Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de echipamente si resurse in cadrul proiectului Dezvoltarea unui sistem de colectare si transport deseuri in vederea colectarii selective a fractiilor reciclabile in comunele Jupanesti, Berlesti, Turburea, Saulesti, Capreni, Stejari, Dan


Anunt de participare numarul 72748/27.02.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA JUPINESTI
Adresa postala: SAT JUPINESTI, COM. JUPINESTI, JUD. GORJ, Localitatea: Jupanesti, Cod postal: 217270, Romania, Punct(e) de contact: ELENA MIHAELA CALIN, Tel.0253-230606, Email: [email protected], Fax: 0253-230697
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de echipamente si resurse in cadrul proiectuluiDezvoltarea unui sistem de colectare si transport deseuri in vederea colectarii selective a fractiilor reciclabile in comunele Jupanesti, Berlesti, Turburea, Saulesti, Capreni, Stejari, Danciulesti, Stoina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Comuna Jupanesti, judetul Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de echipamente si resurse in cadrul proiectuluiDezvoltarea unui sistem de colectare si transport deseuri in vederea colectarii selective a fractiilor reciclabile in comunele Jupanesti, Berlesti, Turburea, Saulesti, Capreni, Stejari, Danciulesti, Stoina
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34144511-3 - Vehicule de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
19640000-4-Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)
34144500-3-Vehicule pentru transportul deseurilor menajere si al apelor reziduale (Rev.2)
34913000-0-Diverse piese de schimb (Rev.2)
34928480-6-Containere si pubele de deseuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
A. Lotul 1 include:
- autogunoiera compactoare transport deseuri neselectate 12 m³ - 2 buc;
- autogunoiera compactoare transport deseuri ambalaje 10 m³ - 2 buc;
- piese schimb autogunoiere compactoare.
B. Lotul 2 include:
- europubele 120 l 6.920 buc.;
- europubele 240 l 590 buc.;
- eurocontainere 1100 l 380 buc.;
- saci pentru deseuri menajere 60 l (20 buc./pachet) 25.800 pachete;
- saci pentru deseuri menajere 120 l (10 buc./pachet) 12.000 pachete.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 013, 369.63RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare: pentru Lotul 1 - 29000 lei; pentru Lotul 2 - 31000 lei.Garantie de buna executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea contractului, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
89, 75% fonduri comunitare si 10, 25% bugetul local al comunei Jupanesti
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Persoane fizice sau juridice, asocieri de persoane fizice sau juridice, consortii, societati mixte
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte minime: - Completarea Formularului 12 A din Sectiunea a V-a a Documentatiei de atribuire - Declaratie privind eligibilitatea;
- Completarea Formularului 12 B din Sectiunea a V-a a Documentatiei de atribuire - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006;
- Completarea Formularului 12 C din Sectiunea a V-a a Documentatiei de atribuire - Declaratie privind calitatea de participant la procedura;
- Prezentare Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ-teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite la bugetul local, in original, valabil la data deschiderii ofertelor;
- Prezentare Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ-teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat, in original, valabil la data deschiderii ofertelor;
- Copie Certificat de Inregistrare;
- Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul judetului in care eete inregistrat operatorul economic, eliberat cu cel mult 30 zile inainte de data depunerii ofertei, in original.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generele privind situatia economico-financiara: bilanturile contabile pe ultimii trei ani, cifra de afaceri medie anuala pe ultimii trei ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinte minime: - Completarea Formularului "Informatii generale" din Sectiunea a V-a a Documentatiei de atribuire;
- Prezentarea bilanturilor contabile intocmite pentru exercitiile financiare 2005, 2006 si 2007 sau, dupa caz, 2006, 2007 si 2008;
- Profitul net conform ultimului bilant contabil anual trebuie sa fie pozitiv;
- Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii trei ani va fi de cel putin: 7.500.000 lei in cazul in care operatorul economic depune oferta pentru ambele loturi; 3.700.000 lei in cazul in care operatorul economic depune oferta pentru numai pentru Lotul 1; 3.800.000 lei in cazul in care operatorul economic depune oferta pentru numai pentru Lotul 2.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Informatii privind capacitatea tehnica;
- Informatii privind experienta similara;
- Informatii privind resursele umane si structura managementului;
- Informatii privind dotarile specifice;
- Informatii privind standardele de asigurare a calitatii;
- Informatii privind subcontractantii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Prezentarea unei liste a principalelor livrari de produse in ultimii trei ani (Formular 12 D, insotit de anexa, din Sectiunea a V-a a Documentatiei de atribuire;
- In cazul in care operatorul economic depune oferta pentru ambele loturi se solicita indeplinirea si finalizarea cu succes in ultimii 3 ani a cel putin doua contracte: unul devaloare, natura si complexitate similara a celui pentru care se oferteaza in cadrul Lotului 1 si unul devaloare, natura si complexitate similara a celui pentru care se oferteaza in cadrul Lotului 2;
- In cazul in care operatorul economic depune oferta numai pentru Lotul 1 se solicita indeplinirea si finalizarea cu succes in ultimii 3 ani a cel putin unui contract devaloare, natura si complexitate similara a celui pentru care se oferteaza in cadrul Lotului 1;
- In cazul in care operatorul economic depune oferta numai pentru Lotul 2 se solicita indeplinirea si finalizarea cu succes in ultimii 3 ani a cel putin unui contract devaloare, natura si complexitate similara a celui pentru care se oferteaza in cadrul Lotului 2;
- Prezentarea unei declaratii referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani (Formularul 12 I din Sectiunea a V-a a Documentatiei de atribuire), precum si CV-urile personalului propus a fi angajat in realizarea contractului;
- Prezentarea unei declaratii privind echipamentele tehnice, utilajele, instalatiile de care ofertantul dispune pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de furnizare;
- Prezentare Certificat de atestare ISO 9001:2001;
- Prezentare declaratie privind partea/ partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti, indiferent de pondere si specializarea acestora;
- Prezentare acord de aubcontractare din care sa rezulte informatii privind produsele care vor fi livrate de subcontractanti, daca este cazul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.04.2009 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: Numerar la casieria Consiliului Local Jupanesti, comuna Jupanesti, judetul Gorj
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.04.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.04.2009 12:00
Locul: Consiliul Local Jupanesti, comuna Jupanesti, judetul Gorj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul PHARE 2006 Coeziune Economica si Sociala "Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu"
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic din cadrul Primariei Jupanesti, judetul Gorj
Adresa postala: Comuna Jupanesti, judetul Gorj, Localitatea: Jupanesti, Cod postal: 217270, Romania, Tel.0253230697, Email: [email protected], Fax: 0253230697
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.02.2009 15:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer