Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de automacarale.


Anunt de participare (utilitati) numarul 99208/04.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti
Adresa postala: Str.Cavafii Vechi nr.15 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70456, Romania, Punct(e) de contact: Luiza Stoicescu, Tel.0372.148.059, In atentia: Luiza Stoicescu, Email: [email protected], Fax: 021.312.62.03/021.310.81.32, Adresa internet (URL): www.radet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma
Activitate (activitati)
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie de automacarale.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: S.I.R.T. R.A.D.E.T- str. Olimpului, nr.84, Sector 4, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea de catre RADET Bucuresti a 4 automacarale pentru realizarea operatiunilor de incarcare-descarcare si a lucrarilor de constructii-montaj.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42414000-1 - Macarale, schelete de ridicare si camioane cu macara (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
4 Bucati conform specificatiilor tehnice din caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 500, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 15.000 lei( 3.620, 56 euro).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii RADET Bucuresti.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere/subcontractare conform art. 44, 45, OUG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratii pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG 34/2006;
-Certificatului de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat consolidat emis de Administratia Finantelor Publice;
-Certificatului de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale emis de Directia de Impozite si Taxe Locale.
-Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala, cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor din care sa reiasa existenta depozitelor, inregistrate ca puncte de lucru.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Bilantulului contabil, incheiat la 31.12.2009, vizat si inregistrat de organele competente
-Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani: min. 3.000.000, 00 lei/ 724.112, 96 euro.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Indeplinirea, in ultimii 3 ani, a cel putin unui contract privind livrarea de produse similare cu o valoarede min.1.200.000, 00lei/ 289.645, 18 euro (se vor prezentamin. 3 recomandari);
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.05.2010 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.05.2010 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.05.2010 11:00
Locul: RADET-Buc, Str. Cavafii Vechi , nr 15, sector 3, Serviciul Achizitii publice, et 7, camera 72
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor, membrii comisiei de evaluare, expertii cooptati, observatori desemnati de catre ANAF in vederea verificarii procedurii conf. OUG 30/2006.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030086, Romania, Tel.4 021.310.46.42, Email: [email protected], Fax: 4 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.4 021.319.51.80, Email: [email protected], Fax: 4 021.332.12.40, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice RADET
Adresa postala: Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, et. 7, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030254, Romania, Tel.4 0372.757.840, Email: [email protected], Fax: 4 021.312.62.03, Adresa internet (URL): www.radet.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.04.2010 15:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer