Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de laboratoare TIC pentru unitatile din invatamantul preuniversitar din judetul Dolj conform listei inclusa in caietul de sarcini.


Anunt de participare numarul 20110/22.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Inspectoratul Scolar Judetean Dolj
Adresa postala: Strada Brestei nr. 129, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200117, Romania, Punct(e) de contact: Ion Patru-Mic, Tel.0351407397, Email: [email protected], Fax: 0351407396, Adresa internet (URL): http: //www.isj.dj.edu.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de laboratoare TIC pentru unitatile din invatamantul preuniversitar din judetul Dolj conform listei inclusa in caietul de sarcini.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Unitatile de invatamant din judetul Dolj conform listei inclusa in caietul de sarcini.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia este impartita pe trei loturi dupa cum urmeaza: Lotul 1 Achizitia de Statii de lucru pentru laborator PC, Servere, Notebook-uri, UPS, Scannere Lotul 2 Achizitia de Copiatoare si Aparate telefon-fax Lotul 3 Achizitia de Video-proiectoare si Ecrane proiectie
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30231100-8 - Computere (Rev.1)
30121100-4-Fotocopiatoare (Rev.1)
30213200-7-Computere personale de tip laptop (Rev.1)
30216110-0-Scanere informatice (Rev.1)
30260000-9-Servere (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 400, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
60.000 RON lotul 1, 3.500 RON lotul 2, 3.300 RON lotul 3. Depuse cu OP in contul RO35TREZ2915003XXX000063 des. la Trez.Craiova. Garantia de buna executie 5% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/Subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de eligibilitate, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, Certificat de inregistrare fiscala, Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comertului emis cu cel mult 30 zile inainte de data deschiderii ofertelor, Certificat de atestare fiscala.Pentru persoane juridice/fizice straine -Document edificator care sa dovedeasca forma de inregistrare din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit. documentele vor fi prezentate in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani. In cazul in care operatorul ec. va depune oferta pentru doua sau trei loturi, va trebui sa prezinte cifra de afaceri cumulata. Bilantul contabil pe ultimii trei ani financiari (2004, 2005, 2006).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani a contractantului principal sa fie de cel putin 3.100.000 RON pt lotul 1, 180.000 RON pt lotul 2, 170.000 RON pt lotul 3. Bilantul contabil pe ultimii trei ani financiari (2004, 2005, 2006), insotit de anexele explicative, vizat si inregistrat de organele competente si /sau dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil precum si orice alte documente edificatoare prin care ofertantul/candidatul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari in ultimii 3 ani. Experienta similara. Informatii privind: personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii; standarde de asigurare a calitatii; subcontractantii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Incheierea si indeplinirea in ultimii 3 ani a cel putin unui contract de furnizarea de produse similare cu o valoare egala sau mare de: 930.000 RON lotul 1, 54.000 RON lotul 2, 51.000 RON lotul 3. In cazul in care operatorul economic va depune oferta pentru doua sau trei loturi, va trebui sa prezinte informatii despre cel putin un contract a carui valoare va fi egala sau mai mare cu valoarea cumulata pentru respectivele loturi. Ofertantul va prezenta documente care sa ateste conformitatea cu standardele si normele de calitate impuse de UE (cel putin ISO 9001)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere:
2.
Caracteristici tehnice
40%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.08.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 35 RON
Conditii si modalitate de plata: In numerar la casieria unitatii sau OP in contul nr.RO35TREZ2915003XXX000063 deschis la Trezoreria Craiova.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.08.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.08.2007 12:00
Locul: Sediul Inspectoratului Scolar Judetean Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310 46 41, Email: [email protected], Fax: 021 310 46 42, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: B-dul Nicolae Titulescu nr.4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania, Tel.0251-418.568, Email: [email protected], Fax: 0251-415.600
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Inspectoratul Scolar Judetean Dolj - Compartimentul Juridic
Adresa postala: str. Brestei 129, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200117, Romania, Tel.0251422175, Email: [email protected], Fax: 0251421824, Adresa internet (URL): http: //www.isj.dj.edu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.06.2007 11:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer