Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE DE MEDICAMENE ONCOLOGICE


Anunt de participare numarul 53261/23.05.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia
Adresa postala: Bld. Revolutiei, nr.23, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510160, Romania, Punct(e) de contact: Ene Ovidiu, Tel.0258833007, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0258833007, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Unitate sanitara publica
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE DE MEDICAMENE ONCOLOGICE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Jud. de Urg. Alba
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE DE MEDICAMENE ONCOLOGICE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24452100-8 - Antineoplazice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile sunt evidentiate in sectiunea VI (3) - alte informatii
Valoarea estimata fara TVA: 753, 230RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare (3750 RON) si garantia de buna executie (5% din valoarea contractului fara TVA)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul national derulat prin CJAS
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asocierea
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea ofertantului
- Declaratie privind neincadrearea in una din situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006- Certificat de atestare fiscala eiberat de Administratia financiara teritoriala in copie legalizata
- Certificat de atestare fiscala privind plata taxelor si impozitelor locale eliberat de Consiliul local (in copie legalizata)
- Certificat constatator emis de - in original sau copie legalizata
- Certificat de inregistrare al societatii ORC (in copie)
- Autorizatia de functionare/Avize si autorizatii specifice domeniului de activitate in copie legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Cel putin 3 recomandari din partea altor beneficiari (recomandarea trebuie sa fie prezentqata pt. produsele care fac obiectul contractului)
- Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani
- Minim standard 9001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.07.2008 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.07.2008 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.07.2008 10:00
Locul: Sediul Spitalului Jud. de Urg Alba
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant care a depus oferta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
BEVACIZUMABUM 100 mg; BEVACIZUMABUM 400 mg; BLEOMYCINUM 15 mg; IRINOTECANUM 100 mg; CARBOPLTINUM 150 MG;CARBOPLTINUM 450 MG; CARBOPLTINUM 50 MG; CYTARABINUM 100 MG;DACARBAZINUM 200 MG; OXALIPLATINUM 100 MG; OXALIPLATINUM 50 MG; FLUOROURACILUM 250 MGGEMCITABINUM 1 G; GEMCITABINUM 200 MG; TRASTUZUMABUM 150 MG; IFOSFAMIDUM 1 G;TOPOTECAMUM 4 MG; MITOMICINUM 5 MG; MITOMICINUM 20 MG; MITOXANTRONUM 20 MG; PACLITAXELUM 300 MG; PACLITAXELUM 260 MG; 30 MG; PACLITAXELUM 30 MG; VINCRISTINUM 1 MG; CISPLATINUM 10 MG;CISPLATINUM 50 MG; DOCETAXELUM 20 MG; DOCETAXELUM 80 MG; MESNUM 400 MG; DOXORUBICINUM 10 MG; DOXORUBICINUM 50 MG; METHOTREXATUM 50 MG; CYCLOPHOSPHAMIDUM 200 MG;EPIRUBICINUM 50 MG; EPIRUBICINUM 10 MG; FLUDARABINUM 50 MG; CALCII FOLINAS 30 MG; CALCII FOLINAS 100 MG;RITUXIMABUM 100 MG; RITUXIMABUM 500 MG; VINORELBINUM 10 MG;VINORELBINUM 50 MG;FILGRASTIMUM 0, 3 MG; ETOPOSIDUM 100 MG; CETUXIMABUM 100 MG; PEMETREXEDUM 500 MG; BORTEZOMIBUM 3, 5 MG
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL nATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEUS, NR. 6, SECT 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104642, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.nnemap/ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia se va depune in termen de 10 zile de la data comnicarii
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Jud. de Urgenta Alba - Of juridic
Adresa postala: B-dlu Revolutiei, nr. 23, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510160, Romania, Tel.0258-833007, Email: [email protected], Fax: 0258-833007
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.05.2008 11:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer