Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de lucrari si servicii de proiectare inclusiv alimentarea cu energie electrica si dotari pentru proiect integrat : modernizare drumuri comunale, infiintare centru de asistenta dupa programul scolar tip after school, investitii pentru organizare


Anunt de participare numarul 109567/14.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA STARCHIOJD
Adresa postala:  jud. Prahova, Com. Starchiojd, nr. 1017, Localitatea:  Starchiojd, Cod postal:  107535, Romania, Punct(e) de contact:  GIRBEA AHMED CORNEL, Tel. 0244420203, Email:  [email protected], Fax:  0244420134, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de lucrari si servicii de proiectare inclusiv alimentarea cu energie electrica si dotari pentru proiect integrat : modernizare drumuri comunale, infiintarecentru de asistenta dupa programul scolar tip after school, investitii pentru organizare festival, comuna Starchiojd, judetul Prahova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Starchiojd, judetul Prahova
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acizitie de lucrari si servicii de proiectare inclusiv alimentarea cu energie electrica si dotari pentru proiect integrat : modernizare drumuri comunale, infiintarecentru de asistenta dupa programul scolar tip after school, investitii pentru organizare festival, comuna Starchiojd, judetul Prahova
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45215221-2-Lucrari de constructii de centre de asistenta de zi (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiectare si executie inclusiv alimentare cu energie electrica si dotari pentru proiectul integrat: modernizare drumuri comunale, infiintarecentru de asistenta dupa programul scolar tip after school, investitii pentru organizare festival, comuna Starchiojd, judetul Prahova
Valoarea estimata fara TVA: 9, 969, 995RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 29.11.2010 pana la 29.11.2012
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare- 100.000 LEI. Cuantumul garantiei de buna executie 5 % din pretul fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala FEADR si Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform fisei de date a achizitiei:
-Declaratie privind neancadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006
-Declaratie privind calitatea de participant la procedura-declaratie privind situatia personala;
-certificat de atestarea fiscal prind obligatiile de plata la bugetul general consolidat, emis de organismul competent in original , valbabil la data deschiderii ofertelor ;
-certificat privind plata taxelor si impozitelor locale, emis de oragansmul competentent in orginal , valabil la data deschiderii ofertelor ;
-certificat de inregistrare fiscal
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform fisei de date a achizitiei:
-Valoareacifrei de afaceri pe ultimuii 3 ani (2007, 2008, 2009) solicitata a fi indeplinita de catre ofertant sa fie de minim 18.000.000 lei
- Se va atasa formularul nr. 9 Informatii generale completat
-Bilanturile contabile la data de 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009, vizate si inregistrate la organele fiscale competente si/sau alte documente legale edificatoare prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea financiara:
-cerinta pentru cash-flow (conform formularului 21).Se solicita prezentarea unui anagajament din partea unei banci, pentru lucrarile supuse licitatiei, din care sa rezulte ca respectivul ofertant are posibilitatea, in cazul in care este declarat castigator de a accesa, pentru o perioada de maxim 3 luni, oricand in perioada derularii contractului, lichiditati, credite, linii de credit sau alte mijloace financiare a caror valoaree este egela sau mai mare decat valoarea de 3.000.000 lei, independent de angajamentele pentru alte contracte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform fisei de date a achizitiei :
1.1. Pentru proiectare ? finalizarea in domeniul constructii civile inultimii 3 ani a maxim 2 proiectein valoare cumulata de 35.000 lei, iar pentru constructii drumuri finalizarea in ultimii 3 ani amaxim 2proiecte in valoare cumulate de minim 250.000 lei1.2. Pentru executie ? finalizarea in domeniul constructii in ultimii 5 ani a 2 contracte similare in valoare de maxim 900.000 lei, iar pentru domeniul constructii drumuri ?finalizarea in ultimii 5 ani a maxim 2 contracte similare in valoare cumulata de maxim8.000.000 lei.
2. Necesar minim personal specializat:
2.1. Pentru proiectare :
Un manager de proiect cu experienta in domeniu;
Inginer cu specializarea Cai Ferate Drumuri si Poduri cu experienta in domeniul proiectarii;2.2. Pentru executie :
Responsabil tehnic de executie in domeniul constructiilor civile ;
Responsabil tehnic de executie in domeniul ?drumuri, poduri, piste de aviatie?
Responsabil cu Controlul Calitatii lucrarilor in domeniul constructii civile;
Responsabil cu Controlul Calitatii lucrarilor in domeniul ?drumuri, poduri, piste de aviatie?
Se va atasa: -formularele : nr.. 9 (experienta similara), nr. 11.a. (experienta similara proiectare), 11.b. (experienta similara executie), nr.12 (declarative privind utilajele ), nr. 13 (declaratie privind efectivul mediu al personalului angajat) inclusive anexe 1, 2, 3,
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.11.2010 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.11.2010 13:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.11.2010 12:00
Locul: sediul primariei comunei Starchiojd, judetul Prahova
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Experti cooptati, reprezentantii ofertantilor, observatori desemnati (CRPDRP-UCVAP)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) Masura 322, Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoarea a mostenirii rurale
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
-
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR A
Adresa postala:  Adresa postala: str.Stravropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Email:  [email protected]
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL PLOIESTI
Adresa postala:  Str. Emil Zola, nr. 4, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  10043, Romania, Tel. 0244112532, Email:  [email protected], Fax:  0244122456
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMUNA STARCHIOJD ( PRIMARIA STARCHIOJD)
Adresa postala:  Comuna Starchiojd, sat Starchiojd, nr. 1071., Localitatea:  Starchiojd, Cod postal:  107535, Romania, Tel. 0244/420203, Email:  [email protected], Fax:  0244/42013
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.10.2010 10:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer