Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de bunuri (echipamente hardware) pentru realizarea sistemului informatic ForExeBug


Anunt de participare numarul 144968/16.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Finantelor Publice
Adresa postala: str. Apolodor nr. 17 sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Alina Horia, Tel. +40 212261112, In atentia: Alina Horia, Email: [email protected], Fax: +40 213199792, Adresa internet (URL): www.mfinante.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de bunuri (echipamente hardware) pentru realizarea sistemului informatic ForExeBug
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare:
sediul MFP ? Directia Generala a Tehnologiei Informatiei, str. col. Poenaru Bordea, nr. 3-5, sector 4, Bucuresti
Cod NUTS RO321 - Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Livrarea de echipamente hardware conform specificatiilor tehnice din Caietul de sarcini, precum si instalarea, configurarea, punerea in functiune si testarea acestora in vederea realizarii sistemului informatic ForExeBug, respectiv asigurarea de suport ?go-live? si post-implementare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30210000-4 - Masini de procesare a datelor (hardware) (Rev.2)
30200000-1-Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)
51611100-9-Servicii de instalare de hardware (Rev.2)
72611000-6-Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizare echipamente hardware (25 buc. servere tip ?blade server? si un rack) si servicii de instalare, configurare, punere in functiune si testare
Valoarea estimata fara TVA: 750, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
75 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 15.000, 00 lei. Echivalen?a pentru garan?ia de participare depusa in euro (sau alta valuta) se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 3 zile lucratoare. Modul de constituire a garantiei de participare: conform prevederilor art.86, alin.(1) din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Cont virament garantie de participare (pentru OP): RO06TREZ7005005XXX000153 deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Cuantumul ce va fi retinut de autoritatea contractanta in conditiile respingerii pe fond a unei contestatii de catre CNSC: 4.530, 00 lei. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie transmisa: in S.E.A.P. Indiferent de modalitatea de constituire a garantiei de participare, dovada acesteia se va depune atat in SEAP cat si in original la sediul autoritatii contractante pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie exprimata procentual va fi de 10% din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de participare: conform prevederilor art.90 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
85% din Fondul Social European in cadrul Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007-2013 si 15% din Bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Dovada neincadrarii in prevederile art.180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Se va completa Formularul nr. 1 din Sectiunea III.
Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului orice ofertant care se incadreaza in prevederile art.180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Declaratia solicitata pentru neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr. 34/2006 va trebui prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul.
Cerinta nr. 2
Dovada neincadrarii in prevederile art.181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
a) Se va completa Formularul nr. 2 din Sectiunea III.
Autoritatea contractanta va uza de dreptul de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului orice ofertant care se incadreaza in una sau mai multe din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Declaratia solicitata pentru neincadrarea in prevederile art.181 lit.a), c)1 si d)din OUG nr. 34/2006 va trebui prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul.
b) Se va prezenta un Certificat de atestare fiscala pentru persoanele juridice cu privire la indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat, eliberat de autoritatea competenta, din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele (original, copie legalizata sau copie pe care este mentionat pe fiecare pagina in parte ?conform cu originalul? si este semnat si stampilat).
c) Se va prezenta un Certificat fiscal pentru persoanele juridice privind impozitele si taxele locale, eliberat de autoritatea competenta, din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele (original, copie legalizata sau copie pe care este mentionat pe fiecare pagina in parte ?conform cu originalul? si este semnat si stampilat).
Cerinta nr. 3
Dovada neincadrarii in prevederile art.69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Se va completa Formularul nr. 3 din Sectiunea III ? Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:
- Ordonator principal de credite, Secretar General ? dl Ciprian Sebastian Badea
- Secretar General Adjunct ? dl Corneliu Cazacu
- Director General al Directiei Generale de Trezorerie si Contabilitate Publica ? dl Valentin Mavrodin
- Director General al Directiei Generale a Tehnologiei Informatiei ? dl Adrian Popescu
- Director General al Directiei Generale Juridice ? dna Madalina Gheorghe
- Director General Adjunct al Directiei Generale Juridice ? dna Mihaela-Dana Stan
- Director General Adjunct al Directiei Generale Juridice ? dl Mihai Cristian Vasilescu
- Director al Directiei de Buget, Contabilitate Interna, Investitii si Achizitii Publice (DBCIIAP) ? dna Lacramioara Alexandru
- Director Adjunct al DBCIIAP ? dl Angelica Macau
Declaratia solicitata pentru neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG nr. 34/2006 va trebui prezentata atat de subcontractant cat si de tertul sustinator, daca este cazul.
Cerinta nr. 4
Dovada participarii la licitatie cu oferta independenta
Se va completa Formularul nr. 4 din Sectiunea III ? Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, potrivit Ordinului nr. 314/2010 al Presedintelui ANRMAP.
Cerinta nr. 5
Calitatea de participant la procedura de atribuire
Se va completa Formularul nr. 5 din Sectiunea III ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura de atribuire. Cerinta nr. 1
Dovada faptului ca ofertantul apartine categoriei profesionale impuse de indeplinirea contractului
Persoane juridice romane: Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei, Oficiul Registrului Comertului.Persoane juridice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
Certificatul constatator trebuie sa certifice faptul ca societatea comerciala apartine categoriei profesionale impuse de indeplinirea contractului, respectiv sa aibe activitate corespunzatoare obiectului achizitiei publice.
Certificatul constatator se va prezenta in original, copie legalizata sau copie pe care este mentionat pe fiecare pagina in parte ?conform cu originalul? si este semnat de reprezentantul legal al ofertantului si stampilat.
In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea, pentru conformitate, a documentului in original/copie legalizata.
Certificatul constatator va trebui prezentat atat de subcontractant cat si de tertul sustinator, daca este cazul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Prezentarea cifrei de afaceri globale din ultimii trei aniSe va prezenta si de catre asociat, daca este cazul.
Se va completa Fisa de informatii generale ? Formularul nr. 6 din Sectiunea III.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea cifrei de afaceri globale din ultimii trei aniSe va prezenta si de catre asociat, daca este cazul.Se va completa Fisa de informatii generale ? Formularul nr. 6 din Sectiunea III.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa demonstreze, prin prezentarea a maxim 2 documente /contracte /procese-verbale de receptie, ca in ultimii 3 ani a furnizat produse similare in valoare cumulata de cel putin 750.000 lei fara TVA.
Se va prezenta o Declaratie privind lista principalelor produse furnizate in ultimii trei ani, continand valori, perioade de furnizare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati (Formularul nr. 6 din Sectiunea III).
Valorile experientei similare vor fi convertite in/din euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BCE.
Indeplinirea cerintei se va face prin prezentarea unor certificate/documente emise, sau contrasemnate, de beneficiar
Cerinta nr. 2 Ofertantul trebuie sa nominalizeze 2 experti, dupa cum urmeaza: Expert 1: Liderul Echipei Tehnice- studii universitare in domeniul tehnologiei informatiei sau similar- minim 2 ani experienta profesionala specifica in domeniul proiectarii si implementarii infrastructurii IT
Expert 2: Suport tehnic
- studii universitare in domeniul ingineriei de calculatoare sau similar- minim 3 ani experienta specifica in domeniul obiectului contractului. Se va prezenta o Lista cu expertii propusi (Formularul nr. 7 din Sectiunea III). Se va prezenta Curriculum vitae pentru fiecare expert (Formularul nr. 8 din Sectiunea III) si Declaratia de disponibilitate (Formularul nr. 9 din Sectiunea III) semnata de fiecare expert propus.
Nota: in etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea, pentru conformitate, a documentelor/actelor care demonstreaza experienta solicitata pentru fiecare expert
Cerinta nr. 1
Documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului de management al calitatii pentru ofertant (Certificat ISO9001 sau echivalent)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul nr. 7 din Sectiunea III, Ofertantul trebuie sa demonstreze, prin prezentarea a maxim 2 documente /contracte /procese-verbale de receptie, ca in ultimii 3 ani a furnizat produse similare in valoare cumulata de cel putin 750.000 lei fara TVA.Se va prezenta o Declaratie privind lista principalelor produse furnizate in ultimii trei ani, continand valori, perioade de furnizare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati (Formularul nr. 6 din Sectiunea III).Valorile experientei similare vor fi convertite in/din euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BCE.Indeplinirea cerintei se va face prin prezentarea unor certificate/documente emise, sau contrasemnate, de beneficiarLista expertilor propusi ? Formularul nr. 8 din Sectiunea III.Curriculum vitae ? Formularul nr. 9 din Sectiunea III.Declaratie de disponibilitate ? Formularul nr. 10 din Sectiunea III.Lista expertilor propusi ? Formularul nr. 8 din Sectiunea III.Curriculum vitae ? Formularul nr. 9 din Sectiunea III.Declaratie de disponibilitate ? Formularul nr. 10 din Sectiunea III.Documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului de management al calitatii pentru ofertant (Certificat ISO9001 sau echivalent)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.08.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.08.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.09.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PODCA ? Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007-2013Tipul de finantare: Fonduri europene
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari, prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, conform prevederilor art. 256^2 din OUG nr. 34 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
MFP - Directia Generala Juridica
Adresa postala: Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel. +40 212262231, Email: [email protected], Fax: +40 213199649, Adresa internet (URL): www.mfinante.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.07.2013 14:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer