalitatea de indeplinire
Formular F21
Informatii privind tertul sustinator, daca este cazul. Tertul sustinator va prezenta un angajament ferm prin care confirma ca va pune la dispozitia candidatului resursele financiare invocate, in cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata. Tertul sustinator va prezenta un angajament ferm prin care confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului resursele tehnice si profesionale invocate, in cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea acordata. Tertul sustinator va prezenta completat Formularul F2.1 prin care va declara pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatia prevazuta la art.180 din O.U.G. nr.34/2006. Tertul sustinator va prezenta completat Formularul F2.2 prin care va declara pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatia prevazuta la art.181 din O.U.G. nr.34/2006 lit.a), lit.c1) si lit.d) din O.U.G.34/2006. Tertul sustinator va prezenta completat Formularul F2.3 prin care va declara pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatiile prevazute la art.69 ind 1 din O.U.G. nr.34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Angajament ferm.
Formular F2.1
Formular F2.2Formular F2.3
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante -ISO 9001.
Modalitatea de indeplinire
Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de calitate, conform SR EN ISO 9001, sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/ dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Informatii privind asigurarea protectiei mediului in conformitate cu standardele europene relevante - ISO 14001 pentru serviciile necesare indeplinirii acestui contract (servicii de instalare, garantie etc.).
Se solicita aceasta cerinta pentru componenta de servicii a contractului.
Modalitatea de indeplinire
Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de mediu, conform SR EN ISO14001, sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe saudovezi in masura in care probele/ dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, valabile la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Autoritatea contractanta va invita la etapa finala de licitatie electronica toti ofertantii care au depus oferte admisibile.Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul ofertat in Formularul F9.Ofertele de pret introduse in runda de licitare electronica vor fi exprimate in aceeasi moneda in care s-a facut depunerea ofertelor de pret in etapa de depunere oferta (LEI, fara TVA).Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda.Durata rundei de licitatie electronica va fi de: 1 (una) zi lucratoare.Operatorii economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) trebuie sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem.Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.02.2014 17:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.02.2014 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.02.2014 12:00
Locul: bd. Ion Mihalache, 41-43, corp C, etaj 1, Directia Achizitii, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Numar de operatori economici preconizat: minim 3. Toti candidatii care indeplinesc criteriile de selectie precizate la punctul III.2 vor fi selectati la etapa de negociere; autoritatea contractanta nu limiteaza numarul de candidati selectati.Documentatia de atribuire este atasata invitatiei de participare la sectiunea "Documentatie si clarificari". Eventualele clarificari la documentatia de atribuire vor fi solicitate la fax: 0372/871.908 sau e-mail [email protected] , originalele tuturor documentelor intocmite/ emise de catre candidat/ ofertant urmand a fi transmise in original la sediul autoritatii contractante: Bucuresti, bd. Ion Mihalache, nr.41-43, sector 1, corpul C, etaj 1, in atentia: Serviciului Achizitii, d-nei Elena Gheorghe. Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire se vor atasa invitatiei de participare la sectiunea "Documentatie si clarificari".Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea contractului orice ofertant/ candidat care in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale fata de ENEL, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia (O.U.G.34/2006, art.181, lit.c1).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Pers vatamata poate sesiza CNSC in vederea anul actului si/sau recun dr pretins ori a interesului legitim, in termen de 5 zile incepand cu ziua urmat luarii la cun despre un act al autorit cont considerat nelegal/data publ docum de atribuire in SEAP.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: b-dul Ion Mihalache, nr.41-43, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel. +4 0372115089, Fax: +4 0372871908
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.01.2014 14:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer