Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE DE LUCRARI DE REPARATII CURENTE


Anunt de participare numarul 17682/06.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII - U.M. 02036
Adresa postala: BUCURESTI, strada SOSEAUA PANTELIMON, numarul 182, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021646, Romania, Punct(e) de contact: ION ALEXE, Tel.0213522498, In atentia: BIROU TEHNIC, Email: [email protected], Fax: 0213522499
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE DE LUCRARI DE REPARATII CURENTE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: UNITATILE MILITARE: 01914 DOMNESTI; 01961 OTOPENI; 01877 BUCURESTI; 01853 CAPU MIDIA; 01924 BUCURESTI; 01838 BOBOC; 01835 W POIANA BRASOV; 01922 BOTENI.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
EXECUTAREA LUCRARILOR DE REPARATII LA CONSTRUCTIILE SI INSTALTIILE AFERENTE DIN UNITATILE MILITARE PREVAZUTE LA PUNCTUL II.1.2.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LUCRARI DE REPARATII CURENTE LA CONSTRUCTII SI INSTALATIILE AFERENTE
Valoarea estimata fara TVA: 1, 629, 110RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GAR. PARTICIPARE (LEI): 1600-01914;1600-01961;5800-01877;2400-01853;1300-1924;4100-01838;1500-01835W;1500-01922. GAR. BUNA EXEC. ESTE 10% DIN VAL. CONTRACT FARA TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE DE FINANTARE: BUGETUL DE STAT. PLATA: PE STADII FIZICE DE LUCRARI
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
SE SOLICITA LEGALIZAREA ASOCIERII INAINTE DE SEMNAREA CONTRACTELOR
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERTIFICAT DE INREG. LA REGISTRUL COMERTULUI; DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND ELIGIBILITATEA; CERTIFICATE CONSTATATOARE
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DECLARATII PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART. 181 DIN OUG 34/2006; FISA DE INFORMATII GENERALE; DECLARAREA CIFREI DE AFACERI PE ULTIMII 3 ANI
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
LISTA LUCRARILOR EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI; INFORMATII REFERITOARE LA PERSONALUL TEHNIC; DECLARATII REFERITOARE LA UTILAJELE, INSTALATIILE SI ECHIPAMENTELE TEHNICE; CERTIFICAT DE IMPLEMENTARE A SISTEMULUI CALITATII SAU MANUALUL CALITATII.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A 1541 / 30.05.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.06.2007 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 35 RON
Conditii si modalitate de plata: DOCUMENTATIA SE POATE RIDICA DE LA SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE, CONTRACOST, IN BAZA UNEI SOLICITARII INTRE ORELE 09.00-14.00
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.07.2007 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.07.2007 10:00
Locul: LA SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTI AI AGENTILOR ECONOMICI CARE AU DEPUS OFERTE, CARE TREBUIE SA DETINA O IMPUTERNICIRE DIN PARTEA ACESTORA
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS, NR. 6, ,Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): WWW.ANRMAP.RO
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL JURIDIC AL UM 02036 BUCURESTI
Adresa postala: SOS. PANTELIMON (SOS. DE CENTURA), NR. 182, SECTOR 2, C.P. NR. 1, O.P. PANTELIMON, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 021646, Romania, Tel.0213522498, Fax: 0213522499
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.06.2007 12:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer