Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de autobuze pt. transport urban si un autocar


Anunt de participare numarul 31971/13.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria municipiului Timisoara
Adresa postala: Bv. C.D.Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel.0256-408367, In atentia: Ec.Cristina Scutariu, Ec. Lucretia Schipor, Email: [email protected], Fax: 0256-204177/408367, Adresa internet (URL): www.primariatm.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Primaria municipiului Timisoara
Adresa postala: bv.C.D.Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Centrul Consiliere Cetateni, camera 12, ghiseul 9 sau 10, Tel.0256-408300, Adresa internet (URL): www.primariatm.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de autobuze pt. transport urban si un autocar
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Leasing
Locul principal de livrare: Regia Autonoma de Transport Timisoara, bv. Take Ionescu nr.56
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie in sistem de leasing a unui numar de 30 autobuze simplu articulate si a unui autocar, conform cu cerintele din caietele de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34121000-1 - Autobuze (Rev.1)
34122000-8-Autocare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru toate loturile
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea de produse ce va livra: LOTUL I - 30 autobuze noi, articulate, EURO 4, cu podea complet coborata pe toata lungimea vehicului fara alte suprainaltari pe intreaga suprafata, destinate transportului urban de calatori in municipiul Timisoara; LOTUL II - un autocar nou, EURO 4 destinat transportului de persoane pentru trasee comunitare; conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 11, 200, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
84 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare: 353.720 lei , respectiv 106.440 euro; garantie de buna executie: 5% din valoarea contractului fara T.V.A.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local;Conditii: 72+12(luni de gratie), avans 0, durata contract: termen livrare+12 luni termen gratie+72 luni plata redevente, val. rezid: = 20%, plata in rate lunare egale, dobanda calculata la sold.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Nu se solicita legalizarea asocierii in caz de oferta depusa in comun.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Declaratie pe propria raspundere, in temeiul art.180 din OUG 34/2006;2)Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.181 din OUG 34/2006;3)Certificatul de atestare fiscala-bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului;4)Certificat privind indeplinirea obligatiilor de plata -bugetul local; 5)Certificat constatator emis de O.R.C.;
In cazul in care in tara de origine/in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor de la punctele 1) - 5)/respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute de art.180 si 181 din O.U.G. nr.34/2006 -declaratia pe propria raspundere/o declaratie autentificata in fata unui notar, a unei autoritati administrative/judiciare/a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
6)Documentul de inregistrare ca persoana fizica/juridica si, dupa caz, de atestare/apartenenta din punct de vedere profesional, conform prevederilor din tara in care ofertantul este stabilit.
7)Acorduri de asociere (daca este cazul), conform doc. de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Cifra de afaceri medie anula pe ultimii 3 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii trei ani: 10.000.000 lei respectiv 3.009.148 euro.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Inform.generale; 2)Declaratie si Lista principale livrari de produse;3)Recomandari din partea unor beneficiari;4)Experienta similara; 5)Autorizare/Dovada ptr.livrarea produselor;6)Certificat de omologare de tip emis de RAR;7)Resurse tehnice;
8)Inform. subcontractanti; 9)Standarde de asigurare a calitatii;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1) Fisa de inform.generale;2)Declaratie si Lista principale livrari de produse, similare, din ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati;3)Pentru doua din cazurile din lista, livrarile se confirma, prin certificate/recomandari/documente emise/ contrasemnate de o autoritate/de catre clientul privat beneficiar. Daca beneficiarul este client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia: declaratie pe propria raspundere a operatorului economic; 4)Dovada indeplinirii in ultimii 3 ani a cel putin unui contract cu o valoare de minim 9.000.000 Ron, respectiv2.708.233 Euro pentru Lot I si 660.000 Ron, respectiv198.603 Euro pentru Lot II ; 5) Dovada ca este producator, reprezentant, dealer autorizat al producatorului/o societate de leasing care are incheiat contract de furnizare cu producatorul/dealer autorizat al acestuia;6)Certificat de omologare de tip emis de RAR;7)Document care sa ateste ca detine in Timisoara, unitate de service proprie/pe baza de contract , abilitata de producator si autorizata de RAR. In cazul unui contract incheiat cu o unitate service, acesta trebuie sa aiba o durata cel putin egala cu durata leasingului;8)Declaratie si lista privind subcontractantii si specializarea acestora (daca este cazul);9)Certificatul privind Sistemul de Management al Calitatii implementat de ofertant ISO 9001.Autoritatea contractanta va accepta orice alta dovada prezentata de operatorul economic respectiv, in masura in care dovada prezentata confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, conform doc. de atribuire.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2007/S150-186548 din 07.08.2007
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.11.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 10 RON
Conditii si modalitate de plata: numerar in casieria Autoritatii contractante/virament in cont RO89TREZ62124510220XXXXX-Trez Timisoara, beneficiar: Municipiul Timisoara RO14756536
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.11.2007 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.11.2007 10:00
Locul: sediul Primariei Municipiului Timisoara, Sala de Consiliu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii autorizati ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4)021-3104641, Email: [email protected], Fax: (+4)021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Timisoara - sectia contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: Piata Tepes Voda nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Tel.(+4)0256-494650, Fax: (+4)02564-498092
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator a actului invocat ca nelegal, la CNSC; 10 zile de la comunicarea Deciziei Consiliul national de Solutionare a Contestatiilor, la Curtea de Apel Timisoara.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala: bv.C.D.Loga nr.1, Primaria Timisoara, camera 229, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Tel.(+4)0256-408367, Fax: (+4)0256-408367
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.09.2007 16:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer