Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE CUSTI MOBILE


Anunt de participare numarul 112224/26.11.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AUTORITATEA PENTRU SUPREVEGHEREA SI PROTECTIA ANIMALELOR
Adresa postala:  SELARI, NR. 2-4, SECTOR 3, BUCURESTI, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030069, Romania, Punct(e) de contact:  Mirea Aurelia, Tel. 0213129510, Email:  [email protected], Fax:  0213129510, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
INSTITUTIE SUBORDONATA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Activitate (activitati)
Altele: MONITORIZAREA ANIMALELOR FARA STAPAN
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE CUSTI MOBILE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: ORAS FUNDULEA, STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 1, JUD. CALARASI
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIONARE CUSTI MOBILE IN CARE VOR FI CAZATI CAINI PE TOT PARCURSUL ANULUI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45223600-2 - Lucrari de constructii de custi pentru caini (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
250 CUSTI MOBILE
Valoarea estimata fara TVA: 403, 225RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GARANTIADE PARTICIPARE = 4300 LEIGARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI: 2% DIN VALOAREA CONTRACTULUI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
DE LA BUGETUL LOCAL
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
INDIVIDUAL
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA ;
DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART. 181 DIN OUG NR. 34/2006;
DECLARATIA PRIVIND CALITATEADE PARTICIPANT LA PROCEDURA;
CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA ELIBERAT DE ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE PRIVIND PLATA OBLIGATIILOR LA BUGETUL GENERALCONSOLIDAT IN TERMEN DE VALABILITATE - ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATA;
CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE PRIVIND PLATA DATORIILOR LA BUGETUL LOCAL IN TERMEN DE VALABILITATE ? ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATA.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
BILANTUL CONTABIL LA 31.12.2009, LA 30.06.2010, VIZATE DE ORGANELE DE RESORT.CERINTA MINIMA OBLIGATORIE ?CIFRA DE AFACERI GLOBAL PE ULTIMII TREI ANI= 5.500.000 LEI
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
VA FI PREZENTATCEL PUTIN UN CONTRACT INCHEIAT IN ULTIMII TREI ANI DIN CARE SA REZULTE CONFECTIONAREA CUSTILOR MOBILE, IAR VALOAREACONTRACTULUI TREBUIE SA FIE CEL PUTIN EGALA SAU MAI MARE DECAT VALOAREA ESTIMATA CONTRACTULUI CE URMEAZA SA FIE ATRIBUIT.
PREZENTAREA URMATOARELOR CERTIFICATE :
1.SISTEM DE MANAGEMENET AL CALITATII ISO 9001
2.SISTEM DE MANAGEMENET AL MEDIULUI ISO 14001
3.SISTEM DE MANAGEMENET AL RESPONSABILITATII SA 8000
4.SISTEM DE MANAGEMENET AL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA OHSAS 18001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1421/26.112010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.12.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.12.2010 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.12.2010 13:00
Locul: STR. SELARI NR. 2-4 SECTOR 3 BUCURESTI
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
PERSOANELE CARE SUNT IMPUTERNICITE DE CONDUCATORUL INITATII PARTICIPANTE
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Strada Stavropoleos nr. 6, sector 3 , ,Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021. 310.46.41, Fax:  021.310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro.
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL BUCURESTISECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 5, Sectorul 3, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050081, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 ZILE
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL JURIDIC CONTENCIOS
Adresa postala:  STR. SELARI NR. 2-4 SECTOR3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030069, Romania, Tel. 021.3129510, Fax:  0213129510
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.11.2010 15:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer