Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie consumabile si servicii de reparatii si intretinere a fotocopiatoarelor si faxuri din dotarea DRDP Cluj


Anunt de participare numarul 130815/22.09.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala:  STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Punct(e) de contact:  AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel. 021.315.01.26, Email:  [email protected], Fax:  021.315.01.26, Adresa internet (URL):  www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ
Adresa postala:  str. Decebal nr.128, jud. Cluj, Localitatea:  Cluj Napoca, Cod postal:  400205, Romania, Punct(e) de contact:  Departamentul Achizitii, Tel. 0264.432.446, 432.415, In atentia:  ing. Fodor Ambrozie, Email:  [email protected], Fax:  0264.432.446, 432.415, Adresa internet (URL):  www.drdpcluj.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ
Adresa postala:  str. Decebal nr.128, jud. Cluj, Localitatea:  Cluj Napoca, Cod postal:  400205, Romania, Punct(e) de contact:  Departamentul Achizitii, Tel. 0264.432.446, 432.415, In atentia:  ing. Fodor Ambrozie, Email:  [email protected], Fax:  0264.432.446, 432.415, Adresa internet (URL):  www.drdpcluj.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ
Adresa postala:  str. Decebal nr.128, jud. Cluj, Localitatea:  Cluj Napoca, Cod postal:  400205, Romania, Punct(e) de contact:  Departamentul Achizitii, Tel. 0264.432.446, 432.415, In atentia:  ing. Fodor Ambrozie, Email:  [email protected], Fax:  0264.432.446, 432.415, Adresa internet (URL):  www.drdpcluj.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie consumabile si servicii de reparatii si intretinere a fotocopiatoarelor si faxuri din dotarea DRDP Cluj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: DRDP Cluj Central (str. Decebal nr.128) pentru produse , respectiv DRDP Central, Laborator Central, SDN 1 ? 8 (S.D.N. ALBA, S.D.N. BISTRITA, S.D.N. BAIA MARE, S.D.N. ORADEA, S.D.N. SATU-MARE, S.D.N. ZALAU S.D.N. CLUJ) si ACI-uri (AICI Bors, A.C.I.-urile Halmeu, Petea, Urziceni)- pentru servicii.
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie consumabile si servicii de reparatii si intretinere a fotocopiatoarelor si faxuri din dotarea DRDP Cluj (SDN1-7)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30125120-8 - Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2)
50313100-3-Servicii de reparare a fotocopiatoarelor (Rev.2)
50313200-4-Servicii de intretinere a fotocopiatoarelor (Rev.2)
50314000-9-Servicii de reparare si de intretinere a faxurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile de produse conform precizarilor din Caietului de sarcini/Anexe/lot.lot 1: D.R.D.P. Cluj+Laborator D.R.D.P. Cluj+S.D.N. Cluj, lot 2 : S.D.N. Bistrita, lot 3 : S.D.N. Oradea+ ACI Bors, lot 4: S.D.N. Baia - Mare, lot 5: S.D.N. Alba, lot 6: S.D.N. Satu-Mare + A.C.I.-urile Halmeu, Petea, Urziceni , lot 7: S.D.N. Zalau,
Valoarea estimata fara TVA: 171, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul total al gar. part = 1710lei(prin raportare la fiecare lot in parte). Gar.de buna exec.= 5% din val. contr. fara TVA; IMM -urile beneficiaza de50% reducere.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale despre ofertant.Informatii despre asociereDeclaratie privind calitatea de participant la procedura pentru ofertant, ofertant asociat.Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaDecl.privind eligibilitatea privind prevederile art.180 din OUG nr. 34/2006Cazier judiciar si/sau certif.echivalenteDecl. privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local pentru toate punctele de lucru, sediile principale si secundare declarate in ORC/echivalentCertificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat(ANAF - DGFP)Declaratie privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.certificat de inmatricularecertificat / ORC.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia privind Cifra de Afaceri, Declaratii Bancare corespunzatoare sau, dupa caz, dovezi privind asig.riscului profesional, sau Scrisori de Bonitate din partea bancilor, valabile la data deschiderii.Bilantul contabil pe 2010, vizat si inregistrat la organele competente.Caziere fiscale, certificari;sau echivalent;Declaratie pe proprie raspundere ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau alte mijloace financiare suficiente pentru sustinereaderularii contractului pe o perioada de 90 zile, respectiv 42.750 lei ? si dovada acestora: Lot 1:26.937, 5 lei, Lot 2:2.637, 5 lei, Lot 3:3.767, 5 lei. Lot 4:2.610 lei, Lot 5:1.652, 5 lei, Lot 6:3.237, 5 lei, Lot 7:1.907, 5 lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri in ultimii 3 ani val. min.=342.000 lei prin raportare la fiecare lot in parte: Lot 1:215500 lei, Lot 2:21100 lei, Lot 3:30140 lei, Lot 4:20880 lei, Lot 5:13220 lei, Lot6:25900 lei, Lot 7:15260 lei. IMM-urile beneficiaza de 50% reducere.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
O lista cu produsele furnizate in ultimii 3 ani ? pentru ofertant, ofertanti asociati. Daca ofertantul, ofertantul asociat, nu are vechime 3 ani, se va prezenta lista produselor furnizate de la infiintare. Situatia resurselor de care dispune ofertantul si a celor care se vor aloca pentru contract.Lista principalelor livrari de produse/prestari servicii similare in ultimii 3 ani, insotite de certificari de buna executie /recomandari pentru demonstrarea experientei similare.Nominalizarea personalului : resp. de contract, responsabilul cu calitatea.Declaratie pe proprie raspundere ca se vor face asigurari pentru tehnica Acorduri de asociere (daca este cazul)- autoritatea contractanta va solicita legalizarea asocierii numai in cazul in care oferta este castigatoare).Angajament ferm (daca este cazul).Acorduri de subcontractare (daca este cazul)si personal, conform cerintelor din contract.Certificat ISO 9001 / 2008; (echivalent)Certificat care atesta implementarea si mentinerea unui sistem al calitatii activitatilor desfasurate in conformitate cu cerintele ISO 14001 / 2004 sau sistemul comunitar de management ecologic si audit (EMAS); sau standarde de gestiune ecologica bazate pe seriile de standarde europene sau internationale in domeniu, certificate de organisme conforme cu legislatia comunitara ori cu standardele europene sau internationale privind certificarea.Certificat ISO 18001/2007, Normelor metodologice de aplicare aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 si H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santiere temporare si mobile;Declaratie pe propria raspundere ca vor fi respectate cerintele Standardului SA8000 . Declaratie pe proprie raspundere ca se vor face asigurari pentru tehnica si personal;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Valoarea minima a exper. sim: 85.500leiprin raportare la fiecare lot in parte: Lot 1:53875 lri, Lot2:5275 lei, Lot 3:7535 lei, Lot 4:5220 lei, Lot5:3305 lei, Lot 6:6475 lei, Lot 7:3815 lei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.10.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.10.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.10.2011 10:00
Locul: La sediul autoritatii contractante DRDP Cluj str. Decebal nr.128 Cluj-Napoca - et.2- sala mare.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, observatori din partea Ministerului Finantelor (daca este cazul).
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
C.N.A.D.N.R S.A. Bucuresti organizeaza procedura de achizitie prin DRDP Cluj. Adresa si punctul de contacte este cel specificat la pct.I.1). Documentatia este postata si pe site-ul DRDP Cluj.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de solutinare a contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr.6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 4021.310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  4021.310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj - Serviciul Juridic
Adresa postala:  str. Decebal nr.128, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400205, Romania, Tel. 0264.432.415, Email:  [email protected], Fax:  0264.432.415, Adresa internet (URL):  www.drdpcluj.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.09.2011 09:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer