Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de Gaz Petrolier Lichefiat ? Combustibil gazos GPL auto


Anunt de participare (utilitati) numarul 145940/22.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
TRANSPORT PUBLIC S.A.TULCEA
Adresa postala: str. Prelungirea Taberei nr. 7, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820221, Romania, Punct(e) de contact: TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA, Tel. +40 240534278, In atentia: Iacob Marcel, Email: [email protected], Fax: +40 240534242, Adresa internet (URL): www.stp-tulcea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SC TRANSPORT PUBLIC SA Tulcea
Adresa postala: Str. Prelungirea Taberei, nr. 7, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820221, Romania, Punct(e) de contact: SC TRANSPORT PUBLIC SA Tulcea, Tel. +40 240534278, In atentia: Iacob Marcel- Director general, Email: [email protected], Fax: +40 240534242, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SC TRANSPORT PUBLIC SA Tulcea
Adresa postala: Str. Prelungirea Taberei, nr. 7, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820221, Romania, Punct(e) de contact: SC TRANSPORT PUBLIC SA Tulcea, Tel. +40 240534278, In atentia: Iacob Marcel- Director general, Email: [email protected], Fax: +40 240534242, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SC TRANSPORT PUBLIC SA Tulcea
Adresa postala: Str. Prelungirea Taberei, nr. 7, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820221, Romania, Punct(e) de contact: SC TRANSPORT PUBLIC SA Tulcea, Tel. +40 240534278, In atentia: Iacob Marcel- Director general, Email: [email protected], Fax: +40 240534242, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie de Gaz Petrolier Lichefiat ? Combustibil gazos GPL auto
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Tulcea
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 861, 974 si 3, 103, 290RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se va atribui un contract in fiecare an. Valoarea estimata a celui mai mare contract este cuprinsa intre 500.094 si 833.490 lei (ctr nr.4).
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord-cadru de furnizare combustibil gazos ? Gaz Petrolier Lichefiat ? GPL, inclusiv echipamentul necesar.
Cantitatea minima estimata a acordului cadru: 720.000 litri GPLCantitatea maxima estimata a acordului cadru: 1.200.000 litri GPL
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09133000-0 - Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Acord-cadru de furnizare combustibil gazos ? Gaz Petrolier Lichefiat ? GPL, inclusiv echipamentul necesar.
Cantitatea minima estimata a acordului cadru: 720.000 litri GPLCantitatea maxima estimata a acordului cadru: 1.200.000 litri GPL
Cantitati estimate:
Cantitatea GPL auto - 15.000 ? 25.000 litri / luna
1. Anul 1 ? (12 luni) ? 180.000 ? 300.000 litri
2. Anul 2 ? (12 luni) ? 180.000 ? 300.000 litri
3. Anul 3 ? (12 luni) ? 180.000 ? 300.000 litri
4. Anul 4 ? (12 luni) ? 180.000 ? 300.000 litri
TOTAL: 48 luni - 720.000 ? 1.200.000 litriCalendar estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: 1. Contract subsecvent nr.1 ( data semnarii ctr + 12 luni);
2. Contract subsecvent nr.2 ( 12 luni);
3. Contract subsecvent nr.3 ( 12 luni);
4. Contract subsecvent nr.4 ( 12 luni);
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 861, 974 si 3, 103, 290RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
10000 lei si se va constitui prin: a) virament bancar in contul RO81BTRL03701202651575XX, deschis la Banca TRANSILVANIA Suc. Tulcea, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor sau b) instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, sau c) prin depunerea la casieria autoritatii contractante: - a sumei in numerar. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. Dovada constituirii garantiei de participare se prezinta in plic nesigilat in exteriorul plicului cu oferta. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine si de a incasa in nume propriu garantia de participare, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: a)revoca oferta in perioada de valabilitate a acesteia; b)fiind declarat castigatorul procedurii, refuza sa semneze acordul ? cadru; c)ofertantul a contestat un act al autoritatii contractante la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, iar Consiliul respinge ca nefondata contestatia (suma care va fi retinuta conform prevederilor art. 278¹ alin. (1) O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare este de cca. 6.883, 29 lei). d)ofertantul a contestat un act al autoritatii contractante la C.N.S.C. si renunta la contestatie; Garantia de participare pentru acordul - cadru se va returna numai dupa semnarea acordului ? cadru . Restituirea garantiei de participare se va face in baza cererii depuse in original, de catre ofertant, la sediul autoritatii contractante.Evaluarea garantiei depusa in valuta se va face la cursul BNR dintr-o data anterioara datei limita de depunere a ofertelor, cu 3 zile lucratoare Garantia de buna executie :5% din valoarea contractului subsecvent, fara T.V.A, si se va constitui conform art. 90 din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul este eligibil, neincadrandu-se in prevederile art. 180 din OUG 34/2006-Completare Formular 1 din Sectiunea Formulare ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr.34/2006.In situatia in care ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 180 din OUG nr. 34/2006, acesta va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.
In cazul in care se depune o oferta comuna de catre un grup de operatori economici asociati, cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare dintre operatorii economici.
Ofertantul este eligibil, neincadrandu-se in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006
Pentru persoane romane: -Formular 2 din Sectiunea Formulare ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006.In situatia in care ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din OUG nr. 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.-Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor catre bugetul consolidat general eliberat de autoritatile competente din care sa reiasa ca operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara datei de depunere a ofertelor, in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.-Certificat de taxe si impozite locale privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de autoritatile competente din care sa reiasa ca operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara datei de depunere a ofertelor, in original, in copie legalizata, sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Pentru persoane straine: -Formular 2 din Sectiunea Formulare ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006.In situatia in care ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din OUG nr. 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.-Certificate constatatoare privind obligatiilor catre bugetul de stat si bugetul local sau documente echivalente acestor certificate emise in tara de origine sau in tara de rezidenta a operatorului economic. In cazul in care astfel de certificate nu sunt emise in tara de origine sau in tara de rezidenta, operatorul economic va prezenta alte documente edificatoare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Din documentele prezentate trebuie sa reiasa ca operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara datei de depunere a ofertelor.
Documentele vor fi prezentate in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducere legalizata in limba romana.
In cazul in care se depune o oferta comuna de catre un grup de operatori economici asociati, cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare dintre operatorii economici.
Nota:
Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.
Declararea calitatii de participant la procedura-Completare Formular 3 din Sectiunea Formulare - Declaratie privind calitatea de participant la proceduraIn cazul in care se depune o oferta comuna de catre un grup de operatori economici asociati, cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare dintre operatorii economici.
Ofertantul participa la procedura in concordanta cu regulile de concurenta-Completare Formular 4 din Sectiunea Formulare - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.
In cazul in care se depune o oferta comuna de catre un grup de operatori economici asociati, cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare dintre operatorii economici.
Ofertantul nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 691 din OUG 34/2006 (evitarea conflictului de interese).
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante (inclusiv care aproba bugetul autoritatii contractante) in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Marcel IACOB, Constantin Nicolae HATEGANU, Michael GUDU, Simion Caramangiu, Casian FODOR, Gabriela MIREA, Elena MANOLACHE, Victor DUZINSCHI, Nicu Mircea.-Completare Formular 5 din Sectiunea Formulare - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006.In cazul in care se depune o oferta comuna de catre un grup de operatori economici asociati, cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare dintre operatorii economici.
In cazul in care se depune o oferta prin care o parte din contract va fi subcontractata, atunci operatorul economic subcontractant are, la randul sau, obligatia depunerii acestei declaratii. Ofertantul are capacitatea legala de a presta activitatile care fac obiectul contractuluiPentru persoane romane:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii.Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. De asemenea, certificatul constatator trebuie sa ateste ca obiectul contractului are corespondent in codurile CAEN care descriu activitatea ofertantului, din care sa rezulte ca ofertantul are ca obiect de activitate prestarile de servicii solicitate prin prezenta Fisa de date. Documentele vor fi prezentate in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Pentru persoane straine:
Documente echivalente certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte forma de inregistrare, adresa actuala si obiectul de activitate, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Documentele vor fi prezentate in original, in copie legalizata sau in copie
lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducere legalizata in limba romana.In cazul in care se depune o oferta comuna de catre un grup de operatori economici asociati, cerinta referitoare la codurile CAEN care descriu activitatea operatorului economic trebuie indeplinita de catre fiecare dintre operatorii economici pentru partea din contract pe care o realizeaza.In cazul unei asocieri documentele solicitate vor fi prezentate de catre fiecare asociat in parte.Ofertantul clasat pe primul loc, va prezenta, pentru conformitate, certificatul constatator in original/copie legalizata inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, daca nu a fost prezentat initial astfel.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturile contabile sau extrasele de bilant pe ultimii trei ani, in cazul in care
publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, sau alte documente edificatoare privind situatia economica si financiara in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Cifra de afaceri globala medie anuala in ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim
1.500.000 lei- Bilanturile contabile sau extrasele de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, pe ultimii trei ani, vizate si inregistrate de organele competente(Documentele vor fi prezentate in original, in copie legalizata sau in copie
lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Nota: In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului.
Precizari: Cifra de afaceri medie anuala pentru ultimii 3 ani sa fie de minim 1.500.000 lei. In cazul in care aceste informatii nu sunt disponibile, ca urmare a activitatii comerciale la o data mai recenta de 3 ani, Autoritatea Contractanta va lua in considerare data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala. Operatorii economici care se inscriu in categoria IMM-urilor precum si grupul de operatori economici format exclusiv din operatori economici care se incadreaza in categoria IMM-urilor si care depun oferta in asociere, beneficiaza de reducerea cu 50% pentru cerinta legata de cifra de afaceri, conform prevederilor Legii nr. 346/2004. Ofertantii care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri la 50% vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.-urilor.Valorile vor fi exprimate in LEI folosind pentru conversie ratele medii anuale de schimb LEI/EUR comunicate de Banca Centrala Europeana (www.ecb.int) pentru anii respectivi: 2010-4, 2122 LEI/EUR, 2011-4, 3282 LEI/EUR.2012-4, 4560 LEI/EURPentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat EURO se va folosi pentru conversie rata medie anuala deschimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana.(www.ecb.int).
Modalitatea de indeplinire
Formular 6 ? Informatii generale
Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva. Cerinta privind cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani poate fi indeplinita de ofertant sau de sustinator.Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea unui tert in ceea ce priveste nivelul minim al cifra de afaceri, trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea:
a) unui angajament ferm (Formularul nr. 7 din Sectiunea Formulare - completat in conformitate cu prevederile art. 11¹ din HG nr. 925/2006), semnat de catre persoana care il sustine, valabil la data limitade depunere a ofertelor si care trebuie sa garanteze faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcusul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa;
b) Formularului 1 din Sectiunea Formulare ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006.c) Formularului 2bis din Sectiunea Formulare ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006, din care sa reiasa cel putin neincadrarea in situatiile prevazute la literele a), c1)si d) din articolul 181;d) Formularului 5 din Sectiunea Formulare - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr.34/2006. In Anexa 1 la Formularul 5 sunt nominalizate persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante; si
e) bilanturilor contabile sau extraselor de bilant ori alte documente edificatoare (in masura in care acestea din urma reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a tertului sustinator) din care sa reiasa indeplinirea cerintei minime privind nivelul cifrei de afaceri.
Daca un grup de operatori economici depune, in asociere, o oferta comuna, atunci indeplinirea nivelului minim solicitat al cifrei de afaceri se poate demonstra prin cumularea valorilor cifrelor de afaceri ale tuturor membrilor grupului.
Grupul de operatori economici in asociere poate beneficia de sustinerea
economico-financiara a unei terte persoane, in aceleasi conditii care au fost stabilite pentru un singur operator economic
Modalitatea de indeplinire
Formularul 1Formularul 2
Formularul 2 bis
Formularul 5
Formularul 7
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorul economic a furnizat in ultimii 3 ani, produse (GPL).Se solicita ca
ofertantii sa prezinte cel putin un contract efectuat in ultimii 3 ani , care a
avut ca obiect furnizarea de produse similare la o institutie beneficiara (institutie a statului sau beneficiar privat). Se vor lua in calcul produsele, livrate in calitate de contractant unic sau asociat. In cazul asocierii se va prezenta numai partea a carei livrare, a revenit exclusiv in sarcina ofertantului la respectiva procedura.
Modalitatea de indeplinire
-
Lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand
valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt
autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma
prin prezentarea unor certificate/documente
emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul
economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea
acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie
a operatorului economic
Modalitatea de indeplinire
Formularul 8
Declaratie referitoare la echipamentele tehnice, pe care ofertantul trebuie sa le puna la dispozitia achizitorului pentru indeplinirea corespunzatoare a acordului cadru de livrare produse (formular 9).
Modalitatea de indeplinire
Formularul 9
Informatii privind asocierea (daca este cazul)Se va prezenta o lista a asociatilor.Se va prezenta Acordul de asociere (Formularul 16 din Sectiunea Formulare) care prevede cine este lider al asocierii.Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul va fi cea de ?Asociatie legalizata?.i)Fiecare asociat va prezenta toate documentele solicitate in Fisa de date la
capitolele: Situatia personala a ofertantului, Capacitatea de exercitare a
activitatii profesionale (inregistrare), Situatia economico-financiara
Capacitatea tehnica si/sau profesionala.Nota: Cerintele privind Situatia personala si Capacitatea de exercitare a
activitatii profesionale (inregistrare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare
asociat in parte, iar celelalte cerinte privind Situatia economico-financiara si
Capacitatea tehnica si profesionala pot sa fie indeplinite, prin cumul, de grupul de asociati.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 16
Documente care atesta certificarea pentru sistemul de management al
calitatii conform standardului SR EN ISO-9001/2008 sau echivalent.Se vor
prezenta documentele in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul ?.
Modalitatea de indeplinire
-certificat/document din care sa rezulte indeplinirea cerintei de calificare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.10.2013 09:59
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.10.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.10.2013 11:00
Locul: Sediul SC TRANSPORT PUBLIC SA Tulcea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii operatorilor economici, UCVAP, membrii comisiei de evaluare, experti cooptati.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care pe locul 1 sunt clasate mai multe oferte admisibile cu preturi egale, se va solicita ofertantilor respectivi o noua oferta financiara, in plic inchis, pana la stabilirea ofertei castigatoare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: of[email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256(2) din OUG 34/2006 actualizat.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC TRANSPORT PUBLIC SA TULCEA -Serviciul juridic
Adresa postala: Str. Prelungirea Taberei, nr. 7, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820221, Romania, Tel. +40 240534278
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.08.2013 13:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer