Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de echipamente si software pentru Sistemul Informational Geografic (GIS)


Anunt de participare (utilitati) numarul 148983/24.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani
Adresa postala: Bulevardul Mihai Eminescu nr. 34, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710030, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Tel. +40 0374106800, In atentia: Ungureanu Benone Constantin, Email: [email protected], Fax: +40 0374106803, Adresa internet (URL): http: //www.apabotosani.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
S.C.NOVA APASERV S.A.BOTOSANI
Adresa postala: Onicescu nr.3, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710117, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Tel. +40 331711807/+40 374106807/+40 331711800/+40 374106800, In atentia: ec.Constantin Benone Ungureanu, Email: [email protected], Fax: +40 331711807/+40 374106807/+40 331711803/+40 374106803, Adresa internet (URL): www.apabotosani.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
S.C.NOVA APASERV S.A.BOTOSANI
Adresa postala: Onicescu nr.3, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710117, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Tel. +40 331711807/+40 374106807/ +40 331711800/+40 374106800, In atentia: ec.Constantin Benone Ungureanu, Email: [email protected], Fax: +40 331711807/+40 374106807/+40 331711803/+40 374106803, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C.NOVA APASERV S.A.BOTOSANI
Adresa postala: Onicescu nr.3 Registratura, etaj 3, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710117, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Tel. +40 331711807/+40 374106807/ +40 331711800/+40 374106800, In atentia: ec.Constantin Benone Ungureanu, Email: [email protected], Fax: +40 331711807/+40 374106807/+40 331711803/+40 374106803, Adresa internet (URL): www.apabotosani.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie de echipamente si software pentru Sistemul Informational Geografic (GIS)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Botosani, judetul Botosani, sediul autoritatii contractante
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului consta in livrarea, instalarea, punerea in functiune, instruirea si asigurarea service-ului de catre Furnizor de echipamente si software pentru sistemul GIS, respectiv: HARDWARE (1 server, 2 laptop, 3 workstation, 1 echipament GPS dubla frecventa clasa geodezica, 2 surse neintreruptibile de tensiune pentru statiile de lucru, 1 sursa neintreruptibila de tensiune pentru server, 1 echipament plotare A0, 1 imprimanta laser A3), SOFTWARE (1 Software pentru gestionare baze de date, 1 software server GIS si 5 licente upgrade software GIS existent, 1 licenta software CAD si 2 licente software PDF), si SERVICII conexe (instalare, configurare solutie, testare, garantie echipamente si mentenanta software, instruirea de baza a personalului Beneficiarului si asigurarea service-ului), conform prevederilor caietului de sarcini. Conditii de livrare: DAP (conform INCOTERMS 2010)Ofertele se vor intocmi cu incadrarea in valoarea estimata a contractului*, fara TVA, respectiv suma de 565.317 Lei.
*)Valoarea estimata a contractului, fara TVA, in Lei, reprezinta valoarea maxima care poate fi acceptata de autoritatea contractanta, iar orice oferta care va depasi aceasta valoare va fi respinsa ca inacceptabila.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
51611100-9-Servicii de instalare de hardware (Rev.2)
72210000-0-Servicii de programare a pachetelor de produse software (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul include livrarea, instalarea, punerea in functiune, instruirea si asigurarea service-ului de catre Furnizor de echipamente si software pentru sistemul GIS, respectiv: HARDWARE (1 server, 2 laptop, 3 workstation, 1 echipament GPS dubla frecventa clasa geodezica, 2 surse neintreruptibile de tensiune pentru statiile de lucru, 1 sursa neintreruptibila de tensiune pentru server, 1 echipament plotare A0, 1 imprimanta laser A3), SOFTWARE (1 Software pentru gestionare baze de date, 1 software server GIS si 5 licente upgrade software GIS existent, 1 licenta software CAD si 2 licente software PDF), si SERVICII conexe (instalare, configurare solutie, testare, garantie echipamente si mentenanta software, instruirea de baza a personalului Beneficiarului si asigurarea service-ului), conform prevederilor caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 565, 317RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
19 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum: 11.000 Lei;Valabilitate: 90 zile de la data limita de primire a ofertelor.Daca ofertantul se incadreaza in categoria IMM sau este o asociere formata exclusiv din operatori economici incadrati in IMM, GP este de 5.500 lei si va fi insotita de dovada privind incadrarea in IMM. In cazul depunerii de oferte in asociere, GP trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de Op. Ec. si va fi insotita de Acordul de asociere intocmit conform Formularului 14A. AC poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a GP va fi prelungita corespunzator. Pentru valori exprimate in alta moneda, se va considera cursul de schimb comunicat de BCE (www.ecb.int) la data publicarii anuntului de participare in SEAP. GP emisa in alta limba decat romana, va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.Dovada constituirii GP va fi prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, in original. GP se constituie in favoarea AC conf. Art.86/din HG925/2006, fie prin virament bancar in contul AC (RO79RNCB0041113050010001) cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data deschiderii ofertelor, fie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, conf.Formular nr.3. Instrumentul de gar. trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: conditionat sau neconditionat.GP trebuie sa fie irevocabila.Restituire: conf.art. 88 din HG925/2006.Retinere: conf.art. 87 din HG 925/2006 si art.278^1 din OUG 34/2006.In cazul in care CNSC respinge pe fond contestatia sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre AC a masurilor de remediere necesare, AC varetine contestatorului din GP suma de 4.345, 31 lei. Cuantum: 10% din valoarea contractului, fara TVA si va fi constituita in Lei; Valabilitate: cel putin egala cu durata contractului.Daca ofertantul se incadreaza in categoria IMM, sau este o asociere formata exclusiv din operatori economici incadrati in IMM, acesta beneficiaza de reducerea GBE, respectiv 50% din valoarea solicitata. Operatorii economici ? persoane juridice straine ? pot beneficia de reducerea nivelului minim al garantiei solicitate prin documentatia de atribuire, numai daca vor prezenta documente edificatoare emise de autoritati competente in tara de resedinta din care sa reiasa faptul ca au un statut similar celui de IMM in Romania. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Perioada constituirii: in perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data semnarii contractului.Constituire: in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, conf. art.90 din HG 925/2006, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancaraori de o societate de asigurari, conform Formular nr. 21, care sa prevada daca plata garantiei se va executa: conditionat sau neconditionat. Garantia de buna executie va face referire expresa la contractul incheiat cu Autoritatea Contractanta, va contine numele in clar al AC si va contine parafa lizibila a institutiei emitente si / sau semnatura autorizata. Nu se admite prezentarea unor documente de garantare de buna executie comune cu alte contracte.GBE trebuie sa fie irevocabila.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POS MEDIU ? Axa prioritara 1 ? Fondul de Coeziune, Buget de stat, Buget local, surse proprii.Platile vor fi facute de catre Autoritatea Contractanta, in LEI , in contul furnizorului
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formular nr.14 si nr.14A
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Atentie:
Ofertantii trebuie sa furnizeze informatiile cerute folosind Formularele si Modelele din Documentatia de Atribuire si sa ataseze documentele relevante.
Formularele vor fi semnate de catre reprezentantul legal asa cum este desemnat in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial unde este inregistrat, sau, pentru ofertanti persoane juridice straine, in documentele care dovedesc forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul isi are resedinta, sau de catre o persoana imputernicita de acesta. In acest caz se va atasa Imputernicirea.
Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg.Documentele solicitate vor fi prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila, cu exceptia documentelor intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura initiata in vederea atribuirii contractului, care se vor prezenta in original. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, in conformitate cu legislatia tarii, nu se utilizeaza stampila, se va accepta o declaratie pe propria raspundere din partea operatorului economic in acest sens.
Angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i) se va prezenta in original.
Autoritatea contractanta poate solicita pe parcursul evaluarii prezentarea documentelor originale pentru confruntare.
Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana. In cazul in care exista discrepante intre versiuni, traducerea in limba romana va prevala.
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. Completarea anexei se va face astfel incat informatiile sa fie complete si fara echivoc pentru a permite verificarea concordantei acestora cu documentele de confirmare care vor fi depuse ulterior la solicitarea autoritatii contractante.
Atunci cand ofertantul uzeaza de dreptul susmentionat, acesta are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.In cazul depunerii ofertei individuale/ofertei comune/sustinerii/subcontractarii, cerintele de calificare vor fi indeplinite conform prevederilor din Anexa 2*) din Ordinul nr.509/14.09.2011 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind formularea criteriilor de calificare si selectie.1. Eligibilitatea operatorului economic, conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire : Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii, tertul sustinator) trebuie sa dovedeasca ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la art.180 din OUG 34/2006 si sa completeze: Formularul nr. 7 Declaratie privind eligibilitatea.2. Eligibilitatea operatorului economic, conform prevederilor art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Conditie de calificare: autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora)? documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Modalitatea de indeplinire : Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderulasocieri siasociatii, tertul sustinator ? numai pentru literele a), c^1) si d))trebuie sa nu se afle in niciuna din situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006 si sa prezinte : Formularul nr. 7Declaratie privind eligibilitatea.
Certificat de atestare fiscala (privind plata contributiilor la Bugetul consolidat general) eliberat de ANAF sau echivalent, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, conf Ordin 509/2011, Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de administratia locala din zona administrativ-teritoriala in care operatorul/operatorii economici isi are/au sediul sau echivalent, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor-conf Ordin 509/2011, Certificat privind plata contributiilor de asigurari sociale (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si contributiile de asigurari sociale) sau document echivalent emis de autoritatea competenta din tara respectiva din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.3. Neincadrarea operatorului economic in prevederile art. 69^1 din ordonanta OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii, subcontractantii, tertul sustinator) trebuie sa nu fie intr-o situatie de conflict de interese si/sau concurenta neloiala si trebuie sa prezinte:
Formularul nr. 8Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1 din OUG nr. 34/2006
Extras din Registrul Actionarilor certificat de administratorul societatii, pentru societatile pe actiuni.Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante, referitor la aceasta procedura sunt: Dan Constantin Deleanu, Constantin Grigoroscuta, Cristina Elena Anton, Gheorghe Epuras, Gabriel Cirlan, Neculai Gheorghinca, Ady Petrusca, Ioana Cristina Panait, Marcela Daniela Jitarasu, Catalin Petru Fetcu, Marilena Liliana Amos, Maria Sauciuc, Ungureanu Benone Constantin, Ciobanu Felix, Romanovschi Liliana, Balan Mihai Claudiu, Parau Mariana, Rotariu Rodica Mihaela, Dumitrescu Stelian.
4. Participarea la licitatie cu oferta independenta
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii ) trebuie sa completeze: Formularul nr.9 Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.
5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Ofertantul nu are dreptul:
-sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;
-sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant/tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
Ofertantul (operator economic, lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) trebuie sa completeze Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Formularul nr.13)
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui ofertant, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoane fizice/ juridice romaneOfertantul trebuie sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica / juridica si de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
Documente de confirmare:
- Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului sau echivalent - din document trebuie sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratorii si faptul ca domeniul de activitate principal sau secundar corespunde obiectului contractului. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator/document echivalent trebuie sa fie reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele fizice/juridice straine:
Ofertantul trebuie sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica / juridica si de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional conform legii tarii de rezidenta a operatorului economic.Documente de confirmare:
- Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana fizica /juridica si de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic 2014.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere fiecare membru al asocierii, inclusiv liderul, va prezenta documentele solicitate pentru partea de contract pe care o va realiza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013) sa fie cel putin egala cu 1.000.000 Lei.
Documente relevante:
Bilanturile contabile pentru anii 2011, 2012 si 2013 sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul inregistrate la organele competente/ rapoarte de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente.Daca, din motive obiective, justificate corespunzator printr-o nota justificativa anexata, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare.
Modalitatea de indeplinire
Formularul nr. 10 -Declaratie financiara recapitulativa: Informatii privind bilantul contabil.
Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Centrala Europeana (www.ecb.int) pentru anul respectiv.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele solicitate. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 15, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art. 69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul nr.10 si documentele relevante, Formular nr.7, Formular nr.8 si Formular nr.13.In conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP 509/2011 ? Anexa 2, in cazul unei oferte individuale care beneficiaza de sustinere pentru cifra de afaceri cerinta trebuie indeplinita ori de ofertant ori de sustinator, iar in cazul unei oferte comune care beneficiaza de sustinere pentru cifra de afaceri, cerinta solicitata trebuie indeplinita in intregime de catre un singur sustinator In situatia in care ofertantul este o asociere formata exclusiv din operatori economici incadrati in categoria IMM-urilor, persoane fizice sau juridice romane si/sau straine, care depun oferta comuna, aceasta asociere beneficiaza de aceeasi reducere a mediei cifrei de afaceri, respectiv 50% din valoarea solicitata.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1:
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani raportati la data limita de depunere a ofertei, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, din care sa rezulte ca ofertantul a livrat si a instalat produse hardware si software, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti private.
Experienta similara se poate demonstra si prin contracte distincte: furnizare software, furnizare hardware, prestari servicii instalare.
- Formularul nr.11 - Experienta similara - Lista principalelor livraride produse in ultimii 3 ani.
- Documente/contracte/procese-verbale de receptie prin care sa confirme livrarea si instalarea de produse hardware si software.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul (participantul in nume propriu/ liderul asocierii / asociat/ tertul sustinator), va prezenta Formularul 11 si documentele doveditoare, Formularul nr.11 -Experienta similara - Lista principalelor livraride produse in ultimii 3 ani.
In conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP nr.509/2011 ? Anexa 2, in cazul unei oferte individuale care beneficiaza de sustinere pentru experienta similara cerinta trebuie indeplinita ori de ofertant ori de sustinator, iar in cazul unei oferte comune care beneficiaza de sustinere pentru experienta similara, cerinta solicitata trebuie indeplinita in intregime de catre un singur sustinator.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 15 ?Declaratie angajament de sustinere, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executarea obligatiilor din contract.Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art. 69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul nr.11 si documentele relevante, Formular nr.7, Formular nr.8 si Formular nr.13.
Cerinta nr. 2
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze.Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Modalitatea de indeplinire
Formularul nr. 12- Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si acordul acestora.Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.Se vor indica partile din contract pe care subcontractantul/subcontractantii urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora si dupa caz, acordul acestuia/acestora.
Se va prezenta Formular nr.12 si Formular nr.8.
Cerinta nr. 1.
Informatii privind standarde de asigurare a calitatii - Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent. Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, valabil la data limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta. Cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor si pot fi depuse/prezentate in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul documentelor in alta limba decat romana, acestea vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
BT-CF-02
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.03.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.03.2014 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.03.2014 11:00
Locul: SC NOVA APASERV SA Botosani, Str. Octav Onicescu Nr.3, sala de sedinte, Etaj 3, Botosani, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.Atunci cand este cazul, asista si observatorii UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Fonduri europene¦Proiectul ?Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare-epurarea apelor uzate in judetul Botosani? finantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara 1 ?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari aferente documentatiei de atribuire vor fi publicate intr-un fisier electronic in SEAP atasat Anuntului de participare, la ?Documentatie si clarificari? la adresa de internet www.e-licitatie.ro.In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizata sa angajeze ofertantul lider, trebuie confirmata prin inaintarea imputernicirilor semnate in original de toti reprezentantii cu drept de semnatura ai partenerilor.Criteriul de atribuire se va aplica numai ofertelor admisibile!In cazul in care pe primul loc se vor clasa doua sau mai multe oferte cecontin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara , modalitate de depunere in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Acest proces de reofertare pret se poate repeta de cate ori considera necesar comisia de evaluare. In cazul in care nu este posibila o departajare a ofertelor, fiind imposibila incheierea contractului, atunci procedura de achizitie publica se va anula.Ofertantii care vor depune o noua oferta financiara vor fi invitati sa participe la sedinta in cadrul careia vor fi deschise plicurile cu noile oferte financiare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere al contestatiei este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre actul pe care acesta il considera nelegal, in conf.cu art.256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C.NOVA APASERV S.A.BOTOSANI, UIP -Cs. Jr. Teodora Hutanu
Adresa postala: str. Octav Onicescu nr.3, ,Localitatea: BOTOSANI, Cod postal: 710117, Romania, Tel. +40 374106800, Email: [email protected], Fax: +40 374106803, Adresa internet (URL): http: //www.apabotosani.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.01.2014 16:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer