Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de benzina CO95 fara plumb si motorina sub forma de bonuri valorice de carburant


Anunt de participare numarul 148227/27.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA CRAIOVA
Adresa postala: Str. A.I. Cuza nr. 13, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: Universitatea din Craiova, Str. Libertatii, Nr.19, Directia Achizitii Publice, Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 251411752, In atentia: Maria Eugenia Mocanu, Email: [email protected], Fax: +40 251411752, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Universitate
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de benzina CO95 fara plumb si motorina sub forma de bonuri valorice de carburant
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea din Craiova, DGA, str. Libertatii nr. 19, Directia Achizitii Publice, Compartimentul Urmarire Contracte
si Produse, cam 108
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de benzina CO95 fara plumb si motorina sub forma de bonuri valorice de carburant pentru Sectorul Auto, Gradina Botanica ?Alexandru Buia?, SCDP Valcea, SSCC, SCDA Caracal si Facultatea de Agricultura din cadrul Universitatii din Craiova
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09132100-4 - Benzina fara plumb (Rev.2)
09134200-9-Motorina (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini, se achizitioneaza bonuri valorice pentru urmatoarele cantitati de carburant: Benzina CO95 fara plumb pentru structuri din Craiova 17.461 litri
Benzina CO95 fara plumb pentru SCDA Caracal 2.778 litri
Benzina CO95 fara plumb pentru SCDP Valcea 3.175 litri
Motorina Euro 5 pentru structuri din Craiova 34.478 litri
Motorina Euro 5 pentru SCDP Valcea 3.175 litri
Valoarea estimata fara TVA: 310, 260RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1.Cuantumul garantiei de participare = 6.205 lei.2.Perioada de valabilitate ? cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor).Modul de constituire: ? Prin virament sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (polita de asigurare, altele), care se prezinta in original ? formularul 4 -original? Ordin de plata - virament in contul deschis la Trezoreria Craiova RO95TREZ2915005XXX000144 cod fiscal 4553380 copie a OP confirmat de banca? Numerar depus la casieria Universitatii din CraiovaIntreprinderile mici si mijlocii pot beneficia de o reducere cu 50% a garantiei de participare in conformitate cu art. 16 din legea 346/2004Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro sau alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limite de depunere a ofertelor cu 5 zile. DaIn termen de maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la semnarea contractului, furnizorul va prezenta, achizitorului, garantia de buna executie, in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului de furnizare produse.Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului de furnizare: - Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari ? Formularul 7- Prin oricare dintre formele de la art.90 alin 1)-3)din HG 925/2006. Totodata se vor avea in vedere prevederile HG nr.1045/2011.Intrepr. mici si mijlocii beneficiaza de o reducere cu 50% a garantiei de buna executie in conf. cu art. 16 din legea 346/2004
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare din venituri proprii ale Universitatii din Craiova. Autoritatea contractanta va efectua plata catre furnizor in maxim 30 zile cu respectarea prevederilor OUG 34/2009.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Declaratii privind calitatea de participant la procedura: Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii. Operatorul economic (lider, asociat) trebuie sa completeze Formularul 8 ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura.Cerinta nr. 2 Declaratii privind eligibilitatea: Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) vor prezenta formular 2A completat. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Cerinta nr. 3: Certificat de participare cu oferta independenta: Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Prezentare ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? ? formular 2B.Cerinta nr. 4 Declaratie cu privire la neincadrarea in prevederile art 69^1-Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) trebuie sa completeze ?Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG nr. 34/2006 ?- formular 2C.Incadrarea in situatia prevazuta la art. 69^1 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiztie publica.Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: 1 Prof. univ. dr. Dan-Claudiu Danisor - Rector2 Prof. univ. dr. Dan Popescu - Prorector3 Prof. univ. dr. Edmond Gabriel Olteanu ? Prorector Management economic si financiar si probleme sociale ale studentilor;4 Prof. univ. dr. Cezar Spinu - Prorector5 Prof. univ. dr. Ion Ciupitu - Prorector6 Prof. univ. dr. Cristiana Teodorescu ? Prorector7 Conf.dr.ing. Ionascu Costel Marian - Prorector Informatizarea si Administrarea Fondurilor Europene8 Ec. drd. Maria Buse - Director General Administrativ9 Prof. univ. dr. Sevastian Cercel - Decan Facultatea de Drept si Stiinte Administrative10 Prof. univ. dr. Eugen Bobasu - Decan Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica11 Prof. univ. dr. Marian Siminica - Decan Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor12 Prof. univ. dr. I.P.S. Irineu Popa Ioan - Decan Facultatea de Teologie, Istorie, Stiinte ale Educatiei13 Prof. univ. dr. Nicu Panea - Decan Facultatea de Litere14 Prof. univ. dr. Busneag Dumitru - Decan Facultatea de Stiinte Exacte
15 Prof. univ. dr. Costescu Mihai - Decan Facultatea de Stiinte Sociale16 Prof. univ. dr. Marian Soare - Decan Facultatea de Agricultura si Horticultura17 Prof. univ. dr. Marian Dragomir - Decan Facultatea de Educatie Fizica si Sport18 Prof. univ. dr. Nicolae Dumitru - Decan Facultatea de Mecanica19 Prof. univ. dr. ing. Ciontu Marian - Decan Facultatea de Inginerie Electrica20 Ec. Demetra Lupu Visanescu - Director Directia Achizitii Publice21 Ec. Marian Selisteanu - Director Directia Administrativa Camine si Cantine22 Ing. Bogdan Ghita - Director Directia Tehnica23 Ec. Ionela Mic - Director Directia Economica24 Ec. Flori Stoian - Compartiment CFP25 Ec. Ion Belcineanu - Compartiment CFP26 Ec. Radu Naon Ciorbagiu - Compartiment CFP27 Manuela Gust - Director Tele U28 Ing. Ion Stan - Director Gradina Botanica29 Ing. Lacusteanu Tudor - Director Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Caracal30 Jurist Anca Udrea - Director Directia Juridica31 Jurist Laurentiu Ciobanu - Consilier Juridic32 Ec. Maria Eugenia Mocanu - Sef Serviciul Achizitii Publice33 Ec. Iulia Maria Dragomir - Serviciul Achizitii Publice34 Ing. Electra Diana Dragan - Serviciul Achizitii Publice35 Ec. Catalin Viorel Vlad - Serviciul Achizitii Publice36 Ec. Adriana Durle - Sef Serviciu Aprovizionare si urmarire comenzi, contracte37 Ing. Leonard Radoi - Compartiment Aprovizionare38 Ing. Tudor Cocos - Compartiment Aprovizionare39 Ec. Tina Barlea - Compartiment Aprovizionare40 Ing. Adrian Tabus - Compartiment Aprovizionare41 Carmen Lazar - Compartiment Aprovizionare42 Ing. Ion Morenciu ? Gradina Botanica
43 Dr. ing. Nicolae Popescu - Facultatea de Agricultura si Horticultura
44 Ing. Emil Staicu - Sef Serviciu Camine Cantine
45 Ec. Rodica Cristina Barancea - SCDA Caracal
46 Ing. Stefan Andreescu - Sef Compartiment Auto
47 Dr. ing. Preda Silvia - Director SCDP Valcea
48 Ec. Laurentiu Tarasescu - SCDP ValceaCerinta nr. 5 Documente care demonstreaza neincadrarea in prevederile art. 181: Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: prezentarea de catre operatorul economic (lider, asociat, operator economic) a
formularului 3A, iar in cazul unui tert sustinator, a formularului 3B. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Pentru persoane juridice straine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata.In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afa intr-una din stuatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de furnizare. Cerinta nr. 1Persoane juridice/fizice romane - a) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comertului, republicata si actualizata, din care sa rezulte informatii reale/actuale la data limita de depunere a
ofertelor: ? structura actionariatului? obiectul de activitate al ofertantuluiForma de prezentare: original, copie legalizata, sau, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Nota: Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea documentului in original/copie legalizata ? in cazul in care acesta a prezentat documentul in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? ? inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, in vederea verificarii conformitatii acestuia cu cel prezentat in ofertaObiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRCCerinta nr. 2Persoane juridice /fizice straine - Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (traducere autorizata).ATENTIE: Toate certificatele/ documentele/ formularele mentionate mai sus trebuie sa fie prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata conform cu originalul.In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.A nu se folosi prescurtari.Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Lista principalelor statii de distributieOfertantul va prezenta o lista cu adresele statiilor sale de distributie din care
sa reiasa ca dispune de cel putin o astfel de statie in fiecare judet din tara.Oferta care nu va demonstra ca dispune de cel putin o statie de distributie
in fiecare judet din tara va fi declarata inacceptabila in temeiul art. 36, alin 1
din HG 925/2006 ? oferta depusa de un ofertant care nu indeplineste una
din cerintele de calificare din documentatia de atribuire
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta lista cu adresele statiilor sale de distributie, din care sa reiasa ca dispune de cel putin o astfel destatie in fiecare judet din tara.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se va desfasura o licitatie electronica, care va constitui etapa finala a procedurii de licitatie deschisa. Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare este pretul conform prevederilor art. 164 lit.a) din OUG 34/2006.Se va desfasura o singura runda de o zi, conf. art. 164 lit. d) din OUG 34/2006.In conformitate cu prevederile art. 164 lit.c) din OUG 34/2006, ofertantii pot vedea cea mai buna oferta si numarul de participanti inscrisi la licitatie.La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP conform art. 6 alin. 2 din HG 1660/2006 si carora le-au fost transmise invitatiile de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta, conform prevederilor art. 165 alin. 2 din OUG 34/2006.Nota: Dupa derularea etapei de licitatie electronica, se va aplica criteriul de atribuire pretul cel mai scazut pe total oferta.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.01.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.01.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.01.2014 10:30
Locul: Universitatea din Craiova, str. Libertatii nr.19, DGA, Serviciul Achizitii Publice
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Finantare din venituri proprii.Nota 1. Pretul total al contractului il reprezinta contravaloarea bonurilor achizitionate, iar contravaloarea bonurilor este ferma si nemodificabila pe toata perioada de derulare a contractului. Cu totul altceva este pretul de livrare efectiva a carburantilor, care va fi pretul la pompa in data alimentarii. Preturile unitare de achizitie ale carburantilor se vor actualiza in conformitate cu evolutia pietii specifice, indicii bursieri si cu legislatia in vigoare.Nota 2: In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, cu acelasi pret minim, dupa derularea etapei finale de licitatie electronica, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Nota 3: In conformitate cu prevederile HG nr. 801/2011, incepand cu data de 01.11.2011, Autoritatea Nationala pentru Reglementatrea si Monitorizarea Achizitiilor Publice a impus publicarea in SEAP a documentatiei de atribuire sub forma de documente semnate cu semnatura electronica extinsa, necriptata. Pentru a putea verifica semnatura electronica si vizualiza documentele semnate electronic este necesara descarcarea unui utilitar gratuit. Un astfel de utilitar poate fi descarcat de la adresa www.certsign.ro/certsign/produse/sigurantadocumentelor/shellsafe-verify.Nota 4: Durata contractului: 12 luni
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in conformitate cu art. 256 indice 2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea din Craiova, Biroul Juridic
Adresa postala: Str. Libertatii, nr. 19, Localitatea: Craiova, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200421, Romania, Tel. +40 251416595, Fax: +40 251415899
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.11.2013 09:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer