Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie confectie metalica si furnitura din otel refractar pentru cazanele de abur M.A.N 510 t/h, bloc energetic nr. 8 - Uzina Isalnita


Anunt de participare (utilitati) numarul 143159/16.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: SE Isalnita, Tel. +40 253335045, In atentia: Serviciului Achizitii Lucrari, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Sucursala Electrocentrale Isalnita
Adresa postala: str. Mihai Viteazul, nr. 101, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Lucrari, Tel. +40 351403758, In atentia: Eugenia Albeanu, Fax: +40 251594837
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Sucursala Electrocentrale Isalnita
Adresa postala: Registratura SE Isalnita, Parter, str. Mihai Viteazul, nr. 101, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie confectie metalica si furnitura din otel refractar pentru cazanele de aburM.A.N 510 t/h, bloc energetic nr. 8 - Uzina Isalnita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sucursala Electrocentrale Isalnita, str. Mihai Viteazul, nr.101, loc. Isalnita, Jud Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie confectie metalica si furnitura din otel refractar pentru cazanele de aburM.A.N 510 t/h, bloc energetic nr. 8 - Uzina Isalnita
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
14622000-7 - Otel (Rev.2)
44160000-9-Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitie confectie metalica si furnitura din otel refractar pentru cazanele de aburM.A.N 510 t/h, bloc energetic nr. 8 - Uzina Isalnita, conform Anexei nr. 2 a caietului de sarcini.
Lot 1- Confectie metalica din material X10CrAlSi7si 10AlCr180, conform Anexa 2 a caietului de sarcini
Lot 2 ? Teava din material X10CrAlSi7 si 10AlCr180(240), conform Anexa 2 a caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 619, 347.12RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul GP: 12300 lei(Lot 1 = 7800, Lot 2 = 4500). Valabilitatea garantiei de participare: min 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Dovada constituirii GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu, la deschiderea ofertelor. Data echivalentei leu/euro: 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor comunicata in AP. Forma constituire GP: a) virament bancar sau instrument garantare emis de societate bancara/asigurari, in original (Formular 3). Originalul instrumentului de garantare participare procedura se depune la sed. SE Isalnita, Serv. Achizitii Lucrari, pana la termenul limita de primire a ofertelor din anunt (AP). b) ordin plata confirmat de banca, cont RO25BRDE170SV96342091700-BRD Suc Craiova la sediu Achizitor pana la termen limita depunere oferte. IMM constituie GP cuantum 50% din valoare. Daca CNSC respinge PE FOND contestatie ofertant, autoritatea contractanta retine din GP suma calculata conform art. 278ยน/OUG 34/2006. Se va constitui de catre ofertantul declarat castigator in maximum 15 zile de la incheierea contractului de furnizare, in valoare de 10% din pretul acestuia fara TVA, Formular 4 (5% in cazul Intreprinderilor Mici si Mijlocii). Modul de constituire: a) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract - caz in care valabilitatea instrumentului de garantare va fi cu minim 14 zile mai mare decat data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contract; b) prin retineri succesive sume datorate din facturi partiale. Furnizorulare obligatia sa deschida la Trezorerie, cont disponibil distinct la dispozitia Achizitor. Suma depusa nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% pret contract. Achizitorul alimenteaza acest cont din retineri succesive pana la suma GBEx. Achizitor instiinteaza Executantul despre varsaminte. Din cont pot fi dispuse plati atat de prestator, cu aviz scris Achizitor, cat si de Trezorerie la solicitare scrisa Achizitor, conf. art. 90 (3) HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii ale SE Isalnita
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea - Completare Formular 5;Declaratie privind neincadrare in situatii art.180 si 181 din OUG 34/2006 - completare Formular 6;Declaratie privind neincadrare in situatii art.69^1 din OUG 34/2006 - Completare Formular 15; Persoanele care detin functii de decizie cu privire la organizarea si finalizarea procedurii de atribuire in cadrul autoritatii contractante sunt: Constantin Balasoiu- Director SE Isalnita;
Veronica Nica- Director Economic;
Tudor Viorel- Director Tehnic
Vergil Soare- Director Achizitii
Diana Cucu- Sef Serviciu Achizitii Lucrari
Declaratie privind calitate participant procedura - completare Formular 7;Declaratie privind participare cu oferta independenta - completare Anexa 1 la Formular 5; Declaratie privind incadrare IMM - completare Formular 9;Declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator1) - completare Formular 14.1) daca se uzeaza drept prevazut art. 11 (4) HGR 925/2006 prezentare declaratie proprie raspundere privind indeplinire criterii calificare, ofertant va prezenta/completa certificate/documente care probeaza/confirma indeplinire cerinte calificare, la solicitare autoritate contractanta in termen mai mare 3 zile lucratoare.2) daca sunt incertitudini/neclaritati documente, autoritate contractanta are drept sa solicite detalii/ precizari/confirmari suplim. ofertant/candidat sau autoritati competente.3) Autoritatea contractanta are obligatia de a descalifica operatorii economici aflati in situatia prevazuta la art. 180 si dreptul de a descalifica operatorii economici aflati in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006. Pentru persoane juridice/fizice romane, prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect principal sau secundar livrarea de produse solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.Pentru persoane juridice/fizice straine, prezentare Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documentele vor fi traduse in limba romana de traducatori autorizati si legalizate.Autoritatea contractanta are drept sa solicite ofertant care poate fi declarat castigator, ptr. conformitate, prezentare Certificat constatator, original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara, respectiv cifra de afaceri globala intr-o perioada care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
Fisa de informatii generale; Completare Formular 8.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse efectuatein ultimii 3 ani continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificare/documente emisa sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
Completare Anexa 2 la Formularul 5.Daca ofertant/candidat demonstreaza capacitate tehnica/profesionala cu sustinere alta persoana, are obligatia dovedirii sustinerii, de regula prin prezentare angajament ferm al persoana sustinatoare care confirma punere la dispozitie resurse tehnice/profesionale, conform art. 11^1 HGR. 925/2006. Persoana sustinatoare nu se incadreaza art. 69^1, art. 180/181 a), c^1), d) OUG 34/2006. Completare Formular 10.
Informatii privind standardele de asigurare a calitatii Prezentare documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii al ofertantului de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, standardul de calitate aplicat fiind SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Completare Anexa nr. 1 la Formular 5
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala prin licitatie electronica cu o runda de participare. Durata rundei electronice: 1 zi lucratoareElementeleofertei care vor faceobiectul procesului repetitiv deofertare sunt pretul/valoarea nouaNu se utilizeaza pasul de licitare. Licitatia electronica va ?ncepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Ofertantii nu pot vedea numarul de participanti ?nscrisi la licitatia electronica si nu pot vedea cea mai buna oferta.Pentru a participa la faza finala, ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP.In cazul in care, doua sau mai multe oferte CLASATE PE LOCUL 1 (dupa faza de licitatie electronica) contin, in cadrul propunerii financiare preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, care va fi depusa la Registratura autoritatii contractante din Isalnita, str. Mihai Viteazul, nr. 101, jud. Dolj, la data si ora indicate in solicitare.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.05.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.05.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.05.2013 11:00
Locul: Sediul SE Isalnita, str. Mihai Viteazul, nr. 101, loc. Isalnita, Sala de Licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
? Ofertantul poate beneficia de dreptul prevazut la art.11 alin. (4) din HGR 925/2006 de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare (vezi Formularul 5), insotit de : - Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 7- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta ? Anexa 1 la Formular 5- Fisa de informatii generale - formular8? Atunci cand ofertantul participant la procedura prezinta declaratia conform Formularului5 are obligatia de a prezenta/completacertificate /documenteedificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.? In cazul in care doua sau mai multe oferte prezinta acelasi pret, ofertantii vor depune un nou document ca urmare a solicitarii de clarificari de catre Autoritatea Contractanta.Termenul limita de depunere a ofertelorprecum si termenul limita de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntul de participare publicat in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256^2din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic al SE Isalnita
Adresa postala: Str. Mihai Viteazul, nr. 101, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania, Tel. +40 251407633, Fax: +40 351403602
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.04.2013 09:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer