Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de buldoexcavatoare


Anunt de participare (utilitati) numarul 148705/24.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
Adresa postala: str.Piata Uzinei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810140, Romania, Punct(e) de contact: +40 239692969, Tel. +40 239692900, In atentia: DIRECTOR GENERAL-Ing. Mihail Chirita, Email: [email protected], Fax: +40 239693209, Adresa internet (URL): www.apabraila.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie de buldoexcavatoare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: la sediul coloanei auto a achizitorului, situat in Al.Mecanizatorilor nr.1, Braila.
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea a 3 buldoexcavatoare, 1 picon si 1 set de lame stivuire ce vor fi folosite in activitatea de intretinere si de interventie la retelele de apa si canalizare ale companiei, situate in municipiul si judetul Braila, conform detalierii de mai jos:
Buldoexcavator- 3 bucati
Picon aferent buldoexcavatorului ofertat- 1 bucata
Lame stivuire aferente buldoexcavatorului ofertat- 1 set
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43200000-5 - Utilaje pentru terasamente, utilaje de excavare si piese ale acestora (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitionarea a 3 buldoexcavatoare, 1 picon si 1 set de lame stivuire ce vor fi folosite in activitatea de intretinere si de interventie la retelele de apa si canalizare ale companiei, situate in municipiul si judetul Braila, conform detalierii de mai jos:
Buldoexcavator- 3 bucati
Picon aferent buldoexcavatorului ofertat- 1 bucata
Lame stivuire aferente buldoexcavatorului ofertat- 1 set
Valoarea estimata fara TVA: 712, 076RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie de participare in cuantum de 14241 LEI.Ofertantul care se incadreaza in categoria Intreprinderilor mici si mijlocii (IMM), beneficiaza de reducerea cu 50% a cuantumului garantiei de participare, iar in acest caz garantia de participare va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere privindincadrarea sa in categ. IMM, cf. Legii 346/2004 (formular 12).Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Modul de constituire a garantiei de participare: a)prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in cond. legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pt.perioada prev.in documentatia de atribuire(formular10). Garantia de participare emisa in alta limba decat limba romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii Anuntului de participare in SEAP. In cazul unei asocieri, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de op.ec.b)prin ordin de plata, sau fila CEC-cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor.Contul autoritatii contractante: RO10BRDE090SV02086020900, BRD Suc.Braila.Autoritatea contractanta va retine garantia de participare in sit.prev.la art.87 din HG 925/2006.In conditiile art.278¹ din OUG nr.34/2006, Autoritatea contractanta va retine din garantia de participare suma de 4492, 08 lei. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din pretul contractului, fara TVA. Garantia de buna executie se poate constitui conform prevederilor art. 90 al. (1)- (3) din HG 925/2006(A) si devine anexa la contract. Pretentii asupra garantiei de buna executie a contractului- conf.art.91 din HG 925/2006(A). Pentru ofertantul care se incadreaza in categoria Intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) garantia de buna executie este in cuantum de 5% din pretul contractului fara tva. In acest caz garantia de buna executie va fi insotita de declaratia pe propria raspundere privindincadrarea ofertantului in categoria IMM, conf. Anexa nr.1 din Legea 346/2004.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii-S.C.Compania de Utilitati Publice DUNAREA BRAILA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea de indeplinire: Se vaprezenta Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 semnata si stampilata de catre ofertant/ofertant asociat si dupa caz, tertul sustinator, conform Formularului nr.1 din Sectiunea Modele de formulare. Incadrarea in oricare din situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire.Cerinta nr.2Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art.181 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea de indeplinire: se va prezenta Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006(A) semnata si stampilata de catre ofertant/ofertant asociat si dupa caz, tertul sustinator-pentru art. 181 lit. a), c1) si d), conformFormularului nr.2. Incadrarea in oricare dintre situatile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire.
Cerinta nr.3Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa respecte regulile de concurenta (conform Ordin 314/2010 -ANRMAP). Modalitatea de indeplinire: Se va completa Formularul nr.3-Certificat de participare la licitatie cu ofertaindependenta.
Cerinta nr.4Operatorii economici nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinire: Se va completa de catre Ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator, Formularul nr.4-Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Nota: Pentru aceasta declaratie persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, in sensul articolului mentionat sunt: Chirita Mihail, Neacsu Ofelia, Moisescu George, Toma Constantin, Tarau Neculai, Vrabie Ionel, Adrian Nita, Craciun Liliana.
In situatia in care din documentele solicitate reiese caOfertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 69¹ din O.U.G. 34/2006 (A), acesta va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului.
Cerinta nr.5
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de legislatie pentru a participa la procedura. Modalitatea de indeplinire: Se va completa Formularul nr.5-Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
Cerinta nr. 6Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa prezinte Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata: a)Persoanele juridice romane vor prezenta: -Certificat de atestare fiscala emis de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor- in original, copie legalizata sau copie ?conform cu originalul?.-Certificat privind plata taxelor si impozite locale emis de autoritatea competenta, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor- in original, copie legalizata sau copie ?conform cu originalul?.Mentionam faptul ca in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011 ANRMAPb) Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.Nota: Documentele solicitate mai sus vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor si vor fi prezentate in original, copii legalizate sau copii?conform cu originalul?.Pentru statele unde nu se elibereaza aceste certificate, ofertantii straini vor prezenta o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.Ofertantii straini vor prezenta documentele eliberate de autoritati competente, insotite de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.In cazul in care operatorul economic nu are indeplinite obligatiile fata de bugetul general consolidatsi bugetul local, va fi exclus din procedura de atribuire. Cerinta nr.1
a) Persoanele juridice romane vor prezenta documente emise de autoritati competente care sa dovedeasca forma de inregistrare si domeniul de activitate. Modalitatea de indeplinire: Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii, ) trebuie sa prezinte Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului/asociatului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Acest document se va prezenta in oricare din urmatoarele forme: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "in conformitate cu originalul".
b) Persoanele juridice straine vor prezenta documente emise de autoritati competente care sa dovedeasca forma de inregistrare si domeniul de activitate Modalitatea de indeplinire: Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa prezinte documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit. Din documentul emis de o autoritate competenta din tara in care ofertantul este stabilit, trebuie sa rezulte obiectul de activitate relevant pentru obiectul prezentei achizitii.Documentele valabile la data limita de depunere a ofertelor, se vor prezenta in oricare din urmatoarele forme: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "in conformitate cu originalul? si vor fi insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea, pentru conformitate, a documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Ofertantul va prezenta o declaratie privind cifra de afaceri globala realizata in ultimii 3 ani. In cazul unei asocieri, aceasta cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Modalitatea de indeplinire
1) Se completeaza Formularul nr.13-Declaratie privind cifra de afaceri globala.Pentru calculul in alta valuta se va folosi cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Ofertantul va prezenta o declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani (impliniti la data limita de depunere a ofertei). Lista va contine valori, perioade de livrare, beneficiari indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse similare se confirma prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
1a) Se completeaza Formularul nr.14-Declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani.
1b) Livrarile de produse similare, mentionate in Formularul nr. 14, se confirma prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
1.1) Informatii privind asocierea: In cazul in care, ofertantul este format dintr-o asociere la care participa mai multi operatori economici, oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asocierii este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asocierii este responsabil pentru indeplinirea contractului, inclusiv platile. In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, la data semnarii contractului de achizitie, se va prezenta autoritatii contractante, contractul de asociere legalizat.
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Modalitatea de indeplinire
1.1)Se completeaza Formularul nr.7-Acord de asociere. Autoritatea contractanta solicita ca asocierea sa fie legalizata in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat autoritatii contractante, la data semnarii contractului de achizitie.
1.2) Informatii privind sustinerea de catre un tert:
In cazul in care-conf art. 190 din OUG 34/2006(A) ofertantul este sustinut de un tert, va prezenta din partea tertului sustinator, Angajamentul ferm de sustinere pentru acest contract, in original, care trebuie sa prevada care sunt resursele tehnice si/sau profesionale acordate.
Modalitatea de indeplinire
1.2)Se prezinta in original, Formularul nr. 8- Angajament pentru sustinere tehnica si profesionala si Formularul nr.9- Declaratie tert sustinator tehnic si profesional.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.01.2014 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.01.2014 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.01.2014 11:00
Locul: la sediul Companiei de Utilitati Publice Dunarea Braila, situat in str. Piata Uzinei nr. 1 Braila
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de achizitie este ?pretul cel mai scazut? .In cazul in care, doua sau mai multe oferte admisibile contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret si sunt clasate pe locul 1 autoritatea contractanta va solicita acestor ofertanti o noua propunere financiara, in plic inchis, in original, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006(A).
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA- Oficiul juridic
Adresa postala: str. Piata Uzinei nr. 1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810140, Romania, Tel. +40 239692900, Email: [email protected], Fax: +40 239693209, Adresa internet (URL): www.apabraila.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.12.2013 07:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer