Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de Pachete software si sisteme informatice


Anunt de participare numarul 145157/23.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI
Adresa postala: Piata Romana nr. 6, sector 1 Bucuresti, et.1 camera 0115, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010374, Romania, Punct(e) de contact: Iuliana Ungureanu Tulbea, Tel. +40 213191900, In atentia: Iuliana Ungureanu Tulbea, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213191966, Adresa internet (URL): www.ase.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie de invatamant superior
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de Pachete software si sisteme informatice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Academia de Studii Economice din Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de pachete software (Licente Microsoft) in beneficiul structurilor organizatorice ale A.S.E. Bucuresti
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Microsoft Campus Agreement/School Agreement1.WinSvrEnt ALNG LicSAPk MVL sau echivalent-2
2.WinSvrStd ALNG LicSAPk MVL sau echivalent-14
3.SQLSvrStd ALNG LicSAPk MVL 1Proc sau echivalent-4
4.SharePointSvr ALNG LicSAPk MVL sau echivalent-1
5.PrjctPro ALNG LicSAPk MVL w1PrjctSvrCAL-100
6.Windows Server Datacenter sau echivalent-2
7.ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk MVL sau echivalent-1
Valoarea estimata fara TVA: 93, 419.35RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Este de 1868 lei sau suma echivalenta intr-o valuta convertibila prin BCE. Echivalenta in Euro/alta valuta convertibila, pt valoarea garantiei de particip solicitata in Lei, se va efectua la cursul de schimb BNR/BCE, valabil pt o data anterioara cu 5 zile datei limita de depunere a ofertelor.Perioada de valabilitate: 70 zile de la termenul limita de dep a ofertelor. Modalit de constit: cf.prev Art.86?(1), (2), (3)si(4)din HG925/2006.Nu se permite constit garan de particip prin depunere in numerar la casieria ASE. Daca ofertantul constituie garan de particip prin scrisoare de garan, va utiliza formularul 15 din Partea III a doc de atribuire;in acest caz, documentul se prezinta in original si trebuie sa contina inform prev la Art.86(2), (3)lit.a)sau b)dupa caz, (4), lit.a), b)si c) cat si pe cele prev la Art.87(1), lit.a)si c)din HG925/2006.Daca ofertantul constituie garan prin virament, cu OP suma respectiva se vireaza in contul de garantii al ASE Bucuresti-IBAN: RO82TREZ7015005XXX000178?Trez Sect 1.Autorit contractanta are dreptul sa retina garan de particip, ofertantul pierzand suma constituita, in oricare din sit prev la Art.87(1), lit.a) si c) din HG925/2006.In cazul in care CNSC respinge contestatia formulata de ofertant, achizitorul va retine din garan de particip suma de 934.19 lei sau suma echiv in Euro/alta valuta stabilita la cursul de schimb BNR/BCE cf Art. 278ยน-lit.a) din OUG 34/2006. Aceste prevederi se aplica si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie. IMM-urile beneficiaza de dreptul de a plati 50% din contraval. garan de particip, cf Art.16 din Legea 346/2004.Returnarea garan de particip se va efectua cf prev Art.88 din HG 925/2006 Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din val contr, fara TVA.Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie: cf Art.90?(1)din HG925/2006.Nota: 1.Daca operatorul economic castigator va constitui garantia de buna executie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari, acesta va utiliza modelul scrisorii de garantie de buna executie din formularul 16-Partea III a documentatiei de atribuire?Modele formulare.2.Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi cu 10 zile mai mare decat perioada de valabilitate a contractului.3.I.M.M.?urile beneficiaza de dreptul de a plati 50% din contravaloarea garantiei de buna executie, cf art.16 din Legea 346/2004.4.Returnarea garantiei de buna executie se va efectua cf art.92-(2)din HG925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene nerambursabile, proiect POSDRU / 81 / 3.2 / S / 59664.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Art. 180
1.1.Declaratie privind eligibilitatea: ofertantul / asociatul / tertul sustinator va completa si va depune formularul nr. 2 dinPartea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
a) in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei;
b) in cazul depunerii unei oferte individuale/comune, sustinuta financiar sau tehnico-profesional, de catre un tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
2. Art. 181
2.1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de articolul 181 din O.U.G. 34/2006: ofertantul / asociatul / tertul sustinator va completa si va depune formularul nr. 3 dinPartea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.
Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude, din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica, ofertantii aflati in una sau alta din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006.
a) in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei;
b) in cazul depunerii unei oferte individuale/comune, sustinuta financiar sau tehnico-profesional, de catre un tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei, NUMAI pentru punctele a), c1) si d) ale Art. 181 din OUG 34/2006.
3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura: ofertantul si, dupa caz, ofertantul asociat va/vor completa si va/vor depune formularul nr. 4 dinPartea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.
NOTA: Ofertantii vor respecta prevederile Art. 46 ? (1), (2) si (3) din OUG 34/2006.
4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. 34/2006: Ofertantul si, dupa caz, ofertantul asociat / subcontractantul (subcontractantii) / tertul(tertii) sustinator(i)va/vor completa si va/vor depune o declaratie - privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. 34/2006, data pe proprie raspundere, referitoare la evitarea conflictului de interese, conform precizarilor formularuluinr. 5 dinPartea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.
NOTA: Conform prevederilor Art. 2 al Ordinului Presedintelui ANRMAP Nr. 170/15.05.2012 privind interpretarea Art.691 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, persoanele (numele acestora) care detin functie de decizie in autoritatea contractanta Academia de Studii Economice din Bucuresti, cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica) sunt urmatoarele: Prof. univ. Dr. Pavel NASTASE ? Rector;Conf. univ. Dr. Robert Aurelian SOVA ? Prorector responsabil cu planificarea si alocarea resurselor; Prof. univ. dr. Nicolae Istudor ? prorector responsabil cu relatiile interinstitutionale si cu mediul economico-social, Conf. univ. Dr. Razvan Catalin DOBREA ? Director General Administrativ; Laura Elena MARINAS ? Consilier rector / Sef serviciu Achizitii publice; Ec. Drd. Loredana Gabriela DINULESCU ? Director Economic; Ec. Daniela Anca DIMA - Sef Birou Achizitii Publice; Ing. Alice Virginia HERSCHER ? Sef Birou Monitorizare; Ec. Gloria Daniela VERESTEANU ? Economist Serviciul Achizitii Publice; Ec. Iuliana UNGUREANU TULBEA ? Economist Serviciul Achizitii Publice; C. j. Naomi BRINCEANU ? Serviciul Juridic si Contencios Administrativ, Gabirel SUTAC ? Sef serviciu Retele, Ioana DANAILA ? Analist Serviciu Retele, Doinita DUMITRU ? Administrator financir Serviciul Retele, Adrian CERCEL ? Director TIC, Lect. univ. dr. Dan Gabriel Dumitrescu ? Director Directia de Relatii cu Mediul Economico-Social, Ec. Maria Cristina Mitrica - Sef Serviciu Fonduri Europene
Autoritatea contractanta va exclude, din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica, ofertantul care se afla in situatia prevazuta la Art. 691) din OUG 34/2006.
5. Certificat privind participarea la licitatie cu oferta independenta: Conform prevederilor Ordinului nr. 314/2010, emis de Presedintele ANRMAP, privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta, ofertantul va completa si va depune respectivul certificat ? in conformitate cu precizarile formularului nr. 6 - Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare. 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (pers. juridice romane)
Ofertantul / asociatul / subcontractantul / tertul sustinator va prezenta un Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial, care atesta domeniul sau de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondenta in codul CAEN din certificatul constatator al ofertantului. Certificatul se depune in original / in copie legalizata / in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".NOTA:
a) Certificatul constatator emis de O.R.C. va fi prezentatsi de catre tertul sustinator al / tertii sustinatori ai ofertantului, pentru a dovedi neincadrarea in prevederile Art. 691 din O.U.G. 34/2006
b) documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (din categoria carora face parte si certificatul constator emis de O.R.C.) se vor prezenta, in favoarea ofertantului, si de catre eventualii subcontractanti, pentru a dovedi neincadrarea in prevederile Art. 691 din O.U.G. 34/2006.
c) in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea acestei cerinte, prin prezentarea certificatului constatator emis de O.R.C.;
d) si persoanele fizice autorizate au obligatia de a prezenta Certificatul constatator, data fiind obligativitatea inregistrarii acestora la ORC, conform prevederilor OUG 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
e) in etapa evaluarii ofertelor, inaintea transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita, ofertantului clasat pe primul loc, sa prezinte Certificatul constatator in original sau in copie legalizata, pentru conformitate, daca anterior a fost depus in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.2. Documente care atesta incadrarea intrepriderii in categoria ?intreprinderi mici si mijlocii?
Conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul se incadreaza in categoria ?intreprinderi mici si mijlocii? - I.M.M., daca indeplineste, in mod cumulativ, urmatoarele conditii: -numar mediu anual de salariati mai mic de 250;
-cifra medie anuala neta, de pana la 50 milioane Euro, la valoare echivalenta in Lei sau active totale care nu depasesc echivalentul in Lei al sumei de 43 milioane Euro, conform ultimului exercitiu financiar aprobat. Prin active totale se inteleg: active imobilizate + active circulante + cheltuieli in avans;
Pentru a dovedi incadrarea in categoria I.M.M., ofertantii au obligatia de a completa si depune Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria I.M.M. ? conform modelului formularului I.M.M. ? formularul nr. 9, din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare;NOTA:
Se solicita ofertantilor confirmarea incadrarii in categoria I.M.M. deoarece Art. 16. - (2) din Legea nr. 346/2004ii confera ofertantului urmatoarele avantaje: - beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri;
- beneficiaza de dreptul de a plati 50% din valoarea garantiei pentru participare / a garantiei de buna executie, in cazul in care oferta sa va fi castigatoare si i se atribuie contractul de furnizare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri globala pe anul 2012: se prezinta Fisa de informatii generale - formularul nr. 7 ? Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.Ofertantul va demonstra realizarea unei cifre de afaceri globale, pe anul 2012, cel putin egala cu suma de 140.129 lei.(de 1, 5 ori valoarea estimata a contractului). Se va completa si depune Fisa de informatii generale ? conform modelului formularului nr. 7 din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.
NOTA: La completarea formularului nr. 7, pentru determinarea echivalentei in Lei a valorii cifrei de afaceri globale pe anul 2012, se va utiliza cursul mediu anual de schimb Lei/valuta, comunicat de BNR/BCE pentru anul 2012
Bilantul contabil aferent anului 2012Ofertantul si, dupa caz, asociatul/asociatii acestuia va/vor prezentaBilantul contabil la data de 31.12.2012, vizat si /sau inregistrat de organele competente - in copie lizibila, cu mentiunea"conform cu originalul".
Angajament de sustinere financiara, daca este cazul- formularul nr. 10 - Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara, invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa si depune Fisa de informatii generale ? conform modelului formularului nr. 7 din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.NOTA: La completarea formularului nr. 7, pentru determinarea echivalentei in Lei a valorii cifrei de afaceri globale pe anul 2012, se va utiliza cursul mediu anual de schimb Lei/valuta, comunicat de BNR/BCE pentru anul 2012, Pentru a face dovada situatiei sale economice financiare, ofertantului / asociatului (asociatilor) i se solicita prezentarea Bilantului contabil la data de 31.12.2012, vizat si / sau inregistrat de organul fiscal competentAngajamentul ferm se va redacta conform modelului formularului nr. 10 din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor produse livrate in ultimii 3 ani: - formularul nr. 8 si Tabelul -anexa la formularul 8 ? Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.Ofertantii vor prezenta o Declaratie privind lista principalelor produse furnizate inultimii 3 ani (2010, 2011, 2012-2013), continand valori, perioade de furnizare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, confirmate prin prezentarea a cel putin un certificat /document emis sau contrasemnat de o autoritate publica ori de catre clientul privat beneficiar (ex.: cel putin un document constatator referitor la indeplinirea obligatiilor contractuale sau cel putin o recomandare) sau, dupa caz, confirmate printr-o declaratie a operatorului economic, conform prevederilor Art. 188 ? (2), lit a) din OUG 34/2006.
NOTA: Pentru livrarilede produsesimilare, ultimii 3 anise calculeaza pana la data limita de depunere a ofertelorPentru completarea coloanei 5 a Tabelului-anexa la formularul nr. 10, ?Pretul total al contractului (valuta**)?, ofertantul va inscrie valorile echivalente in valuta, ale contractelor derulate in RON fara TVA, luand ca date de referinta, pentru stabilirea echivalentului in valuta, cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR/BCE pentru fiecare an in parte
Angajament de sustinere tehnica / profesionala, daca este cazul - formularul nr. 13 - Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia tehnica si profesionala, invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).Angajamentul ferm de sustinere tehnica / profesionala se va redacta conform modelului formularului nr. 13 din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.
Informatii privind asocierea, daca este cazul - formularul nr. 11 - Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.
Ofertantul, reprezentat printr-un grup de operatori economici, va completa si semna, impreuna cu asociatul sau (asociatii sai)si va depune un Acord de asociere, in conformitate cu modelul formularului nr. 11 din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.In cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare, se solicita legalizarea asocierii, la momentul incheierii contractului de furnizare, drept conditie necesara pentru buna indeplinire a contractelor subsecvente.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor completa si prezenta formularul nr. 8 si Tabelul -anexa la formularul 8 conform modelelor aferente din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.NOTA: . Pentru completarea coloanei 5 a Tabelului-anexa la formularul nr. 10, ?Pretul total al contractului (valuta**)?, ofertantul va inscrie valorile echivalente in valuta, ale contractelor derulate in RON fara TVA, luand ca date de referinta, pentru stabilirea echivalentului in valuta, cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR/BCE pentru fiecare an in parteAngajamentul ferm de sustinere tehnica / profesionala se va redacta conform modelului formularului nr. 13 din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.Ofertantul, reprezentat printr-un grup de operatori economici, va completa si semna, impreuna cu asociatul sau (asociatii sai)si va depune un Acord de asociere, in conformitate cu modelul formularului nr. 11 din Partea III a documentatiei de atribuire ? Modele formulare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
1.Procesul de reofertare se refera NUMAI la pret 2.Licitatia electronica se va finaliza intr-o singura runda. 3.Nu se dezvaluie identitatea si numarul ofertantilor participanti si nici preturi/valori noi prezentate de alti ofertanti. 4.Informatiiprivind echipamentul electronic folosit, conditii tehnice si modalitati de conectare: pentru participarea la faza electronica, operatorii economici se vor inregistra in SEAP si vor avea un certificat digital valid de acces in sistem. Pentru inregistrare/conectare in SEAP, sunt disponibile informatii pe siteul: http: //www.e-licitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=InregistrareOF. 5.La licitatia electronica participa doar operatoriieconomici cu oferte preliminare admisibile carora li se transmit comunicari, in acest sens, de catre autoritatea contractanta si operatorul SEAP. 6.In SEAP se introduce valoarea ofertei financiare, din propunerea financiara preliminara. 7.La finalizarea licitatiei electronice, SEAP pune la dispozitia autoritatii contractante clasamentul rezultat ca urmare a derularii acestei faze, prin luarea in considerare a ofertelor finale introduse de participanti, pe baza criteriului de atribuire stabilit-pretul cel mai scazut.8.Daca un ofertant admis si inregistrat in SEAP nu modifica oferta sa preliminara, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa anterior desfasurarii acestei faze.9.In termen de o zi lucratoare de la data finalizarea fazei electronice, toti ofertantii participanti la aceasta faza, indiferent de locul ocupat in clasament, vor prezenta, la sediul autoritatii contractante, in original si copie, un nou formular de oferta imbunatatita cu noua valoare ofertata.10.Ofertantii care nu modifica, in licitatia electronica, pretul din oferta initiala, nu sunt obligati sa prezinte un nou formular de oferta.11.Oferta desemnata castigatoare va fi oferta acceptabila care prezinta pretul cel mai scazut, la finalizarea fazei din SEAP.12. Echivalenta in Euro a ofertei financiare definitive, prezentata in Lei, in cadrul fazei finale de licitatie electronica, ce se va desfasura in SEAP, se determina pe baza cursului de referinta licitat de BNR in data de 26.06.2013 ? respectiv, 1 Euro = 4, 4161 lei
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2670/26.06.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.08.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.08.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.08.2013 12:30
Locul: ASE, Cladirea Virgil Madgearu, str. Calea Dorobantilor nr. 15-17, sala 2000X, subsol
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti autorizati ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri structurale europene - Proiect POSDRU / 81 / 3.2 / S / 59664
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU
VI.3) Alte informatii
1. Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret: in cazul in care doua sau mai multe oferte au valori egale ale taxei unice de tranzactie si se claseaza pe primul loc, se solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, sa participe la reofertare, prin prezentarea unei noi propuneri financiare, in plic inchis. In urma sedintei de reofertare, contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara va avea pretul cel mai scazut.2. Pentru accesarea documentatiei de atribuire, incarcata in SEAP, operatorii economici trebuie sa dispuna de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. Programul respectiv este disponibil, in mod gratuit, pe site-urile furnizorilor de softuri pentru semnatura electronica.3. In decursul anului 2013, in perioada iulie ? decembrie, urmeaza sa se organizeze si alte proceduri de licitatie pentru ?Pachete software?, ceea ce va duce la o cheltuiala de 876.000 lei, echivalentul a 200.000 euro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt prevazute de art. 256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Academia de Studii Economice din Bucuresti ? Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. Piata Romana nr. 6, Imobilul Ion Angelescu ? etajul 2, camera 0218, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010592, Romania, Tel. +40 213191900, Email: [email protected], Fax: +40 213191966, Adresa internet (URL): http: //www.ase.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.07.2013 13:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer