Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de materiale igienico sanitare pentru DRDP Bucuresti central, SDN 1-7 si ACI Giurgiu


Anunt de participare numarul 71937/11.02.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti -B-dul Iuliu Maniu nr.401 A, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061127, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, camera 19, Tel.0213186684, In atentia: ing.Maria Rebegea, Fax: 0213186704, Adresa internet (URL): www.drdpb.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de materiale igienico sanitare pentru DRDP Bucuresti central, SDN 1-7 si ACI Giurgiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Conform caiet de sarcini:
S.D.N. Bucuresti Nord
S.D.N. Bucuresti SudS.D.N. Alexandria
S.D.N. Targoviste
S.D.N. Ploiesti
S.D.N. Pitesti
S.D.N. Buzau
A.C.I. Giurgiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de materiale igienico sanitare pentru DRDP Bucuresti central, SDN 1-7 si ACI Giurgiu
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44411000-4 - Articole sanitare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitie de materiale igienico sanitare pentru DRDP Bucuresti central, SDN 1-7 si ACI Giurgiu
Valoarea estimata fara TVA: 121, 476.9RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 21.05.2009 pana la 31.12.2009
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare = 1.800 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
transferuri primite de la bugetul de stat pentru intretinerea infrastructurii rutiere. Si venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere in participatiune in conditiile impuse deprevederile art.44 si 45 din OUG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Confirmarea Declaratiei se va face prin prezentarea Certificatelor privind obligatiile de plata:
-catre bugetul de stat consolidat, in urma verificarii balanteila 31.12.2008;
-catre bugetul local la data de 31.12.2008
- Certificat de inregistrare (CIF)
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Perioada de valabilitate a certificatului va fi de 30 zile de la data emiterii
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil din anul 2006 si 2007-Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani-
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta minima este de: 242.954, 00 lei (56.518 euro)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generaleAutorizatie de producator/ Autorizatie de livrare a produselor-
Certificat de conformitate produsExperienta similara
-Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani- Operatorii economici vor face dovada indeplinirii, in ultimii 3 ani, a unui contract ce a avut ca obiect furnizarea de materiale igienico-sanitare-Certificarea sistemului calitatii, respectivISO 9001/2001-
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
valoare de minim 36.443, 00 lei (8.478 euro)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.02.2009 15:30
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: Costul documentatiei este 100 lei inclusiv TVA, se achita in numerar la casieria unitatii in urma unei solicitari scrise
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.03.2009 08:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.03.2009 10:30
Locul: Sediul DRDP Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu, Nr. 401A, etaj 4, camera 45, Sector 6, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice reprezentant al ofertantilorpoate participa la sedinta de deschidere a ofertelor in baza unei imputerniciri
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Durata contractului de achizitie publica: - de la data semnarii contractului pana la data de 31.12.2009
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Sos.Oltenitei nr.107-111, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040184, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art.272 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti Serviciul Juridic
Adresa postala: B-dul Iuliu Maniu nr.401 A, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061127, Romania, Tel.0213186684, Fax: 0213186704
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.02.2009 11:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer