Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE DE MEDICAMENTE PE LOTURI


Anunt de participare numarul 147565/30.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC DR. C. I. PARHON
Adresa postala: B-dul CAROL I nr. 50, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700503, Romania, Punct(e) de contact: ANCA NISTOR, Tel. +40 232410218, Email: [email protected], Fax: +40 232211752, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SPITAL CLINIC
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE DE MEDICAMENTE PE LOTURI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: FARMACIA UNITATII, B-DUL.CAROL I NR.50
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 968, 539RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: CONTRACTE LUNARE SI SEMESTRIALE.VEZI VALORI IN CAIETUL DE SARCINI
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE DE MEDICAMENTE PE LOTURI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33651000-8 - Antiinfectioase generale pentru uz sistemic (Rev.2)
33622100-7-Medicamente utilizate in cardiologie (Rev.2)
33632200-1-Miorelaxanti (Rev.2)
33690000-3-Diverse medicamente (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM CAIETULUI DE SARCINI.
Valoarea estimata fara TVA: 968, 539RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE SE ACCEPTA IN ORICE VALUTA, calculata la cursul BNR din data anterioara cu 5 zile termenului limita de depunere a ofertelor.Se exprima pentru fiecare lot in parte.Se prezinta ca virament bancar sau instrument de garantare emis de banca sau societate de asigurari.Cont garantii RO27TREZ4065006XXX015625 .Se accepta si depunere de numerar la casieria unitatii, cu respectarea limitelor legale pentru plafonul de casa.Este valabila 60 de zile de la data termenului limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare se posteaza scanata in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor si va fi prezentata si la sediul achizitorului pana la termenul limita de depunere a ofertelor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
VENITURI PROPRII DIN CONTRACTUL CU C.A.S. SI PROGRAMUL NATIONAL DE TRANSPLANT
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea ? neincadrare in situatiile prevazute la art.180/OG34/2006. - formular H2. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - formular M3. Declaratie privind neincadrare in situatiile prevazute in art.181 din OUG 34/2006 modificata - formular F4.Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat(sanatate, pensii, somaj), care sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, se poate depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11 alin (4) din HG nr. 925/2006.
5. Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale ? Eliberat de Primaria locala, care sa prezinte situatia datoriilor scadente in lunaanterioara celei in care se depun ofertele.6. Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG 34/2006 modificata. - Formular F1 Lista persoane de decizie : Director medical - dr.Carmen VolovatManager - Ec.Bogdan CojocaruDir.Financ.contabil - Ec.Alexandru CorduneanuConsilier juridic Dan PahopolSef Serviciu Achizitii - Ec.Alina BendescuServiciu Achizitii- Ec. Anca Nistor
Farmacist sef - Aida Toma 1. Autorizatie de functionare avizata de Ministerul Sanatatii2. Certificat constatator - informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actule la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul de activitate al operatorului economic (obiectul contractului) sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Documentele se vor accpeta in oricare din formele - original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
3. Autorizatie de punere pe piata pentru produsele ofertate, avizata de Ministerul Sanatatii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ultimul bilant contabil inregistrat si vizat de organele competente
Fisa de informatii generale - declaratii privind cifra de afaceri globala, care vizeaza activitatea din cel ultimii ultimii 3 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ultimul bilant contabil inregistrat si vizat de organele competenteFORMULAR E
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Resurse umane - informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii.
Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani
Demonstrare experienta similara .
Certificat ISO 9001/2008 ofertant sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
TABELFORMULAR JCertificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.COPIE CONFORMA CU ORIGINALUL
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.12.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.12.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.12.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care procedura de atribuire este online si se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii econimici de documente care contin noi preturi conform Notificarii 85/2012 a ANRMAP. SE ACCEPTA TOATE OFERTELE CARE CORESPUND DCI, PENTRU FIECARE LOT IN PARTE.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la data luarii la cunostinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL ACHIZITII AL SPITALULUI CLINIC DR.C.I.PARHON IASI
Adresa postala: B-dul.Carol I nr.50, Localitatea: IASI, Cod postal: 700503, Romania, Tel. +40 232410218, Email: [email protected], Fax: +40 232211752
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.10.2013 08:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer