Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de medicamente eliberate pe baza de retete compensate, gratuite sau necompensate


Anunt de participare numarul 148281/29.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ALBA
Adresa postala: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 68, Alba Iulia, jud. Alba, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510207, Romania, Punct(e) de contact: Mircea Alion, Tel. +40 0258818266, Email: [email protected], Fax: +40 0258817037, Adresa internet (URL): www.protectiasocialaalba.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de medicamente eliberate pe baza de retete compensate, gratuite sau necompensate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: la sediile unitatilor din cadrul DGASPC Alba conform caietului de sarcini
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 937, 382.03 si 1, 874, 764.06RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia in functie de fonduri. Calendarul estimativ de atrib a contr subsecv: CS 1 ? feb-iulie 2014, CS 2 ? aug-dec 2014, CS 3 ? ian 2015. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce urmeaza a fi atribuit: 937.382, 03 lei, fara TVA.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de furnizare ?medicamente eliberate pe baza de retete compensate, gratuite sau necompensate? la unitatile din cadrul D.G.A.S.P.C. Alba
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33690000-3 - Diverse medicamente (Rev.2)
33600000-6-Produse farmaceutice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Toate precizarile referitoare la specificatiile tehnice, cantitatile minime si maxime se regasescinCaietul de sarcini. Cantitatile minime si maxime precizate in caietul de sarcini sunt estimative si mentionate doar pentru a da dimensiune asupra anvergurii contractului.
Se poate depune oferta doar integral pentru toate unitatile, pentru toate produsele solicitate si pentru intreaga cantitate de produse. In caz contrar oferta va fi respinsa ca fiind neconforma cu Caietul de sarcini.
Oferta va fi intocmita conform cerintelor din caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: intre 937, 382.03 si 1, 874, 764.06RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare este in suma fixa, de: 28.121 leiModul de constituire al garantiei de participare: conform art. 86, alin.1 din HG 925/2006 sau conf art 86, alin 5 din HG 925/2006.Contul in care se poate face depunerea garantiei de participare este: RO08TREZ0025006XXX000178 deschis la Trezoreria Alba Iulia.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR afisat la data publicarii invitatiei de participare in SEAP.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.In cazul I.M.M. ? urilor pentru obtinerea reducerii de 50% din cuantumul garantiei de participare, conform prevederilor Legii nr. 346/2004, art. 7 (modificat prin O.G. nr. 27/2006), incadrarea in plafoanele referitoare la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se stabilesc pe baza unei declaratii pe propria raspundere a reprezentantului/reprezentantilor legal/legali al/ai intreprinderilor interesate in incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, conform modelului prevazut in anexele nr. 1 si 2 din O.U.G. 27/2006. Aceste declaratii se anexeaza la dovada garantiei de participare si se depun odata cu oferta.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Conform Hot. 1045/19 octombrie 2011, art. 90 alin 1 din HG 925/2006.Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea fiecarui contract subsecvent atribuit.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Certificat de participare la procedura cu oferta independenta - Completarea formularului Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta din Sectiunea Formulare anexata prezentei documentatii.2. Declaratii privind eligibilitatea - Declaratie privind eligibilitatea ofertantului din Sectiunea Formulare anexata prezentei documentatii.3. Declaratie privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale si de stat - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 din Sectiunea Formulare anexata prezentei documentatii.
Declaratia va fi insotita in mod obligatoriu de urmatoarele documente:
? Certificat de atestare fiscala emis de Directia Generala a Finantelor Publice Judetene care sa ateste ca societatea nu are datorii catre stat.
? Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local emis de Primarie, care sa ateste ca societatea nu are datorii la bugetul local.
Din acestea trebuie sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.
Certificatele se prezinta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Operatorul economic care prezinta certificate care au inscrise datorii la buget vor fi declarati respinsi, cu exceptia operatorilor economici care prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.4. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006, cu mentiunea ca persoanele care detin functii de decizie sunt: Director General Prof. Chirila Sorin Valerian, Ec. Gheorghe Cristea ? Contabil Sef, Ec. Mircea Alion -Sef Serviciu Achizitii, Patrimoniu, Tehnic si Administrativ, Jr. Ovidiu Mandroc ? Consilier Juridic, Ec. Dana Lupea ?insp.de specialit, Ec. Diana Nascu ? insp.de specialit. A. Persoane juridice/fizice romane1. Cerinta obligatorie: - Prezentarea unor documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare - certificatul constatator emis de O.R.C. Certificatul se va prezenta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Inainte de comunicarea rezultatului procedurii, ofertantul aflat pe primul loc are obligatia de a prezenta autoritatii contractante certificatul constatator in original sau copie legalizata pentru verificarea conformitatii cu cel depus in oferta.2. Prezentarea unui contract incheiat cu Casa de Asigurari de Sanatate Alba Iulia (beneficiarii retetelor avand domiciliul in jud. Alba) pentru eliberarea de medicamente compensate si gratuite. Contractul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor. (conform Hot. 117/27 martie 2013).B. Persoane juridice /fizice straine - Cerinta obligatorie: - Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional (traducere legalizata)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Dovada din care sa rezulte o medie a cifrei de afaceri de 1.000.000 lei in domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012 ? conf. Ord.Presed. ANRMAP 509/2011).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea formularului: Informatii generale din Sectiunea Formulare anexata prezentei documentatii.Documentelese prezinta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR aferent fiecarui an in parte (2010, 2011, 2012).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundere din partea operatorului economic din care sa reiasa informatii referitoare la personalul de care dispune, conf.art.188, alin. 1, lit.c)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratia se va prezenta in original sau in copie xerox care sa prezinte stampila agentului economic si semnatura reprezentantului legal pentru conformitate cu originalul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
-Elem of care va face obiectul procesului repetativ de of prin mijl electr: pretul unitar (val of)-Lim val min pana la care pretul unitar poate fi imbunatatit: nu exista lim (cu cond just preturilor in cazul in care of este cu 80% mai mica decat estim ? art. 36^1 din H.G. 925/2006 actual)-Lim val max pana la care pretul poate fi imbunatatit: val estim totala a contr este de 1.874.764, 06, fara TVA (din care DGASPC va suporta doar 629.556, 92 lei, fara TVA, iar CAS va deconta diferenta).- SEAP va genera automat clasam of admisi, existenta de val noi prezentate in cadrul licit electr, precum si nr de particip.Inainte de lansarea rundei electr a.c. va evalua of in conf cu cerintele din prezenta d.a. Toti of care au depus of admisibile vor fi invitati sa prezinte preturi noi in cadrul fazei finale de licit electr. Invit se va transm pe cale electr, simultan, tuturor of respectivi.-Licit electr se va realiza intr-o singura runda de 24 de oreLa stab clasam final se va lua in calcul ultima of depusa electr.Pt op econ care nu vor participa la faza finala de licit electr, ramane valabila of dep initial.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10.365 / 19.11.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.01.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.01.2014 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.01.2014 12:00
Locul: Sala de sedinte a DGASPC Alba, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, Alba Iulia
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Sef Serviciu Achizitii, Patrim, Tehnic si Admin. Ec. Alion Mircea, insp. de spec. Ec.Nascu Diana, insp. de spec. Ec. Lupea Dana
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Operatorul economic trebuie sa fie inscris in SEAP in mod obligatoriu conf. HG 1660/2006.Daca la sfarsitul licitatiei electronice utilizata ca faza finala a procedurii de atribuire, ofertele clasate pe primul loc au preturile egale, autoritatea contractanta va solicita o singura reofertare in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256 ind.2 din OUG 34/2006 actualizata
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ALBA
Adresa postala: B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510207, Romania, Tel. +40 0258818266, Email: [email protected], Fax: +40 0258817037, Adresa internet (URL): www.protectiasocialaalba.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.11.2013 14:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer