Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de echipamente si licente aferente proiectului ?Implementarea politicii de securitate IT in contextul Codului Vamal Modernizat European? cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative


Anunt de participare numarul 146552/14.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Adresa postala: STR. APOLODOR NR 17 SECTOR 5 BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Sediul central ANAF, tronson VII, etaj 6, camera 22, Tel. +40 213872370 / +40 213871178, In atentia: Teodor Stan, Email: [email protected], Fax: +40 213199676, Adresa internet (URL): www.anaf.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de echipamente si licente aferente proiectului ?Implementarea politicii de securitate IT in contextul Codului Vamal Modernizat European? cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul A.N.A.F. - Directia Tehnologia Informatiei, Comunicatii si Statistica Vamala din Str. Matei Millo, nr. 13, sector 1, Bucuresti, Romania
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de echipamente si licente aferente proiectului ?Implementarea politicii de securitate IT in contextul Codului Vamal Modernizat European? cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
51000000-9-Servicii de instalare (cu exceptia programelor software) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caietului de Sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 2, 304, 800RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este 2% din valoarea estimata a contractului, 46.096, 00 Lei. IMM-urile vor face dovada constituirii a 50% din valoarea garantiei de participare, conform Legii nr. 346/2004, semnand o declaratie pe proprie raspundere in acest sens.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Modalitatea de constituire cf art. 86 alin. (1) din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Contul autoritatii contractante: RO26TREZ7005005XXX000860 deschis la Trezorerie Mun. Bucuresti. In cazul in care CNSC respinge o contestatie se va retine in raport cu valoarea estimata o suma in conformitate cu prevederile art. 278'1, alin. (1) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Prevederile art.278'1, alin.(1) din OUG 34/2006 se aplica si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie.In vederea evaluarii in mod unitar a cuantumurilor garantiilor de participare depuse in euro sau in alte valute, echivalentul in lei al fiecareia dintre acestea va fi calculat la cursul monedei nationale (RON) comunicat de BCEcu 5 (cinci) zile inainte de data limita de depunere a ofertelor (in acest sens se va consulta site-ul oficial www.ecb.int). Garantiile de participare emise in alte limbi decat limba romana vor fi prezentate in original si vor fi insotite de traducerile autorizate in limba romana.Autoritatea contractanta poate solicita din motive obiective extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita in mod corespunzator. In cazul in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura. In cazul unui instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari se fa volosi Formularul 1 Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 10% (5% pentru IMM-uri) din valoarea contractului fara TVA si va fi constituita in termen de maxim 5 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti.- Garantia trebuie sa fie irevocabila.Modul de constituire a garantiei de buna executie: instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari? Formularul 2
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul Social European Programul Operational de Dezvoltare a Capacitatii Administrative
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1 ? Declaratie privind eligibilitatea
Declaratie privind neincadrarea la dispozitiile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completata conform Formular 3 ? original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. (In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta Formularul 3).
2 ? Declaratie privind neincadrarea la dispozitiile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform Formular 4 ? original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.(In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta Formularul 4).
3 ? Certificat de atestare fiscala din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii scadente la bugetul general consolidat in luna anterioara celei in care se depun ofertele. (In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta certificatul).
4 ? Certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale valabil din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii scadente la bugetul local in luna anterioara celei in care se depun ofertele. (In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta certificatul).
5 ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? (Formular 5) (In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta Formularul 5).6 ? Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta (Formular 6) (In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta Formularul 6)
7 ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 ( evitarea conflictului de interese) din O.U.G. 34/2006. (Formular 7A).Persoanele cu functii decizionale din cadrul Autoritatii Contractante sunt: Gelu Stefan Diaconu, presedinte, Octavian Deaconu, secretar general, Claudiu Ardeleanu, director general, Directia generala a vamilor, Ancuta Anda Macovei, manager de proiect, director, Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala, Valentin Nicolae Radu, consilier superior, Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala, Toma Costreie, director general, Directia generala juridica, Marius Daniel Pestina, director general, Directia generala de tehnologia informatiei, Paul Soviani, director general, Directia generala de investitii, achizitii publice si serviciu interne, Gheorghe Gachi, sef serviciu, Directia generala de investitii, achizitii publice si serviciu interne, Teodor Stan, consilier superior, Directia generala de investitii, achizitii publice si serviciu interne.
Cerinta obligatorie: Declaratie completata in conformitate cu Formularul 7A din Sectiunea Formulare. (In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, liderul asocierii va completa formularul 7A si asociatii formularul 7B. Persoane juridice straine: Se va prezenta echivalentul documentelor de mai sus insotite de traducere autorizata si legalizata Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Se va accepta si copie semnata cu mentiunea ?CONFORM CU ORIGINALUL?.
Se pot prezenta si orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente in conditiile art.182 din OUG nr.34/2006, modificata si completata.
(In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta Certificatul constatator)Persoane juridice straine: Se va prezenta echivalentul documentelor de mai sus insotite de traducere autorizata si legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari incheiati trebuie sa fie de minim4.600.000 leiNOTA
1. Conversia leu-valuta se face prin raportarea la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte.
- cursul mediu BNR leu/euro pentru anul 2010 este 4, 2099 lei- cursul mediu BNR leu/euro pentru anul 2011 este 4, 2379 lei.- cursul mediu BNR leu/euro pentru anul 2012 este 4, 4560 lei.
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de B.C.E. publicate pe site-ul www.ecb.int.
2. In cazul operatorului economic non-profit (ONG), echivalentul cifrei de afaceri sunt veniturile totale anuale.3. In cazul IMM, valoarea cifrei de afaceri solicitata mai sus, va fi redusa la jumatate.
Demonstrarea incadrarii in categoria IMM se face prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere a reprezentantului legal al intreprinderii interesate privind incadrarea in categoria IMM. Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM va fi completata conform modelului din Anexa 1/Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM, cu modificarile si completarile ulterioare si va fi prezentata in original.
Pentru o oferta depusa de o asociere, reducerea se aplica doar daca asocierea este alcatuita exclusiv din IMM-uri, indiferent daca sunt persoane fizice autorizate sau juridice, romane/straine.
Bilanturile contabile aferente anilor 2010, 2011 si 2012, vizate si inregistrate de organele competente, in copie certificata "conform cu originalul", de catre reprezentantul legal (semnatura si stampila).In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d).ยป din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa- Formularul 8 - Fisa de informatii generale.In cazul unei Asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte Formularul 8, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativBilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) pentru sustinerea cifrei medii de afaceri globale declarate sau prezentarea altor documente edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului conform prevederilor art. 185 alin.(2) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Atentie: a. Ofertantii rezidenti vor prezenta documentele solicitate mai sus in copie. Acestea vor contine mentiunea ?conform cuoriginalul", semnatura si stampila operatorului economic care depune oferta.b. Ofertantii nerezidenti vor prezenta documentele de mai sus sau echivalente in original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiune ?conform cu originalul? insotite obligatoriu de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Lista principalelor contracte de furnizare in ultimii 3 ani. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa faca dovada derularii in ultimii 3 ani, calculati de la data limita pentru depunerea ofertelor, a cel putin unul sau maximtrei contractesimilare in valoarea minima de 2.304.800 lei. Ofertantul va prezentadocumente/ informatii relevante din contract/ proces-verbal de receptie contrasemnat de beneficiar, etc., care sa confirme indeplinirea cerintelor solicitate si care sa contina date referitoare la: beneficiarul contractului, tipul activitatilor prestate/ bunurilor livrate, perioada in care s-a realizat contractul
Documentele se vor prezenta in copie?conform cu originalul?.
Documentele prezentate in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie "conform cu originalul" si insotite de o traducere autorizata si legalizata in limba romana.
Asociere
Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna.
In cazul desemnarii ofertei comune castigatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita legalizarea asocierii.
SubcontractareOfertantul (operatorul economic sau grupul de operatori) poate subcontracta parte/parti din contractul ce face obiectul achizitiei, conform prevederilor legale in vigoare.
Sistem de management al calitatiiOfertantul va prezenta un certificat pentru sistemul de management al calitatii respectiv ISO 9001:2008 sau echivalent.
Sistem de management al mediului
Ofertantul va prezenta un certificat pentru sistemul de management al mediului, respectiv ISO 14001:2004 sau echivalent.
Sistem de management al securitatii informatieiOfertantul va prezenta un certificat pentru sistemul de management al securitatii informatiei respectiv ISO 27001:2005 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularele 9 si 9A - in original, semnate si stampilate. Pentru fiecare contract mentionat in Formularul 9 si 9A se vor atasa orice documente suport (copii dupa contracte sau recomandari sau procese verbale, etc.) din care sa reiasa ca operatorul economic a desfasurat in ultimii 3 ani (calculati de la data depunerii ofertelor) unul sau maxim 3 contracte similare.Valorile contractelor vor fi exprimate in lei, la cursul de schimb leu/euro, mediu comunicat de B.C.E. pt. anul respectiv. Conversia altor monede decat Euro sau Lei se face utilizand ratele de schimb medii anuale stabilite de catre B.C.E.Formularul 13 - Listacu asociatiisi specializarea acestora, in original, semnat si stampilatSe va prezenta Formular 13 ? Lista cu subcontractantii si specializarea acestora ? in original, semnat si stampilatSe va prezenta copia conforma cu originalul a certificatului ISO 9001:2008 sau echivalent/copia raportului de audit din care reiese ca ofertantii urmeaza a primi certificarea (daca este cazul).Se va prezenta copia conforma cu originalul a certificatului ISO 14001:2004 sau echivalent/copie a raportului de audit din care reiese ca ofertantii urmeaza a primi certificarea (daca este cazul).Se va prezenta copia conforma cu originalul a certificatului ISO 27001:2005 sau echivalent/copie a raportului de audit din care reiese ca ofertantii urmeaza a primi certificarea (daca este cazul).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretulEventuale limite ale valorilor pana la care pretul poate fi imbunatatit: NU exista limite. Sistemul informatic va pune instantaneu la dispozitia tuturor ofertantilor informatiile necesare acestora pentru a-si determina, in orice moment, pozitia pe care o ocupa in clasament, precum si informatii referitoare la: -existenta de preturi sau valori noi prezentate-numarul participantilor la licitatia electronica.Ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse.-Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una).-Licitatia electronica va incepe la trei zile lucratoare de la transmiterea invitatiei.-Durata unei runde: 1 (una) zi.Dupa finalizarea licitatiei electronice, daca doi sau mai multi ofertanti au acelasi pret, se vor solicita noi propuneri financiare in plic inchis. In cazul in care in urma etapei de licitatie electronica doi sau mai multi operatori economici se claseaza pe primul loc, cu acelasi pret ofertat, autoritatea contractanta va solicita numai acelor operatori depunerea de noi oferte de pret, in plic inchis. Operatorii economici nu au decat dreptul sa imbunatateasca pretul ofertat anterior, urmand ca oferta al carei nou pret (reofertat) este cel mai scazut sa fie declarata castigatoare. Daca si in urma reofertarii in plic inchis, ofertantii nu vor putea fi departajati, vor deveni incidente prevederile art. 209 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1121731/30.08.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.10.2013 17:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.10.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.10.2013 11:30
Locul: Sediul Central ANAF - str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti, Tronson VII, etaj 6, camera 25
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai operatorilor economici ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE - Fondul Social EuropeanProgramul OperationalDezvoltarea Capacitatii AdministrativeAxa Prioritara: I ? Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publiceDomeniul Major de Interventie - 1.1 ? Imbunatatirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.3) Alte informatii
Dupa finalizarea licitatiei electronice, daca doi sau mai multi ofertanti au acelasi pret, se vor solicita noi propuneri financiare in plic inchis. In cazul in care in urma etapei de licitatie electronica doi sau mai multi operatori economici se claseaza pe primul loc, cu acelasi pret ofertat, autoritatea contractanta va solicita numai acelor operatori depunerea de noi oferte de pret, in plic inchis. Operatorii economici nu au decat dreptul sa imbunatateasca pretul ofertat anterior, urmand ca oferta al carei nou pret (reofertat) este cel mai scazut sa fie declarata castigatoare. Daca si in urma reofertarii in plic inchis, ofertantii nu vor putea fi departajati, vor deveni incidente prevederile art. 209 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica.Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Modalitatea de comunicareToata corespondenta legata de derularea procedurii de achizitie va fi in limba romana sau insotita de traducerea autorizata in limba romana.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazutela art. 256 ^2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala de Investitii, Achizitii Publice si Servicii Interne - ANAF
Adresa postala: Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel. +40 213872370, Fax: +40 213199676
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.09.2013 15:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer