Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de "Dotari urbane-banci tip parc, ,gard metalic si cosuri de gunoi"


Anunt de participare numarul 68697/14.11.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Cluj-Napoca
Adresa postala: strada Motilor, nr. 3, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400001, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Spatii Verzi, Tel.0264/596030, In atentia: domnului Vasile Moldovan, Email: [email protected], Fax: 0264/431575, Adresa internet (URL): www.primariaclujnapoca.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de "Dotari urbane-banci tip parc, , gard metalic si cosuri de gunoi"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Parcurile si zonele verzi ale municipiului Cluj-Napoca
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 000, 000 si 6, 997, 500RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea de "Dotari urbane-banci tip parc, garduri metalice si cosuri de gunoi"
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39113600-3 - Banci (Rev.2)
34928220-6-Elemente pentru garduri (Rev.2)
39224340-3-Pubele (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 000, 000 si 6, 997, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
LOT 1-600 LEI, LOT 2-1000 LEI, LOT 3-1500 LEI, LOT 4-1500 LEI, LOT 5-1000 LEI, LOT 6-1000 LEI, LOT 7-50000 LEI, LOT 8-2000 LEI, LOT 9-4000 LEI, LOT 10-2500 LEI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local.Plata facturilor se va face prin ordin de plata
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea.Declaratie privind calitatea de participant.Fisa de informatii generale.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181.Declaratia va fi insotita de Certificate constatatoare privind obligatiile exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat(pentru persoane fizice si juridice), inclusiv cele locale(pentru persoane juridice). Certificat constatator emis de Oficiul registrului comertului.Certificat de inregistrare de la Registrul Comertului.Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrareca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.Toate certificatele se vor prezenta in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil din anul precedent vizat si inregistrat de organele competente la data de 31.12.2007.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind asigurarea calitatii produselor (ISO 9001:2000 si ISO 14001:2005 sau echivalent). Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani si recomandari.Formular cu subcontractantiisi specializarea acestora.Autorizare pentru livrarea produselor ofertate in cazul in care ofertantul nu este si producator.Acord de asociere in cazul in care anumite persoane juridice vor depune oferta comuna. Experienta similara (contract similar). Declaratie privind respectarea cond. de munca si protectia muncii, protectia mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2008/S43-059424 din 01.03.2008
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.12.2008 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.12.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 10.03.2009
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.12.2008 11:00
Locul: sediul Primariei muncipiului Cluj-Napoca, str. Motilor nr.1-3, Cluj-Napoca, Cluj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare , reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Piata Stefan cel Mare nr.1, Localitatea: Cluj/Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Email: [email protected], Fax: 0264/59.23.22, Adresa internet (URL): www.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator asupra actului autoritatii pe care il contesta.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria municipiului Cluj-Napoca
Adresa postala: Str. Motilor nr. 3, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400001, Romania, Tel.0264/596030, Email: [email protected], Fax: 0264/431575, Adresa internet (URL): www.primariaclujnapoca.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.11.2008 16:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer