Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de echipamente, licente, servicii de consultanta privind identificarea problemelor de comunicare si legislative specifice procesului de finantare a sistemului de invatamant superior si servicii de dezvoltare si implementare a sistemului inform


Anunt de participare numarul 147937/14.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
Adresa postala: Strada Gen. Berthelot 28-30, camera 4, parter, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010168, Romania, Punct(e) de contact: GABRIEL LEAHU, Tel. +40 214056202 / +40 214056330, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213120140, Adresa internet (URL): www.edu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de echipamente, licente, servicii de consultanta privindidentificarea problemelor de comunicare si legislative specifice procesului de finantare a sistemului de invatamant superiorsi servicii de dezvoltare si implementare a sistemului informatic
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Ministerul Educatiei Nationale, str. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectul ?Imbunatatirea eficacitatii organizationale a Invatamantului Superior prin stabilirea unui set de indicatori specifici si crearea capabilitatii de gestionare si monitorizare a acestora? vizeaza imbunatatirea de structura si proces in ceea ce priveste gestionarea sistemului de Invatamant Superior, ceea ce va conduce la cresterea eficacitatii organizationale a Ministerului Educatiei Nationale.
Imbunatatirea gestionarii sistemului de Invatamant Superior vizata de proiect vafi efectuata prin intermediul unui studiu exhaustiv al procesului de gestionare a finantarii sistemului de Invatamant Superior folosit in mod curent si realizarea unui set complet de proceduri, metodologii si documente de analiza.
In urma studiului efectuat se va dezvolta si implementa un sistem automatizat de alocare a fondurilor pe baza criteriilor impuse de legislatia relevanta in domeniu, de transmitere, preluare si gestionare a raportarilor necesar pentru acordarea finantarii in sistemul de Invatamant Superior si de generare automata de rapoarte in timp real privind situatia centralizata din ciclurile de licenta, masterat si doctorat pe fiecare universitate acreditata.
Implementarea acestui sistem va furniza un cadru procedural unificat pentru gestionarea finantarii sistemului de Invatamant Superior, va defini un set de indicatori specifici si va asigura facilitati de control si monitorizare a acestora, stocarea datelor si arhivare.
Pentru a sustine implementarea sistemului software proiectul include echipamente si licente necesare pentru gazduirea acestuia.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72000000-5 - Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
51611100-9-Servicii de instalare de hardware (Rev.2)
72212000-4-Servicii de programare de software de aplicatie (Rev.2)
80510000-2-Servicii de formare specializata (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform detaliilor din Caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 11, 470, 600RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 229.412 Lei.Garantia de participare este irevocabila si se poate constitui, conf. prev. art.86, alin. (1) din HG nr. 925/2006: a)prin virament bancar in contul RO96TREZ7005005XXX000182 deschis la DTCPMB sau b) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara/asigurari si prezentat in original (Formularul 1 - Scrisoarea de garantie de participare ? insotita de traducere legalizata, unde este cazul).Valabilitate: 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor.In cazul intreprinderilor mici si mijlocii garantia de participare va fi constituita in cuantum de 50% din valoarea mentionata mai sus. Pentru demonstrarea incadrarii in categoria IMM ofertantul va prezenta in mod obligatoriu declaratia pe propria raspundere a reprezentantului(lor) legal(i) al/ai intreprinderii, privind incadrarea in categoria IMM. Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM va fi completata conf. modelului din Anexa nr.1, Legea 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, si prezentata in original.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Autoritatea contractanta va retine garantia pentru participare in conditiile art. 87 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Suma care poate fi retinuta in conditiile prevazute la art.278^1 din OUG nr.34/2006 este de 8.707, 06 lei.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de participare conf. prev. art.88 din H.G. nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Echivalenta leu/alta valuta pentru garantia de participare depusa in alta valuta decat lei se va face la cursul BNR valabil la o data calculata cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 9% din valoarea contractului atribuit fara TVA.Valabilitate: pe toata perioada de derulare a contractului.Se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara, ori de catre o societate de asigurari (conf. Formularului 2 ? Scrisoare de Garantie de buna executie - original insotita de traducere legalizata, unde este cazul) in conf. art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in coditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006 (suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului).Ofertantul va putea constitui garantia de buna executie si prin virament bancar in contul: RO96TREZ7005005XXX000182 deschis la DTCPMB. Garantia de buna executie se va elibera in conditiile art, 92, alin. (1) din HG nr. 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul Social European, Programul Operational "Dezvoltarea Capacitatii Administrative". Detalii la cap.VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Operatorii economici trebuie sa nu se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prezentarea formularului 3 ?Declaratie privind eligibilitatea? conform art. 180 din O.U.G. nr.34/2006 si original, document insusit de catre reprezentantul legal sau de catre un imputernicit al acestuia.Modalitatea de indeplinireConform solicitarilor din cerinta.Formularul 3 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Cerinta nr. 2
Incadrarea in oricare dintre situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului /asocierii de ofertantii.Prezentarea formularului 4 ?Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare? in original, document insusit de catre reprezentantul legal sau de catre un imputernicit al acestuia.Modalitatea de indeplinire
Conform solicitarilor din cerinta.Formularul 4 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Cerinta nr. 3
Operatorul economic nu trebuie sa aiba datorii la bugetul consolidat general sau la bugetele locale. Va prezenta:
1.Certificat fiscal eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale a unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
2.Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Modalitatea de indeplinireConform solicitarii din cerinta.Continuare Cerinta nr. 3
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
Cerinta nr. 4
Operatorul economic va prezenta Declaratia privind calitatea de participant la proceduraPrezentarea formularului 5 ?Declaratie privind calitatea de participant la procedura? in original, document insusit de catre reprezentantul legal sau de catre un imputernicit al acestuia.Modalitatea de indeplinireConform solicitarilor din cerinta.Formularul 5 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Cerinta nr. 5
Operatorul economic nu se va incadra in prevederile art. 691din O.U.G. nr. 34/2006Se va completa si prezenta Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 (Formularul 7) in original.Acest document se va prezenta inclusiv de eventualii subcontratanti sau terti sustinatori.Numele persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire) sunt urmatoarele:
Gabriel Leahu, Rodica Magda Ciocoiu, Ileana Mihaela STAN, Ionela Darie, Mihai Paunica, Gigel Paraschiv, Remus Pricopie.Modalitatea de indeplinireFormularul 7 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Cerinta nr. 6
Operatorul economic va prezenta certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta
Prezentarea formularului 6 ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? in original in original, document insusit de catre reprezentantul legal sau de catre un imputernicit al acestuia.
In cazul unei asocieri, Formularului 6 ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?, va fi completat de catre fiecare asociat.Modalitatea de indeplinireFormularul 6 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Note:
(1) Persoanele juridice straine trebuie sa prezinte documente echivalente, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor/taxelor/contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Formularele solicitate trebuie completate, documente insusite de reprezentantul legal/imputernicit al operatorului economic.si prezentate in original, in conformitate cu modelele de Formulare prezentate in cadrul documentatiei de atribuire(3) In cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele solicitate mai sus.
(4) Certificatele solicitate se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?insusita prin semnatura si stampila de catre operatorul economic implicat in procedura.
(5) Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate insotite de o traducere autorizata in limba romana
(6) In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unei terte persoane, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, cf. Art.190(2)/OUG34/2006, cu completarile ulterioare. Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 691, art. 180 si ale art. 181 lit.a), c1) si d). Acesta va prezenta, in plus fata de angajamentul ferm, urmatoarele declaratii: ?Declaratie privind eligibilitatea?- Formularul 3, ?Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare?- Formularul 4 numai punctele aferente art 181 lit.a), c1) si d), Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 ? Formularul 7. Cerinta nr. 1
Certificat constatator emis de Oficiul Reg. Com. de pe langa Tribunalul teritorial Informatiile cuprinse in certif. constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Doc. se va prezenta in original, copie legaliz. sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul? insusita prin semnatura si stampila de catre operatorul economic implicat in procedura. Aut. contr. va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rez. proc. de atribuire, sa prezinte pentru conformitate doc. in orig./copie legaliz.
Pers. fizice/juridice straine vor prezenta doc. care dovedesc o forma de inreg./atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile din tara in care sunt stabilite.
In cazul unei asoc. de op. ec., fiecare va prezenta doc. solicitate mai sus.
Doc. emise in alta limba decat lb. rom. vor fi prezentate insotite de o trad. autorizata in lb. rom.Modalitatea de indeplinireConform solicitarii din cerinta.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari incheiati trebuie sa fie de minim 22.941.200 Lei.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Ofertantul va completa si prezenta Formularul 8 - Fisa de informatii generale, in original, document insusit de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestuia.
Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/VALUTA comunicat de BNR.
Cerinta nr. 2
In conformitate cu Ordinul 509 din 14/09/2011 ofertantul va prezenta bilanturile contabile sau extrase din bilanturile contabile, in cazul in care publicarea acestora este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, pentru ultimii 3 ani financiari incheiati. In cazul in care legislatia tarii in care este stabilit ofertantul nu prevede publicarea bilanturilor contabile, ofertantul va prezenta orice alte documente echivalente (ex. rapoarte de audit, rapoarte ale cenzorilor) pentru sustinerea indeplinirii cerintei.
Documentele se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insusita prin semnatura si stampila de catre operatorul economic implicat in procedura.
Nota:
(1) In cazul in care isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (in conformitate cu prevederile art. 186 din OUG 34/2006 cu toate actualizarile si completarile ulterioare), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, cf. Art.190(2)/OUG34/2006, cu completarile ulterioare. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 691, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinireFormularul 8 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Valorile vor fi exprimate in Lei si in Euro. Echivalenta Lei/Euro se va realiza la cursul mediu anual Lei/Euro afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) pentru anii de referinta raportati: 2010 ? 4, 2099 lei;2011 ? 4, 2379 lei;2012 ? 4, 4560 lei.Pentru calculul echivalentei lei/VALUTA (alta decat euro) se va aplica cursul mediu anual comunicat de BNR pentru anii respectivi.Modalitatea de indeplinireConform solicitarilor din cerinta.Nota: (1) In cazul in care isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (in conformitate cu prevederile art. 186 din OUG 34/2006 cu toate actualizarile si completarile ulterioare), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, cf. Art.190(2)/OUG34/2006, cu completarile ulterioare. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 691, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani - Ofertantul va completa si prezenta Formularul 9 ? Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani, in original, document insusit de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestuia.Cerinta nr. 2Ofertantul va completa si prezenta Formularul 10 ? Fisa de experienta similara in original, document insusit de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestuia.
Continuare Cerinta nr. 2Ofertantul (operator econimic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa faca dovada experientei similare prin prezentarea unui numar de unul sau maxim 3 contracte, desfasurate in ultimii 3 ani, prin care sa demonstreze ca a prestat: a)servicii de analiza, dezvoltare, testare si implementare (roll-out) a unui sistem informatic destinat utilizarii la nivelul unei unitati teritoriale de nivel 1 (conform standardului NUTS UE), cu care se gestioneaza, in mod centralizat, inregistrarile aferente sistemului, b)servicii de instruire utilizatori, dispersati la nivelul unei unitati teritoriale de nivel 1 (conform standardului NUTS UE), avand o valoare cumulata de minim 9.000.000 lei.Documentele se vor prezenta in copie?conform cu originalul? insusita de catre operatorul economic implicat in procedura.Documentele prezentate in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie "conform cu originalul" si vor fi, insotite de o traducere autorizata in limba romana.
Cerinta nr. 3Personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - Ofertantul va completa si prezenta Formularul 11 ? Personalul propus pentru implementarea proiectului, in original, document insusit de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestuia.Un expert poate fi nominalizat pentru o singura pozitie in cadrul ofertei, iar atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Cerinta nr. 3.0
Documentele necesare a fi prezentate pentru expertii cheie solicitati mai jos:
a) Curriculum vitae (CV) conform Formularului 12 pentru fiecare expert cheie solicitat.
b) Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza;
c) Declaratie de disponibilitate, conform Formularului - 12A, semnata in original - numai pentru expertii care nu sunt angajati ai ofertantului;
Un expert cheie poate fi nominalizat pentru o singura pozitie din cele identificate mai jos.
Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de copii ale certificatelor si/ sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta indicata in CV si durata de lucru in domeniile/ proiectele/ contractele solicitate.
Nota: CV-urile sau declaratiile de disponibilitate ale altor experti decat expertii cheie nu trebuie sa fie incluse in oferta.
Cerinta nr. 3.1. Manager de proiect (1 pers):
Absolvent studii superioare cu diploma de licenta;
Certificare in managementul proiectelor (PMP, Prince2 sau echiv);
Certificare specifica in managementul riscului;
5 ani experienta generala;
Experienta in cel putin un contract in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati de planificare, executie si control al proiectului .
Experienta in cel putin un contract de implementare sisteme software.
Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.2. Coordonator tehnic (1 pers):
Absolvent studii superioare cu diploma de licenta;
Diploma absolvire curs management de proiect
Certificat in domeniul managementului de proiecte pentru dezvoltare software agile (Scrum Master sau echivalent);
5 ani experienta generala;
Experienta in cel putin un contract in cadrul caruia sa fi desfasurat activitati de coordonare a activitatilor de proiectare, dezvoltare si implementare.
Experienta in cel putin un contract de implementare sisteme software.
Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.3. Arhitect de solutie (1 pers): Absolvent studii superioare cu diploma de licenta;Competente in domeniul arhitecturilor de tip Enterprise pe tehnologiile ofertate, dovedite prin certificare profesionala emisa de o institutie recunoscuta national/international;5 ani experienta generala;Experientain cel putin un contract de implementare sistem software, in cadrul caruia a desfasurat activitati de proiectare, integrare, dezvoltare, implementare sistem informatic.Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.4. Analist BPR-redefinire procese (1 pers): Absolvent studii superioare cu diploma de licenta;Calificare in managementul proiectelor atestata de o institutie recunoscuta national sau international;Cunostinte privind analiza de business dovedite prin diploma curs/certificare;Cunostinte privind modelarea si optimizarea proceselor de business dovedite prin diploma curs/certificare;5 ani experienta generala;Experientain cel putin un contract ce a avut ca obiect implementarea unui sistem informatic in care a desfasurat activitati de analiza si evaluare a situatiei existente, precum si activitati privind redefinirea proceselor.Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.5. Analist software (2 pers): Absolvent studii superioare cu diploma de licenta;Competente privind proiectarea solutiilor software dovedite prin certificare in domeniu recunoscuta la nivel national/international;5 ani experienta generala;Experienta in cel putin un contract de implementare a unui sistem informatic in care a desfasurat activitati de analiza si documentarea proceselor existente, elaborarea solutiei, investigarea si documentarea cerintelor beneficiarului, elaborarea scenariilor de testare, a modelului logic al datelor.Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.6. Dezvoltator software (3 pers): Absolvent studii superioare cu diploma de licenta;Certificare ca programator in tehnologia ofertata emisa de o organizatierecunoscuta la nivel national/ international sau certificare echivalenta;5 ani experienta generala;Experienta in cel putin un contract de implementare a unui sistem informatic in care a desfasurat activitati de dezvoltare software (cod) si testare unitara.Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.7. Programator baze de date (1 pers): Absolvent studii superioare cu diploma de licenta;Certificare ca programator baze de date in tehnologia de baze de date ofertata emisa de o organizatierecunoscuta la nivel national/ international sau certificare echivalenta;5 ani experienta generala;Experienta in cel putin un contract de implementare a unui sistem informatic in care a desfasurat activitati de proiectarea, implementarea si intretinerea sistemelor de gestiune a bazelor de date asigurand accesul efectiv si eficient la informatiile stocate.Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.8. Instructor (2 pers): Absolvent studii superioare cu diploma de licenta;Certificat formator CNFPA sau echivalent;5 ani experienta generala;Participarea in cel putin un contract care a avut ca obiect implementarea unui sistem informatic si a efectuat activitati de instruire a utilizatorilor.Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.9. Coordonator instruire (1 pers): Absolvent studii superioare cu diploma de licenta;Diploma absolvire curs management de proiect;Certificat formator CNFPA sau echivalent;5 ani experienta generala;Experienta in cel putin un contract in cadrul caruia sa fi desfasurat activitatideplanificare a instruirii si instruirea utilizatorilor. Experienta in cel putin un contract de implementare sisteme software.Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.10. Experttestare si suport tehnic (2 pers): Absolvent studii superioare cu diploma de licenta;Certificare ca expert in testare emisa de o organizatierecunoscuta la nivel national/ international sau certificare echivalenta;5 ani experienta generala;Participarea in cel putin un contract care a avut ca obiect implementarea unui sistem informatic in care a efectuat activitati de testare.Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.11 Expert gestionare finantare (2 pers): Absolvent studii superioare cu diploma de licenta;Experienta in activitati de analiza, prelucrarea si raportarea datelor specifice finantarii in sistemul de invatamant superior.Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.12. Expert securitate informationala (1 pers):
Absolvent studii superioare cu diploma de licenta
Certificare profesionala emisa de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul arhitecturii securitatii sistemelor informatice
Certificare profesionala emisa de o institutie recunoscuta la nivel national/international in domeniul auditarii sistemelor informatice conform standardului ISO 27001, prin care sa se dovedeasca si experienta practica in audit
Certificare profesionala emisa de o institutie recunoscuta la nivel national/international in managementul serviciilor IT pentru gestionarea acestora pe durata intregului ciclu de viata al serviciului;
5 ani experienta generala;
Participarea ca expert securitate informationala in cel putin un contract ce a avut ca obiect implementarea de sisteme informatice la nivelul unei intregi unitati teritoriale de nivel 1 (conform standardului NUTS UE).
Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 4
Inf. privind asociatii:
Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se vor depune urmatoarele documente:
a) Acord de asociere, document insusit de catre toti asociatii, cu mentiunea ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea ctr., iar liderul asociatiei este imputernicit sa actioneze in numele tuturor asociatilor, toti asociatii sunt obligati sa ramana in asociere pe intreaga durata a ctr.b) Declaratie, document insusit de toti asociatii, prin care se obliga ca in cazul in care oferta este declarata castigatoare, vor legaliza asocierea, iar ctr. de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante inainte de data semnarii ctr.In cazul desemnarii ofertei comune castigatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita legalizarea asocierii.
Formularul 13 - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora
Cerinta nr. 5
Informatii privind subcontractantii:
Fiecare subcontractant va prezenta: a) Formularul 5 ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura,
b) Formularul 7 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare,
c) Formularul 8 ? Informatii generale, mai putin informatiile privind cifra de afaceri.
Ofertantul(liderul, in cazul asocierii) va completa si prezentaFormularul 13 ? Lista cu subcontractantii si specializarea acestora, semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestuia
Acordurile de subcontractare se vor solicita ofertantului castigator la incheierea contractului.
Nota:
(1) In cazul in care ofertantul isi dem. situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta pers (in conf. cu prev. art. 186 din OUG 34/2006 cu toate actualizarile si completarile ulterioare), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al pers. respective, cf. Art.190(2)/OUG34/2006, cu completarile ulterioare. Pers. care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura conf. prev. art. 691, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
Continuare Nota:
(2) In cazul in care specialistii prezentati nu sunt vorbitori de lb. romana, ofertantul va asigura pe cheltuiala lui servicii de traducere si interpretare de specialitate, in lb. romana pe toata durata contractului. Operatorul economic va lua toate masurile pentru asigurarea unor traduceri decalitate. In acest sens se vor prezenta CV-urile traducatorilor precum si atestatele si diplomele acestora.
Cerinta nr. 1
Certificare privind managementul calitatii ISO 9001:2008 sau echivalent - Se va prezenta documentul in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insusita prin semnatura si stampila de catre operatorul economic implicat in procedura. Nu se accepta operatori economici in curs de certificare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire
Conform solicitarilor din cerinta.Formularul 9 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.
Formularul 10 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Pentru contractele incheiate in alta valuta decat Lei conversia se va realiza la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Modalitatea de indeplinire
Conform solicitarilor din cerinta.Formularul 10 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Pentru contractele incheiate in alta valuta decat Lei conversia se va realiza la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Modalitatea de indeplinire
Conform solicitarilor din cerinta.Formularul 11 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Modalitatea de indeplinireConform solicitarilor din cerinta.Formularele 12 si 12A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Modalitatea de indeplinireConform solicitarilor din cerinta.Formularele 12 si 12A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Modalitatea de indeplinireConform solicitarilor din cerinta.Formularele 12 si 12A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.
Formularele 12 si 12A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.
Formularele 12 si 12A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.
Formularele 12 si 12A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.
Formularele 12 si 12A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.
Formularele 12 si 12A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.
Formularele 12 si 12A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.
Formularele 12 si 12A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.
Formularele 12 si 12A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.
Formularele 12 si 12A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Modalitatea de indeplinireConform solicitarilor din cerinta.Formularele 12 si 12A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Modalitatea de indeplinireConform solicitarilor din cerinta.Formularul 13 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Modalitatea de indeplinireConform solicitarilor din cerinta.Formularele 5, 7, 8 si 13 se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Nota: (1) In cazul in care ofertantul isi dem. situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta pers (in conf. cu prev. art. 186 din OUG 34/2006 cu toate actualizarile si completarile ulterioare), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al pers. respective, cf. Art.190(2)/OUG34/2006, cu completarile ulterioare. Pers. care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura conf. prev. art. 691, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).Continuare Nota: (2) In cazul in care specialistii prezentati nu sunt vorbitori de lb. romana, ofertantul va asigura pe cheltuiala lui servicii de traducere si interpretare de specialitate, in lb. romana pe toata durata contractului. Operatorul economic va lua toate masurile pentru asigurarea unor traduceri decalitate. In acest sens se vor prezenta CV-urile traducatorilor precum si atestatele si diplomele acestora.Modalitatea de indeplinireConform solicitarii din cerinta
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.12.2013 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.01.2014 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.01.2014 13:00
Locul: MEN -Str.Gen. Berthelot nr. 28-30, sector 1, etaj 2, Hol principal
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii ofertanti si imputernicitii UMPF/UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul Social EuropeanProgramul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative - Axa prioritara 1 - Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice - Domeniul de interventie - 1.2 - Cresterea responsabilizarii administratiei publice
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.3) Alte informatii
Operatorul economic (grupul de operatori) poate beneficia de sustinerea unei terte persoane, in conformitate cu prevederile legale din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).Detalierea privind modul de departajare conform cap. IV.2.1) Criterii de atribuire: Se va declara castigator Ofertantul care a depus oferta conforma cu cel mai mic pret. In cazul in care doi ofertanti au acelasi pret, Autoritatea Contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile calendaristice incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a documentului atacat conform art. 256^2 din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Educatiei Nationale
Adresa postala: Str. Gen. Berthelot, nr. 28-30, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010168, Romania, Tel. +40 726384621, Fax: +40 213120140, Adresa internet (URL): www.edu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2013 12:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer