Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de "Echipament Monitorizare Acces"


Anunt de participare numarul 29906/28.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE - UNITATEA MILITARA 0201
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.323A, sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: OP 1, CP 903, Romania, Punct(e) de contact: POPESCU CLAUDIU, Tel.2022200, 2022250, 2022251, 202296, In atentia: MIHAI RIMBU, Email: [email protected], [email protected], Fax: 3151611, 2234132, 2022254, Adresa internet (URL): www.stsnet.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de "Echipament Monitorizare Acces"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Destinatia finala a produselor este depozitul achizitorului situat in Bucuresti, sector6, str.Splaiul Indeendentei nr.323A.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia unui sistem(unit.de masura=complet) de monitorizare a accesului neautorizat asupra elementelor de infrastructura a retelelor telefonice urbane, cu termen de livrare in 30 zile de la intrarea in vigoare a contractului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31625300-6 - Sisteme de alarma antiefractie (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 cpl.compus din 1 buc.unitate centrala(si software), 24 buc.dispozitiv codare alarme multiple, 1 buc.unitate acumulatori, 1 buc.dispozitiv semnalizare alarme, 1 buc(set)kit rezerva(backup)
Valoarea estimata fara TVA: 64, 875EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare prin scrisoare de garantie bancara in cuantum de 4200lei cu valabilitate minim 60 zile de la depunerea ofertei, nu mai devreme de 28.11.2007
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare de la Bugetul de stat conform Legii finantelor publice nr.500/2002, plata produselor , dupa receptia acestora, prin ordin de plata in contul furnizorului deschis la trezoreria statului.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.prezentaredeclaratie de eligibilitate, 2.prezentare declaratie pe proprie raspundere privind prevederile art.181 din O.U.G.34/2006 si certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul consolidat de stat inclusiv cele locale-formulare tip emise de organismele competente cu valabilitate la data depunerii ofertei, 3.certificat constatator emis de oficiul registrului comertului pentru persoane juridice sau autorizatie de functionare si documente doveditoare privind inregistrarea/apartenenta d.p.d.v.profesional, pentru pers.fizice
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.09.2007 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.09.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana, Engleza
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 28.11.2007
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.10.2007 10:00
Locul: Sediul autoritatii contractante, str.Splaiul Independentei nr.323A, sector 6 Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice persoana autorizata de ofertant poate asista la deschiderea ofertelor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: srt.Stavropoleos nr.6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.3108090, Email: [email protected], Fax: 021.3108091
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Str.Splaiul Independentei nr.5, sector 3 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile pot fi depuse in toate fazele procedurii de atribuire si impotriva oricarui act al autoritatii contractante.Deciziile CNSC pot fi atacate in termen de 10 zile de la comunicare atat pe motive de nelegalitate cat si de netemeinicie.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul de Telecomunicatii Speciale
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.323A, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060044, Romania, Tel.021.2022133, 2022137, Fax: 021.3132743, Adresa internet (URL): www.stsnet.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.08.2007 10:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer