Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Achizitie de polihidroxiclorura de aluminiu destinata potabilizarii apei"


Anunt de participare (utilitati) numarul 146795/26.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA TARNAVEI MARI SA
Adresa postala: Str. Gravorilor, nr.2A, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Tel. +40 269841426, In atentia: Munteanu Laura, Email: [email protected], Fax: +40 269834270, Adresa internet (URL): www.apataranavei.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Operator regional de apa si apa uzata
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
"Achizitie de polihidroxiclorura de aluminiu destinata potabilizarii apei"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Statia de tratare a Autoritatii Contractante str. Stadionului FN Medias, jud. Sibiu.
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 2, 175, 673.2RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Primul contract subsecvent va fi atribuit imediat dupa semnarea acordului-cadru.1 contract subsecvent /an, valoarea estimata a contractului subsecvent = 1.087.836, 6 LEI, fara T.V.A
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se doreste incheierea unui acord cadru de furnizare polihidroxiclorura de aluminiu pe o perioada de 2 ani, in baza caruia se vor incheia 2 contracte subsecvente, avand fiecare o durata de 1 an de zile.
Primul contract subsecvent va fi atribuit imediat, dupa semnarea acordului cadru.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24312123-2 - Policlorura de aluminiu (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea minima/maxima de polihidroxicorura de aluminiu conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini, ce se doreste a fi achizitionata, conform Acordului Cadru este :1. - min. 460 tone/2ani - max. 1640 tone/2ani
Cantitatea minima/maxima de polihidroxicorura de aluminiu conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini, ce se doreste a fi achizitionata pentru cele 2 contracte subsecvente de furnizare, avand fiecare o durata de 1 an de zile este :1. - min. 230 tone/1an - max. 820 tone/1an
Valoarea estimata fara TVA: 2, 175, 673.2RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum de 43.500 lei.Echivalenta pentru o GP depusa in valuta se va face la cursul B.C.E.comunicat de Banca Centrala Europeana(www.ecb.int) valabil cu 5 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Valabilitate 60 de zile de la data limita stabilita pentru depunere a ofertelor. Trebuie sa acopere cel putin perioada de valabilitate a ofertei. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare, se va prezenta in original - conform Formular nr.16 din Cap.IV Modele de Formulare, la deschiderea licitatiei si se constituie conform art. 86 din HG 925/2006. In cazul in care se constituie prin ordin de plata sau fila CEC, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor in contul deschis la RO37RNCB0231070372030012 BCR Medias.Autoritatea contractanta are dreptul de a vira GP in bugetul propriu, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a)isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b)oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.In masura in care CNSC respinge o contestatie, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului o suma in conformitate cu art.2781 alin(1) din OUG 34/20006 actualizata, modificata si completata de OUG 77/2012, respectiv se va retine din garantia de participare cuantumul de: 5.955, 67 lei. Cuantum 7% din valoarea fiecarui contract subsecvent fara T.V.A. Valabilitate 1 an de zile. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Constituire : retineri succesive (cf. art.90 alin. 3 HG 925/2006 si HG 1045/2011) sau instrument de garantare emis de o societate bancara /de asigurari si care devine anexa la contract.In cazul asocierii, garantia de buna executie va fi constituita in numele asocierii si se va mentiona ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.-Perioada de constituire: in perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data semnarii contractului.-Perioada de valabilitate : cel putin egala cu durata contractului.Garantia de buna executie va face referire expresa la contractul incheiat cu AC, va confine numele in clar al Aut. Contr. si va confine si parafa lizibila a institutiei emitente si/sau semnat.aut. Garantia de participare, constituita de ofertantii a caror oferta nu a fost stabilita castigatoare, se returneaza de AC dupa semnarea contractului de achizitie publica cu ofertantul/ofertantii ale carui/caror oferte au fost desemnate castigatoare, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei.Nu se admite prezentarea unor documente de garantare de buna executie comune cu alte investitii. Instrument de garantare de buna executie - Formularul nr.15 din Cap.IV Modele de Formulare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alte fonduri.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni se vor prezenta in oricare din formele : original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea"conform cu originalul", cu exceptia documentelor intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura initiata in vederea atribuirii acordului/contractelor subsecvente de furnizare, care se vor prezenta in original.Tertul susutinator are obligatia de a prezenta dovada neinadrariiin prevederile lit.a, c indice 1 si d ale art.181 din OUG din 34/2006, precum si in prev. art.180 din OUG 34/2006.
a)Declaratie privind eligibilitatea. Se va completa Formularul nr.4 din Sect.IV Modele de Formulare
Nota : In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile atunci se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
b)Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006 (Formularul nr 5 din Sect. IV Modele de Formulare), care va trebui prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul.(Formularul nr 6 din Sect. IV Modele de Formulare)
Nota : In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile atunci se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
c)Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 69 ind.1 (Formularul nr.7 din Sect. IV Modele de Formulare), (Persoanele ce detin functie de decizie : Director General - Dl. Bucse Virgil, Diretor Economic - D-na Fagarasan Gabriela, Director Tehnic - Dl. Popovici Gheorghe, Director Operare - Dl. Din Gheorghe , Director Sucursala Dumbraveni - Dl. Slick Adrian, Director sucursala Agnita - Dl. Urdea Ioan, Sef Serviciu Mecano - Energetic - Dl. Banea Dumitru, , Manager Proiect - Dl. Dinca Vasile, Sef Statie Epurare - D-na Gaspar Eniko, Sef Servicu Strategie-Dezvoltare - D-na Hadambas Maria, Sef serviciu Resurse Umane - D-na Isaila Alina, Sef Birou Financiar - Dna. Medesan Claudia, Sef Servicu Tehnic - Dl. Polizu Cornel, Sef Sectie Retele - Dl. Rusu Florin, Sef Statie Epurare D-veni - Dl. Sas Ioan, Sef Sectie Productie D-veni - Dl. Sandru Emanoil, Sef Servicu Relatii Publice - D-na Iulia Tarnu, Sef Serviciu Comercial - Dl. Urs Nicolae, Consilier Juridic - D-na Stafie Monica Comisia de evaluare : Sef Sectie Productie - Dl. Albu Iosif , Sef Departament Laboratoare - D-na Gruber Elly, Sef Compartiment Achizitii Publice- D-na Munteanu Laura )care obligatoriu va trebui prezentata atat de catre ofertantul asociat, de catre subcontractnt, cat si de tertul sustinator, daca este cazul.In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 69A1 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea acordului de furnizare.
d)Declaratie privind calitatea de participant la procedura - (Formularul nr 8 din Sect. IV Modele de Formulare) Ofertantul nu are dreptul:
-sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;
-sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant/tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
e)Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - (Formularul nr 9 din Sect. IV Modele de Formulare); Formularele vor fi semnate de catre reprezentantul legal asa cum este desemnat in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial unde este inregistrat sau pentru ofertanti persoane juridice straine, in documentele care dovedesc forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul isi are resedinta sau de catre o persoana imputernicita de acesta. In acest caz se va atasa Imputernicirea conform (Formularul nr.2 din Sect. IV Modele de Formulare).
Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg.
Documentele solicitate vor fi prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila, cu exceptia documentelor intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura initiata in vederea atribuirii acordului/contractelor subsecvente de furnizare, care se vor prezenta in original. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, in conformitate cu legislatia tarii, nu se utilizeaza stampila, se va accepta o declaratie pe propria raspundere din partea operatorului economic in acest sens.
Angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator se va prezenta, cf. prevederilor art.186, alin.(2) siart.190, alin (2) din oug 34/2006, cu modificarile si compltarile ulterioare, dupa caz.Autoritatea contractanta poate solicita pe parcursul evaluarii prezentarea documentelor originale pentru confruntare.
Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana. In cazul in care exista discrepante intre versiuni, traducerea in limba romana va prevala.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. Completarea anexei se va face astfel incat informatiile sa fie complete si fara echivoc pentru a permite verificarea concordantei acestora cu documentele de confirmare care vor fi depuse ulterior la solicitarea autoritatii contractante.
Atunci cand ofertantul uzeaza de dreptul susmentionat, acesta are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.
In cazul depunerii ofertei individuale/ofertei comune/sustinerii/subcontractarii, cerintele de calificare vor fi indeplinite conform prevederilor din Anexa 2*) din Ordinul nr.509/14.09.2011 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind formularea criteriilor de calificare si selectie .Pentru persoane juridice romane:
a)Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului care trebuie sa cuprinda informatii care sunt reale/actuale la data limita stabilita pentru depunerea ofertei, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include producerea sau comercializarea produselor din categoria celor care fac obiectul achizitiei.
b)Declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346/2004 - Formularul nr.19 - Declaratie privind IMM din Sect. IV Modele Formulare,
privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii (daca este cazul).
Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute.
In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM), asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004.
Totodata, precizam ca in situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM- urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004.Pentru persoane fizice romane :
a)Autorizatia de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului.Persoane juridice /fizice straine:
a)Sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din documentul care atesta obiectele de activitate ale operatorului economic. Se va prezenta un document care dovedeste forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident si un document care atesta obiectele de activitate ale operatorului economic.
In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru din grup trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent in codul CAEN din documentul care atesta obiectele de activitate ale operatorului economic.Autoritatea contractanta va solicita ca ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a). Media Cifrei de afaceri globale a ofertantului pe cel mult ultimii 3 ani , sa
fie mai mare sau egala decat 2.170.000 LEI.
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa - Formularul nr. 10 -Informatii
generate din Sect.IV Modele de Formulare .
b).Bilanturile contabile pentru anii 2010, 2011 si 2012, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, vizate si inregistrate la organele competente/rapoartele de audit/ rapoartele cenzorilor/echivalent.
Modalitatea de indeplinire: Se vor prezenta bilanturile contabile/ situatii financiare pentru anii 2010, 2011 si 2012, vizate si inregistrate la organele competente sau documente echivalente.
Valorile vor fi exprimate in LEI.
Pentru echivalenta (alta moneda) se va tine cont de cursul mediu anual leu/valuta, comunicat BCE (Banca Centrala Europeana -www.ecb.int) pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
a).Se va completa - Formularul nr.10 -Informatii generate din Sect. IV Modele Formulare.
b).Se vor prezenta bilanturile contabile/ situatii financiare pentru anii 2010, 2011 si 2012 vizate si inregistrate la organele
competente sau documente echivalente.
Valorile vor fi exprimate in LEI.
Pentru echivalenta (alta moneda) se va tine cont de cursul mediu anual leu/valuta, comunicat B.C.E (Banca Centrala Europeana -www.ecb.int) , pentru fiecare an in parte.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci operatorul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui Angajament ferm al persoanei respective prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia Ofertantului resursele financiare invocate.
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa - Formularul nr. 17 Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului din Sect. IV. Modele Formulare. Pentru sustinerea nivelului minim al cifrei de afaceri, angajamentul ferm prezentat trebuie sa garanteze ca in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa - Formular 17 Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului din Sect. IV Modele Formulare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 4
Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produsului, identificata clar prin referire la specificatii sau standarde relevante.
a)Ofertantul va prezenta un certificat de conformitate al produsului emis in conformitate cu SR EN 883/2005, tipul 1, de catre un laborator de incercari care sa fie acreditat de catre un organism recunoscut in unul dintre statele europene, respectiv mebru EA-MLA / IAF / ILAC sau echivalent care sa ateste conformitatea produsului, identificata clar prin referire la specificatii tehnice sau standarde relevante.
b)Ofertantul trebuie sa prezinte un document care sa ateste faptul ca produsul
?polihidroxiclorura de aluminiu? este preinregistrat / inregistrat la ECHA (Agentia Europeana pentru Produse Chimice) conform Regulamentului REACH.
Modalitatea de indeplinire
a)Ofertantul va prezenta :
- un certificat de conformitate al produsului emis fn conformitate cu SR EN 883/2005, tipul 1 sau echivalent.
b)Ofertantul trebuie sa prezinte un document care sa atestefaptul ca produsul ?polihidroxiclorura de aluminiu? este
preinregistrat / inregistrat la ECHA (Agentia Europeana pentru Produse Chimice) conform Regulamentului REACH.
Cerinta nr. 3
In vederea desfasurarii etapei de testare(teste de laborator/pe flux) a produselor ofertate, ofertantii vor trimite Autoritatii Contractante - la Statia de Tratare a AC din Medias, str. Stadionului FN, JUD. SIBIU, pana la data limita de depunere a ofertelor o cantitate de 2 tone de produs, ambalata si sigilata corespunzator, inscriptionata cu numele fiecarui ofertant.
Modalitatea de indeplinire
Trimiterea pana la termenul limita de depunere a ofertelor a cantitatii de 2 tone de produs, ambalata si sigilata corespunzator, inscriptionata cu numele fiecarui ofertant, in vederea desfasurarii etapei de testare.
Cerinta 2
Livrarile de produse(polihidroxiclorura de aluminiu) se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si a caror valoare cumulata sa fie de cel putin 1.000.000 lei. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Ofertantul infiintat de mai putin de 3 ani, va prezenta documentele care le considera edificatoare privind livrarile de polihidroxiclorura de aluminiu, efectuate de la infiintare.
Modalitatea de indeplinire
a)Livrarile de produse(polihidroxiclorura de aluminiu) se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si a caror valoare cumulata sa fie de cel putin 1.000.000 lei. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Ofertantul infiintat de mai putin de 3 ani, va prezenta documentele care le considera edificatoare privind livrarile de polihidroxiclorura de aluminiu, efectuate de la infiintare.
Cerinta nr. 1
Declaratie privind Lista principalelor livrari similare in ultimii 3 ani impliniti la
data limita de depunere a ofertei, care sa contina informatii despre livrari similare pe baza contractelor prezentate ca dovada a experientei similare in valoare cumulata de cel putin 1.000.000 lei.
Modalitate de indeplinire:
Completarea, semnarea si prezentarea declaratiei privind lista principalelor
livrari similare in ultimii 3 ani impliniti la data limita de depunere a ofertei -
Formularul nr. 11 din Sectiunea IV -Modele Formulare.Completarea si semnarea formularului Experienta similara - Formular nr.12 din Sectiunea IV - Modele Formulare.
Ofertantul infiintat de mai putin de 3 ani va prezenta Formularul - declaratia privind Lista principalelor livrari similare in ultimii 3 ani + Formularul privind experienta similara a livrarilor de polihidroxiclorura de aluminiu de la infiintarea sa.
Pentru echivalenta (alta moneda) se va tine cont de cursul mediu anual leu/valuta, comunicat B.C.E (Banca Centrala Europeana -www.ecb.int) , pentru fiecare an in parte. Pentru anul 2013 - pentru eventuala experienta din 2013 a ofertantilor nou infiintati cat si echivalenta - unde este cazul, se va tine seama de cursul leu/valuta comunicat de Banca Centrala Europeana(www.bce.int )valabil cu 5 zile inainte de data limita stabilita pentru depunere ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
a)Completarea, semnarea si prezentarea declaratiei privind Lista principalelor livrari similare in ultimii 3 ani impliniti la data limita de depunere a ofertei - Formularul nr. 11 din Sectiunea IV -Modele Formulareb)Completarea si semnarea formularului Experienta similara -Formular 12 din Sectiunea IV - Modele Formulare
Ofertantul infiintat de mai putin de 3 ani va prezenta Formularul -declaratia privind Lista principalelor livrari similare in ultimii 3 ani + Formularul privind experienta similara a livrarilor de polihidroxiclorura de aluminiu de la infiintarea sa.
Valorile vor fi exprimate in LEI, Pentru echivalenta (alta moneda) se va tine cont de cursul mediu anual leu/valuta, comunicat B.C.E (Banca Centrala Europeana -www.ecb.int) , pentru fiecare an in parte. Pentru anul 2013 - pentru eventuala experienta din 2013 a ofertantilor nou infiintati cat si echivalenta - unde este cazul, se va tine seama de cursul leu/valuta comunicat de Banca Centrala Europeana(www.bce.int )valabil cu 5 zile inainte de data limita stabilita pentru depunere ofertelor.
Ofertantul trebuie sa prezinte :
-un sistem de management al calitatii, conform ISO 9001:2008, la producator si/sau la distribuitor sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta certificat ISO 9001:2008 sau certificat echivalent si anexele acestuia la producator si/sau la distribuitor .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Doza teoretica (Dt) - determinata pe jar-test
10%
Descriere: Componenta tehnica
3.
Doza testare flux (Df) - media aritmetic a dozelor utilizate pe flux
40%
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
Numarul 8/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.11.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.11.2013 08:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.11.2013 09:00
Locul: Sala de Consiliul a S.C. APA TARNAVEI MARI S.A., str. Gravorilor, nr.2A, 551130, Medias, jud. Sibiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii Comisiei de Evaluare a ofertelor si reprezentantii legali/imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari aferente documentatiei de atribuire vor fi publicate intr-un fisier electronic in SEAP atasat anuntului de participare, la ?Documentatie si clarificari? la adresa de internet www.e-licitatie.ro .In cazul in care se constata de catre Autoritatea Contrcatanta prin comisia de evaluare ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, se va solicita reofertarea acestora, in plic inchis, in vederea departajarii acestora.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. APA TARNAVEI MARI S.A.
Adresa postala: Str. Gravorilor, nr.2A, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Tel. +40 269841426, Email: [email protected], Fax: +40 269834270, Adresa internet (URL): www.apatarnavei.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.09.2013 10:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer