Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE CONSUMABILE PENTRU ECHIPAMENTE DE IMPRIMARE, FOTOCOPIERE, TRANSMITERE IMAGINI


Anunt de participare numarul 148437/11.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Generala a Finantelor PubliceIasi
Adresa postala: Str. Anastasie Panu nr. 26, mun. Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700020, Romania, Punct(e) de contact: Petronela Smoc, Tel. +40 232213332-2500, Email: [email protected], Fax: +40 232219899, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE CONSUMABILE PENTRU ECHIPAMENTE DE IMPRIMARE, FOTOCOPIERE, TRANSMITERE IMAGINI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul DGRFP Iasi
Str. A. Panu nr. 26, Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 236, 216 si 882, 986RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Trimestrial in functie de buget si de necesitatile AC se vor incheia contracte subsecvente- cantitatile minime si maxime sunt prezentate in Caietul de sarcini.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asigurarea produselor consumabile (cartuse de toner, cartuse de cerneala, riboane) necesare functionarii echipamentelor de imprimare, fotocopiere si faxuri care apartin DGRFP Iasi si structurilor subordonate.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30125100-2 - Cartuse de toner (Rev.2)
30125110-5-Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)
30125120-8-Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2)
30192113-6-Cartuse de cerneala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea minim estimata:
-pentru acordul-cadru este de 641 buc
-pentru cel mai mare contractul subsecvent este de 214 buc
Cantitatea maxim estimata:
-pentru acordul-cadru este de 2390 buc
-pentru cel mai mare contractul subsecvent este de 917 bucCantitatile minime si maxime pe loturi ale acordului-cadru/contract subsecvent se regasesc in caietul de sarcini.Aordul-cadru se va incheia cu un singur operator economic pentru fiecare lot in parte sau cu un operator pe mai multe loturi.
Valoarea estimata fara TVA: intre 236, 216 si 882, 986RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: lot 1 - 87 lei, lot 2 ? 1318 lei, lot 3 ? 19 lei, lot 4 - 738 lei, lot 5 ? 1164 lei, lot 6-399 lei, lot 7- 139 lei, lot 8- 7953 lei, lot 9- 46 lei, lot 10-505 lei, lot11- 1111 lei, lot 12- 684, lot 13- 15 lei, lot 14- 434 lei, lot 15- 19 lei, lot 16- 87 lei, lot 17- 247 lei, lot 18- 59 lei, lot 19- 70 lei, lot 20- 1793 lei, lot 21- 42 lei, lot 22- 260 lei, lot 23- 176 lei, lot 24- 284 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare- 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertei; Pentru o garantie de participare constituita in alta moneda, conversia se va face la cursul de referinta comunicat de BNR/BCE/etc pentru data anterioara cu 5 zile calendaristice dateilimita de depunere a ofertelor.GP se constituie in una din formele prevazute la art.86 al.(1) din HG 925/2006;Contul DGRFP Iasi in care se depune garantia de participare: RO97TREZ4065005XXX000447, deschis la Trezoreria Iasi, Cod Fiscal 4540186.IMM pot achita 50% din GP, daca depun Formularul 18 din Sectiunea III, neprezentarea acestuia duce la respingerea ofertei.- In caz de asociere, GP poate fi constituita de oricare (unul sau mai multi) dintre asociati sau de toti, in numele asocierii respective. Pentru a beneficia de reducerea cu 50% a GP, fiecare membru asociat va prezenta Formularul 18, in caz contrar, oferta comuna va fi respinsa.Conditii de retinere a garantiei de participare -Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta se afla in oricare dintre situatiile prevazute la art.87 alin(1) din HG 925/2006. Cuantumul garantiei ce se va retine in conditiile art. 2781 din O.U.G. nr. 34/2006 : Lot 8=3976 lei.Garantia de participare se restituie de autoritatea contractanta in conditiile art.88 din HG 925 Garantia de buna executie se va constitui in cuantum de 5% din valoarea contractului subsecvent de furnizare, fara T.V.A. (50% pentru IMM), astfel: -prin instrument de garantare emis de o societate bancara/de asigurari, conform art. 90 alin. (1) din HG 925/2006; forma de prezentare: in original (Formular 19 din Sectiunea III). In acest caz dovada constituirii garantiei de buna executie se prezinta in termen de 5 zile de la data semnarii contractului subsecvent de furnizare.-prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, caz in care, contractantul are obligatia de a aplica prevederile art. 90 alin. (3) din HG 925/2006 si prevederile HG 1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat ( inclusiv liderul ) va prezenta documentele si formularele mentionate mai jos.
1. Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr.34/2006-Ofertantii si dupa caz tertul/tertii sustinator/sustinatori vor completa si prezenta Formularul 3 din Sectiunea III (datat, semnat si stampilat de catre reprezentantul legal sau de catre persoana imputernicita de acesta)
Nota:
Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006-Ofertantii vor completa Formularul 4 din Sectiunea III (datat, semnat si stampilat de catre reprezentantul legal sau de catre persoana imputernicita de acesta). Documentul va fi prezentat si detertul/tertii sustinator/sustinatori, daca este cazul, pentruneincadrarea in prevederile art.181 lit.a), c)1 si d) din OUG nr.34/2006.
Nota:
In situatia in care ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 181, literele a, c, c^1, d si e din OUG 34/2006, autoritatea-contractanta are dreptul deplin de a exclude ofertantul in cauza de la prezenta procedura.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
3. Certificat de atestare fiscala4. Certificat de taxe si impozite locale
Ofertantii vor prezenta formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?)
Din certificatele fiscale/de taxe si impozite locale sa rezulte ca ofertanul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul deplin de a exclude de la prezenta procedura orice ofertant, care inregistreaza datorii restante cu privire la plata obligatiilor catre bugetul local sau bugetele componente ale bugetul general consolidat. Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri la plata (amanari, esalonari etc.) de catre organele competente, nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care se face dovada respectarii conditiilor impuse la acordarea inlesnirilor.5. Certificat de participare cu oferta independenta-
Ofertantii si dupa caz fiecare asociat vor completa si prezenta Formularul 5 din Sectiunea III (datat, semnat si stampilat de catre reprezentantul legal sau de catre persoana imputernicita de acesta)
Nota:
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
6. Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Ofertantii vor completa Formularul 6 din Sectiunea III (datat, semnat si stampilat de catre reprezentantul legal sau de catre persoana imputernicita de acesta)Nota:
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
7. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1din OUG 34/2006-Ofertantii si dupa caz subcontractantul/subcontractantii/ tertul/tertii sustinator/sustinatori vor completa Formularul 7 din Sectiunea III (datat, semnat si stampilat de catre reprezentantul legal sau de catre persoana imputernicita de acesta).
Autoritatea contractanta va lua masurile necesare pentru a evita aparitia unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale;pentru a evita situatiile de incompatibilitate mentionate mai sus, in continuare, sunt precizate persoanele care, in exercitarea functiei pe care o detin la nivelul autoritatii contractante, trebuie sa ia decizii cu privire la organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de atribuire, persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv acele persoane care aproba bugetul necesar finantarii contractului de achizitie publica in cauza.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante:
Director general-Grigoriu Ioan, Director exec. Serv. Interne-Turcanu Radu Nicolae, Sef serv. Adm. Si Achizitii-Tabacaru Ioan, Sef serv. Juridic-Cozmei Gabriela, Sef Serv. Buget si Investitii-Grecu Alina, Inspector asistent achiz.- Smoc Paraschiva PetronelaNota:
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat ( inclusiv liderul ) va prezenta documentele si formularele mentionate mai jos.
1. Persoane juridice/fizice romane-Certificat constatator- Formular tip emis de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificat (original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?). Informatiile din acest document vor fi reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
2. Persoane juridice straine-a. Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)b. Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
Forma de prezentare: in copii lizibile cu mentiunea "conform cu originalul", cu stampila ofertantului (daca stampila este uzuala), cu
semnatura reprezentantului legal al acestuia si insotite de o traducere in limba romana efectuata de un traducator autorizat.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Acord de asociere
Autoritatea contractanta solicita ca la momentul depunerii ofertelor, operatorii economici care se prezinta in asociere sa depuna in cadrul documentelor de calificare un Acord de Asociere. In situatia castigarii procedurii de catre o oferta comuna, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita asocierea ofertantilor in forma legalizata, iar contractul se va incheia cu liderul de asociatie desemnat de catre acestia, care va raspunde in totalitate de derularea corespunzatoare a acestuia, conform clauzelor stipulate. In cazul in care oferta comuna este desemnata castigatoare, un exemplar al contractului de asociere in original sau copia legalizata a acestuia se constituie anexa la contract.
Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economiciCapacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva.
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 181 lit.a), c)1 si d) din OUG 34/2006
Angajament privind sustinerea financiara
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici
Capacitatea financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia financiarasi prin sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 181 lit.a), c)1 si d) din OUG 34/2006.
Informatii generale si declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani
Se solicita media cifrei de afaceri globale calculate pentru anii financiari 2010, 2011, 2012
Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica in mai putin de 3 ani, media cifrei de afaceri globale se va
calcula pe baza cifrelor de afaceri rezultate din situatiile financiare sau a documentelor edificatoare, corespunzator perioadei efective de activitate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular 13 din Sectiunea III (datat, semnat si stampilat de catre asociati).Completare Formulare 11 si 12 din Sectiunea III (datat, semnat si stampilat de catre tertul sustinator tehnic si profesional).Completare Formular 3 din Sectiunea III (datat, semnat si stampilat de catre tertul sustinator tehnic si profesional).Completare Formular 4 din Sectiunea III (datat, semnat si stampilat de catre tertul sustinator tehnic si profesional).Completare Formular 10 din Sectiunea III (datat, semnat si stampilat de catre tertul sustinator financiar).Completare Formular 3 din Sectiunea III (datat, semnat si stampilat de catre tertul sustinator financiar).Completare Formular 4 din Sectiunea III (datat, semnat si stampilat de catre tertul sustinator financiar).Completare Formular 8 din Sectiunea III (datat, semnat si stampilat de catre reprezentantul legal sau de catre persoana imputernicita de acesta).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani
Oferantii care vor prezenta cel putin un document /certificat emis sau contrasemnat de o autoritate contractanta ori de catre clientul
beneficiar, prin care sa se confirme cel putin una dintre livrarile din lista.
Daca o asociere de operatori economici depune oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani va contine valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Ultimii ?3 ani? vor fi calculati / stabiliti prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Daca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual lei/valuta comunicat fie de BNR fie de BCE pentru anul respectiv.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantii vor completa Formularul 9 din Sectiunea III (datat, semnat si stampilat de catre reprezentantul legal sau de catre persoana imputernicita de acesta)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Precizari specifice privind licitatia electronica, conform art. 164 din OUG 34/2006: a) in cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul ofertei/lot fara TVA; b) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice sunt: ? ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie? si "ofertantii pot vedea cea mai buna oferta". Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una). Durata rundei de licitatie: 1 zi ( 24 ore). Licitatia electronica se va incheia dupa terminarea rundei de licitare. c) Dupa runda de licitatie electronica, se solicita operatorilor economici sa transmita autoritatii contractante, in termen de 24 ore, formularul de oferta financiara cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
47696/21.11.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.01.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.01.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.01.2014 11:00
Locul: Sediul DGRFP Iasi, Str. A. Panu nr.26, Iasi, etaj 1, camera 204
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Au dreptul de a participa la sedinta de deschidere, pe baza de imputernicire, reprezentanti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din O.U.G. nr. 34/2006: In cazul in care ofertantul aplica prevederile art. 11, alin (4) din H.G. nr. 925/2006, acesta are dreptul de a prezenta, initial, doar o declaratie pe proprie raspundere (Formularul 25 din Sectiunea III), semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire, dar va avea obligatia sa depuna, in nume propriu, documentele pe care le va solicita autoritatea contractanta. Neprezentarea acestor documente in termenul specificat va duce la descalificarea ofertei. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte.1. Solicitarile de documente/clarificari se transmit autoritatii contractante in scris; raspunsul la solicitari se posteaza in SEAP;2. Mod de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: In cazul in care se constata ca in urma licitatiei electronice ofertele clasate pe primul loc au preturi egale departajarea acestora se va realiza in baza unei noi oferte financiare depusa in plic inchis, iar oferta cu noul pret cel mai scazut va fi declarata castigatoare.3. Comunicarea rezultatului procedurii-Cf. art. 200, art. 206-208 din OUG 34/2006; art. 82, 83 din HG 925/2006; art. 24, 25 din HG 1660/2006.4. Incheierea acordului cadru- Conform art. 169 alin. (2), 204 si 205 din OUG 34/2006 si art. 93 din HG 925/2006; termen asteptare: 11 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.2562 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE IASI- Serviciul Juridic
Adresa postala: Str. Anastasie Panu nr. 26, Localitatea: IASI, Cod postal: 700020, Romania, Tel. +40 232213332, Fax: +40 232219899
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.12.2013 10:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer