Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de autovehicule pe baza de leasing financiar si servicii de gestiune a acestei flote, pentru S.C. ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A. (lider de asociere) in asociere cu S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., S.C. ENEL ENERGIE S.A. si S.C. ENEL SERVICII CO


Anunt de participare (utilitati) numarul 135260/05.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA Timisoara
Adresa postala: str. Pestalozzi, nr. 3-5, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300115, Romania, Punct(e) de contact: Simona Mihalcea, Tel. +40 372115089, In atentia: Serviciului Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 372871908, Adresa internet (URL): www.enel.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
S.C. ENEL SERVICII COMUNE S.A.
Adresa postala: BD. Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel. +40 372115089, In atentia: Serviciului Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 372871908
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
S.C. ENEL SERVICII COMUNE S.A.
Adresa postala: BD. Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel. +40 372115089, In atentia: Serviciului Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 372871908
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C. ENEL SERVICII COMUNE S.A.
Adresa postala: BD. Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel. +40 372115089, In atentia: Serviciului Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 372871908
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Intreprindere care desfasoara activitate sectoriala in baza unui drept special sau exclusiv
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie de autovehicule pe baza de leasing financiar si servicii de gestiune a acestei flote, pentru S.C. ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A. (lider de asociere) in asociere cu S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., S.C. ENEL ENERGIE S.A. si S.C. ENEL SERVICII COMUNE S.A.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: locatia/locatiile ofertantului
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii il constituie achizitia de autovehicule pe baza de leasing financiar si a serviciilor de gestiune a acestei flote, necesare bunei desfasurari a activitatii societatilor Enel, respectiv: achizitia de autovehicule noi, fara deservent si servicii integrate de gestiune a flotei care prevad urmatoarele servicii: livrarea vehiculelor, asistenta rutiera, asistenta service, servicii de inlocuire vehicul retinut, gestionare asigurari, inmatriculari, rovignete, carte verde si taxe auto, gestionare asigurari in caz de daune si furturi, furnizarea si gestionarea combustibilului, servicii de intretinere vehicule, servicii de revizii, reparatii si inspectii tehnice periodice, serviciul de gestiune si furnizare anvelope, spalatorie, monitorizare GPS, preluare/returnare vehicul de la/la sediul achizitorului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66114000-2 - Servicii de leasing financiar (Rev.2)
34100000-8-Autovehicule (Rev.2)
50110000-9-Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
50111100-7-Servicii de gestionare a parcurilor de vehicule (Rev.2)
63712600-9-Servicii de alimentare cu combustibil a vehiculelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Domeniul: achizitia de autovehicule pe baza de leasing financiar si cu servicii de gestiune a acestei flote
Total cantitati/prestatii servicii/lucrari
In conformitate cu Sectiunea II ? Caietul de Sarcini: - pentru Clasa A: 155 vehicule;
- pentru clasa B: 188 vehicule;
- pentru clasa C: 35 vehicule;
- pentru clasa K2:40 vehicule;
- pentru clasa K5:108 vehicule;
- pentru clasa L: 92 vehicule;
- pentru clasa M2:30 vehicule;
- pentru clasa M5:72 vehicule;
- pentru clasa N: 22 vehicule.
Oferta depusa de ofertant va cuprinde obligatoriu toate tipurile de servicii mentionate in caietul de sarcini si solicitate pentru toate societatile beneficiare.
Prestarea serviciilor se va face in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.
Se va incheia un singur contract de servicii intre asocierea autoritatilor contractante si ofertantul declarat castigator.
Valoarea estimata fara TVA: 43, 151, 769EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1.Cuantum: 900.000lei fara TVA/450.000 lei fara TVA-IMM, respectiv 90 zile, si curge de la data limita de depunere a ofertei (euro/27.03.2012=4, 3688).2. Perioada valabilitate: cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.3. Mod de constituire: a) prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in original; se va prezenta in limba romana, pana la data si ora deschiderii ofertelor, si trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: ? conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau? neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate;SAUb) prin depunerea unui ordin de plata, pana la data si ora deschiderii ofertelor, cu conditia confirmarii de catre banca (semnat si stampilat de catre banca), in contul S.C. ENEL SERVICII COMUNE S.A., RO 22054362: RO08 CITI 0000 0007 2507 0004, deschis la CITIBANK Romania S.A. ? pentru LEI.4. Se va prezenta declaratie pe proprie raspundere privind incadrarea ca IMM (daca este cazul), care va respecta formularistica din Legea 346/2004, actualizata la data prezentei si va fi prezentata in original.5. Neprezentarea garantiei de participare duce la respingerea ofertei in conformitate cu art. 33 alin. 3 lit. b din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.6. In conformitate cu art. 278indice1 alin. 1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma de 13.158 lei, fara TVA (euro/27.03.2012=4, 3688), calculata conform lit. d, la valoarea ce face subiectul procedurii de negociere.7. Autoritatea contractanta va retine garantia de participare in conformitate cu art. 87 alin. 1 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 1.Cuantum: 10%(5%IMM)din val.contr., fara TVA.2.Per.pt.care se constituie: durata contr.3.Mod de constituire: prin dep.in 15 zile de la inch. contr.a 0, 5% din val.contr., in contul de GBE, restul constituindu-se prin retineri succ.din facturile prezentate la plata sau prin Scrisoare de GBE sau instrument de garantare emis de o societate de asigurari, care se va depune la aut.contr.in 15 zile de la intrarea in vigoare a contr. si va constitui anexa la contract. Aut.contr. este o soc.com. cu capital majoritar privat si finantarea contractului se face din surse proprii, si nu din fonduri publice, nu se aplica prevederile HG 1045/2011.4. Garantia se va intocmi in LEI sau EURO (fara TVA), la cursul BNR din ziua semnarii contractului.5. Achizitorul are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data finalizarii obligatiilor asumate prin contract, daca nu s-au ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind eligibilitateaModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Cerinte obligatorii: Se va prezenta completat Formularul F2.1. prin care ofertantul va declara pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
- acest document trebuie prezentat si de catre TERTUL SUSTINATOR (dupa caz).
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Observatie: Potrivit art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare:
?Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat despre care are cunostinta ca, in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.?Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, actualizata la data prezentei.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Cerinte obligatorii: Se va prezenta completat Formularul F2.2 prin care ofertantul va declara pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
- acest document trebuie prezentat si de catre TERTUL SUSTINATOR (dupa caz), in ceea ce priveste neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Observatie: Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat care se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Cerinta nr. 3
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 indice 1 din OUG 34/2006, actualizata la data prezentei.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Cerinte obligatorii: Se va prezenta completat Formularul F2.3. prin care ofertantul va declara pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
- acest document trebuie prezentat si de catre SUBCONTRACTANT si de catre TERTUL SUSTINATOR (dupa caz), in conformitate cu art. 13 din Legea nr.279/2011.
Observatie: Potrivit art. 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare:
?Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.?
Persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: - Director Achizitii si Servicii - Cosmin Trofin- Director Adjunct Achizitii - Ciprian Stefan
- Responsabil procedura ? Simona Mihalcea
- Gestionar de contract ? Marcia TaiachinCerinta nr. 4
Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Cerinte obligatorii: Se va prezenta completat Formularul F2.4, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/2010.
Observatie: Ordinul nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, emis de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 701 din 20 octombrie 2010 si a intrat in vigoare la data de 20 octombrie 2010.Cerinta nr. 5
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Cerinte obligatorii: Se vor prezenta, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident):
a) Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa obligatiile exigibile (scadente) in luna anterioara celei in care se depun ofertele;
b) Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa obligatiile exigibile (scadente) in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Observatie: Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu. Cerinta nr. 1
a) Pentru persoane juridice romaneModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabil la data depunerii ofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
b) Pentru persoane juridice straineModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este stabilit, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabil la data depunerii ofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in echivalentul codului CAEN din documentul care dovedeste o forma de inregistrare ca persoana juridica.Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de a primi comunicarea privind rezultatul procedurii, va prezenta, pentru conformitate, documentul in original/copie legalizata, in situatia in care a fost prezentat in forma copie ?conform cu originalul?.Cerinta nr. 2
In conformitate cu art. 46 alin. 2 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic are obligatia de a transmite o lista cuprinzand intreprinderile afiliate, in masura in care acestea exista.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, solicitata, cel putin ? in euro fara TVA: 16.600.000 euro / 8.300.000 euro pentru IMM.In cazul in care exista operatori economici care nu au depus inca bilantul anului 2011, se vor accepta orice alte documente relevante ale operatorilor economici din care sa rezulte cifra de afaceri a acestui an.
2) Informatii privind situatia financiara din bilantul contabil sau alte documente relevante.
Pentru partea de servicii de leasing financiar, se solicita calcularea si prezentarea de catre ofertant a urmatorului indicator de bonitate financiara in ultimii 3 ani, calculati prin raportare la data limita de depunere a ofertelor:
Rata profitului brut = (Profitul brut/Cifra de afaceri) x100 (%)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Pentru partea de servicii de leasing financiar, ofertantii vor prezenta o lista, care va cuprinde experienta in finantari de valori similare, servicii prestate in ultimii 3 ani. Valoarea cumulata a acestor servicii va fi cel putin egala cu 12.280.268 euro, fara TVA.Serviciile cuprinse in aceasta lista vor fiinsotite de copii/parti relevante ale documentelor care vor face dovada experientei mentionate, precum si o lista a beneficiarilor pe ultimii 3 ani.Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a documentelor de calificare.
2) Pentru partea de servicii de gestiune a flotei, ofertantii vor prezenta o lista de servicii prestate in ultimii 3 ani, care va cuprinde experienta in gestionarea unei flote de minim 700 autovehicule, prin insumarea a maxim 3 contracte.Serviciile cuprinse in aceasta lista vor fiinsotite de copii de pe parti relevante ale contractelor aferente si de recomandari emise de beneficiari.
Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a documentelor de calificare.
3) Ofertantii vor prezenta lista centrelor cu care acestia au contracte /angajamente /intelegeri /precontracte sau orice alte documente semnate intre parti, centre la care vehiculele vor fi predate catre autoritatea contractanta (cel putin cate un centru in fiecare judet in care isi desfasoara activitatea autoritatea contractanta sau cat mai aproape de sediile autoritatii contractante).Ofertantul declarat castigator va prezenta in termen de 60 zile de la incheierea contractului aferent prezentei proceduri, contracte semnate cu centrele mentionate.
4) Ofertantii vor pune la dispozitia autoritatii contractante lista punctelor de asistenta service autorizate de catre RAR, cu care acestia au contracte /angajamente /intelegeri /precontracte sau orice alte documente semnate intre parti, pentru vehiculele ofertate, pentru cel putin 50 din cele 56 de localitati indicate mai jos. Pentru fiecare din aceste localitati trebuie sa se asigure cel putin un punct de service. Punctele de service vor trebui sa se afle pe o raza de max 150 km fata de respectivele localitati. Ofertantul declarat castigator va prezenta in termen de 60 zile de la semnarea contractului aferent prezentei proceduri, contracte semnate cu punctele de asistenta care pot garanta nevoile serviciului.
continuare Cerinta 4)Localitatile sediilor autoritatii contractante sunt urmatoarele:
- Zona Timisoara: Timisoara, Deta, Ciacova, Lugoj, Buzias, Faget, Sannicolaul Mare, Jimbolia, Lovrin.
- Zona Arad: Arad, Pecica, Santana, Chisinau Cris, Siria, Ineu, Sebis, Gurahont, Lipova, Savirsin.
- Zona Deva: Deva, Ilia, Brad, Orastie, Hunedoara, Hateg, Petrosani, Vulcan.
- Zona Resita: Resita, Bocsa, Anina, Caransebes, Otelu Rosu, Baile Herculane, Bozovici, Oravita, Moldova Noua.
- Zona Constanta: Constanta, Eforie Nord, Harsova, Medgidia, Navodari, Mangalia, Cernavoda.- Zona Calarasi: Calarasi, Borcea, Lehliu Gara, Oltenita.
- Zona Slobozia: Slobozia, Urziceni, Fierbinti, Fetesti, Tandarei.
- Zona Tulcea: Tulcea, Babadag, Macin, Sulina.
5) Ofertantii vor prezenta reteaua de statii de alimentare a furnizorului de combustibil, retea care trebuie sa aiba acoperire geografica pe urmatoarele judete: Timis, Arad, Hunedoara, Caras Severin, Constanta, Tulcea, Ialomita, Calarasi, astfel incat utilizatorii sa nu se deplaseze mai mult de 30 Km pana la cea mai apropiata statie fata de lista sediilor autoritatii contractante.
Ofertantul declarat castigator va prezenta in termen de 60 zile de la semnarea contractului aferent prezentei proceduri, contractul semnat cu furnizorul de combustibil.
continuare Cerinta 5)Localitatile sediilor autoritatii contractante sunt urmatoarele:
- Zona Timisoara: Timisoara, Deta, Ciacova, Lugoj, Buzias, Faget, Sannicolaul Mare, Jimbolia, Lovrin.
- Zona Arad: Arad, Pecica, Santana, Chisinau Cris, Siria, Ineu, Sebis, Gurahont, Lipova, Savirsin.
- Zona Deva: Deva, Ilia, Brad, Orastie, Hunedoara, Hateg, Petrosani, Vulcan.
- Zona Resita: Resita, Bocsa, Anina, Caransebes, Otelu Rosu, Baile Herculane, Bozovici, Oravita, Moldova Noua.
- Zona Constanta: Constanta, Eforie Nord, Harsova, Medgidia, Navodari, Mangalia, Cernavoda.- Zona Calarasi: Calarasi, Borcea, Lehliu Gara, Oltenita.
- Zona Slobozia: Slobozia, Urziceni, Fierbinti, Fetesti, Tandarei.
- Zona Tulcea: Tulcea, Babadag, Macin, Sulina.
6) Informatii privind subcontractantii, daca este cazul.
In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contract, are obligatia de a preciza in Formularul F8:
a) datele de recunoastere ale tuturor subc. (inclusiv codul CAEN), si specializarea acestora;
b) partea/partile din contract pe care ofertantul urmeaza sa le subcontracteze;
c) indicarea procentajului din total contract realizat prin subc.;
d) lista activitatilor ce vor fi realizate de subc.(indicarea activitatilor si val);
La incheierea contractului (in situatia in care este desemnat castigator) are obligatia de a prezenta contractul/contractele incheiate cu subc., contracte care trebuie sa fie in concordanta cu oferta si care se vor constitui in anexa la contract.Res.mat.si umane ale subc.declarati se iau in considerare pentru partea lor.
Daca op.ec. care a depus oferta are subcontractant, intreaga responsabilitate ii revine op.ec.Subcontractorii nu pot subcontracta activ alocate.
7) Informatii privind asociatii, daca este cazul.
In cazul asocierii, criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului, la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare), la standardele de asigurare a calitatii trebuie prezentate de fiecare asociat in parte. Situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
In cazul in care o asociere de operatori economici este declarata castigatoare, relatia contractuala va fi intre autoritatea contractanta si liderul asocierii declarat, inclusiv facturarea.
8) Informatii privind tertul sustinator, daca este cazul.Tertul sustinator va prezenta un angajament ferm incheiat in forma autentica prin care confirma ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate, in cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata.
Tertul sustinator va prezenta un angajament ferm incheiat in forma autentica prin care confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, in cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea acordata.
Tertul sustinator va prezenta completat Formularele F2.1., F2.2., F2.3.
Pentru partea de servicii de gestiune a flotei, ofertantii vor prezenta Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante- ISO 9001:2008
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.06.2012 17:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.06.2012 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.06.2012 13:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Coduri CPV suplimentare: 50112300-6 - Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)50118000-5 - Servicii de asistenta rutiera (Rev.2)66514110-0 - Servicii de asigurare a autovehiculelor(Rev.2)Modalitatea de departajare a ofertelor care au acelasi pret: Daca pe primul loc, dupa desfasurarea negocierii, doi sau mai multi ofertanti au aceeasi valoare a propunerii financiare, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua oferta financiara in plic inchis. In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua oferta financiara are pretul cel mai scazut. Ofertele depuse in plic inchis de catre ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior acestei faze.Documentatia de atribuire este atasata la sectiunea "Documentatie si clarificari". Eventualele clarificari vor fi solicitate la fax: 0372/871.908 sau e-mail [email protected], originalele tuturor documentelor intocmite/emise de catre candidat/ofertant urmand a fi transmise in original la sediul autoritatii contractante: Bucuresti, bd. Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1, corpul C, etaj 1, in atentia Serviciului Achizitii, dnei. Simona Mihalcea. Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire se vor atasa anuntului de participare la sectiunea "Documentatie si clarificari".Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea contractului orice ofertant/candidat care in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale fata de ENEL, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia (OUG 34/2006, art. 181, lit.c1).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal/data publicarii documentatiei de atribuire in SEAP.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: bd-ul Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel. +40 372115089, Fax: +40 372871908
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.05.2012 14:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer