Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de produse pentru realizarea si implementarea unui sistem informatic integrat din cadrul proiectului ?PLATFORMA DE SERVICII INTEGRATE DE E-SANATATE IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE COPII BRASOV?


Anunt de participare numarul 144765/05.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic de Copii Brasov
Adresa postala: Str. Nicopole, nr. 45, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500063, Romania, Punct(e) de contact: Ciocaltea Roxana, Tel. +40 0268415130, Email: [email protected], Fax: +40 0268418988, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Unitate sanitara
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de produse pentru realizarea si implementarea unui sistem informatic integrat din cadrul proiectului ?PLATFORMA DE SERVICII INTEGRATE DE E-SANATATE IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE COPII BRASOV?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic de Copii Brasov, str. Nicopole, nr. 45
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de produse pentru realizarea si implementarea unui sistem informatic integrat din cadrul proiectului ?PLATFORMA DE SERVICII INTEGRATE DE E-SANATATE IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE COPII BRASOV?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
32420000-3-Echipament de retea (Rev.2)
72600000-6-Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contract de furnizare de produse pentru realizarea si implementarea unui sistem informatic integrat din cadrul proiectului ?PLATFORMA DE SERVICII INTEGRATE DE E-SANATATE IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE COPII BRASOV?
Valoarea estimata fara TVA: 1, 155, 150RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul este de 20.000 lei, fara TVA. Modul de constituire: conform prevederilor art. 86 alin. (1) din HG nr. 925/2006 prin: a) virament bancar in contul RO86TREZ1315041XXX000278 saub) instrument de garantare.Instrumentul de garantare trebuie constituit irevocabil in favoarea Spitalului Clinic de Copii Brasov de o societatea bancara ori de o societate de asigurarisi trebuie prezentat, in original, in limba romana, in conformitate cu formularul specific din Sectiunea de Formulare.Nota: Instrumentul de garantare prezentat trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu toate cele 4 situatii prevazute in cuprinsul formularuluispecific din Sectiunea de Formulare, in caz contrar autoritatea contractanta va dispune masurile prevazute la punctul iv) de mai jos.i) Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 (nouazeci) de zile de la data limita de depunere a ofertelor;ii) Cuantumul ce se va retine in conditiile art 278^1 din OUG 34/2006 este de 4.935, 15 leiiii) Dovada constituirii garantiei de participare trebuie prezentata pana cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor;iv) In cazul in care dovada constituirii garantiei de participare nu este prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, precum si in cazul in care nu este constituita in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate prevazute mai sus, respective oferta va fi considerata inacceptabila si respinsa.v) In cazul constituirii garantiei in alta moneda decat lei pentru echivalenta se va folosi cursul de schimb comunicat de BNR valabil la data publicarii anuntului de participare. i) Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din pretul total al contractului in lei, fara TVA;ii) Modul de constituire a garantiei de buna executie: instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, potrivit prevederilor art. 90 din HG 925/2006 in conformitate cu formularul specific din Sectiunea de Formulare;iii) Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale. Se vor respecta prevederile HG nr. 1045/2011;iv) Garantia de buna executie constituita in baza contractului de furnizare se elibereaza/restituie, in conformitate cu prevederile nr. 92 alin.(1) din HG 925/2006, in termen de 14 (paisprezece) zile de la data semnarii fara obiectiuni a procesului de acceptanta finala
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POSCCE2007-2013 Axa III?Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice ? Operatiunea 4 - Platforma de servicii integrate de e-sanatate
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea: se va prezenta declaratia pe proprie raspundere a ofertantului in conformitate cu formularul specific din Sectiunea de Formulare;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Operatorul economic trebuie sa completeze formularul specific din Sectiunea de Formulare, care va fi depus in original pentru Ofertant/ Ofertant asociat. Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 si 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si 181 lit a, c indice 1 si d din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - va fi depus in original pentru tert sustinator. Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 si 181 lit a, c indice 1 si d din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare atrage excluderea tertului sustinator din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, se va prezenta declaratia pe propria raspundere a ofertantului in conformitate cu formularul specific din Sectiunea de Formulare. Formularul se va depune pentru Ofertant/ Ofertant asociat/ Subcontractant / Tert sustinator conform legii 279/2011;
Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante implicate in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procesului de achizitie sunt:
- Dr. MUNTEAN IULIU LIVIU ? Manager
- Dr. ALBEAN ILIE MARCEL- Director Medical
- Ec. POPA MARIANA ? Director Financiar-Contabil
- Ec. SABADUSI MONICA ? Sef Serv. Aprovizionare
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta: ofertantul va prezenta, ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? in conformitate cu formularul specific din Sectiunea de Formulare;Declaratie privind calitatea de participant la procedura, se va prezenta declaratia pe propria raspundere a ofertantului in conformitate cu formularulspecific din Sectiunea Formulare;Pentru persoanele juridice/fizice romane: Ofertantul va prezenta, Certificat Fiscal eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale a unitatii administrative teritoriale pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele;Ofertantul va prezenta, Certificat Fiscal emis de Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele;Pentru persoanele juridice/fizice straine:
Ofertantul va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca ca ti-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget.Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata si legalizata la notar.Nota: In cazul unei oferte comune, fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind situatia personala a ofertantului. Pentru persoanela juridice/fizice romane: Ofertantul va prezenta, Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul competent teritorial din care sa rezulte:
a) ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati in concordanta cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit;
c) persoanele care reprezinta persoana juridica in relatia cu tertii.Pentru persoanele juridice/fizice straine:
Ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, valabile la data limita de depunere a ofertei, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitatea cu prevederile legale din tara in care este rezident. De asemenea ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau de activitate include activitati in concordanta cu obiectul contractului ce urmeza a fi atribuit.Nota: In cazul unei oferte comune, fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind situatia personala a ofertantului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri medie globala
Se solicita ca media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 (trei) ani sa fie de cel putin 2.000.000 lei.
Ofertantii vor utiliza cursul mediu de schimb anual al BNR pentru anii respectivi.
In cazul unei oferte comune cerinta de calificare privind situatia economica profesionala se demostreaza prin luarea in consideratie a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul) conform art. 186 alin. (3) din OUG nr. 34/2006.
Situatiile financiare aferente anilor 2010, 2011 si 2012, vizate si inregistrate de organele competente. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente. Operatorii economici straini vor depune situatia financiara; daca in tara respectiva nu exista obligativitatea intocmirii unui astfel de document se vor accepta si alte documente echivalente situatiei financiare si, de asemenea, un document emis de o autoritate competenta, din care sa rezulte reglementarile in vigoare cu privire la incheierea si depunerea situatiei financiare sau altor documente echivalente situatiei financiare, din tara respectiva. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se prezinta : Declaratie pe propria raspundere a ofertantului inconformitate cu formularulspecific din Sectiuneade Formulare. (Informatii generale)Se prezinta: Copie certificata , ,conform cu originalul?, de catre ofertant (semnatura si stampila).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara
Se solicita prezentarea Listei principalelor produse furnizate in ultimii 3 ani, continand valori, perioada, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a furnizat in ultimii 3 ani produse similare, in baza unui contract de furnizare similar cu obiectul achizitiei, in valoare de minim 756.150 lei, fara TVA.
In cazul unor oferte comune, cerintele de calificare cu privire la experienta similara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul) conform art. 190 alin. (3) din OUG nr. 34/2006
Utilaje
Se solicita prezentarea declaratiei privind echipamentele tehnice si specializate de care dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului
Personal de specialitate ? observatii generale
Se solicita prezentarea de informatii referitoare la personalul de specialitate din care sa rezulte ca ofertantul dispune sau a obtinut angajamentul de participare pentru persoanele care vor alcatui echipa prestatorului implicata in implementarea proiectului si ca persoanele nominalizate au experienta profesionala si cunostintele teoretice si practice relevante mentionate in cele de urmeaza.
Nivelul de expertiza al echipei trebuie sa fie constant pe toata perioda de implementare a proiectului.
Director proiect (1 specialist)
Cerinte minime obligatorii:
-Studii superioare- Experienta profesionala generala de minim 5 ani
- Detinerea de competente de nivel avansat referitoare la o metodologie de management de proiect recunoscuta la nivel international, dovedite prin certificare profesionala PRINCE2/PMP sau echivalent
- Participarea in calitate de manager de proiect in cadrul a cel putin un proiect.
Coordonator echipa implementare (2 specialisti)Cerinte minime obligatorii:
- studii superioare
- minim 5 ani experienta generala;
- participarea in calitate de Coordonator echipa implementare la cel putin un proiect;
- detinerea unei diplome de project management autorizat CNFPA sau echivalent
Analist software (1 specialist)
Cerinte minime obligatorii:
- Studiisuperioare in domeniul IT&C
- Experienta profesionala generala de minim 5 ani- Experienta in calitate de analist in cadrul a cel putin un proiect de implementare sisteme informatice integrate.
Experti software (minim 2 specialisti)
Cerinte minime obligatorii:
- Studii superioare in domeniul IT&C
- Experienta profesionala generala de minim 5 ani- Participarea in calitate de specialist baze de date in cadrul a cel putin un proiect de implementare sisteme informatice integrate.
Expert in sisteme de asigurarea calitatii si securitatea informatiei (1 specialist)
Cerinte minime obligatorii:
- Studii superioare in domeniul IT&C
- Experienta generala de minim 5 ani- sa detina experienta in certificarea a cel putin un sistem de management al calitatii conform ISO 9001 sau echivalent si a cel putin un sistem de management al securitatii informatiilor conform ISO 27001 sau echivalent;
- absolvire curs in domeniul imbunatatirii proceselor (de exemplu CMMI sau echivalent);
- certificare specialist in proceduri si instrumente de securitate a sistemelor informatice autorizat CNFPA sau echivalent;
- certificare auditor in domeniul calitatii autorizat CNFPA sau echivalent.
- Participarea in calitate de specialist expert asigurarea calitatii si securitatea informatiei in cadrul a cel putin un proiect de implementare sisteme informatice integrate cu beneficiari furnizori de servicii similare.
Expert infrastructura (1 specialist)
Cerinte minime obligatorii:
- Studiisuperioare in domeniul IT&C
- Detinerea de competente privind tehnologia platformei ofertate, conform prevederilor Caietului de sarcini (dovedite prin certificare cum ar fi Microsoft Certified Tehnology Specialist ? MCTS Windows Server sau echivalent);
- participarea in calitate de Expert infrastructura la cel putin un proiect care a avut ca scop implementarea de sisteme informatice;
Expert trainer ? formator pentru administrator (1 specialist)
Cerinte minime obligatorii:
- Studii superioare
- minim 5 ani experienta generala;
- Certificat de absolvire pentru ocupatia Formator cu autorizare CNFPA sau echivalent (sunt necesare competentele specifice ocupatiei si cele optionale conform Standardului Ocupational);
- Experienta dovedita in calitate de formatori in cadrul a cel putin unui proiect ce a avut ca scop implementarea unor solutii informatice integrate;
Echipa formatori - minim 2 specialisti
- Studii superioare
- Experienta profesionala generala de minim 5 ani
- Certificat de absolvire pentru ocupatia Formator cu autorizare CNFPA sau echivalent
- Experienta dovedita in calitate de formatori in cadrul a cel putin unui proiect ce a avut ca scop implementarea unor solutii informatice integrate
Echipa implementare -? minim 5 specialisti
Cerinte minime obligatorii:
- Studii superioare
- Experienta profesionala generala de minim 3 ani
- Experienta ca Responsabil implementare, in minim un proiect similar ce a avut ca scop implementarea unor solutii informatice integrate
Experti interoperabilitate? minim 2 specialisti
Cerinte minime obligatorii:
- Studii superioare
- Experienta profesionala de minim 3 ani- Certificare pe un standard de interoperabilitate in domeniul medical (HL 7 sau echivalent)
- Experienta in implementarea sistemelor informaticein cadrul acel putin un proiect similar.
Se solicita ca ofertantul sa demonstreze ca are implementat un sistem de management al calitatii in conformitate cu prevederile ISO SR EN 9001 sau echivalent.
Nota:
In cazul unei oferte comune, cerintele de calificare cu privire la sistemele de management al calitatii se demonstreaza individual de fiecare membru al asocierii pentru partea de contract pe care o semneaza, conform Anexei nr. 2 la Ordinul ANRMAP nr. 509/2011
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se prezintaLista principalelor produse furnizate in ultimii 3 ani in conformitate cu formularulspecific din Sectiunea de Formulare.Formularul completat trebuie insotit in mod obligatoriu de certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiari, care sa contina informatii din care sa rezulte indeplinirea conditiilor solicitate.Nota: Pentru contractele incheiate in alta moneda decat lei, echivalenta se va efectua utilizind cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.2. Se prezintaLista privind echipamentele tehnice si specializate de care dispune ofertantul in conformitate cu formularul specific din Sectiunea de Formulare.Modalitatea de indeplinireSe prezintaDeclaratie pe proprie raspundere a ofertantului in conformitate cu formularulspecific din Sectiunea Formulare, care sa contina informatii referitoare la personalul de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant.In cazul in care personalul de specialitate nu este angajat al ofertantului se va prezenta in original o declaratie de disponibilitate conform formularuluispecific din Sectiunea Formulare.Se prezintaFormularul specific din Sectiunea de Formulare trebuie completat si insotit obligatoriu de atestarile, certificatele si/sau calificarile profesionale, inscrisurile care atesta participarea la proiect.Se prezintaFormularul specific din Sectiunea de Formulare trebuie completat si insotit obligatoriu de atestarile, certificatele si/sau calificarile profesionale, inscrisurile care atesta participarea la proiect.Se prezintaFormularul specific din Sectiunea de Formulare trebuie completat si insotit obligatoriu de atestarile, certificatele si/sau calificarile profesionale, inscrisurile care atesta participarea la proiect.Se prezintaFormularul specific din Sectiunea de Formulare trebuie completat si insotit obligatoriu de atestarile, certificatele si/sau calificarile profesionale, inscrisurile care atesta participarea la proiect.Se prezintaFormularul specific din Sectiunea de Formulare trebuie completat si insotit obligatoriu de atestarile, certificatele si/sau calificarile profesionale, inscrisurile care atesta participarea la proiect.Se prezintaFormularul specific din Sectiunea de Formulare trebuie completat si insotit obligatoriu de atestarile, certificatele si/sau calificarile profesionale, inscrisurile care atesta participarea la proiect.Se prezintaFormularul specific din Sectiunea de Formulare trebuie completat si insotit obligatoriu de atestarile, certificatele si/sau calificarile profesionale, inscrisurile care atesta participarea la proiect.Se prezintaFormularul specific din Sectiunea de Formulare trebuie completat si insotit obligatoriu de atestarile, certificatele si/sau calificarile profesionale, inscrisurile care atesta participarea la proiectSe prezintaFormularul specific din Sectiunea de Formulare trebuie completat si insotit obligatoriu de atestarile, certificatele si/sau calificarile profesionale, inscrisurile care atesta participarea la proiectSe prezintaFormularul specific din Sectiunea de Formulare trebuie completat si insotit obligatoriu de atestarile, certificatele si/sau calificarile profesionale, inscrisurile care atesta participarea la proiectSe prezintaDocumente edificatoare care sa ateste ca are implementat un sistem de management al calitatii in conformitate cu prevederile ISO SR EN 9001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
20%
Descriere: Componenta financiara
2.
Dosar Personal de Sanatate
15%
Descriere: Dosar personal de sanatate - solutia sa permita organizarea si prezentarea documentelor medicale asociate unui pacient de-a lungul unei axe de timp verticale, cu diferite posibilitati de filtrare si navigare rapida intre lunile calendaristice, astfel incat pe axa timpului sa fie vizibile miniaturi ale documentelor atasate, permitandu-se vizualizarea integrala a acestora prin click pe fiecare miniatura
3.
Dosar Personal de Sanatate
15%
Descriere: Dosar personal de sanatate- solutia sa permita generarea si manipularea de grafice interactive care sa prezinte in mod vizual informatiile din documentele medicale salvate in sistem, precum indicatorii starii de sanatate a pacientului, rezultatele analizelor de laborator, variatia in timp a reperelor reprezentative
4.
Arhitectura
10%
Descriere: Arhitectura- solutia sa fie construita ca un sistem modular si sa efectueze integrarea componentelor sale in mod decuplat, prin utilizarea standardelor medicale si de interoperabilitate consacrate
5.
Sistem Informatic de Spital
10%
Descriere: Sistem informatic de spital - solutia sa permita sa se efectueze automat versionarea documentelor medicale si sa permita accesarea in orice moment a oricarei versiuni anterioare
6.
Sistem Informatic de Spital
10%
Descriere: Sistem informatic de spital- solutia sa permita oferirea unui mecanism de gestionare si utilizare a vocabularelor, schemelor de codificare si seturilor de concepte medicale provenite din diferite surse externe
7.
Interoperabilitate
5%
Descriere: Interoperabilitate - solutia sa permita oferirea unui mecanism de comunicare prin mesaje in format standard intre componente, pentru a asigura un nivel ridicat de scalabilitate si robustete
8.
Sistem informatic de spital
5%
Descriere: Sistem Informatic de Spital - solutia sa permita sa se inregistreze intr-un istoric data si ora la care a fost efectuata fiecare tranzactie in cadrul sistemului, precum identitatea utilizatorului care a initiat tranzactia
9.
ERP
4%
Descriere: ERP ? punerea la dispozitie de instrumente software de dezvoltare specifice solutiei oferite si care provin de la producatorul solutiei de ERP, care sa poata fi utilizate si de catre utilizatori fara cunostinte avansate de programare software, permitandu-se astfel efectuarea de modificari si dezvoltari ulterioare fara a fi necesara interventiaimplementatorului. Instrumentele software de dezvoltare solicitate vor permite :
10.
Solutie
6%
Descriere: Solutie - In cadrul prezentarii solutiei vor fi descrise in detaliu metodele si instrumentele de asigurare a calitatii folosite pe durata de implementare a proiectului, precum si in perioada de utilizare. Descrierea trebuie sa includa detalii privind urmatoarele componente: metodologie implementare, management proiect implementare, testare pe durata implementarii, managementul schimbarilor, help desk si monitorizare in utilizarea sistemului si descrierea instrumentelor folosite pentru realizare acestoara.
Punctaj maxim componenta tehnica: 80
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.08.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.08.2013 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.08.2013 10:00
Locul: Spitalul Clinic de Copii Brasov, Str. Nicopole, nr. 45, BRasov
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii operatorilor economici imputerniciti in acest sens.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, AxaIII ?Dezvoltareasi cresterea eficientei serviciilor publice electronice ? Operatiunea 4 ?Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar? ? local.Tipul de finantare: Fonduri europene si Buget de statFond european: FEDR
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
In cazul in care in urma desfasurarii etapei de licitatie se constata ca ofertele clasate pe primul loc au puntaje egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256 alin 2 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic de Copii Brasov
Adresa postala: Str. Nicopole, nr.45, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500063, Romania, Tel. +40 0268415130, Email: [email protected], Fax: +40 0268418988
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.07.2013 15:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer