Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie Consumabile pentru dializa renala; Filtre pentru dializa ;Catetere ; Consumabile de uz


Anunt de participare numarul 143481/09.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Maria" Iasi
Adresa postala: Str. Vasile Lupu nr 62, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700309, Romania, Punct(e) de contact: Nicoleta Dogaru, Tel. +4 0232264266, Email: [email protected], Fax: +4 0232477309, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie Consumabile pentru dializa renala; Filtre pentru dializa ;Catetere ; Consumabile de uz
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: magazie materiale
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 4 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 048, 081.98 si 2, 096, 163.96RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: trimestrial
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de Consumabile pentru dializa renala; Filtre pentru dializa ;Catetere ; Consumabile de uzrenal ; consumabile medicale de unica folosinta ;ace cu orificiu ;Reactivi de laborator si consumabile compatibile cu aparatul ABL 800flexReactivi pentru determinarea grupelor sanguine, Eprubete
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33140000-3 - Consumabile medicale (Rev.2)
33181200-4-Filtre pentru dializa (Rev.2)
33181500-7-Consumabile de uz renal (Rev.2)
33181520-3-Consumabile pentru dializa renala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Linii preambalate tip EURO CYCLER CASSETE min750max1500
SET TRANSFER EXTENSIE DE CATETER1224
ADAPTOR TITANIUM1020
CAPACE DEZINFECTANTE tip MINI CAP1900038000
DIALIZOR SINTETIC21004200
SET LINII TERAPIE CU 2 ACE2000 4000
CARTUS BICARBONAT 650GR 9000 18000
SOLUTIE CONCENTRATA PENTRU DIALIZA TIP CONCENTRAT ACID 1000020000
SOLUTIE PENTRU DIALIZA TIP CONCENTRAT BAZIC 1500 3000
SET LINII TERAPIE CU 1 AC 300 600
Concentrat lichid pentru dezinfectare si curatare citro-termicaTIP ACID CITRIC 100 200
solutie dezinfectanta tip puristeril 100 200
Concentrat lichid pentru dezinfectare si curatare TIP TIUTOL 50 100
Set linii TIP BM 25 40 80
Hemofiltre 0, 3 m2sau 0, 7 m2 30 60
Hemofiltre-set liniiTIP Aquarius 30 60
set linii TIP Aquarius sau TIP bm25 si Plasmafiltru 0, 45 m225 50
CATETER DP 37CM 10 20
coprocultoare 20000 40000
mini spike 6000 12000
CUPE SERPEDIATRICE PENTRU ANALIZOR TIPA25 15 30
Sistem masurare VSH 50000 100000
MEMBRANA CO2942 ? 063 2 4
MEMBRANA REF.942 -058 2 4
MEMBRANAGLUCOZA 942 ? 065 3 6
MEMBRANA PO2942 ? 064 2 4
MEMBRANA K +942 ? 059 2 4
MEMBRANA NA942 ? 062 2 4
MEMBRANA CA942 ? 060 2 4
MEMBRANA CL942 ? 061 2 4
MEMBRANA LACTATE942 ? 066 3 6
ELECTROZI CO22 4
ELECTROZIREF 2 4
ELECTROZIGLUCOZA2 4
ELECTROZIPO22 4
ELECTROZI K +2 4
ELECTROZI NA2 4
ELECTROZI CA2 4
ELECCTROZI CL2 4
ELECTROZI PH 2 4
ELECTROZI LACTAT 6 12
PORT AC INTRARE ABL FLEX 4 8
GAS CAL 1ONBOARDGAS BOTTLE COD 062-168 6 12
GAS CAL 2COD 962-141 6 12
CLEANINGSOLUTION 200 ML 8 16
RINSE SOLUTION 600 ML PT.APARAT ABL 800 flex 60 120
SOLUTION CALIBRATION 12OO ML 12 24
SOLUTION CALIBRATION 22OO ML 12 24
AUTOCHECK LEVEL1944 ? 074 2 4
AUTOCHECK LEVEL2944 ? 075 2 4
AUTOCHECK LEVEL3944 ? 076 2 4
AUTOCHECK LEVEL4944 ? 077 2 4
CALIBRATOR HEMOGLOBINA 2 4
HYPOCLORITE SOLUTIONABL 2 4
WASTE CONTAINER 600 MLCOD 905-802 30 60
Cartela DiaClon ABO/Rh sau echivalent 3 6
DiaClon ABO/Rh nou-nascut sau echivalent 4 8
Cartela NaCl, Test Enzimatic16 32
Cartela LISS/Coombs 8 16
ID-Diluent 1 2 4
ID-Diluent 2 8 16
Eprubete pentru dilutii eritrocitare 4 8
Set de trei hematii test de grup A1, B si O pentru determinarea grupelor sanguine ABO 13 26
Set de Seruri Test monoclonale anti-A, 50 100
Set de Seruri Test monoclonale anti-B, 50 100
Set de Seruri Test monoclonale anti-AB 50 100
Ser test monoclonal anti-D (IgM + IgG) pentru determinarea Rhesus (D) 50 100
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 048, 081.98 si 2, 096, 163.96RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se va constitui in cuantum de max 2% din valoarea totala estimata a contractului de furnizare , valabila 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor si este detaliata pentru fiecare lot in parte in anexa B. Garantia de participare se poate constitui conform prevederilor art.86 alin.1 din HG 925/2006 in contul RO 43 TREZ 406 5006 XXX 015 628 TREZORERIA IASI sau prin depunere numerar la casieria unitatii noastre. Dovada constituirii garantiei de participare, se va prezenta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta mai sus prin transmitere/depunere la sediul autoritatii contractante pana la data si ora limita de depunere a ofertei. Echivalenta pentru garantia de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Instrumentul de garantare trebuie sa contina in mod explicit prevederile art. 278 aliniat 1 din OUG 34/2006. Avand in vedere scopul declarat al Legii nr.346/2004, acela de a stimula infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, consideram ca reducerea de 50% pentru criteriile de calificare legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitii publice de produse, servicii si lucrari se aplica in cazul grupurilor de operatori economici care depun oferta comuna in cazul in care aceste grupuri sunt alcatuite exclusiv din intreprinderi mici si mijlocii, indiferent daca acestea sunt persoane fizice sau juridice romane sau straine. Avand in vedere valoarea estimata a lotului 22 "sistem masurare vsh", a lotului 5 " dializor sintetic" si a lotului 7 "cartus bicarbonat 650gr" pentru aceste loturi se va constitui garantie de buna executie a contractului subsecvent in scopul asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. Furnizorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari si care se va constitui ca anexa la contract in termen de maxim 5 zile calendaristice de la data incheierii contractului. Neconstituirea garantiei de buna executie in termenul specificat poate determina rezilierea contractului de furnizare. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 5 % din pretul total al contractului subsecvent, fara TVA. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca furnizorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contractul de furnizare fara notificare prealabila si/sau punere in intarziere. Executarea contractului de furnizare incepe dupa constituirea garantiei de buna executie. Restituirea garantiei de buna executie se face conform art.92 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Avand in vedere scopul declarat al Legii nr.346/2004, acela de a stimula infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, consideram ca reducerea de 50% pentru criteriile de calificare legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitii publice de produse, servicii si lucrari se aplica in cazul grupurilor de operatori economici care depun oferta comuna in cazul in care aceste grupuri sunt alcatuite exclusiv din intreprinderi mici si mijlocii, indiferent daca acestea sunt persoane fizice sau juridice romane sau straine.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
servicii spitalicesti, buget de stat, servicii dializa Cass
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratii privind eligibilitatea art. 180 din OUG 34/2006- Completarea si prezentarea Formularului din Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire ? in original2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006- Completarea si prezentarea Formularului din Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire? in original3. Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj)Eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat, certificatele fiscale sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele ? in original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?4. Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale- Eliberat de Primaria locala? din care sa reiasa ca ofertantul /candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele in original /copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?5.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta- Completata in conformitate cu formularul corespunzator din Sectiunea III ? ?Formulare?. ? in original6. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1Completata in conformitate cu formularul corespunzator din Sectiunea III ? ?Formulare?. ? in original. Mentionampersoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Dr. Nicolai Nistor ? Manager interimar, ec. Alina Maria Vrabie ? Dir. financiar contabil, Dr. Murgu Alina Mariela - Dir. Medical, As. princip. Cosmolesei Maria? Dir. Ingrijiri; Tocan Lelioara - Sef laborator analizemedicale, Maxim Irina - Medicprimar laborator, Velea Mihaela- Chimist pincipal, Petraru Elena
- Biolog principal, Sandu Carmen - Asistent medical sef, Paiu Corneliu- sefsectie ATI, FrunzaAnca Delia - Asistent medical pr. ATI, OloeriuLidia - Asistentmedical coordonator punct transfuzii, Ionescu Catalina Maria - Medicprimar UPU, Tigaeriu Elena - Asistent sef UPU, Tigaeriu Elena - Asistent sef UPU, Artin Geanina ? bioinginer, MunteanuMihaela- Medic primarstatie Hemodializa, Russu Radu Valentin - Medic primarstatie Hemodializa, Sandu Sinziana - Asistent cordonator statie Hemodializa si respectiv conform deciziei 131/11.02.2013: Ref. Nicoleta Dogaru, ing. Pinzaru Lacramioara, ec. Alina Irod, ref. Nistor Cristina, cs. jr. Mihaela Sandu. 1. Certificat constatator sau orice alt document care dovedeste personalitatea juridica a operatoruluiCertificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, din care sa rezulte: - obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, - adresa actuala, - obiectul de activitate al societatii, - numele asociatilor, (se va prezenta o copie a acestuia-semnata si stampilata avand mentiunea ?conform cu originalul? cu obligatia ca in etapa evaluarii ofertelor
ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii , sa prezinte pentru conformitate documentulCertificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului in original sau/copie legalizata)
2. Autorizatie de functionare-Eliberata de Ministerul Sanatatii ? copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?- legea 266/2008 cu completarile si modificarile ulterioare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani in conformitate cu formularul Informatii Generale corespunzator din Sectiunea III ??Formulare?
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa si depune, in original, in conformitate cu formularul Informatii Generale corespunzator din Sectiunea III ? ?Formulare? originalul
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor furnizari in ultimii 3 ani ? din
Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire
Mostre cu titlu gratuit pentru fiecare lot ofertat. Mostrele se ambaleaza individual pentru fiecare lot in parte si se eticheteaza cu urmatoarele informatii: denumire ofertant si denumire lot ofertat .
Informatii privind respectarea standardelor de asigurare a calitatii - ISO 9001/2008 sau echivalent copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? sau orice alt documente emise de organisme abilitate
in acest sens, care demonstreaza conformitatea cu standardele relevante de calitate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
In acest sens se va completa formularul din Sectiunea III ? ?Formulare?.Mostrele se vor depune cu adresa de inaintare la sediul autoritatii, pana la data limita de depunere a ofertelor.Mostrele depuse de ofertantii necastigatori vor fi restituite.- Certificat ISO 9001 (copie conform cu originalul, semnata si stampilata) sau orice alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care demonstreaza conformitatea custandardele relevante de calitate. Inonformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta va acceptacertificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene. Operatorii economici: vor prezenta certificatele/documentele relevante insotite de traduceri in limba romana autorizate si autentificate acolo unde este cazul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
6272/09.04.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.06.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.06.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.06.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare al ofertelor : avand in vedere ca se incheie un acord cadru cu un numar maxim de 4 operatori economici, criteriul de atribuire fiind pretul cel mai scazut, modalitatea de departajare a eventualelor oferte cu preturi egale clasate pe unul dintre primele 4 locuri ale clasamentului va fi reofertarea. Pretul reofertat nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art.256 indice 2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria " Iasi
Adresa postala: str. V. Lupu, nr 62, ,Localitatea: Iasi, Cod postal: 4701339, Romania, Tel. +40 232218806, Email: [email protected], Fax: +40 232218806
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.05.2013 11:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer