Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de motorina pentru agricultura


Anunt de participare numarul 148327/04.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA CRAIOVA
Adresa postala: Str. A.I. Cuza nr. 13, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: Universitatea din Craiova, Str. Libertatii, Nr.19, Directia Achizitii Publice, Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 251411752, In atentia: Mocanu Maria, Email: [email protected], Fax: +40 251411752, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Universitate
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de motorina pentru agricultura
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea din Craiova -Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Caracal, Str. Vasile Alecsandri, nr.106, Caracal, jud. Olt
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de motorina pentru agricultura si transportul la beneficiar
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09134200-9 - Motorina (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini, se achizitioneaza motorina pentru lucrari agricole pentru SCDA Caracal 250.000 litri
Valoarea estimata fara TVA: 1, 411, 290RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 28.225 lei. Perioada de valabilitate ? cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor).Modul de constituire: ? Prin virament sau prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (polita de asigurare, altele), care se prezinta in original ? formularul 4 -original? Ordin de plata - virament in contul deschis la Trezoreria Craiova RO95TREZ2915005XXX000144 cod fiscal 4553380 copie a OP confirmat de banca? Numerar depus la casieria Universitatii din Craiova.Intreprinderile mici si mijlocii pot beneficia de o reducere cu 50% a garantiei de participare in conformitate cu art. 16 din legea 346/2004. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro sau alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limite de depunere a ofertelor cu 5 zile.O copie scanata a garantiei de participare se va incarca/depune in SEAP, iar documentul in original se va depune la sediul autoritatii contractante pana la data limita de depunere a ofertelor. In termen de maximum 14 zile de la semnarea contractului, furnizorul va prezenta, achizitorului, garantia de buna executie, in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului de furnizare produse.Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului de furnizare: - Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari ? Formularul 7- Prin oricare dintre formele de la art.90 alin 1)-3)din HG 925/2006. Totodata se vor avea in vedere prevederile HG nr.1045/2011.Intrepr. mici si mijlocii beneficiaza de o reducere cu 50% a garantiei de buna executie in conf. cu art. 16 din legea 346/2004
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare din venituri proprii ale SCDA Caracal din cadrul Universitatii din Craiova. Plata in termen de maxim 30 de zile cu respectarea OUG nr. 34/2009
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Declaratii privind calitatea de participant la proceduraModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii. Operatorul economic (lider, asociat) trebuie sa completeze Formularul 8 ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura, in original.Cerinta nr. 2 Declaratii privind eligibilitateaModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) vor prezenta formularul 2A completat, in original. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Cerinta nr. 3: Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Prezentare ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? ? formularul 2B, in original.Cerinta nr. 4 Declaratie cu privire la neincadrarea in prevederile art 69^1-Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) trebuie sa completeze ?Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG nr. 34/2006 ?- formularul 2C, in original.Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: 1 Prof. univ. dr. Dan-Claudiu Danisor - Rector2 Prof. univ. dr. Dan Popescu - Prorector3 Prof. univ. dr. Edmond Gabriel Olteanu ? Prorector Management economic si financiar si probleme sociale ale studentilor;4 Prof. univ. dr. Cezar Spinu - Prorector5 Prof. univ. dr. Ion Ciupitu - Prorector6 Prof. univ. dr. Cristiana Teodorescu ? Prorector7 Conf.dr.ing. Ionascu Costel Marian - Prorector Informatizarea si Administrarea Fondurilor Europene8 Prof.univ.dr. Sorinel Domnisoru - Director General Administrativ9 Prof. univ. dr. Sevastian Cercel - Decan Facultatea de Drept si Stiinte Administrative10 Prof. univ. dr. Eugen Bobasu - Decan Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica11 Prof. univ. dr. Marian Siminica - Decan Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor12 Prof. univ. dr. I.P.S. Irineu Popa Ioan - Decan Facultatea de Teologie, Istorie, Stiinte ale Educatiei13 Prof. univ. dr. Nicu Panea - Decan Facultatea de Litere14 Prof. univ. dr. Busneag Dumitru - Decan Facultatea de Stiinte Exacte15 Prof. univ. dr. Costescu Mihai - Decan Facultatea de Stiinte Sociale16 Prof. univ. dr. Marian Soare - Decan Facultatea de Agricultura si Horticultura17 Prof. univ. dr. Marian Dragomir - Decan Facultatea de Educatie Fizica si Sport18 Prof. univ. dr. Nicolae Dumitru - Decan Facultatea de Mecanica19 Prof. univ. dr. ing. Ciontu Marian - Decan Facultatea de Inginerie Electrica20 Ec. drd. Maria Buse - Director Directia Resurse Umane si Salarizare
21 Ec. Demetra Lupu Visanescu - Director Directia Achizitii Publice22 Ec. Marian Selisteanu - Director Directia Administrativa Camine si Cantine23 Ing. Bogdan Ghita - Director Directia Tehnica24 Ec. Ionela Mic - Director Directia Economica25 Ec. Flori Stoian - Compartiment CFP26 Ec. Ion Belcineanu - Compartiment CFP27 Ec. Radu Naon Ciorbagiu - Compartiment CFP28 Manuela Gust - Director Tele U29 Ing. Ion Stan - Director Gradina Botanica30 Ing. Lacusteanu Tudor - Director Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Caracal31 Jurist Anca Udrea - Director Directia Juridica32 Jurist Laurentiu Ciobanu - Consilier Juridic33 Ec. Maria Eugenia Mocanu - Sef Serviciul Achizitii Publice34 Ec. Iulia Maria Dragomir - Serviciul Achizitii Publice35 Ing. Electra Diana Dragan - Serviciul Achizitii Publice36 Ec. Catalin Viorel Vlad - Serviciul Achizitii Publice37 Ec. Adriana Durle - Sef Serviciu Aprovizionare si urmarire comenzi, contracte38 Ing. Leonard Radoi - Compartiment Aprovizionare39 Ing. Tudor Cocos - Compartiment Aprovizionare40 Ec. Tina Barlea - Compartiment Aprovizionare41 Ing. Adrian Tabus - Compartiment Aprovizionare42 Carmen Lazar - Compartiment Aprovizionare43 Ec. Barancea Rodica ? SCDA CaracalCerinta nr. 5Documente care demonstreaza neincadrarea in prevederile art. 181 - Cerinta minima obligatorie de calificare consta in prezentarea de catre operatorul economic (lider, asociat, operator economic) a formularului 3A in original, iar in cazul unui tert sustinator a formularului 3B in original.Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Cerinta nr.1Persoane juridice/fizice romane - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990 privind Registrul Comertului, republicata si actualizata, din care sa rezulte informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor: ? structura actionariatului? obiectul de activitate al ofertantuluiForma de prezentare: original, copie legalizata, sau, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Nota: Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea documentului in original/copie legalizata ? in cazul in care acesta a prezentat documentul in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? ? inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, in vederea verificarii conformitatii acestuia cu cel prezentat in oferta.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Cerinta nr.2Persoane juridice /fizice straine - Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (traducere autorizata).ATENTIE: Toate certificatele/ documentele mentionate in cadrul sectiunii III.2.1.b) trebuie sa fie prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata conform cu originalul.In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.A nu se folosi prescurtari.Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.01.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.01.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.01.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Finantare din venituri proprii ale SCDA Caracal din cadul Universitatii din Craiova.Nota 1: In cazul in care doua sau mai multe oferte contin acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiaraprin SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Nota 2: In conformitate cu prevederile HG nr. 801/2011, incepand cu data de 01.11.2011, Autoritatea Nationala pentru Reglementatrea si Monitorizarea Achizitiilor Publice a impus publicarea in SEAP a documentatiei de atribuire sub forma de documente semnate cu semnatura electronica extinsa, necriptata. Pentru a putea verifica semnatura electronica si vizualiza documentele semnate electronic este necesara descarcarea unui utilitar gratuit. Un astfel de utilitar poate fi descarcat de la adresa www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in conformitate cu art. 256 indice 2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea din Craiova, Biroul Juridic
Adresa postala: Str. Libertatii, nr. 19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200421, Romania, Tel. +40 251416595, Fax: +40 251415899
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.12.2013 15:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer