Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de materiale pentru instalatii sanitare , de incalzire si de gaz


Anunt de participare (utilitati) numarul 44415/23.02.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA TARNAVEI MARI SA
Adresa postala: Str. Virgil Madgearu, nr.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551005, Romania, Punct(e) de contact: Vasile Dinca, Tel.0269841426, Email: [email protected], Fax: 0269834270
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie de materiale pentru instalatii sanitare , de incalzire si de gaz
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul autoritatii contractante
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: 2, 415, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: se va atribui un contract subsecvent pe anul 2008 si un contract subsecvent pe anul 2009 , valoarea estimata a unui contract subsecvent - 1210000 RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
se intentioneaza achizitionareaunei game de materiale de instalatii conforma caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
28815200-0 - Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caietului de sarcini - formualarul C ( centralizatorul de materiale solicitate )
Valoarea estimata fara TVA: 2, 415, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
se solicita o garantie de buna executie de 5% din valoarea fiecarui contract subsecvent
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
plata se va face din fonduri propri
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratia de eligibilitate( formularul nr. 12 Adin Ordinul 155/2006 ) , -Declaratia pe proprieraspundere ( formularul nr. 12B dinOrdinul 155/2006 ) sau declaratie datain fata unui notar , a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale competente , ca ofertantul nu se afla intr-una din situatiile care l-ar exclude din competitie , conf. art.180 si 181 din OUG 34/2006 , cu modificarile si completarile aduse de OUG 94/2007-Dovezile privind achitareaobligatiilor fiscale fata de bugetul general consolidat , emise de autoritatile locale competente( agentiile locale de administrare fiscala , directiile fiscale locale )- copii
- Certificat de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului - copie- Certificatul de inregistrarefiscala emis de Agentia Judeteana de AdministrareFiscala - copie-Actul Constitutiv al societatii impreuna cu actele aditionale inregistratedin care sa reiasa ca ofertantul poate desfasuraactivitati decomercializare a materialelor de instalatii .
( se poate prezenta siun Certificat Constatator de la Oficiul Registrului Comertului )
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-bilantul contabil pe ultimulan - copie
-declaratieproprie privind cifra de afaceri globalape ultimii trei ani-alte documente pe care ofertantul le considera potrivite pentru demonstrarea situatiei sale economice si financiare (se accepta orice document care confirma disponibilitatea de resurse negrevate de datorii , linii de credit confirmate de banci , sau orice alt mijloc financiar disponibil ) .
- Conditie impusa de autoritatea contractanta : cifra de afaceri globala a candidatuluicorespunzatoare ultimilor 3 anitrebuie sa fie de minim 2ori mai mare decat valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent , adica 2.500.000 RONsau 680.000 Euro
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- declaratie privind listaprincipalelor livrarilorde produse dinultimii 3 ani( Formularul 12D din Anexe )
- certificate si / sau alte documente emise de organisme care atesta conformitatea produselor prin referire la standardele europene in domeniu
Ofertantii pot depune si alte documente justificativereferitoare la atestarea in domeniul lor de activitate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.04.2008 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: O.P. sau numerar la casieria societatii
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.04.2008 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.04.2008 12:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
1. Criteriulde atribuire " pretul cel mai scazut " se va raporta la suma tuturor produselor solicitate2. Acordul cadru se va incheia cu 3 ofertanti declarati castigatori . Atribuirea contractelor subsecvente se va face cu reluarea competitiei .3. Preturile unitare ale materialelor solicitate vor ramane fixe pe toata durata de derulare afiecarui contract subsecvent.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel - Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: P-ta I.C. Bratianu nr.2, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258810289, Fax: 0258810286
Organism competent pentru procedurile de mediere
C.N.S.C.
Adresa postala: str.Stavropoleos nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected]
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
maxim 10 zile de la luarea la cunostinta a unui act al autoritatii contractante pe care ofertantul il considera ilegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. APA TARNAVEI MARI S.A.
Adresa postala: str. V. Madgearu nr. 4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551005, Romania, Tel.0269841426, Email: [email protected], Fax: 0269834270
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.02.2008 12:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer