Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de piese de schimb si servicii de reparatii si intretinere pentru autoutilajele si echipamentele din dotarea DRDP Iasi (SDN 1-9)


Anunt de participare numarul 147502/25.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: DRDP Iasi, Tel. +40 213150126, In atentia: Serviciul ODA, Serviciul exploatare auto si utilaje, Email: [email protected], Fax: +40 213150126, Adresa internet (URL): www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
C.N.A.D.N.R. S.A.-Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: str. Asachi Gh. nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul ODA, Tel. +40 0232214430, Email: [email protected], Fax: +40 232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
C.N.A.D.N.R. S.A.-Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: str. Asachi Gh. nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul ODA, Tel. +40 0232214430, Email: [email protected], Fax: +40 232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
C.N.A.D.N.R. S.A.-Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: str. Asachi Gh. nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: Registratura, Tel. +40 0232214430, Email: [email protected], Fax: +40 232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de piese de schimb si servicii de reparatii si intretinere pentru autoutilajele si echipamentele din dotarea DRDP Iasi (SDN 1-9)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sedii subunitati DRDP Iasi conform caiet de sarcini
Codul NUTS: RO21 - Nord-Est
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de piese de schimb si servicii de reparare (manopera si piese de schimb) pentru parcul de utilaje si echipamente din dotarea DRDP Iasi
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34300000-0 - Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
34913000-0-Diverse piese de schimb (Rev.2)
50100000-6-Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform anexelor din Caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 210, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie pentru participare este in cuantum de 30.000 lei.Garantia poate fi constituita prin: * virament bancar in contul RO33RNCB0175008094080037 BCR Iasisau* prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari; se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Se recomanda utilizarea Formularului 4 ? Garantie de participare.In cazul unei GP emise de catre o societate de asigurari se va prezenta Formularul 4, polita de asigurare si dovada platii integrale a primei de asigurare.Atentie!!!In cazul asocierii, in cazul constituirii gar de particip printr-un instrument de garantare, aceasta tr constituita in numele asocierii si este obligatorie completarea in continutul gar de participare la sectiunea ?ofertant?denumire/numele? a numelui Asocierii cu nominalizarea tuturor membrilor Asocierii in conformitate cu Acordul de Asociere.sau* depunerea de numerar la casieriaautoritatii contractantePer de valabilit a gar de particip va fi cel putin egala cu per de valabil a ofertei.Gar de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in lb romana.Gar de participare poate fi constituita si in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data public anunt de particip.Gar de participare trebuie sa prevada in mod explicit angajamentul emitentului de a plati din garantia de participare o suma calculata conform prevederilor art. 278^1 alin. (1) din OUG 34/2006(A), in situatia in care ofertantul depune o contestatie ce va fi respinsa de catre CNSC sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie.* Ofertantii IMM beneficiaza de reducere 50% daca depun documente conf Legii nr. 346/2004 Furnizorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului, pentru intreaga perioada de derularea a contractului, intermen de maxim 7 zile lucratoare, de la data semnarii contractului.Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 5% din pretul contractului, fara TVA si va fi consituita in lei, prin una dinurmatoarele forme: 1) instrument de garantare emis in conditiile legii, in favoarea achizitorului, de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care va deveni anexa la contract.2) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare a contractului.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% dinvaloarea contractului, fara T.V.A.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii pentru intretinere - Sursa 2.Plata in termen de 45 de zile de la data depunerii facturii la registratura achizitorului, in limita resurselor aprobate de CNADNR SA.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006(A). Form nr. 18 Inform despre Asoc + Form nr. 19 Acord de Asociere. Asocierea va fi legalizata in cazul ofertei castigatoare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici.1.Declaratie privind neincadrarea (ofertantii/canditatii/ofertantii asociati/subcontractantii/tertii sustinatori) in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006(A) - Formularul 6.- Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Director DRDP Iasi- ing. Laicu Ovidiu Mugurel; Director Adjunct Investitii ? ing. Ilie Stefan; Director Adjunct Intretinere ? ing. Cercel Vlad Constantin;Director Economic - ec. Vasile Popa;Sef Departament E.A.U. ? ing. Iulian Stoica; Sef Compartiment CFP ? ec. Nicolina Stanel; Sef Serviciul Contencios - jr. Gioconda Ene;Sef Serviciul O.D.A. ? ing. Manuela Popa;
- Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
2.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formularul 7;3.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006(A) - Formularul nr. 8. Declaratia se va prezenta si pentru tertul sustinator (daca este cazul);4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006(A) - Formularul nr. 9 - Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 lit a, c^1 si d din OUG 34/2006(A) se va prezenta si pentru tertul sustinator (daca este cazul);5. Certificat de taxe si impozite locale privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local;
Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat;
- Certificatele fiscale trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Acestea vor fi prezentate in original sau copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?.- Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Acestea vor fi prezentate in original sau copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata si legalizata. 1. Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial care sa ateste obiectul de activitate (cod CAEN) in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN principal sau secundar din certificatului constatator emis de ORC.? Pentru persoanele juridice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit. Acestea vor fi prezentate in original sau copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata si legalizata.
?In cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezenta documentele solicitate, pentru partea din contract pe care o va realiza.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului desemnat castigator, prezentarea, la semnarea contractului, a Certificatului Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in original sau copie legalizata.
2. ?AUTORIZATIA TEHNICA? de functionare a service-ului eliberata de RAR ? Clasa I, II, III, cu valabilitatea la data limita de depunere a ofertelor, pentru UNIMOG si CATERPILLAR, in conformitate cu prevederile O.G. nr. 82 din 24.08.2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 222/2003 pentru aprobarea ordonantei de mai sus.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Demonstrarea situatiei economice si financiare prin prezentarea Declaratiei privind cifra de afaceri globale din ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012).
Modalitatea de indeplinire:
1. Formularul nr. 10 ?Declaratia privind Cifra de Afaceri?.2.Certificate/documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare: bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) sau extrase din bilant in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in copie legalizata sau copie conform cu originalul sau alte documente care reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului (declaratii bancare corespunzatoare, balanta contabila, etc.).
Pentru calculul echivalentei se va avea in vedere in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Pentru persoanele fizice/juridice straine, documentele vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici.
Informatii sustinere capacitate economica si financiara
Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), acesta se
considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm (a se vedea
Formularul nr. 11) al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana (e) modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.Nota : Persoana ce asigura sustinerea situatiei economice si financiare nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art. 69^1 din OUG 34/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezentaFormularul nr. 10 - ?Declaratia privind Cifra de Afaceri?+Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare: bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) sau extrase din bilant in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in copie legalizata sau copie conform cu originalul sau alte documente care reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului (declaratii bancare corespunzatoare, balanta contabila, etc.).Pentru calculul echivalentei se va avea in vedere in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Pentru persoanele fizice/juridice straine, documentele vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.Ofertantul va prezenta Formularul nr. 11 -ANGAJAMENT FERM privind sustinerea financiara a ofertantului
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Capacitatea tehnicaCerinta nr. 1?Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani?, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati din care sa rezulte ca ofertantul a furnizat produse similare in valoare/valoare cumulata de cel putin 2.000.000, 00 lei fara TVA, prag atins din livrari efectuate in baza a maxim 3 contracte.
Modalitatea de indeplinire: 3
1. Formularul nr. 12 - ?Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani?.
2. Furnizarea produselor se confirma prin prezentarea de certificate/documente/contracte/procese verbal de receptie emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de clientul beneficiar, care sa confirme livrarile de produse similare, in copie lizibila ?conform cu originalul?.In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea furnizarii produselor se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Persoanele juridice straine vor prezenta documentele solicitate in original sau copie ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traduceri legalizate si autorizate.
In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul.
Pentru conversia in RON, daca documentele sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.
Ultimii 3 ani se calculeaza prin raportare la termenul limita de depunere a ofertelor.
Cerinta 2:
?Declaratie privind dotarile specifice, utilaje, echipament tehnic, mijloace de transport si alte mijloace fixe de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului si Lista cuprinzand dotarile, cantitatile de utilaje, instalatii, echipamente tehnice, mijloace auto, etc. ? ? Formularul nr. 13.
Ofertantul trebuie sa dispuna/posede sau sa aiba asigurate prin contracte de inchiriere/ colaborare/ angajamente de punere la dispozitie/ etc. urmatoarele compartimente functionale, considerate strict necesare, pentru indeplinirea obiectivelor:
- suprafata de servisare cu minim 3 linii de lucru prevazute cu canal pentru reparare a 3 utilaje concomitent pe raza DRDP Iasi;
- atelier reparatii (dotat cu elevatoare, pod / grinda rulanta, canale lucru, cricuri, vinciuri, capre reazem);
- atelier prelucrari mecanice (dotat cu masinile unelte strict necesare);
- atelier confectii metalice-sudura (dotat cu trusa sudura electrica, aparat sudura prin puncte, sudura oxi-acetilenica, sudura in argon);
- atelier reparatii instalatii si componente electrice, pneumatice, hidraulice (dotat cu aparat testat si curatat injectoare, aparat tarat injectoare, aparat probat si reglat pompe injectie);
- statie ITP proprie sau cu contract inchiriere (colaborare) sau orice alta forma de dispozitie asupra sa, ce va fi utilizata ori de cite ori este nevoie, in urma reparatiilor efectuate;
- spatiu special destinat operatiunilor de vopsire.
Capacitatea profesionalaCerinta nr. 1
?Declaratie privind personalul responsabil cu indeplinirea contractului.? - Formularul nr. 14
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII
In cazul in care in propunerea tehnica este inclusa posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. ATENTIE!a) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, pentru incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.b) Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti.
Informatii sustinere capacitate tehnica si/sau profesionala
Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva.
Art. 190 - O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (1) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (2) In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, (a se vedea Formularul nr. 22 si anexele 1 si 2 ale acestuia din Capitolul 4 - ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire) prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in
situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform
prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art. 69^1 din OUG 34/2006.
(3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna,
capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).
Cerinta nr. 1
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu \ SR EN ISO 9001.
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta. In cazul unei asocieri, individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertei. Acestea se vor prezenta in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire: 1. Formularul nr. 12 ?Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani?2. Certificate/documente/contracte/procese verbal de receptie emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de clientul beneficiar, in copie lizibila ?conform cu originalul?.Modalitatea de indeplinire: Formularul nr. 13 ? ?Declaratie privind dotarile specifice, utilaje, echipament tehnic, mijloace de transport si alte mijloace fixe de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului cu Lista cuprinzand dotarile, cantitatile de utilaje, instalatii, echipamente tehnice, mijloace auto, etc..?+Copii contracte de inchiriere/ colaborare/ angajamente de punere la dispozitie/ etc. (daca este cazul).Modalitatea de indeplinire: Ofertantul va prezenta: Formularul nr. 14 ? ?Declaratie privind personalul responsabil cu indeplinirea contractului.?Ofertantul va prezenta Formularul nr. 16 si anexa aferenta acestuia - ?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora?.Formularul nr. 22 si anexele 1 si 2 ale acestuia ? ANGAJAMENT FERM privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantuluiOfertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta. In cazul unei asocieri, individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertei. Acestea se vor prezenta in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.12.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.12.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.12.2013 10:00
Locul: Sediul DRDP Iasi, str. Ghe. Asachi nr.19
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare + maxim doi membri din partea fiecarui ofertant.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
I. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare din prezenta Fisa de Date a Achizitiei, ofertantul are dreptul de a prezenta initial, in conformitate cu art. 11, alin (4) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, DECLARATIE privind indeplinirea anumitor/tuturor cerintelor din documentatia de atribuire ? Formularul 20 din Capitolul 4 Formulare, prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in Documentatia de Atribuire.ATENTIE! *Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.*In cazul in care ofertantul uzeaza de Declaratia pe proprie raspundere prin care sa confirme indeplinirea cerintelor de calificare, acesta are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare atunci cand primeste din partea Autoritatii Contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.II. Modul de departajare a ofertelor: Daca doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.ATENTIE!!! In situatia participarii la procedura cu oferta comuna, oferta individuala cu sustinere, oferta comuna cu sustinere, in ceea ce priveste indeplinirea cerintelor de calificare si selectie se va avea in vedere Anexa 2 la Ordinul Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 509 din 14 septembrie 2011, privind formularea criteriilor de calificare si selectie publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 687/28.09.2011.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI ? Departamentul Juridic
Adresa postala: Ghe. Asachi nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Tel. +40 0232214430, Email: [email protected], Fax: +40 0232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.10.2013 13:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer