Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie credit in valoare maxima de 6.000.000 lei pentru finantarea unor investitii publice de interes local


Anunt de participare numarul 148686/24.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Blaj
Adresa postala: PIATA 1848, NR. 16, ,Localitatea: Blaj, Cod postal: 515400, Romania, Punct(e) de contact: canciu alexandru, Tel. +40 767398394, Email: [email protected], Fax: +040 258710014, Adresa internet (URL): www.primariablaj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie credit in valoare maxima de 6.000.000 lei pentru finantarea unor investitii publice de interes local
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Municipiul Blaj
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitia de servicii de credit in valoare maxima de 6.000.000 lei pentru finantarea unor investitii publice de interes local
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
un contract de servicii de credit
Valoarea estimata fara TVA: 3, 955, 400RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
120 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare in valoare de 30.000 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.In cazul unei contestatii a ofertantilor respinse de CNSC ca nefondata, autoritatea contractanta, va retine din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului, conform art.278 indice 1 lit. ?b? din OUG 34/2006- actualizata. Formele de constituire a garantiei de participare care vor fi acceptate: a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, conform Formular nr. 11, b) prin depunerea unui ordin de plata cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor (cont garantie de participare: R098TREZ0035006XXX000436, deschis la Trezoreria mun. Blaj, In conformitate cu art.86, alin 6 din HG 925/2006, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora limita stabilita pentru deschiderea ofertelorDupa deschidere, ofertele care nu fac dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere conform art 33 alin 3 lit b) din HG 925/2006.Data la care se va calcula echivalenta leu/euro/alta valuta (curs BNR) este 15.01.2014, pt ca garantia de participare in alta valuta sa poata fi corelata cu cea in lei. cuantumul garantiei de buna executie: 5% din pretul contractului .- modul de constituire a garantiei de buna executie: prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, conform art.90, alin(1) din HG 925/2006. Garantia de buna executie constituita printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, devine anexa la contract si va fi irevocabila si trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa respectand prevederile art.86, alin(3), lit.?a?, ?b?, din HG.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Modul de restituire a garantiei de buna executie conform prevederilor art.92 alin (2) din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
contractul se va semna si va produce efecte dupa obtinerea avizului de la Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006 formularul nr.2;
Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul.2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006 formularul nr. 3Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art.181 lit.a), lit.c1) si lit.d) din OUG nr.34/2006 vor fi depuse si de terti sustinator, daca este cazul.3. Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata;a)Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - Certificat de atestare fiscala (ANAF) privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul de stat;
- Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul local eliberat de Primarii;
Din certificatele prezentate trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri la plata (amanari, esalonari, etc.) de catre organele competente nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor.In acest sens ofertantul va anexa certificatelor, actele doveditoare prin care se demonstreaza acordarea inlesnirilor si cele doveditoare ale platilor scadente in termenele stabilite.
In momentul depunerii ofertei documentul va fi prezentat in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ? conform cu originalul?.b. Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Certificatele trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata, la care se va alatura traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
- In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art 11 alin 4 din HG 925/20064. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta formularul nr.4;5. Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69A1(evitarea conflictului de interese) din OUG nr.34/2006 cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, coroborate cu ordinul nr.170/05.07/2012 privind interpretarea art. 69A1 din OUG nr.34/2006 completata de catre ofertant, subcontractant si/sau tert sustinator.
- completare Formular nr.5Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derulare si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Rotar Gheorghe Valentin - primarMuresan Livia ? viceprimarDuma Ioan ? consilier localBalu Nicolae Dan ? consilier localFratila Ioan Bogdan - consilier localRotaru Eugen Mircea - consilier localTodeasa Virgil - consilier localBalau Teodora Adela - consilier localPopovici Vasile - consilier localDamian Augustin Aurol - consilier localSinea Silviu Simion - consilier localBasaraba Liviu Corneliu - consilier localCleja Ioan - consilier localNicusan Claudiu Stefan - consilier localMoldoveanu Puiu Vasile - consilier localPetri Constantin - consilier localSava Ioan - consilier localTomoioaga Ioan - consilier localTarco Mihail - consilier localBarbat Teodor - consilier localCotet Constantin ? sef serviciul publicStefanescu Sergiu - secretarCristea Cristina ? director economicRatiu Elena ? contabil serviciul publicSaratean Mihai ? sef birou investitiiCostea Ana Maria ? inspector birou investitiiDocolin Gheorghe ? sef serviciu urbanismOltean Claudia? inspector birou investitii6. Punct de lucru in Municipiul Blaj- cerinta obligatorie conform caietulu de sarcini. 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul din raza teritoriala unde ofertantul isi are sediul.
Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.2. Autorizatia de functionare a institutiei de credit emisa de BNR care se va prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul.Documentele vor fi utilizate si la verificarea situatiei personale a ofertantului.Persoane juridice /fizice, straine-Se vor prezenta documente care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica autorizata sau juridica, atestare ori apartenenta din punct de vedere profesionala la o grupare legal constituita, in conformitate cu legislatia in vigoare din tara de origine a ofertantuluitraduse in limba romana si legalizate, din care sa rezulte faptul ca, ofertantul are inscrisa in domeniul de activitate, activitatea ce face obiectul procedurii.-Autorizatia de functionare a institutiei de credit emisa de autoritatea de reglementare competenta din tara de domiciliu. Documentul va fi prezentat in oricare din formele: original, copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul si in traducere in limba romana efectuata de un traducator autorizat.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documenteb pentru partea de contract pe care o va realiza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind subcontractantii- daca este cazul
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular nr 10
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 3
Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi selectati.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.02.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.02.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.02.2014 11:00
Locul: Sala Mica de sedinte a Primariei Municipiului Blaj, str Piata 1848 nr 16 Blaj jud Alba
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor economici participanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi selectati.Departajarea ofertelor se va face in urma negocierii cu fiecare ofertant economic in parte.Documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita prin lege trebuie sa fi fost emise cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertei. Pentru documentele care nu se pot prezenta cu respectarea acestui termen datorita conditiilor de emitere, si care depasesc perioada de valabilitate de 30 de zile solicitata, se va accepta o declaratie pe proprie raspundere din partea ofertantului in care se va prezenta justificarea aferenta.In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va atasa o imputernicire pentru acesta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.2562 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Blaj
Adresa postala: Piata 1848 nr 16, Localitatea: blaj, Cod postal: 515400, Romania, Tel. +40 767398394, Email: [email protected], Fax: +040 258710014
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.12.2013 14:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer