Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie consumabile pentru imprimante si faxuri


Anunt de participare numarul 148956/21.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ARAD
Adresa postala: B-DUL REVOLUTIEI NR. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: LUCIAN HATEGAN, Tel. +40 257281850-289, In atentia: Dekany Edita, Email: [email protected], Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Primaria Municipiului Arad
Adresa postala: B-dul Revolutiei nr.75-camera 21, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii publice, Administrativ-Serviciul Evidenta mijloacelor fixe, Achizitii materiale, Administrativ, Tel. +40 257270098, In atentia: Dekany Edita, Email: [email protected], Fax: +40 257270098, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Primaria Municipiului Arad
Adresa postala: B-dul Revolutiei nr.75-camera 21, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii publice, Administrativ-Serviciul Evidenta mijloacelor fixe, Achizitii materiale, Administrativ, Tel. +40 257270098, In atentia: Dekany Edita, Email: [email protected], Fax: +40 257270098, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Primaria Municipiului Arad
Adresa postala: B-dul Revolutiei nr.73, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Relatii cu publicul-Registratura camera 5, Tel. +40 257270098, In atentia: Dekany Edita, Fax: +40 257270098, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie consumabile pentru imprimante si faxuri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Primaria Municipiului Arad-B-dul Revolutiei nr.75 Arad
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Ca urmare a achizitionarii in ultimii 5 ani a mai multor imprimante si faxuri de catre Primaria Municipiului Arad, este necesara achizitionarea consumabilelor pentru aceste echipamente informatice, pentru desfasurarea activitatii serviciilor din cadrul institutiei, in conditii optime
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30125100-2 - Cartuse de toner (Rev.2)
30125110-5-Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 282, 258.06RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul GP este de: 2.822, 58 lei. GP se constituie in lei.Perioada de valabilitate a GP trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei ( 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor) .Modul de constituire a GP la ofertare: -Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau societate de asigurari, in favoareaAC. Scrisoarea de garantie va fi eliberata de o banca/societate de asigurari , de preferat cu sediul in Romania si se va depune in original;
-Virament bancar sau Ordin de plata vizat de banca. Contul pentru GP la licitatii al Municipiului Arad deschis la Trezoreria municipiului Arad este: RO40TREZ0215006XXX006669.-in numerar la caseria AC. Conform art. 86 alin. (4) din HG 925/2006, ?GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data deschiderii ofertelor?.Ofertantii care vor constitui garantia de participare conform art. 16 (2) din Legea 346/2004 privind stimularea IMM-urilor, cu modificarile si completarile ulterioare, vor face dovada ca sunt inclusi in aceasta categorie si vor completa FORMULARUL 9, acesta fiind prezentat odata cu GP inainte de deschiderea ofertelor.AC va exclude din prezenta procedura de atribuire ofertantul care la data si ora deschiderii ofertelor nu va prezenta dovada constituirii GP in forma, cuantumul si perioada de valabilitate solicitate in prezenta documentatie de atribuire.Echivalenta lei/ alta valuta este cursul BNR din data publicari anuntuluide participare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratii privind eligibilitatea Ofertantii vor completa si depune declaratia pe propria raspundere completata in conformitate cu formularul 12A ? original, prezentat la capitolul Formulare. In cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezenta acest formular. Autoritatea contractanta va exclude din prezentaprocedura de atribuire ofertantul care se incadreaza in prevederile art. 180 din OUG 34/2006.
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181/ OUG nr. 34/ 2006 , cu completarile simodificarile ulterioareSe solicita completarea formularului 12B respectiv a Formularului 12C , prezentat la sectiunea Formulare. In cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezenta acest formular. Autoritatea contractanta va exclude din prezenta procedura de atribuire ofertantul care se incadreaza in prevederile art. 181 din OUG 34/2006.
3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006, cu completarile simodificarile ulterioare.Se solicita completarea Declaratieipe proprie raspundere privind conflictul de interese, prezentat la capitolul Formulare
Persoanele care se ocupa de organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
ing. Gheorghe Falca ? primar, Catalin Titiriga ? viceprimar, Bognar Levente ? viceprimar, Claudia Macra ? Administrator public, dl.Mosneag Ovidiu, consilier local, dl. Czister Kalman, consilier local, dl. Adrian Lazurca, consilier local, dl. Glad Varga, consilier local, dna. Marcela Nicseanu, consilier local, dl. Ioan Farcas, consilier local, dl.Florin Maris, consilier local, dl. Traian Vlaicu, consilierlocal, dl. Teodor Gligor, consilier local, dna. Lia Ardelean, consilier local, dl. Marin Lupas, consilier local, dl. Florin Galis, consilier local, dl. Eugen Rus, consilier local, dl. Ionel Ciupe, consilier local, dl.TristanMihuta, consilier local, dl. Gheorghe Ghilinta, consilier local, dl.Ioan Dolha, , consilier local, dl.Ovidiu Bilcea, consilier local, dna. Cismasiu Mariana, consilier local, dna. Viorica Rotaru, consilier local, dna.GeaninaPistru, consilier local.In cazul unei asocieri , fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. In cazul sustinerii financiare , tehnice si /sau profesionale de catre un tert, acesta va trebui sa prezinte formularul amintit. Autoritatea contractanta va exclude din prezenta procedura de atribuire ofertantul care se incadreaza in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006.
4. Certificat departicipare cu oferta independenta- Formular 7
Se solicita completarea certificatului de participare cu oferta independenta, prezentat la capitolul Formulare In cazul unei asocieri fiecare membru este obligat sa depuna acest formular Ofertantii vordepuneCertificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, copie simpla Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in unul din codurile CAEN din certificatul emis de ONRC.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertelor.In cazul unei asocieri, cerinta de mai sus se considera indeplinita daca se respecta prevederile anexei 2 a Ordinului ANRMAP nr. 509/2011
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii vor completa si depune fisa de informatii generale- Formularul 4 din Sectiunea Formulare.
Se solicita Cifra de afaceriglobala , care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fisa de informatii generale-Formularul 4-din Sectiunea FormulareSe solicita Cifra de afaceriglobala , care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani.Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In cazul unei asocieri , ofertantii trebuie sa depunaAcordul de asociere(daca este cazul)
Ofertantii vor completa si depune Declaratia privind principalele livrari de produse similare din ultimii 3 ani, continand valori, , beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractantesau clienti privati. Ofertantii trebuie sa faca dovada faptului ca in ultimii trei ani au derulat contracte avand obiect similar. Perioada ultimilor trei ani se considera pana la data limita de depunere a ofertelor. Dovada experientei similarese poate face cu certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte livrarea de produse similare/ copii parti relevante din contract, sau proces verbal de receptie/ recomandari. Autoritatea contractanta va exclude din prezenta procedura de atribuire ofertantul care nu va depune documentele doveditoare solicitate.
Ofertantii vor prezenta o copie a Certificatului ISO 9001/2008sau echivalent privind certificarea sistemului de management al calitatii sau echivalent pentru furnizarea de produse solicitate, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Acordul de asociere in cazul in care anumite persoane juridice vor depune oferta comunaDeclaratia privindprincipalele livraride produse similare din ultimii 3 ani.(se considera ultimii 3 ani pana la data limita de depunere a ofertelor), continand valori, , beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractantesau clienti privati. - Formularul 12Dovada experientei similarese poate face cu certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte livrarea de produse similare/ copii parti relevante din contract, sau proces verbal de receptie/ recomandari.Certificatul ISO 9001/2008 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.02.2014 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.02.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.02.2014 11:00
Locul: Directia Achizitii publice, Administrativ-sala 21
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei si reprezentantii imputerniciti ai ofertantiilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, se vareoferta in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Caile de atac precum si termenele de exercitare a acestora , sunt prevazute la art. 256^2 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Arad, Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: B-dul Revolutiei, nr. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Tel. +40 257281850-134, Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.01.2014 11:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer